تحقیق درمورد عملکرد کارکنان، عوامل موثر، استاندارد

م‍ح‍دوده‌ م‍ن‍اطق‌ م‍ح‍روم‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ج‍ذب‌ و ن‍گ‍ه‍داری‌ ن‍ی‍روه‍ای‌ م‍ت‍خ‍ص‍ص‌ در ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ س‍ی‍س‍ت‍ان‌ و ب‍ل‍وچ‍س‍ت‍ان‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ ری‍ش‍ه‌ای‌ م‍ورد ب‍ررس‍ی‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‍ه‌ و راه‌ ک‍اره‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‌ و م‍ت‍ن‍اس‍ب‌ ب‍ا ش‍رای‍ط و م‍ق‍ت‍ض‍ی‍ات‌ ای‍ن‌ م‍ن‍طق‍ه‌ م‍ح‍روم ا ارائ‍ه‌ ش‍ود.
7 .ریاضی و مهدوی0(1389) در تحقیقی که در سازمان تأمین اجتماعی درخصوص وضعیت نیروی متخصص در سازمان تأمین اجتماعی و مقایسه تطبیقی آن با دیگر سازمانهای عمدتاً دولتی، صورت‌گرفته، خلاصه عملکرد سازمان درخصوص جذب نیروهای دانش و متخصص به شرح ذیل عنوان شده است
ــ سازمان تأمین اجتماعی در سالهای 89-1375 در جذب نیروهای متخصص بسیار نامطلوبتر از سایر دوره‌ها عمل کرده است.
ـ سازمان تأمین اجتماعی در دهه 80 باتوجه به پتانسیل موجود، عملکرد ضعیف‌تری نسبت به همه‌ دوره‌ها در جذب نیروی انسانی متخصص داشته است.
ــ طی دهه هفتاد، 2/13% نیروهای جذب شده در بخش دولتی را نیروهای متخصص شامل شده‌اند. این رقم برای سازمان تأمین اجتماعی طی دهه یادشده (بخش بیمه‌ای) 6/1 درصد بوده است. بدین ترتیب دولت طی این دهه،‌ به میزان 25/8 برابر موفق‌تر از سازمان عمل کرده است. براساس این مستندات، می‌توان ادعا کرد که در سازمان تأمین اجتماعی، جذب و نگهداشت نیروی انسانی از اهمیت چندانی برخوردار نیست، و گویا این موضوع در اولویتهای سیاستی مسئولان سازمان قرار ندارد. بعبارتی می‌توان گفت که سازمان در جذب و نگهداشت نیروی انسانی دارای ضعف می‌باشد. گواه این مدعا، وضعیت افراد تحصیلکرده و متخصص در سازمان تأمین اجتماعی نسبت به سایر دستگاهها و سازمانها می‌باشد. می‌توان اینگونه ادعا کرد که تقاضا برای نیروی تحصیلکرده و متخصص همواره در بازار کار وجود دارد، از اینرو این دسته از نیروی کار، مکانی را برای فعالیت خود انتخاب می‌کنند که نسبت به سایر سازمانها، از ابعاد گوناگون دارای مزیتهای بیشتری باشد، بعبارتی سازمانهائی که در جذب و نگهداشت نیروی انسانی موفق‌تر عمل می‌کنند، ازلحاظ نیروی انسانی تحصیلکرده و متخصص نیز از وضعیت مناسبی برخوردار است.
8 .آقا جانی(1384)پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی با موضوع: شناسایی عوامل نگهداری نیروی انسانی و بررسی وضعیت موجود جبران خدمات در شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری گتوند در این پژوهش 73 نفر آزمودنی به صورت سرشماری شرکت داشتند. برای جمع آوری داده ها از دو نوع پرسشنامه، شامل پرسشنامه اولیه که به منظور شناسایی عوامل نگهداری نیروی انسانی بر اساس نظر و دیدگاه خود کارکنان بوده و پرسشنامه اصلی که از مواد حاصله از پرسشنامه اولیه تهیه و تنظیم گردید،‌ استفاده شده است. برای انجام این پژوهش از روش تحقیق توصیفی بر استفاده گردیده است. نتایج نشان دادند که دو عامل به عنوان نگهداری تحت عنوان عامل اول، عامل رفاهی که دارای 23 ماده و با درصد واریانس تبیین شده 86/11 درصد و عامل دوم عامل مدیریتی که دارای 10 ماده و با درصد واریانس تبیین شده 52/10 درصد علت نگهداری نیروی انسانی را به خود اختصاص داده اند
9.رحمان پور(1386)در پژوهشی با عنوان شناسایی عوامل موثر در حفظ و نگهداری منابع انسانی مطالعه موردی بانک رفاه کارگران با هدف شناسایی عوامل موثر در حفظ و نگهداری منابع انسانی بانک رفاه کارگران تدوین گردیده است برای این منظور ، فرضیه های این پژوهش در یک چارچوب نظری منتج از بررسی ادبیات مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی است..
این پژوهش که از نوع تحقیقات توصیفی – پیمایشی به حساب می آید از روش های جمع آوری
اطلاعات از طریق مصاحبه و پرسشنامه جهت بررسی نگرش جامعه آماری در مورد میزان تاثیر هریک از عوامل در حفظ منابع انسانی استفاده شده است. نتایج حاصله از این پژوهش نشان می دهد که عواملی چون ” دادن اطلاعات معتبر و به هنگام استخدام ” ، ” واگذار کردن کارها بر اساس شایستگی ” ، ” وجود مسیر ترقی شغلی روشن و واضح ” ، ” نظام ارزشیابی اثر بخش” و نظام پرداخت اثر بخش در حفظ و نگهداری منابع انسانی تاثیر دارد .
بخش سوم: آشنایی با ساختار بیمارستانهای دولتی و خصوصی و وجوه افتراق آنها
2-3-1-تعریف بیمارستان
بیمارستان مهمترین واحد ارائه دهنده خدمات درمانی است و بنا به تعریف وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ، بیمارستان واحدی است که حداقل دارای 15 تخت با تجهیزات و خدمات عمومی پزشکی لازم و حد اقل دو بخش داخلی و جراحی ،همرا با گروه پزشکان متخصص باشد
2-3-2-وظایف بیمارستان
1- پذیرش و درمان سریع بیماران
2-مشارکت در بهداشت جامعه
2- انجام فعالیت های پژوهشی در رابطه با علوم پزشکی
3- آموزش علوم پزشکی
2-3-4-ساختار بیمارستانها
بیمارستانها دارای بخشهایی نظیر
بخشهای بستری شامل :بخش اورژانس که به صورت 24 ساعته آماده خدمت رسانی می باشد
بخشهای جراحی مردان، زنان ، مامایی ، نوزادن و بخش داخلی
بخش مراقبت های ویژه icu-ccu-pccuمی باشد
اطاق عمل
واحد های پاراکلینیکی از جمله آزمایشگاه، واحد فیزیوترابی ،واحد داروخانه
درمانگاهها شامل:درمانگاه داخلی ،نورولوژی،درمانگاه پوست، زنان چشم، ارتوپدی ،اطفال اعصاب و روان ،گوش و حلق و بینی ، اورولوژی می باشد
2-3-5-تفاوت بیمارستانهای دولتی و خصوصی
در دو دهه اخیر به دنبال فراگیر شدن سیاست های خصوصی سازی اکثر کشور های در حال توسعه مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستانهای خود را به شرکت های خصوصی بخش درمان واگذار کرده اند تا کارایی این موسسات پزشکی افزایش یابد اکثر حامیان خصوصی سازی بخش درمان بر این نکته پافشاری می کنند که بخش خصوصی در مقایسه با بخش دولتی خدمات با کیفیت تری را ارائه می کند و با تجدید ساختار این مراکز کارایی آنان را افزایش می دهد همواره یک مشکل اساسی در هنگام مقایسه فعالیت های بخش دولتی با خصوصی وجود دارد چرا که برای مقایسه کارایی باید اهداف تعیین شده و نتایج بدست آمده مورد توجه قرار گیرد در بخش خصوصی هدف کاملا مشخص است (حد اکثر سود و رشد اقتصادی )اما در بخش دولتی اهداف مورد توجه چندان روشن نیست چرا که سود آوری نمی تواندمعیار مناسبی برای سنجش کارایی باشد و اصولا برای دولت سود آوری هیچگاه مورد توجه نیست.
در واقع به دلیل اهداف مطرح شده در این دو بخش بخش خصوصی علاقه مند به بستری کردن و درمان افرادی است که قادر به بازپرداخت هزینه های بیمارستان باشند و در عین حال در وضعیت اضطراری و اورژانسی نباشند همچنین آنان مایل به انتخاب بیماران خود هستند اما بخش دولتی خواهان گسترش سراسری پژوهش های درمانی خود بوده و عموما تعداد بیماران متقاضی پذیرش بیش از ظرفیت این مراکز دولتی است مالکیت بیمارستانهای دولتی تحقییق حاضر در اختیار دولت بوده و بیمارستانهادارای ردیف بودجه در وزارت بهداشت ودرمان می باشند در حالیکه مالکیت بیمارستان خصوصی تحقیق(بیمارستان خاتم الانبیاء)متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود می باشد و بر اساس تعرفه بخش غیردولتی مصوب هیات دولت که در سال 87 تصویب شد، اداره می شود .
فصل سوم
روش تحقیق
3-1 مقدمه
پایه هر علمی ، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش شناختی مبتنی است که در آن علم به کار می رود (عزتی ،20:1386)از اصطلاح روش تحقیق معانی خاص و متمایزی در متون علمی استنباط می شود دستیابی به هدفهای علم یا شناخت علمی میسرو امکان پذیر نخواهد بود مگر زمانی که روش شناسی درست صورت پذیرد. به عبارت دیگر تحقیق از حیث روش است که اعتبار می یابد نه موضوع تحقیق .
