پایان نامه تاثیر رضایت اقتصادی بر رضایت سیاسی (با تاکید بر اعتماد به نظام سیاسی)

دانلود پایان نامه

فرانسیس فوکویاما

ﻓﻮﻛﻮﻳﺎﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﻮﻋﻲ روﻳﻜﺮد اﻗﺘﺼﺎدی ﺑـﻪ ﻣـﺴﺌﻠﻪ اﻋﺘﻤـﺎد ﻣـﻲ ﭘـﺮدازد و ﻣﺒﻨـﺎی ﻧﻈﺮی و ﻛﺎﻧﻮن ﺗﻤﺮﻛﺰ او ﺑﺮﺣﻔﻆ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻣﻌﻴﻨـﻲ از ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ و ارزش  ﻫﺎی ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻲ اﺳﺖ و اﻋﻀﺎی ﮔﺮوﻫﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻫﻤﻜـﺎری و ﻫﻤﻴﺎری دارﻧﺪ، در آن ﺳﻬﻴﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ. از دﻳﺪ ﻓﻮﻛﻮﻳﺎﻣﺎ اﻳﻦ ارزش  ﻫـﺎ و ﻫﻨﺠﺎرﻫـﺎ ﺑﺎﻳـﺪ ﺷــﺎﻣﻞ ﺳــﺠﺎﻳﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴــﻞ ﺻـﺪاﻗﺖ، ادای ﺗﻌﻬــﺪات و ارﺗﺒﺎﻃــﺎت دو ﺟﺎﻧﺒــﻪ ﺑﺎﺷﺪ(ﻓﻮﻛﻮﻳﺎﻣﺎ، 10 :1379)،  ﺑﻪ ﻃﻮری ﻛﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ  در اﻳﻦ ارزش  ﻫﺎ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ وﻳﮋﮔﻲ  ﻫﺎﻳﻲ،  ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوﻫﻲ از اﻓﺮاد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ ﻫﻤﻜـﺎری دارﻧﺪ اﻋﺘﻤﺎد را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲآورد. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻓﻮﻛﻮﻳﺎﻣﺎ اﻳﻦ ﻫﻤﻜﺎری و ﻫﻤﻴﺎری ﺑـﻪﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ   ﺑﻬﺮه  وری اﻗﺘﺼﺎدی ﺻﻮرت ﻣﻲ  ﮔﻴﺮد و ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳـﻦ وی اﻋﺘﻤـﺎد را ﺑـﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و در ﻋﺮﺻﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻄﺮح ﻣﻲﺳﺎزد.

سطوح مختلف اعتماد اجتماعی :

سرمایه اجتماعی ویژگی هایی از یک جامعه یا گروه است که ظرفیت سازماندهی جمعی و داوطلبانه برای حل مشکلات متقابل یا مسائل عمومی را افزایش می دهد. اعتماد از مولفه های مهم ، بلکه اصلی ترین مولفه سرمایه اجتماعی است . در حوزه جامعه شناسی پیش کشیدن بحث سرمایه اجتماعی در دهه های اخیر به دلیل احساس خطر اندیشمندان از اتمیزه شدن جامعه و محدود شدن روابط صمیمی و خزیدن مردم در لاک فردگرایی افراطی بوده است.

از سطوح اعتماد اجتماعی می توان به اعتماد بنیادین ، اعتماد بین شخصی ، اعتماد تعمیم یافته و اعتماد به نظام یا سیستم اشاره کرد که در اینجا بنا بر ضرورت به توضیح اعتماد به نظام یا سیستم می پردازیم .

در جوامع مدرن الزاما دو سوی فرایند ارتباط را ارتباط گران انسانی تشکیل نمی دهند ، بلکه انسان ها گاهی با کنش گران غیر فردی ارتباط برقرار می کنند. به این ترتیب شکل دیگری از اعتماد مطرح  می شود که متوجه ساختارهای غیر شخصی است در این مورد به دو نوع اعتماد نهادی و اعتماد مدنی یا انتزاعی اشاره می گردد.

الف : اعتماد نهادی:

بر میزان مقبولیت وکارایی و اعتمادی که مردم به نهادها (رسمی دولتی) دارند دلالت دارد . به تعبیر دوگان انعکاس فقدان اعتماد به نهادها در اغلب موارد نتیجه بی اعتمادی به افرادی است که عهده دار امور آن نهادها هستند. بنابراین میزان اعتماد نهادی برحسب نوع ارزیابی مردم از کارکنان این نهادها در قالب ادارات ، ارگان ها و نهادهای مختلفی که در زندگی روزمره با آن ها ارتباط دارد سنجیده می شود.

ب: اعتماد انتزاعی (مدنی)

گیدنز نظام های انتزاعی را نظام های انجام کار فنی یا مهارت تخصصی می داند که حوزه های وسیعی از محیط مادی و اجتماعی زندگی کنونی ما را تشکیل می دهد . مثل نظام پزشکی ، نظام معماری و …  . به نظر وی ما از اعتماد به نهادهای مدرن و نظام های انتزاعی در موقعیتی که بسیاری از جنبه های مدرنیت جهانی شده باشد ، ناگزیریم . یکی از معانی قضیه فوق این است که هیچکس نیست که بتواند از نظام های تخصصی در نهادهای مدرن کاملا دوری گزیند.

از نظر زتومکا اعتماد می تواند به مقولات انتزاعی دیگری مانند اعتماد به نظم ، دموکراسی ، علم و …. نیز تعلق پیدا کند.

در یک جمع بندی کلی می توان گفت اعتماد اجتماعی در سطوح مختلف خرد، میانه و کلان تخریب و تضعیف می شود؛ عوامل تخریب کننده اعتماد اجتماعی در سطح خرد، منفعت طلبی افراطی افراد است. از آنجا که انسان ها به طور ذاتی، منفعت طلب هستند، وقتی این منفعت طلبی حالت افراطی به خود بگیرد، افراد سعی می کنند با استفاده از روش های کاذب، سهم بیشتری از امکانات و منفعت را برای خود طلب کنند. در سطح میانه، موضوع رقابت های کاذب بین نهادها و مؤسسات مطرح می شود. در سطح کلان نیز، جاه طلبی کشورها عامل اصلی تخریب اعتماد اجتماعی محسوب می شود. به طوری که هرچه کشورها جاه طلبی بیشتری داشته باشند، دیگر کشورها نمی توانند به آنها اعتماد کنند

 

 

 

متن کامل در سایت زیر :

 پایان نامه ارشد : بررسی تاثیر رضایت اقتصادی بر رضایت سیاسی در دانشجویان دانشگاه آزاد  اسلامی واحد تهران مرکز (با تاکید بر اعتماد به نظام سیاسی)