صلاحیت و اختیارات هیات نظارت

صلاحیت و اختیارات هیات نظارت

غیر از موارد هشت گانه ماده 25 موضوعاتی نیز در حیطه صلاحیت و وظایف رسیدگی هیات نظارت می باشد از قبیل:

الف- ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد یک و دو و سه قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب 19/1/1371 که مقرر داشته اشتباهاتی که در آراء هیاتهای حل اختلاف موضوع مواد 147 و148 قانون ثبت از قبیل سهو قلم یا اشتباه بین یا اشتباه در مبانی مستند رای به وقوع می پیوند و رای به اجرا در می آید به منظور رفع اشتباه موضوع در هیات نظارت رسیدگی و اتخاذ تصمیم می شود در قسمت آخر ماده مزبور چنین آمده است در صورت ثبت ملک در دفتر املاک رئیس ثبت باید مراتب را با اظهار نظر صریح و مستدل جهت طرح در هیات نظارت به اداره کل ثبت استان گزارش کند رفع اشتباه حسب مورد طبق تصمیم هیات حل اختلاف و با هیات نظارت به عمل خواهد آمد.

ب- تبصره ماده 20 قانون ثبت مقرر می دارد اگر اعتراض از طریق غیر مجاور به حدود و اصل شود و یا مجاور با حدود تبین شده در صورت مجلس تحدید حدود سند مالکیت گرفته باشد یا به موجب سند از اعتراض خود صرف نظر کند واحد ثبتی نظر خود را بر بی اثر بودن اعتراض به معترض ابلاغ می نماید در صورتیکه معترض مزبور به تقسیم واحد ثبتی اعتراض داشته باشد می تواند ظرف ده روز اعتراض خود را به هیات نظارت اعلام دارد .

ج- ماده 8[1] آیین نامه اجرایی ماده [2]140 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 30/5/1379 که مقرر می دارد  در صورتیکه معلوم شود در آرای صادره هیات ها به علت سهو قلم  مطلبی ساقط یا اشتباه بینی رخ داده و یا در مبانی مستند رای اشتباهی پیش آمده باشد چنانچه رای اجرا نشده باشد هیات پس از بررسی رای اصلاحی صادر می نماید. در این صورت دبیر هیات مکلف است مواد رای اصلاحی را در دفتر آرا ثبت نموده و شماره و تاریخ آن را در ملاحظات رای قبلی قید و به امضاء اعضای هیات رسانده و به واحد ثبتی اطلاع نماید. در صورتیکه رای اجرا شده باشد مراتب اشتباه به هیات نظارت ثبت استان گزارش می شود.

د-  ماده 167 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب    1387 (ماده 227 آیین نامه اجرایی سابق): جز در مورد ماده فوق در هر مورد دیگر که رای رئیس ثبت یا قائم مقام او بر عدم تعلق حق الاجرا باشد به مسئول حسابداری و در واحدهای ثبتی که مسئول حسابداری ندارد به حسابدار ابلاغ و نامبرده مکلف است به رای مزبور اعتراض نماید تا موضوع در هیات نظارت مطرح و رسیدگی شود رای هیات به استناد بند 8 ماده 25 قانون ثبت اصلاحی سال 1351 قطعی است.

هـ- ماده 169 (ماده 229 آیین نامه اجرایی سابق): عملیات اجرایی بعد از صدور دستور اجرا (مهر اجرا شود) شروع و هر کس (اعم از متعهد سند و هر شخص ذی نفع) که از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد می تواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارایه مدارک به رییس ثبت محل تسلیم کند و رییس ثبت مکلف است فوراً رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رأی صادر کند. نظر رییس ثبت به هر حال برابر مقررات به اشخاص ذی نفع ابلاغ می شود و اشخاص ذی نفع اگر شکایتی از تصمیم رییس ثبت داشته باشند، می توانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ شکایت خود را به ثبت محل و یا هیئت نظارت صلاحیت دار تسلیم نمایند تا قضیه برابر بند 8 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت در هیئت نظارت طرح و رسیدگی شود.

س- ماده 16 آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1391 چنانچه آراء هیات ها در حین انشاء دچار سهو قلم و یا اشتباه جزیی گردد و این ایراد خللی به اساس رای وارد ننماید هیات تا قبل از ثبت ملک در دفتر املاک می تواند نسبت به تصحیح رای اقدام نماید در صورت ثبت ملک در دفتر املاک مراتب در هیات نظارت مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد.

ش- ماده 16 آیین نامه ثبت اسناد و املاک مصوب 1317

املاکی که در جریان ثبت عادی بدون قید حق اعیانی برای رعایا به ثبت رسیده و بعداً در ثبت عمومی رعایا اظهارنامه داده اند چون سابقاً ملک ثبت شده و جریان ثبت عمومی موردی نداشته این قبیل پرونده ها باید برای مقتضی به هیات نظارت احاله شود (منظور ماده اینست که این گونه املاک سابقه ثبت دارند بنابراین تنظیم اظهارنامه ثبتی نسبت به اعیانی آنها وجه قانونی ندارد)

ط- ماده 170(ماده 230 آیین نامه اجرایی سابق): در مورد اعتراض به نظر رییس ثبت بایستی رونوشت کامل یا فتوکپی مدارک ذیل به ضمیمه گزارش جامع و صریح و مشروح ثبت محل از جریان پرونده و موضوع شکایت به نحوی که محتاج به تکرار مکاتبه نباشد، به هیئت نظارت فرستاده شود:

1- رونوشت کامل یا فتوکپی اعتراض نامه ذی نفع و ضمایم آن به عملیات اجرایی؛

2- رونوشت کامل یا فتوکپی گزارش رییس یا ممیز اجرا که مستند نظر رییس ثبت بوده است؛

3- رونوشت کامل یا فتوکپی نظر رییس ثبت؛

4- رونوشت کامل یا فتوکپی شکایت نامه ذی نفع و ضمایم آن از نظر رییس ثبت؛

5- رونوشت کامل یا فتوکپی برگ یا برگ هایی از پرونده اجرایی که مربوط به موضوع شکایت است.

البته هیات نظارت دارای صلاحیت های بیشمار و متعددی است که موارد فوق به عنوان نمونه عنوان گردید.

ماده 25 قانون ثبت دارای 5 تبصره نیز می باشد که عیناً بیان می شود:

تبصره 1- در مواردی که بر حسب تشخیص هیات نظارت مقرر شود که آگهی های نوبتی تجدید گردد ظرف سی روز از تاریخ انتشار آگهی مجدد که فقط یک نوبت خواهد بود معترضین حق اعتراض خواهند داشت.

تبصره 2- در صورتیکه اشتباه از طرف درخواست کننده ثبت باشد هزینه تجدید عملیات ثبت به طریقی که در آیین نامه تعیین خواهد شد به عهده درخواست کننده خواهد بود.

تبصره 3- رسیدگی هیات نظارت در موارد مذکور در بندهای یک و دو این ماده تا وقتی است که ملک در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد.

تبصره 4- آراء هیات نظارت فقط در مورد بندهای یک، پنج، هفت این ماده بر اثر شکایت ذی نفع قابل تجدیدنظر در شورایعالی ثبت خواهد بود ولی مدیر کل ثبت به منظور ایجاد وحدت رویه در مواردی که آراء هیات های نظارت متناقض و یا خلاف قانون صادر شده باشد موضوع را برای رسیدگی و اعلام نظر به شورایعالی ثبت ارجاع می نماید و در صورتیکه رای هیات نظارت به موقع اجراء گذارده نشده باشد طبق نظر شورایعالی ثبت به موقع اجرا گذارده می شود.

در مورد ایجاد وحدت رویه نظر شورایعالی ثبت برای هیات های نظارت لازم الاتباع خواهد بود.

تبصره 5- در مورد بندهای یک، پنج، هفت رای هیات نظارت برای اطلاع ذی نفع به مدت بیست روز در تابلو اعلانات ثبت محل الصاق و سپس به موقع اجرا گذاشته می شود وصول شکایت از ناحیه ذی نفع چنانچه قبل از اجرای رای باشد اجرای رای را موقوف می نماید و رسیدگی و تعیین تکلیف با شورایعالی ثبت خواهد بود هر گاه شورایعالی ثبت در تجدید رسیدگی رای هیات نظارت را تایید نماید عملیات اجرایی تعقیب می گردد.

 

[1] – در صورتیکه معلوم شود در آراء و صادره هیات ها به علت سهم قلم مطلبی ساقط و اشتباه بینی یا در مبانی مستند رای اشتباهی پیش آمده باشد چنانکه رای اجرا نشده باشد هیات ها پس از رسیدگی رای صلاحی صادر می نماید.

[2] – به منظور صدور سند مالکیت املاک واقعه در بافت مسکونی روستاها، وزارت مسکن شهرسازی (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) موظف است به نمایندگی از طرف روستاییان طی مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای کلیه روستاهای بالای 200 خانوار و مراکز دهستان ها نقشه تفکیکی وضع موجود روستا را تهیه و به اداره ثبت اسناد و املاک ارسال نماید. نفشه تفکیکی تهیه شده نیاز به تایید سایر مراجع دولتی ندارد و ادارات ثبت اسناد امللاک  براساس آن به شرح زیر اقدام می نماید ….