بازاریابی

بازاریابی شامل شناخت نظام بازار و نیازها و خواسته هاورفع آن‌ها از طریق مبادلات مطلوب است.(فیلیپ کاتلر،گری آرمسترانگ، زارع،مهدی(1389))

بازاریابی دارای سه بعد است: بازارشناسی، بازار سازی و بازار داری

  • بازارشناسی یعنی انجام تحقیقات بازاریابی برای شناخت نظام بازار و نظام صادرات قبل از هرگونه انجام عملیات صادراتی.الف: شناخت خودمان (شرکت)[1] ج: شناخت رقبا[3]
  • د: شناخت محیط و عوامل محیطی[4]
  • ب: شناخت مشتری یا مخاطب[2]
  • مدل 4C برای بازار شناسی وجود دارد:

– بازار سازی یعنی استفاده از کلیه عوامل فن‌ها و استراتژی‌ها جهت ایجاد و افزایش سهم بازار مدل 4P برای بازار سازی وجود دارد:

الف: محصول خوب[5]

ب: قیمت مناسب[6]

ج: توزیع به‌موقع[7]

د) تبلیغ بجا[1]

بایستی این چهار عامل را طوری ترکیب کنیم که مورد قبل مشتری قرار گیرد.

  • بازار داری یعنی روش‌ها و فن‌ها و ابزارهایی را بکار برد  تا سهم بازار و مشتریان حفظ شوند و روابطی بلندمدت و توأم با وفاداری برای ایجاد صادرات پایدار به وجود آورد.

مجموعه بازارشناسی، بازار سازی و بازار داری را بازار گردانی می‌گویند