استنباطهای متفاوتی از روش تحقیق شده است
1-روش تحقیق به عنوان یک فرایند نظام مند برای یافتن پاسخ یک پرسش یا راه حل یک مساله است
2-روش تحقیق مجموعه ای از قواعد ،ابزارهاو راههای معتبر و نظام یافته برای بررسی واقعیتها،کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است
3-روش تحقیق به عنوان هدایتگر جستجوهای علمی در جهت دستیابی به حقیقت به شکلهای مختلف دسته بندی می شود(خاکی،201:1387)
این فصل مهمترین بخش تحقیق می باشد و حلقه ارتباطی بین ایجادسوال در ذهن و ارائه پاسخ اولیه ،آزمون پاسخ اولیه می باشد .
در این فصل به تشریح روش تحقیق ، معرفی جامعه آماری و نمونه آماری ، روشهای و ابزارهای جمع آوری داده ها و اطلاعات، روایی و پایایی پرسشنامه و روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات جمع آوری شده پرداخته می شود.
3-2 روش تحقیق
این تحقیق که مطالعه تطبیقی رابطه استراتژی های حفظ و نگهداری نیروی انسانی با عملکرد کارکنان است از نظر هدف ،تحقیق کاربردی محسوب می شود.زیرا:
. تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که از نظریه ها ، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می شوند را برای اجرای حل مسائل اجرایی و واقعی به کار می گیرد . این تحقیقات بیشتر بر مؤثرترین اقدام تأکید دارد و علتها را کمتر مورد توجه قرار می دهند. این تأکید به واسطه آن است که تحقیقات به سمت کاربرد علمی دانش هدایت می شوند (خاکی،201:1387)
این تحقیق از نظر روش جمع آوری اطلاعات، آزمون فرضیه و نتیجه گیری از نوع توصیفی می باشد.
تحقیق توصیفی ، آنچه را که هست توصیف و تفسیر می کند و به شرایط یا روابط موجود ، عقاید متداول ، فرآیند های جاری ، آثار مشهود یا روند های در حال گسترش توجه دارد. تمرکز اصلی در درجه اولیه زمان حال است ، هرچند غالباً رویداد ها و آثار گذشته را نیز که به شرایط موجود مربوط می شود مورد بررسی قرار می دهد.(همان منبع:210)
. علاوه براین پژوهش حاضراز نظر نوع روش، تحقیق پیمایشی است .
تحقیق پیمایشی( (survey res؛ روشی در تحقیق اجتماعی است که فراتر از یک تکنیک خاص در گرد اوری اطلاعات است . هرچند معمولاً در آن از پرسشنامه استفاده می شود، اما فنون دیگر از قبیل مصاحبه ی ساختمند، مشاهده و تحلیل محتوا و… هم به کار می روند.
به لحاظ اینکه فرضیه های بکار برده شده به صورت رابطه ای یا همبستگی هستند که طی آن رابطه و جهت همبستگی بین متغییر ها مورد بررسی قرار می گیرند.آزمون همبستگی((corre lational res : درآزمون همبستگی هدف اصلی آن است که مشخص شود آیا رابطه ای بین دو یا چند متغیر کمی( قابل سنجش)وجود دارد و اگر این رابطه وجود دارد اندازه و حد آن چقدر است؟هدف از مطالعه ی همبستگی ممکن است برقراری یک رابطه یا نبود آن، و به کارگیری روابط در انجام پیش بینی ها باشد.مطالعات همبستگی، تعدادی از متغیر هایی را که تصور می رود با مسأله مرتبط هستند ارزیابی می کند.(همان منبع:218)
بنابراین پژوهش حاضر از نظر ماهیت و اهداف از انواع کاربردی ، از لحاظ روش نوع توصیفی پیمایشی است که در ان رابطه علی بین متغیر ها مورد بررسی قرار می گیرند. همچنین با تهیه پرسشنامه های استاندارد و توزیع آنها در بین اعضای نمونه نظر آنها در مورد شاخص های مورد نظر در استراتژی های حفظ ونگهداری کارکنان و رابطه آنها با عملکرد کارکنان سنجیده خواهد شد . از طرفی با بررسی و تحلیل اسناد و مدارک مربوط به ارزیابی عملکرد کارکنان که بر اساس شاخص های استاندارد عملکرد انجام شده است و در سوابق کارکنان موجود است مورد استفاده قرار خواهد گرفت
3-3 جامعه آماری
جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از اشیاء و…( واحد) که حد اقل در یک صفت مشترک باشند . آنرا با N نمایش می دهند( خاکی ، 273:1387)
جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تمامی کارکنان بیمارستانهای دولتی و خصوصی استان سمنان به تعداد 650نفر پرسنل بیمارستان های دولتی و 250نفر بیمارستانهای خصوصی می باشد
3-4 حجم نمونه و روش نمونه

دیدگاهتان را بنویسید