دانلود پایان نامه : بررسی تأثیر ویژگی های کیفی حسابرس مستقل بر اقلام تعهدی غیرعادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 88 الی 91

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تأثیر ویژگی های کیفی حسابرس مستقل بر اقلام تعهدی غیرعادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 88 الی 91

تکه ای از متن پایان نامه :

ارائه تعاریف عملیاتی برای متغیرهای تحقیق ضروری می‌باشد بویژه در مورد متغیرها و مفاهیمی که تعریف یکسانی از آن‌ها در دسترس نباشد و توافق عام در مورد آن‌ها وجود نداشته باشد.

به مقصود حصول توجه واحد به متغیرهای تحقیق و احتراز از برداشت‌های متفاوت، تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق ارائه می‌گردد.

اتکاء به عملکرد حسابرسی داخلی: قبول نتایج حاصلـه از حسابرسی داخلی به عنوان جایگزین نتایج حاصلـه از آزمون‌های محتوا که توسط حسابرسان مستقل انجام می‌گیرد (مهام، 1388، 25).

حسابرس مستقل(تعریف مفهومی)

شخصی که به حرفه حسابرسی مشغول می باشد و کارمند سازمان مورد حسابرسی نمی‌باشد(حساس یگانه  1388، 53).

حسابرس مستقل(تعریف عملیاتی)

یک مدل رگرسیونی چند متغیره با 2 متغیر پاسخ به صورت زیر خواهد بود:

Y = β +β1 X1 +β2 X2 +ε

این مدل برای هر دو فرضیه تحقیق مورد بهره گیری قرار می گیرد که در آن:

Y: متغیر اتکای حسابرسان مستقل بر عملکرد حسابرسان داخلی

X1: متغیرتجربه حسابرسان مستقل

X2: متغیر ویژگی های کیفی حسابرسی داخلی

β i,j:ضرایب متغیر های مستقل

 

 

تأمین کنند از کیفیت مناسبی برخوردار خواهند بود (آبودی، 2013)[1]؛ اما دو عامل تضاد منافع و عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و مالکان باعث می‌گردد که مدیران اقدام به تحریف اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی نمایند (راجگوپال،2013)[2]. زیرا از یک طرف مدیر خود مالک شرکت نیست و آثار اقتصادی تصمیمات خود را تجربه نمی‌کند (آرترام و همکاران، 2009)[3]، و از طرف دیگر به دلیل همسو نبودن منافع مدیران و مالکان، بعضی از تصمیمات مدیران برخلاف منافع مالکان اتخاذ می‌گردد. علاوه‌ بر این، وجود عدم تقارن اطلاعاتی موجب می‌گردد که سهامداران نتوانند به درستی عملکرد مدیران را شناسایی و پاداش آن‌هارا بر مبنای عملکردشان تعیین نماید. پس، مدیران برای افزایش حقوق و مزایای خود اقدام به مدیریت سود می‌کنند؛ و سود مورد انتظار سهامداران را گزارش می‌کنند تا امنیت شغل خود را نیز حفظ نمایند. اعمال مدیریت سود در نهایت باعث می‌گردد صورت‌های مالی وضعیت واقعی شرکت را به‌طور مناسبی افشا نکند و نتوان با بهره گیری از این صورت حساب‌ها تصمیم درستی اتخاذ نمود،‌ در نتیجه کیفیت گزارشگری مالی کاهش می‌یابد(حبیب، 2012)[4].

اتفاق‌های جهانی مانند بحران‌های اقتصادی منجر به پررنگ‌تر شدن تأثیر اساسی گزارش‌های مالی قابل اعتماد و با کیفیت شده می باشد. این اتفاق‌ها همچنین نشان‌گر اهمیت کیفیت حسابرسی در دیگر جنبه‌ها و زمینه‌های گزارشگری مالی می باشد. دستیابی به کیفیت گزارشگری مالی منوط به صحت و درستی هر یک از حلقه‌های زنجیره‌ گزارشگری مالی می باشد.

یکی از این حلقه‌ها که تأثیر عمده‌ای را در طرفداری از کیفیت گزارشگری مالی در سرتاسر دنیا چه در زمینه‌ی بازار سرمایه بخش عمومی و چه بخش خصوصی ایفا می‌کند حسابرسی مستقل می باشد. حسابرسی مستقل، بخش مهم نظارت و بازرسی زیربنایی سازمانی و یک فعالیت مهم مبتنی بر منافع عمومی می باشد که اطمینان می‌بخشد اطلاعات موجود در گزارش‌های مالی به‌طور منصفانه و صحیح ارائه شده می باشد. از دیدگاه تئوری نمایندگی،‌ این موضوع تأثیر مهمی را در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و کاستن مسائل نمایندگی بین مدیریت و مالکان و همچنین اقلام تعهدی غیر عادی در حوزه مدیریت سود، بازی می‌کند. پس کیفیت حسابرسی مهم‌ترین موضوع برای تدوین کنندگان استاندارد‌های حسابرس محسوب می‌گردد،‌ (مکلینگ، 2000)[5].

[1]Aboody

[2] Rajgopal

[3]Atram  & et al,

[4]Habib

[5]– Mcling

 مطالعه تأثیر ویژگی های کیفی حسابرس مستقل بر اقلام تعهدی غیرعادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 88 الی 91

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه