دانلود پایان نامه

1365، 1375 و 1385

نمودار3-5: تعداد جمعیت بندرانزلی طی سالهای 1385-1365

نمودار3-6: تعداد خانوار بندرانزلی طی سالهای 85-1365

نمودار 3-7: بعد خانوار بندرانزلی طی سالهای 1385-1365

3-7-3: میزان رشد و افزایش جمعیت
افزایش و رشد جمعیت در شهر بندرانزلی از سال 1355 تا 1365 روند ثابت و مشخص نداشته طوری که جمعیت تا سال 1365 با روند افزایشی بسیار سریع همراه بوده است و در دوره آماری 10 ساله 65 تا 75 این روند کندتر شده است و مجدداً طی سالهای 75 تا 85 با افزایش جمعیت همراه بوده است.
جدول 3-9: افزایش رشد جمعیت بندرانزلی 1385-1355
افزایش جمعیت
نرخ رشد جمعیت
65-1355
75-1365
85-1375
65-1355
75-1365
85-1375
20739
11481
12099
7/2
2/1
16/1
ماخذ: مرکز آمار ایران – نتایج تفضیلی بندرانزلی، 1355، 1365، 1375 و 1385

3-7-4: تراکم جمعیت
بندرانزلی با مساحت 318/299 کیلومترمربع طی سالهای 1365، 1375 و 1385 دارای تراکم نسبی به ترتیب برابر با 4/374، 3/400 و 7/444 نفر در هر کیلومتر مربع میباشد که با توجه به افزایش جمعیت این شهرستان در طول دورههای آماری مذکور بر میزان تراکم نسبی این شهرستان افزوده شده است جدول (10) تعداد و تراکم جمعیت شهرستان بندرانزلی را طی سالهای 1385-1365 نشان میدهد.

جدول 3-10: تعداد و تراکم جمعیت بندرانزلی (سالهای 1385-1365)
سال
1365
1375
1385
تعداد جمعیت
112077
119827
133134
تراکم نسبی
4/374
3/400
7/444
مأخذ: مرکز آمار ایران – نتایج تفضیلی بندرانزلی، 1365 ، 1375 و 1385

3-7-5: مهاجرت
بحران کنونی تشدید مهاجرتها، نه تنها یک واقعه بلکه یک پیامد کنار گذاشتن روستائیان از برنامه ریزیها و نبود اطلاعات ساختاری و نهادی روستاها است. بوجود آمدن شرایط متعادل و مناسب اشتغال در روستا به منظور افزایش فرصتهای اقتصادی برای مردم روستا، اتخاذ راه حلی مناسب جهت جلوگیری از مهاجرت بی رویه روستائیان به مراکز شهری می باشد مهاجرت را می توان مهمترین عامل تغییر در ساخت جمعیت دانست. جابجایی جمعیت تنها در دگرگونی تعداد ساکنان یک منطقه نیست، بلکه موجب تغییر کیفی و ساختاری جمعیت نیز می گردد و پیامدهایی نظیر کهنسالی جمعیت، افزایش مرگ ومیر، افزایش بار تکفل و … از جمله پیامدهای آن می باشد. در فاصله سالهای 1365 تا 1375 حدود 13065 نفر به شهرستان انزلی و یا در داخل آن جابجا شده اند محل اقامت 86/63 درصد مهاجران، سایر استانها، 19/21 درصد شهرستانهای دیگر استان محل سرشماری و 68/10 درصد شهر یا آبادی در همین شهرستان بوده است. در سال 1375 مقایسه محل اقامت قبلی مهاجران با محلی که در آن سرشماری شده اند نشان می دهد 20/13 درصد از روستا به شهر 55/70 درصد از شهر به شهر 83/2 درصد از روستا به روستا و مابقی از شهر به روستا در طی 10 سال قبل از سرشماری سال 1375 مهاجرت کرده اند و آمار مربوط به سال 1385 هنوز اعلام نشده اما با نگاهی به آمار کلی سال 1385 به این نتیجه می رسیم که تعداد افراد ساکن در مناطق شهری نسبت به مناطق روستایی افزایش یافته بعبارتی به تعداد ساکنین نقاط شهری 12099 نفر افزوده شده و این تعداد برای ساکنین نقاط روستایی طی دوره ده ساله برابر 1208 نفر می باشد.
شاید بتوان گفت در شهرستان بندرانزلی هم می توان به عنوان قطب مهاجر پذیر به آن نگاه کرد و هم مهاجر فرست، مهاجر پذیر بودن شهرستان به چند عامل بستگی دارد که یکی از آنها وجود منطقه ویژه تجاری است که باعث شده از اطراف و مناطق تقریباً دور به این سمت برای انجام کارهای روزمزد که در بندر وجود دارد جذب این منطقه شوند. یکی دیگر از عوامل مهاجر پذیر بودن بندرانزلی وجود شیلات وکارهای مرتبط در حیطه قلمرو شیلات است.
همانطور که می دانیم یکی از مشاغل پر تعداد و پر جمعیت در بندرانزلی اشتغال به صید و صیادی است که گروهی از مردم روستاهای اطراف را به دلیل کمبود زمین به سمت خود می کشد اما مهاجر فرستی بندرانزلی را در چند جمله می توان چنین گفت که بعلت جوان بودن جمعیت، افزایش تعداد تحصیلکرده ها و نبود امکانات اشتغالزایی برای چنین افرادی آنها دست به مهاجرت می زنند و یکی از عوامل اصلی مهاجرت روستائیان به شهرها وجود مشاغل کاذب و یا مشاغلی که در حیطه صنعت گردشگری است می باشد و در نهایت اینکه افزایش مهاجرت از روستا به شهر، کاهش شدید میزان اشتغال روستایی، افزایش نرخ بیکاری جمعیت، عدم وجود موسسات حمایتی صنایع در روستاها و … عواملی است که باعث ایجاد مهاجرت در ساکنین این دیار می گردد.
بیشتر مهاجران وارد شده به شهر انزلی ، یعنی در حدود 51/25 درصد در دوره ده ساله منتهی به سال 1375 و 3/23 درصد به دوره بعدی ( سال 1385 ) ، از خود استان گیلان ، سپس از استان تهران و استان های سواحل جنوبی بوده اند . به دلیل ارتباطات شغلی بندرانزلی با بنادر جنوبی ، به ویژه در نیروی دریایی ، همواره تبادل جمعیت میان این دو منطقه ، برخلاف تفاوت جدی در شرایط آب و هوایی، برقرار بوده است.
3-7-6: سواد
سواد و میزان تحصیلات یکی از فاکتورهایی است که به تناسب کیفی بودن آن یکی از مهمترین پایه های توسعه هر منطقه یا کشور است. براساس نتایج آماری سرشماری 1375 از کل جمعیت 6 ساله و بالاتر شهرستان بندرانزلی 108802 نفر حدود 93825 نفر برابر 2/86 درصد باسواد بوده اند. درصد باسوادی در نقاط شهری و روستایی به ترتیب 2/88 بوده است مقایسه این ارقام با نرخ باسوادی استان نشان
می دهد که در شهرستان بندرانزلی وجود امکانات آموزشی و دسترسی مناسب به آنها باعث شده تا میزان باسوادی بالاتر از کل استان باشد و باسوادترین شهرستان کشور اعلام شد. تعداد و درصد مرد – زن نیز متفاوت بوده است، بطوریکه براساس آمار سال 1375 نرخ باسوادی در بین مردان 2/88 و زنان 9/76 درصد بوده است که با این حساب میزان باسوادی زنان از مردان کمتر است براساس آخرین نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385 میزان باسوادی در نقاط شهری برابر 12/91 درصد می باشد که نشان دهنده افزایش نرخ باسوادی در این شهرستان می باشد ( سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، 1365، 1375 و 1385).
3-8: بررسی ویژگیهای اقتصادی
وضعیت اشتغال و بیکاری یکی از فاکتورهای مهم اقتصادی است که عوامل زیادی در افزایش و کاهش آن نقش دارند با توجه به این توضیح ویژگیهای اقتصادی شهرستان بندرانزلی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
3-8-1: جمعیت فعال و غیرفعال
در سال 65 از مجموع 81815 نفر جمعیت ده ساله و بالاتر حدود 9/42 درصد فعال و 1/57 درصد غیر فعال از لحاظ اقتصادی بوده اند این ارقام در سال 1375، 97250 نفر و 5/36 درصد جمعیت فعال و 5/63 درصد جمعیت غیر فعال اقتصادی رسیده است از مجموع افراد فعال و غیر فعال اقتصادی در سال 65 حدود 5/32 درصد شاغل، 6/10 درصد بیکار ، 4/30 درصد خانه دار 6/21 درصد محصل و 5/2 درصد دارای درآمد بدون کار بوده اند. در سال 1375 نیز از مجموع جمعیت ده ساله و بالاتر حدود 5/30 درصد شاغل، 6/6 درصد بیکار ، 1/28 درصد خانه دار، 4/26 درصد محصل و 2/5 درصد دارای درآمد بدون کار بوده اند. همچنانکه ملاحظه می شود طی فاصله سالهای 65 و 75 حدود 2 درصد از جمعیت شاغل و 4 درصد نیز از جمعیت بیکار کاسته شده است. براساس آخرین آمار سرشماری در سال 1385 از مجموع 118364 نفر جمعیت ده ساله و بالاتر تعداد 84/40 درصد فعال و تعداد 65/58 درصد جمعیت غیر فعال می باشند( سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، 1365، 1375 و 1385).
3-8-2: جمعیت شاغل بر حسب گروههای عمده فعالیت
در سال 65 در شهرستان بندرانزلی از مجموع شاغلان 4/14 درصد در بخش کشاورزی، 5/19 درصد در بخش صنعت و معدن و 1/66 درصد در بخش خدمات اشتغال داشته اند. این ارقام برای سال 1375 در سه بخش کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات به ترتیب برابر 37/12، 21/26 و 53/59 درصد بوده است.
همچنانکه ملاحظه می شود از شاغلان بخش کشاورزی و خدمات کاسته شده و بر شاغلان بخش صنعت
و معدن افزوده شده است و در نهایت در سال 1385 براساس آخرین آمارها تعداد شاغلین در سه بخش کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات به ترتیب برابر 26/10 ، 24/25 و 73/62 درصد تغییر یافته و تعداد شاغلین در بخش کشاورزی کاهش و در بخش خدمات افزایش یافته است.

