تحقیق درمورد عملکرد کارکنان

متغییر های خدمات رفاهی ، تندرستی، بیمه و بازنشستگی با عملکرد کارکنان بیمارستانهای دولتی به کمک ضریب همبستگی اسپیرمن.
فرضیه اول: بین استراتژی های خدمات رفاهی نیروی انسانی باعملکرد بیمارستانهای دولتی رابطه معنی داری وجود دارد
جدول شماره (11-4)
خدمات رفاهی
ضریب همبستگی اسپیرمن
عملکرد
.017
سطح معنی داری
.823
تعداد
250
برای بررسی ارتباط استراتژی های خدمات رفاهی کارکنان بیمارستانهای دولتی با عملکرد آنان، فرضیات زیر را در نظر می گیریم:
بین استراتژی های خدمات رفاهی کارکنان بیمارستانهای دولتی و عملکردآنان رابطه معنی داری وجود ندارد:H0
بین استراتژی های خدمات رفاهی کارکنان بیمارستانهای دولتی و عملکردآنان رابطه معنی داری وجود دارد:H1
برای بررسی این فرض ، با توجه به جدول شماره (11-4) از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است که مقدار عددی ارائه شده برای میزان ارتباط عملکرد کارکنان با خدمات رفاهی R=0.017 می باشد و با توجه به سطح معنی داری Sig=0.823مشخص می گردد که از سطح خطای بیشتربوده ، یعنی فرض وابستگی در سطح خطای رد می گردد.
بنابراین فرض H0 پذیرفته می شودیعنی بین استراتژی های خدمات رفاهی کارکنان بیمارستانهای دولتی و عملکرد رابطه معنی داری وجود ندارد.
فرضیه دوم: میان استراتژی های بیمه و بازنشستگی نیروی انسانی باعملکرد کارکنان بیمارستانهای دولتی رابطه معنی داری وجود دارد.
بیمه و بازنشستگی
ضریب همبستگی اسپیرمن
عملکرد
-.039
سطح معنی داری
.603
تعداد
250
جدول شماره (12-4)
برای بررسی ارتباط استراتژی های بیمه و بازنشستگی کارکنان بیمارستانهای دولتی با عملکرد آنان فرضیات زیر را در نظر می گیریم:
بین استراتژی های بیمه و بازنشستگی کارکنان بیمارستانهای دولتی و عملکردآنان رابطه معنی داری وجود ندارد:H0
بین استراتژی های بیمه و بازنشستگی کارکنان بیمارستانهای دولتی و عملکردآنان رابطه معنی دارد:H1
برای بررسی این فرض ، با توجه به جدول شماره (12-4) از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است که مقدار عددی ارائه شده برای میزان ارتباط عملکرد کارکنان با بیمه و بازنشستگی
R=-0.39 می باشد و با توجه به سطح معنی داری0.603 Sig=مشخص می گردد که از سطح خطای بیشتر بوده ، یعنی فرض وابستگی در سطح خطای رد می گردد
.بنابراین فرض H1 رد و H0 تائید می شود . بنابراین بین استراتژی های بیمه و بازنشستگی و عملکرد کارکنان بیمارستانهای دولتی رابطه معنی داری وجود ندارد
فرضیه سوم: میان استراتژی های نظام تندرستی کارکنان با عملکرد بیمارستانهای دولتی رابطه معنی داری وجود دارد.
جدول(13-4) ضریب همبستگی تندرستی کارکنان بیمارستانهای دولتی
تندرستی
ضریب همبستگی اسپیرمن
عملکرد
.053
سطح معنی داری
.477
تعداد
250
برای بررسی ارتباط استراتژی های تندرستی کارکنان بیمارستانهای دولتی با عملکرد آنان،فرضیات زیر را در نظر می گیریم:
بین استراتژی های تندرستی کارکنان بیمارستانهای دولتی و عملکردآنان رابطه معنی داری وجود ندارد:H0
بین استراتژی های تندرستی کارکنان بیمارستانهای دولتی و عملکردآنان رابطه معنی داری وجود دارد:H1
برای بررسی این فرض ، با توجه به جدول شماره (13-4) از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است که مقدار عددی ارائه شده برای میزان ارتباط عملکرد کارکنان با تندرستی0.053 R=می باشد و با توجه به سطح معنی داری Sig=0.477 مشخص می گردد که از سطح خطای بیشتر بوده ، یعنی فرض وابستگی در سطح خطای رد می گردد.
بنابراین فرض H1 رد و H0 تائید می شود . بنابراین بین استراتژی های تندرستی کارکنان بیمارستانهای دولتی و عملکردآنان رابطه معنی داری وجود ندارد.
