پایان نامه ارشد: بررسی اصول دادرسی عادلانه در آیین دادرسی مراجع حل اختلاف کار

دانلود پایان نامه

عموماً دادرسی منصفانه را محصول قرن بیستم و در راستای رویکرد جهانی گسترش و حمایت از حقوق بشر تلقی می کنند.در طول قرن بیستم در نوشته ها و اسناد مختلف عناصر مختلفی به عنوان اصول دادرسی منصفانه معرفی شده است.برخی از نوشته ها فهرستی از مواردی تهیه کرده اند که برای نیل به دادرسی منصفانه باید آنها را راعایت کرد.برخی دیگر در این زمینه عناصر مختصر و معدودی را به عنوان عناصر دادرسی منصفانه مورد اشاره قرار داده اند.از طرف دیگر،در اغلب نوشته ها،آنچه مورد توجه بوده است،رعایت اصول دادرسی عادلانه در نظام قضایی کشور بوده است و توجهی به سایر نهادهایی که در آنها به نوعی در خصوص منافع اشخاص تصمیم گیری صورت می پذیرد،نشده است.زیرا عموماً آنچه از واژه دادرسی به ذهن متبادر می شود،دادرسی توسط دادگاه های عادی است که درون نظام دادگستری یک کشور فعالیت می کنند و به همین خاطر در بررسی نظام دادرسی منصفانه در کمتر نوشته ای به سایر مراجع همچون دادگاه های اداری توجه شده است.(هداوند،آقایی طوق،1389:215تا217).

حق برخورداری از محاکمه عادلانه به اعتباری قابل تحلیل به دو حق است، نخست اینکه برای حکم به مجرمیت هر شخص محاکمه وی ضروری است، دوم اینکه محاکمه باید عادلانه و توسط مقام صلاحیت دار قضایی صورت گیرد. تحلیل اصل مورد بحث و ارجاع آن به دو مساله یا دو حق به لحاظ تصوری، هم امکان پذیر است و هم به روشن شدن جنبه های گوناگون بحث کمک می کند. هرچند این جداسازی از نگاهی دیگر، دشوار است؛ از آن رو که برگزاری محاکمه توسط افراد فاقد صلاحیت قضایی و قانونی- حتی اگر از نظر لغوی بتوان آن را محاکمه نامید- به لحاظ ماهوی و حقوقی محاکمه نیست. پس آنگاه که افراد ناصالح اقدام به محاکمه و مجازات کسی می نمایند، در واقع، حق برخورداری وی از محاکمه عادلانه را نقض کرده اند.(نوبهار،1389: 29 )

خرید و دانلود فایل (متن کامل پایان نامه ) با فرمت ورد در لینک زیر :

wq

بررسی اصول دادرسی عادلانه در آیین دادرسی مراجع حل اختلاف کار

1-1 ریشه های تاریخی دادرسی عادلانه

پیشینه کلیات دادرسی عادلانه بخصوص لزوم رعایت عدالت را می توان در یکی از نخستین نمونه های تدوین قانون حمورابی؛که حدود4000 سال پیش پدید آمد و از مردم در برابر اذیت و آزار و مجازات خودسرانه حمایت می کرد.

ریشه های دادرسی عادلانه می تواند به طریقی به الواح12گانه روم باستان مربوط شود که اولین قوانین نوشته در455قبل از میلاد می باشد.شامل قوانین مربوط به حق حضور طرفین در دادرسی،برابری شهروندان،و ممنوعیت رشوه خواری مقامات قضایی.این امور همگی در قواعد جدید نیز قابل رویت است و برای یک دادرسی عادلانه لازم و ضروری است.در دوران مدرن،این اصول اشاره دارند به حق دادخواهی و دفاع برای یک شخص،حق موضوع حاکمیت قانون،و حق صدور حکم توسط یک دادگاه مستقل و بی طرف.[1] (robinsin,Patrick.2009)

 

[1]. جهت آشنایی با اصول دادرسی عادلانه در شریعت اسلامی مراجعه شود به: (ساکت، 1365)، ( موسوی بجنوردی و روحانی، 1391)، (قربانی، 1343) ، (فرح زادی، 1379)، (جوادی آملی،1382)، (فضائلی،1389)، ( بشیر،.1381و1380)، (قربانی،1390)، (غفاری ،عباسی کلیمانی ،1385)، (قربانی؛ موحدی ،1391)، (صابر،1388)، (برادی لاریمی،قبولی در افشان، 1389)، .(موذنزادگان، 1373)، (شوشتری،  1379).