جدول 3-11: جمعیت شاغل بر حسب گروههای عمده فعالیت در شهرستان بندرانزلی(85-1365)
بخشهای عمده اقتصادی
شرح
کشاورزی
صنعت ومعدن
خدمات
65
4/14
5/19
1/66
75
37/12
21/26
53/59
85
26/10
24/25
73/62
مآخذ: مرکز امار ایران، معاونت برنامه ریزی دفتر آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان

فصل چهارم
یافته های تحقیق

4-1: بررسی وضع موجود فضاهای سبز شهر بندر انزلی
با انجام مطالعات و بررسی های بعمل آمده فضاهای سبزدر سطح شهر بندر انزلی شامل بوستانهای محله ای، پارک کودک، پارک شهر، پارک های ساحلی(رودخانه- دریا)، فضاهای سبز خیابانی، پارک جنگلی، میادین و بلوارها می باشد. بطوری که براساس آمارهای موجود و محاسبات صورت گرفته با توجه به جمعیت 116664 نفری شهر بندر انزلی در سال 1390، در مجموع سرانه فضای سبزآن حدود 4/4 مترمربع می باشد؛ که با سرانه پیشنهادی پارک ها و فضای سبز شهرها براساس نظر وزارت مسکن و شهرسازی(12-7 مترمربع) فاصله دارد درعین حال توزیع فضایی آن نیز بسیار نامتعادل و نامتناسب می باشد.

جدول4-1: مساحت انواع فضاهای سبز شهر بندر انزلی
ردیف
شرح
مساحت(مترمربع)
1
پارک شهری
40000
2
پارک های محله ای
37351
3
پارک جنگلی
130000
4
پارک کودک
6000
5
پارک ساحلی(رودخانه- دریا)
23490
6
فضای سبز حاشیه ای
54674
7
لچکی ها
56796
8
میادین
22994
9
بلوارها
138915
مأخذ : سازمان پارکها و فضای سبز شهر بندر انزلی

