تحقیق درمورد عملکرد کارکنان، استرس، مواد مخدر

داشته است ؟
الف)بسیار زیاد ب)زیاد ج)کم د)بسیار کم
18. به نظر شما استراتژی های مبارزه با مصرف الکل و مواد مخدر تا چه حدبا عملکرد کارکنان رابطه داشته است؟
الف)بسیار زیاد ب)زیاد ج)کم د)بسیار کم
19.به نظر شما استراتژی های ممنوعیت کشیدن سیگار در محل کار تا چه حدبا عملکرد کارکنان رابطه داشته است؟
الف)بسیار زیاد ب)زیاد ج)کم د)بسیارکم
20. به نظر شمااستراتژی های رعایت ارگونومی(وضعیت روشنایی و تناسب نور درمحیط کار ، رعایت میزان تراکم کارکنان در یک اتاق، وضعیت سیستم تهویه و…)در محل کار تا چه حدبا عملکرد کارکنان رابطه داشته است؟
الف)بسیار زیاد ب)زیاد ج)کم د)بسیار کم
21 . به نظر شمااستراتژی های ایمنی محیط کار( استحکام ساختمان ووجود وسایل کمک های اولیه و سیستم اعلام حریق …) تا چه حدبا عملکرد کارکنان رابطه داشته است؟
الف)بسیار زیاد ب)زیاد ج)کم د)بسیار کم
22. به نظر شمااستراتژی های وضعیت بهداشت ( تجهیز و نظافت سرویس بهداشتی و…)تا چه حدباعملکرد کارکنان رابطه داشته است؟
الف)بسیار زیاد ب)زیاد ج)کم د)بسیار کم
23. به نظر شمااستراتژی های وجود برنامه هایی جهت کاهش فشار های روحی و استرس کاری در سازمان(تشکیل جلسات برای رفع ابهام مسایل موجود و بر طرف کردن آنها…) تا چه حد با عملکرد کارکنان رابطه داشته است؟
الف)بسیار زیاد ب)زیاد ج)کم د)بسیار کم
24. به نظرشمااستراتژی های آموزش پیشگیری از سانحه تا چه حددر عملکرد کارکنان رابطه داشته است؟
الف)بسیار زیاد ب)زیاد ج)کم د)بسیار کم
25.به نظر شما استراتژی های وجود کانون بازنشستگی در سازمان و فرصت ارتباط با همکاران سابق در زمان بازنشستگی تا چه حدبا عملکرد کارکنان رابطه داشته است ؟
الف)بسیار زیاد ب)زیاد ج)کم د)بسیار کم
26. به نظر شمااستراتژی های وجود شرایط بازنشستگی (سن بازنشستگی وسنوات خدمت و…) تا چه حدبا عملکرد کارکنان رابطه داشته است ؟
الف)بسیار زیاد ب)زیاد ج)کم د)بسیار کم
27. به نظر شمااستراتژی های انجام معاینات و آزمایشات پزشکی قبل از استخدام تا چه حد باعملکرد کارکنان رابطه داشته است؟
الف)بسیار زیاد ب)زیاد ج)کم د)بسیار کم
28. به نظر شما استراتژی های بهره گیری از تابلو های آگاه کننده در زمینه ایمنی و بهداشت کار تاچه حدبا عملکرد کارکنان رابطه داشته است ؟
الف)بسیار زیاد ب)زیاد ج)کم د)بسیار کم
29. به نظر شمااستراتژی های میزان تمایل کارکنان به مشارکت در حل مشکلات واحد محل کار
تا چه حد باعملکرد کارکنان رابطه داشته است؟
الف)بسیار زیاد ب)زیاد ج)کم د)بسیار کم
30. به نظر شما استراتژی های امکانات استفاده از وسایل رفاهی و ورزشی بعد از بازنشستگی تا چه حد باعملکرد کارکنان رابطه داشته است؟
الف)بسیار زیاد ب)زیاد ج)کم د)بسیار کم
31. به نظر شمااستراتژی های میزان استفاده از وجود بازنشستگان با تجربه و شایسته به صورت پاره وقت به عنوان مشاور و یا کارشناس تا چه حد باعملکرد کارکنان رابطه داشته است؟
الف)بسیار زیاد ب)زیاد ج)کم د)بسیار کم
32. به نظر شما استراتژی های برقراری انواع بیمه ( بیمه خدمات درمانی ، بیمه تکمیلی،بیمه حوادث و…)تا چه حدبا عملکرد کارکنان رابطه داشته است؟
الف)بسیار زیاد ب)زیاد ج)کم د)بسیار کم
33.به نظر شما استراتژی مزایای بازنشستگی سازمان تا چه حدبا عملکرد کارکنان رابطه داشته است ؟
الف)بسیار زیاد ب)زیاد ج)کم د)بسیار کم
پیوست شماره1-2پرسشنامه بیمارستان خصوصی
بسمه تعالی
با سلام و آرزوی توفیق؛ ضمن تشکر از همکاری شما در تکمیل این پرسشنامه که جهت آگاهی از نظر شما در مورد ارتباط استراتژیهای حفظ و نگهداری و عملکرد کارکنان بیمارستان خصوصی استان سمنان تهیه گردیده است، خواهشمند است در پاسخگویی به سوالات نهایت دقت را مبذول فرمایید.