بررسی ارتباط متغییر های خدمات رفاهی ، تندرستی ، بیمه و بازنشستگی با عملکرد کارکنان بیمارستان خصوصی به کمک ضریب همبستگی اسپیرمن.
فرضیه اول: بین استراتژی های خدمات رفاهی نیروی انسانی باعملکرد کارکنان بیمارستان خصوصی
رابطه معنی داری وجود دارد
خدمات رفاهی
ضریب همبستگی اسپیرمن
عملکرد
.180
سطح معنی داری
.085
تعداد
250
جدول شماره (14-4) خدمات رفاهی روستایی
برای بررسی ارتباط استراتژی های خدمات رفاهی کارکنان بیمارستان خصوصی با عملکرد آنان، فرضیات زیر را در نظر می گیریم:
بین استراتژی های خدمات رفاهی کارکنان بیمارستان خصوصی و عملکردآنان رابطه معنی داری وجود ندارد:H0
بین استراتژی های خدمات رفاهی کارکنان بیمارستان خصوصی و عملکردآنان رابطه معنی داری وجود دارد:H1
برای بررسی این فرض ، با توجه به جدول شماره (14-4) از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده
شده است که مقدار عددی ارائه شده برای میزان ارتباط عملکرد کارکنان با خدمات رفاهی R=0.180 می باشد و با توجه به سطح معنی داری085 Sig=0. مشخص می گردد که از سطح خطای بیشتربوده ، یعنی فرض وابستگی در سطح خطای رد می گردد.
بنابراین فرض H0 پذیرفته می شود . بنابراین بین استراتژی های خدمات رفاهی کارکنان بیمارستان خصوصی رابطه معنی داری وجود ندارد.
فرضیه دوم: بین استراتژی های بیمه و بازنشستگی نیروی انسانی باعملکرد بیمارستان خصوصی رابطه معنی داری وجود دارد جدول(15-4)بیمه و بازنشستگی بیمارستان خصوصی
بیمه و بازنشستگی
ضریب همبستگی اسپیرمن
عملکرد
.225*
سطح معنی داری
.031
تعداد
250
برای بررسی ارتباط استراتژی های بیمه و بازنشستگی کارکنان بیمارستان خصوصی با عملکرد آنان، فرضیات زیر را در نظر می گیریم:
بین استراتژی های بیمه و بازنشستگی کارکنان بیمارستان خصوصی و عملکردآنان رابطه معنی داری وجود ندارد:H0
بین استراتژی های بیمه و بازنشستگی کارکنان بیمارستان خصوصی و عملکردآنان رابطه معنی داری وجودارد:H1
برای بررسی این فرض ، با توجه به جدول شماره(15-4)از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است که مقدار عددی ارائه شده برای میزان ارتباط عملکرد کارکنان با بیمه و بازنشستگی
R=0.225 می باشد و با توجه به سطح معنی داریخ.0.031 Sig=مشخص می گردد که از سطح خطای کمتر بوده ، یعنی فرض وابستگی در سطح خطای پذیرفته می گردد
.بنابراین فرض H0 رد و H1 تائید می شود . یعنی بین استراتژی های بیمه و بازنشستگی و عملکرد کارکنان بیمارستان خصوصی رابطه معنی داری وجود داردو به دلیل مثبت بودن عدد همبستگی می توان گفت که این رابطه در جهت مثبت است پس افزایش بیمه و بازنشستگی باعث افزایش عملکرد کارکنان بیمارستان خصوصی است.
فرضیه سوم: بین استراتژی های نظام تندرستی کارکنان با عملکرد کارکنان بیمارستان خصوصی رابطه معنی داری وجود دارد.
جدول(16-4)تندرستی کارکنان بیمارستان خصوصی
تندرستی
ضریب همستگی اسپیرمن
عملکرد
.180
سطح معنی داری
.088
تعداد
250
برای بررسی ارتباط استراتژیهای تندرستی کارکنان بیمارستان خصوصی با عملکرد آنان ،فرضیات زیر را در نظر می گیریم
بین استراتژی های تندرستی کارکنان بیمارستان خصوصی و عملکردآنان رابطه معنی داری وجود ندارد:H0
بین استراتژی های تندرستی کارکنان بیمارستان خصوصی و عملکردآنان رابطه معنی داری وجود دارد:H1
برای بررسی این فرض ، با توجه به جدول شماره (16-4) از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است که مقدار عددی ارائه شده برای میزان ارتباط عملکرد کارکنان با خدمات تندرستی
0.180 R=می باشد و با توجه به سطح معنی داری Sig=0.088 مشخص می گردد که از سطح خطای بیشتر بوده ، یعنی فرض وابستگی در سطح خطای رد می گردد.
نتیجه: بنابراین فرض H1 رد و H0 تائید می شود . بنابراین بین استراتژی های تندرستی کارکنان بیمارستان خصوصی و عملکردآنان رابطه معنی داری وجود ندارد.
4-5مقایسه رابطه متغییر های خدمات رفاهی ، بیمه و بازنشستگی ، تندرستی کارکنان با عملکرد آنان در هریک از بیمارستانهای دولتی و خصوصی با استفاده از جدول همبستگی اسپیرمن:.
فرضیه
کارکنان بیمارستانهای دولتی
کارکنان بیمارستان خصوصی
فرضیه اول: میان استراتژی های خدمات رفاهی نیروی انسانی باعملکرد کارکنان بیمارستانهای دولتی و خصوصی رابطه معنی داری وجود دارد
بین استراتژی های خدمات رفاهی کارکنان بیمارستانهای دولتی و عملکرد رابطه معنی داری وجود ندارد.
بین استراتژی های خدمات رفاهی کارکنان بیمارستان خصوصی و عملکرد رابطه معنی داری وجود ندارد.
فرضیه دوم: میان استراتژی های بیمه و بازنشستگی نیروی انسانی باعملکرد کارکنان بیمارستانهای دولتی و خصوصی رابطه معنی داری وجود دارد.
بین استراتژی های بیمه و بازنشستگی و عملکرد کارکنان بیمارستانهای دولتی رابطه معنی داری وجود ندارد
بین استراتژی های بیمه و بازنشستگی و عملکرد کارکنان بیمارستان خصوصی رابطه معنی داری وجود داردو به دلیل مثبت بودن عدد همبستگی می توان گفت که این رابطه در جهت مثبت است پس افزایش بیمه و بازنشستگی باعث افزایش عملکرد کارکنان بیمارستان خصوصی است.
فرضیه سوم: میان استراتژی های نظام تندرستی کارکنان با عملکرد کارکنان بیمارستانهای دولتی و خصوصی رابطه معنی داری وجود دارد.
بین استراتژی های تندرستی کارکنان بیمارستانهای دولتی و عملکردآنان رابطه معنی داری وجود ندارد
بین استراتژی های تندرستی کارکنان بیمارستان خصوصی و عملکردآنان رابطه معنی داری وجود ندارد
بررسی کلی ارتباط هریک از متغییر های خدمات رفاهی ، تندرستی، بیمه و بازنشستگی با عملکرد کارکنان بیمارستانهای دولتی و خصوصی استان سمنان
فرضیه اول: بین استراتژی های خدمات رفاهی نیروی انسانی باعملکرد کارکنان بیمارستانهای دولتی و خصوصی استان سمنان رابطه معنی داری وجود دارد
جدول شماره (17-4) ( جدول آزمون همبستگی)
خدمات رفاهی
ضریب همبستگی اسپیرمن
عملکرد
.131*
سطح معنی داری
.030
تعداد
500
بین استراتژی های خدمات رفاهی و عملکرد رابطه معنی داری وجود ندارد:H0
بین استراتژی های خدمات رفاهی و عملکرد رابطه معنی داری وجود دارد:H1
برای بررسی این فرض ، با توجه به جدول شماره (17-4) از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است که مقدار عددی ارائه شده برای میزان ارتباط عملکرد کارکنان با خدمات رفاهی R=0.131 می باشد و با توجه به سطح معنی داری Sig=0.030 مشخص می گردد که از سطح خطای کمتر بوده ، یعنی فرض عدم وابستگی در سطح خطای رد می گردد.
بنابراین فرض H0 رد و H1 تائید می شود . بنابراین بین استراتژی های خدمات رفاهی و عملکرد رابطه معنی داری وجود دارد.از طرف دیگر به دلیل مثبت بودن مقدار عددی ضریب همبستگی نتیجه می گیریم که در کل افزایش خدمات رفاهی کارکنان باعث افزایش عملکرد آنان می شود .با توجه به موارد فوق می توان نتیجه گرفت که،میان استراتژی های خدمات رفاهی نیروی انسانی باعملکرد کارکنان بیمارستان های دولتی و خصوصی رابطه معنی داری وجود دارد ،یعنی فرضیه اول تائید می گردد.
ب ) فرضیه دوم:بین استراتژی های بیمه و بازنشستگی نیروی انسانی باعملکرد کارکنان بیمارستان های دولتی و خصوصی رابطه معنی داری وجود دارد

دیدگاهتان را بنویسید