نقشه4-1: پراکندگی پارکهای موجود در شهر انزلی

نقشه 4-2: پراکندگی کلیه فضاهای سبز موجود در شهر انزلی

نقشه 4-3: موقعیت مکانی و راههای ارتباطی پارک ساحلی بلوار و پاسداران

نقشه 4-4: موقعیت مکانی و راههای ارتباطی پارک کارآموزی

ردیف
نام پارک
سطح خدمات دهی
مساحت(مترمربع)
1
پارک خرمشهر
وسایل بازی کودکان، مبلمان، چراغ روشنایی و زمین ورزشی
2400
2
پارک پرستو
وسایل بازی کودکان، مبلمان و چراغ روشنایی
2274
3
پارک ولیعصر(عج)
وسایل بازی کودکان، مبلمان، چراغ روشنایی، آب شرب و کتابخانه
6000
4
بلوار قدس
وسایل بازی کودکان، مبلمان، چراغ روشنایی، آب شرب، نمازخانه و نگهبانی
40000
5
پارک پاسداران
وسایل بازی کودکان، مبلمان، چراغ روشنایی، آب شرب، سرویس بهداشتی، بوفه و نگهبانی
23490
6پارک ارامنه
مبلمان و چراغ روشنایی
2400
7
پارک فاز (1) نیروی دریایی

8100
8
پارک کودک
وسایل بازی کودکان، مبلمان و چراغ روشنایی
1248
9
پارک سومر
وسایل بازی کودکان، مبلمان، چراغ روشنایی و زمین ورزشی فوتبال
1829
10
پارک دادگستری
مبلمان و آب شرب
4875
11
پارک میان پشته
وسایل بازی کودکان، مبلمان، چراغ روشنایی و زمین ورزشی
3500
12
پارک هفت آذر
وسایل بازی کودکان، مبلمان وچراغ روشنایی
4000
13
پارک سیده آسیه
وسایل بازی کودکان، مبلمان و چراغ روشنایی
5000
14
پارک 15 خرداد
مبلمان ، سرویس بهداشتی ، آب شرب و چراغ روشنایی
43770
15
پارک قایقران
وسایل بازی کودکان ، مبلمان و چراغ روشنایی
1000
16
پارک شهید طلوعی
مبلمان ، چراغ روشنایی و زمین ورزشی
7000
17
پارک نیمه شعبان
مبلمان و زمین ورزشی
2000
18
پارک جنگلی ورودی شهر
(در دست اجرا و دارای قابلیت
بهره برداری)
مبلمان، چراغ روشنایی و نگهبانی
90000
جدول 4-2: مشخصات عمومی پارکهای شهر بندر انزلی

4-1-1: پارک بلوار قدس
این پارک دارای مساحتی در حدود 40000 مترمربع می باشد و براساس موقعیت جنب شهرداری انزلی واقع است. این پارک دارای درختانی از نوع کاج مطبق، کاج سدروس، درخت آزاد، چنار، اقاقیا و درختچه هایی از نوع اسپیره، انواع یاس، پیرو کانتا و گیاهان پرچینی از نوع شمشاد ، شیرخشت و گیاهان پوششی از نوع ژونی پروس، چمن یال اسبی همچنین گیاهان گلدار از نوع اختر و نشاهای فصلی می باشد. این پارک در سال 1301 افتتاح گردید. و امکانات رفاهی آن شامل مبلمان، سرویس بهداشتی، آب شرب، چراغهای روشنایی، نمازخانه، کتابخانه،اسکله قایقرانی، آبنما، غرفه های متعدد، موج شکن و استخرمی باشد. و از نظر نوع پارک در رده پارکهای شهری قرار دارد.

عکس 4-1: نمایی از پارک ساحلی بلوار

4-1-2: پارک پاسداران
این پارک دارای مساحتی در حدود 23490 مترمربع می باشد و براساس موقعیت در خیابان پاسداران واقع شده است. این پارک دارای درختانی از نوع کاج مطبق، بلوط، توت مجنون و درختچه هایی از نوع ماگنولیا، برگ نو، توری و گیاهان پرچینی از نوع شمشاد ، زرشک زینتی می باشد. این پارک در سال 1380 افتتاح گردید. و امکانات رفاهی آن محدود به مبلمان، وسایل بازی کودکان، سرویس بهداشتی، آب شرب، چراغهای روشنایی، نگهبانی و فروشگاه می باشد. همچنین کارگر فضای سبز نیز دارد. و از نظر نوع پارک در رده پارکهای ساحلی قرار دارد.

دیدگاهتان را بنویسید