4. به نظر شمااستراتژی های مزایا و تسهیلات ازدواج تا چه حد باعملکرد کارکنان رابطه داشته است؟
الف)بسیار زیاد ب)زیاد ج)کم د)بسیار کم
5. به نظر شما استراتژی های استفاده از وسایل و امکانات ورزشی و تفریحی تا چه حدبا عملکرد کارکنان رابطه داشته است؟
الف)بسیار زیاد ب)زیاد ج)کم د)بسیار کم
6. به نظر شما استراتژی های ارائه خدمات بیمه خودرو(ثالت و مسولیت و بدنه) تا چه حدبا عملکرد کارکنان رابطه داشته است؟
الف)بسیار زیاد ب)زیاد ج)کم د)بسیار کم
7. به نظر شمااستراتژی های ارائه تسهیلات بانکی ( قرض الحسنه، خرید خودرو، خرید لوازم با دوام و…) تا چه حدبا عملکرد کارکنان رابطه داشته است؟
الف)بسیار زیاد ب)زیاد ج)کم د)بسیار کم
5. به نظر شمااستراتژی های پرداخت هدیه به دانش آموزان ممتازکارکنان توسط سازمان تا چه حدبا عملکرد کارکنان رابطه داشته است؟
الف)بسیار زیاد ب)زیاد ج)کم د)بسیار کم
6. به نظر شمااستراتژی های ایجاد شرکت های تعاونی مصرف تا چه حدبا عملکرد کارکنان رابطه داشته است؟
الف)بسیار زیاد ب)زیاد ج)کم د)بسیار کم
7 . به نظر شمااستراتژی های برنامه ریزی جهت دسترسی کارکنان به خدمات اینترنتی تا چه حدبا عملکرد کارکنان رابطه داشته است؟
الف)بسیار زیاد ب)زیاد ج)کم د)بسیار کم
8. به نظر شما استراتژی های بازدید های رفاهی( عیادت بیمار- شرکت در مراسم عزاداری ) تا چه حدبا عملکرد کارکنان رابطه داشته است؟
الف)بسیار زیاد ب)زیاد ج)کم د)بسیار کم
9.به نظر شما استراتژی های پرداخت کمک های نقدی ( مانندحق اولاد و همسرو یا پرداخت هزینه لباس….) تا چه حدبا عملکرد کارکنان رابطه داشته است؟
الف)بسیار زیاد ب)زیاد ج)کم د)بسیار کم
10. به نظر شمااستراتژی های کمک های غیر نقدی( پرداخت کمک های غیر نقدی به صورت بن کالاهای ضروری ویا تحویل مستقیم کالا به کارکنان توسط سازمان) تا چه حدبا عملکرد کارکنان رابطه داشته است؟
الف)بسیار زیاد ب)زیاد ج)کم د)بسیار کم
11. به نظر شما استراتژی های پرداخت هزینه رفت و آمد به صورت نقدی به کارکنان تا چه حدبا عملکرد کارکنان رابطه داشته است؟
الف)بسیار زیاد ب)زیاد ج)کم د)بسیار کم
12. به نظر شمااستراتژی های مبارزه با مصرف الکل و مواد مخدر تا چه حدبا عملکرد کارکنان رابطه داشته است؟
الف)بسیار زیاد ب)زیاد ج)کم د)بسیار کم
13. به نظر شمااستراتژی های ممنوعیت کشیدن سیگار در محل کار تا چه حدبا عملکرد کارکنان رابطه داشته است؟
الف)بسیار زیاد ب)زیاد ج)کم د)بسیار کم
14. به نظر شمااستراتژی های رعایت ارگونومی(وضعیت روشنایی و تناسب نور در محیط کار،وضعیت سیستم تهویه ،سرمایش …) تا چه حدبا عملکرد کارکنان رابطه داشته است؟
الف)بسیار زیاد ب)زیاد ج)کم د)بسیار کم
15. به نظر شمااستراتژی های ایمنی محیط کار( استحکام ساختمان ووجود وسایل کمک های اولیه و سیستم اعلام حریق …) تا چه حدبا عملکرد کارکنان رابطه داشته است؟
الف)بسیار زیاد ب)زیاد ج)کم د)بسیار کم
16. به نظر شمااستراتژی های وضعیت بهداشت محیط کار( تجهیز و نظافت سرویس بهداشتی و …) تا چه حدبا عملکرد کارکنان رابطه داشته است؟
الف)بسیار زیاد ب)زیاد ج)کم د)بسیار کم
17. به نظر شمااستراتژی های وجود برنامه هایی جهت کاهش فشار های روحی و استرس کاری در سازمان(تشکیل جلسات برای رفع ابهام مسایل موجود وبر طرف کردن آنها…) تا چه حدبا عملکرد کارکنان رابطه داشته است؟
الف)بسیار زیاد ب)زیاد ج)کم د)بسیار کم
18. به نظر شمااستراتژی های آموزش پیشگیری از سانحه تا چه حدبا عملکرد کارکنان رابطه داشته است ؟
الف)بسیار زیاد ب)زیاد ج)کم د)بسیار کم
19.. به نظر شما استراتژی های پخش و اشاعه اطلاعات ایمنی و تندرستی کارکنان در سازمان تا چه حدبا عملکرد کارکنان رابطه داشته است؟
الف)بسیار زیاد ب)زیاد ج)کم د)بسیار کم
20 . به نظر شما استراتژی های وجود کانون بازنشستگی و فرصت ارتباط با همکاران سابق در سازمان در زمان بازنشستگی تا چه حدبا عملکرد کارکنان رابطه داشته است؟
الف)بسیار زیاد ب)زیاد ج)کم د)بسیار کم
21 . به نظر شمااستراتژی های وجود شرایط بازنشستگی (سن بازنشستگی و سنوات خدمت و…) تا چه حدباعملکرد کارکنان رابطه داشته است ؟
الف)بسیار زیاد ب)زیاد ج)کم د)بسیار کم
.
22. به نظر شما استراتژی های برقراری انواع بیمه (بیمه خدمات درمانی، بیمه تکمیلی ،بیمه عمر و …) تا چه حدبا عملکرد کارکنان رابطه داشته است ؟
الف)بسیار زیاد ب)زیاد ج)کم د)بسیار کم
23. به نظر شما استراتژی های مزایای بازنشستگی سازمان تا چه حدبا عملکرد کارکنان رابطه داشته است ؟
الف)بسیار زیاد ب)زیاد ج)کم د)بسیار کم
ضریب پایایی سوالات بیمارستان خصوصی
Cronbach’s Alpha
N of Items
.928
23
ضریب پایایی سوالات بیمارستان دولتی
Cronbach’s Alpha
N of Items
.947
33
Correlations
خدمات رفاهی
تندرستی
بیمه
Spearman’s rho
خدمات رفاهی
Correlation Coefficient
1.000
.695**
.749**
Sig.

دیدگاهتان را بنویسید