پایان نامه سیاست های سرمایه در گردش بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه

تعریف سرمایه در گردش

سرمایه درگردش یک شرکت مجموعه ی مبالغی است که در دارایی های جاری سرمایه گذاری میشود. همانند تعداد زیادی از عناوین مدیریت مالی، سرمایه در گردش نیز به وسیله افراد مختلف در مفاهیم متفاوتی به کار رفته است.

از لحاظ واژه شناسی نیز سرمایه در گردش در مقابل عبارت انگلیسی(Working capital)  آورده شده است و در تعبیر دیگری مترادف (Criculated Capital) می باشد.( مالکی نیا ،1390)

سرمایه در گردش مبالغی است که در دارایی های جاری سرمایه گذاری میشود .خالص سرمایه در گردش برابر است با دارایی جاری منهای بدهی جاری.(تهرانی،1385)

(2-1-1 ) :

سرمایه در گردش خالص    =  بدهی های جاری –  داراییهای جاری

 

سرمایه در گردش یک ابزار مهم برای رشد و سودآوری شرکت های بزرگ است. اگر میزان سرمایه در گردش به اندازه کافی نباشد، می تواند به کمبود و مشکلات درعملیات روزانه منجر شود. همچنین سرمایه در گردش خالص  نیز به عنوان کسر بدهی جاری از دارایی جاری تعریف شده است . هر دو جزء از فرمول سرمایه در گردش فوق را می توان در ترازنامه یافت . دارایی های جاری  سمت چپ ترازنامه  رامی توانند تشکیل می دهند . دارایی های جاری ان دسته از دارایی های می باشند که در عرض یک سال تولید پول نقد می نماید. دارایی های جاری به طور معمول در مواردی هم چون  پول نقد ویا معادل پول نقد، سرمایه گذاری  کوتاه مدت ، تجارت و دیگر مطالبات، و همچنین پیش پرداخت هزینه های ، موجودی و  کالای  در جریان ساخت تقسیم شده است .) یعنی دارایی های جاری متشکل از موارد فوق است ( بدهی های جاری را می توان در سمت راست ترازنامه یافت و  بدهی جاری تعهداتی است که باید ظرف یک سال برآورده شوند. بدهی های جاری در حساب های پرداختنی تجاری، بدهی های کوتاه مدت و بدهی های معوق تقسیم شده است . (Hillier et al , 2010)

سرمایه ، در گردش یک شرکت مجموعه مبالغی است که در داراییهای جاری سرمایه گذاری میشود . طبق نظر اسکیلینگ[1]  نیز عموماً واژه سرمایه در گردش به سرمایه گذاری سازمان در داراییهای جاری، بدهیهای جاری، وجوه نقد، اوراق بهادار کوتاه مدت، حسابهای دریافتنی و موجودی کالا مربوط میشود و مدیریت سرمایه در گردش نیز عوارت است از تعیین حجم و ترکیب منابع و مصارف سرمایه درگردش به نحوی که ثروت سهامداران افزایش یابد . سیاستهای سرمایه در گردش شامل برخی اصول و برنامه هایی است که شامل اقداماتی در خصوص داراییها و بدهیهای جاری میشود.(انصاری و همکاران ،1392 (

سرمایه در گردش از اقلام مهم دارایی های شرکت ها تلقی شده و نقش مهمی در تصمیمات مالی دارد. با وجود اهمیت فراوان سرمایه در گردش برای شرکت ها، ادبیات سازمانی به طور سنتی بر روی مطالعه تصمیمات مالی بلندمدت متمرکز است و پژوهشگران نیز بیشتر اوقات به بررسی و تجزیه و تحلیل ساختار سرمایه، تقسیم سود و موارد مشابه پرداخته اند. باید به این نکته توجه شود که تداوم فعالیت های شرکت ها تا میزان زیادی به مدیریت منابع کوتاه مدت آن بستگی دارد. همچنین باید به این نکته توجه نمود که سرمایه گذاری که شرکت ها بر روی دارایی های کوتاه مدت انجام می دهند و منابعی که یا سررسید کمتر از یک سال به کار برده می شود، بخش قابل توجهی از ترازنامه را تشکیل داده و منبع مهمی برای بهبود عملکرد مالی به شمار می آید. ( شاکری ،1392)

سرمایه در گردش خالص ،معرف ان بخش از  دارایی های جاری است که بر بدهی های جاری فزونی دارد و از طریق استقراض بلند مدت و حقوق صاحبان سرمایه پشتیبانی شده است.(شباهنگ ،1387)

میتوان ادعا کرد که همه فعالیت های تجاری نیازمند سرمایه اند. سرمایه عبارت است از تمام منابع مالی که مورد مصرف شرکت قرار میگیرد .در این میان سرمایه در گردش به طور کلی در همه سازمان ها با اندازه های کوچکتر ،بخش عظیمی از سرمایه سازمان را به خود اختصاص میدهد و مدیریت ان نیز از اهمیت به سزایی برخوردار است .

سرمایه در گردش یک شرکت مجموعه بالغی است که در دارایی های جاری سرمایه گذاری میشود و مدیریت سرمایه در گردش نیز عبارتند از تعیین حجم و ترکیب منابع و مصارف سرمایه در گردش به نحوی که ثروت سهامداران افزایش یابد .مدیریت سرمایه در گردش فعال ،یک نیاز اساسی سازمان برای سازگاری در یک اقتصاد پر چالش است و هدف ان بر قراری یک تعادل حساس بین حفظ نقدینگی برای پشتیبانی از عملیات روزانه و حداکثر سازی فرصت های سرمایه گذاری کوتاه مدت میباشد . معمولا هر تصمیمی که در خصوص هر یک از اجزای تشکیل دهنده مجموعه سرمایه در گردش اتخاذ شود بر سایر اجزا اثر گذار خواهد بود .( عربصالحی و دیگران ،1390)

سرمایه در گردش شامل وجوهی است که در داراییهای جاری سرمایه گذاری شده است، یعنی وجوهی که در یک چرخه عادی تجاری طی یک دوره کوتاه به وجه نقد تبدیل میشوند، بدون این که ارزش آنها کاهش یابد یا شرکت ورشکسته شود و بدهیهای جاری به بدهیهایی گفته میشود که در یک چرخه عادی تجاری طی یک دوره کوتاه پرداخت میشود. (ستایش،1389)

[1] Skiling

متن کامل :

دانلود پایان نامه ارشد-نقش سیاست های سرمایه در گردش بر عملکرد مالی

دانلود پایان نامه نقش سیاست های سرمایه در گردش بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران