مقاله درباره دانشگاه تهران، Environment

گرگان. علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. 32(2) :241-250.
محمودی، ج. 1386. بررسی گونهای جنگل حفاظت شده کلارآباد در سطح گروههای اکولوژیک. مجله زیست شناسی ایران.20 (4) :353-362.
مروی مهاجر، م. ر. 1376. جزوه جنگل شناسی تکمیلی. دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران.
مروی مهاجر، م. 1384. جنگل شناسی و پرورش جنگل. انتشارات دانشگاه تهران. شماره 2709. 387 صفحه.
مصداقی، م. 1384. بوم شناسی گیاهی .انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. 187 صفحه.
مصدق، ا. 1377. جنگل شناسی. انتسارات دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی، کرج،ایران. 481 صفحه.
مصدق، ا. 1384. جغرافیای جنگلهای جهان. انتشارات دانشگاه تهران. 403 صفحه.
موسوی، س.ر.، ثاقب طالبی، خ. طبری، م. و پورمجیدیان، م.ر. 1382 . تعیین اندازه سطح حفره تاجپوشش برای بهبود زادآوری راش. مجله منابع طبیعی ایران. 56(1و2) :39 -49.
میرزایی، ج.، اکبری نیا، م.، حسینی، س. م.، سهرابی، ه. و حسین زاده، ج. 1386. تنوع گونه ای علفی در رابطه با عوامل فیزیوگرافیک در اکوسیستمهای جنگلی زاگرس میانی. مجله زیست شناسی ایران. 2 (4) : 375-382.
Abe, S., Masaki, T., Nakashizuka, T., 1995. Factors influencing sapling composition in canopy gaps of a temperate deciduous forest. Vegetatio. 120, 21-22.
Albanesi, E., Gugliotta , O., Mercurio, I., Mercurio, R., 2005. Effect of gap size and within-gap position on seedling stablishment in silver fir stands. [email protected] 2(4) , 358-366.
Almquist, B. E, Jack, S.B., Messina, M.G., 2002. Variation of the treefall gap regime in a bottomland hardwood forest: relationships with microtopography. For. Ecol.. Manage. 157,: 155-163.
Ammer, S., Weber, K., Abs, C., Ammer, C., Prietzel, J., 2006. Factors influencing the distribution and abundance of earthworm communities in pure and converted Scots pine stands.Applied Soil Ecology 33,10-21.
Ammer, C., Stimm, B., Mosandl, R., 2008. Onto genetic variation in the relative influence of light and belowground resources on European beech seedling growth. Tree Physiol. 28, 721-728.
Arevalo, J.R., Fernandez-palacious, J.M., 2007. Tree fall gaps and regeneration composition in the laurel forest of Anaga(Tenerif) : a matter of size? Plant Ecol.188,133-143.
Barbier, S., Gosselin, F., Balandier, P., 2008. Influence of tree species on understory vegetation diversity and mechanisms involved – A critical review for temperate and boreal forests. For. Ecol. Manage. 254, 1-15.
Bauhus, J., 1996. C and N Mineralization in an acid forest soil along a gap-stand gradient. Soil Biol. Biochem. 28(7) , 923-932.
Banal, S., Marceau, D.J., Bouchad, A., 2007. Sapling response to variation in gap densities and spatial configuration modeled using SORTIE. Ecological Modeling 206, 41-53.
Beaudet, M., Messier, C., 2002.Variation in canopy openness and light transmission following selection cutting in northern hardwood stands:an assessment based on hemispherical photograph. Agric. For. Meteorol. 110(3) ,:217-228.
Biao, Z., Wenhau, L., Gaodie, X., Yu, X., 2008 .Water conservation of forest ecosystem in Beijing and its value.Ecological Economics.DOI:10.1016.ecolecon.208.09.004.
Boettcher, S.E., Kalisz, P.J., 1991. Single-tree influence on earthworms in forest soils in eastern Kentucky. Soil Sci. Soc. Am. J. 55, 862- 865.
Bouchard, M., Kneeshaw, D., Bergeron, Y., 2008. Ecosystem management based on large-scale disturbance pulses: A case studyfrom sub-tropical forests of western Quebec(Canada). For. Ecol. Manage. 255,1734-1742.
Boudreau, S., Laws, M. J., 2005. Small understorey gaps created by subsistence harvesters do not adversely affect the maintenance of tree diversity in a sub-tropical forest. Biological conservation 126, 279-286.
Butenschoen, O., Marhan, S., Scheu, S., 2008. Response of soil microorganisms and endogeic earthwormsto cutting of grassland plants in a laboratory experiment .
applied soil ecology 3 8 , 15 2 – 16 0.
Brienen, R. W., Zuidema, P.A., 2006. The use of tree rings in tropical forest management:Projecting Timber yields of four Bolivian tree species. For. Ecol. Manage. 226, 256-267.
Brisson, J., 2001. Neighborhood competition and crown asymmetry in Acer saccharum. Can. J. For. Res. 31, 2151-2159.
Brokaw, N.V.L., 1982. The definition of treefall gap and its effect on measures of forest dynamics. Biotropica 14, 158-160.
Brown, P.L., Doley, D., Keenan, R.J., 20047. Stem and crown dimensions as predictors of thinning responses in a crowded tropical rainforest plantation of Flindersia brayleyana F. Muell. For. Ecol. Manage.196 , 379-392.
Cao, K.-F., Ohkubo, T.,1999. Suppression and release during canopy recruitment in Fagus crenata and Acer mono in two old-growth beech forests in Japan.Plant Ecology 145, 281-290.
Castlebrry, S., Mark, B., Miler, K.V., Ford, W., Smith, W.P., 2000. Influences of herbivory and canopy opening size of forest regeneration in Southern bottemland Hardwood Forest. For. Ecol. Manage. 131, 57-64.
Chapin, F.S., Matson, P.A., Mooney, H.A., 2002. Terrestrial nutrient cycling. In: Chapin, F.S., Matson, P.A., Mooney, H.A. (Eds.) , Principles of Terrestrial Ecosystem Ecology Springer- Verlag, Inc., New York, pp. 197-223.
Chiarucci, A., Barcaro, G., Rocchini, D., 2008. Quantifying plan species diversity in a Natura 2000 network: Old idea and new proposals.Biological conservation 14 , 2608-2618.
Ciancio, O., Iovino, F., Menguzzato, G., Mirabella, A., 1985. L’abete (Abies alba Mill.) in Calabria: possibilità e limiti di diffusione e ridiffusione. Annali Istituto Sperimentale per la Selvicoltura Vol. XVI: 5-249.
Collins, B., Battaglia, L.L., 2008. Oak regeneration in southerneastern bottomland hardwood forest. For. Ecol. Mange. 255 , 3026-3034.
Coates, K.D., 2002. Tree recruitment in gaps of various size,clearcuts and undisturbed mixed forest of interior British Columbia,Canada .For. Ecol. Manage. 155, 387-398
Dale,V.H., Joyce, L.A., McNulty, S., Neilson, R.P., 2000.The interplay between climate change,forests, and disturbance. The Science of the Total Environment 262 , 201-204.
David, J.-F., Ponge, J.-F., Arpin, P., Vannier, G., 1991. Reactions of the macrofauna of a forest mull to experimental perturbations of litter supply. Oikos 61, 316 – 326.
Dean, T.J., Cao, Q. V., Roberts, S. D., Evans, D.L., 2009. Measuring heights to crown base and crown median with LiDAR in a mature, even-aged loblolly pine stand. For. Ecol.. Manage. 257 ,126-133.
De Chantal, M., Leinonen, K., Kuuluvainen,T., Cescatti, A., 2003. Early response of pinus sylvestris and picea abies seedlings to an experimental canopy gap in boreal spruce forest. For. Eclo. Mange.176,321-336.
De Lima, R. A. F., 2005. Gap size measurement: the proposal of a new field method For. Ecol. Manage. 214, 413-419.
Degen, T., Devillez, F., Jacqemart, A.L. 2005.Gap promote plant diversity in beech
forests(luzulo-Fagetum) , North vosges, France. Ann. For. Sci. 62, 429 – 440.
Denslow, J.J.,1980. Pattern of plant species diversity during succession under different disturbance region.Oecologia 46,18-21.
Deleporte, S., 2001. Changes in the earthworm communityof an acidophilous lowland beech forest during a stand rotation.Eur. J. Soil Biol. 37 , 1?7.
Diaci, J., 2002. Regeneration dynamics in a Norway spruce plantation on silver fir-beech forest site in the Slovenian Alps. For. Ecol.Manage.161, 27-38.
Dobrowolska, D., 2006. Oak natural regeneration and conversion processes in mixed Scots pine stands. Forestry 79(5) , 503-513.
Dobrowolska, D., Veblen,T.T., 2008. Treefall-gap structure and regeneration in mixed Abies alba stands in central Poland. For. Ecol. Manage. 255, 3469-3476.
Dro?ler, L., Von Lupke, B., 2005. Canopy gaps in two virgin beech forest reservers in Slovakia .J. For. Sci. 51(10) , 446-457.
Duchesneaua,R., Lesagea, I ., Messier, C., Morin, H., 2001. Effects of light and intraspeciec competition on growth and crown morphology of two size classes of understory balsam fir saplings. For. Ecol. Manage.140 , 215-225.
Dupuy, J.M., Chazdon, R.L., 2008. Interacting effects of canopy gap,understory vegetation and leaf litter on tree seedling recruitment and composition tropical secondary forests. For. Ecol. Manage. 255, 3716-3725.
Dussart, E., Poyette, S., 2002 .Ecological impacts of clear-cutting on black spruce-moss forests in southern Qebec. Ecoscience 9 (4) ,533-543.
Edwards,C.A., Bohlen, 1996. Biology and Ecology of Eatrhworms,3rd. Chapman and Hall, London. 426pp.
Elias, R.B., Dias, E., 2009. Gap dynamics and regeneration strategies in juniperus-Laurus forest of the Azores Islands. Plant Ecol. 200, 179-189.
Ellenberg, H., Weber, H., Dull, r., Writh,V.,1992.Zeigerwerte von pflazen in miteleuropa,Erich Goltzekg,Goettingen(2nd ed.)258p.
Fajardo,A., De Graaf, R., 2004. Tree dyanamics in canopy gaps in old-growth forest of Nothofagus pumilio in Southern Chile.Plant Ecology 173,95-105.
Fahey, R.T., Puettmann, K.J., 2008 .Patterns in spatial extend of gap influence on understory plant ommunities.For. Ecol. Manage. 255, 2801-2810.
Falk, K., Burke, D.M., Elliot, K. A., Holmes, S.B., 2008. Effects of single-tree and group selection harvesting on the diversity and abundance of spring herbs in deciduous forests in southwestern Ontario. For.Ecol. Manage. 255, 2486-2494.
Felton, A., Felton, A.M., wood, J., Lindenmayer, D.B., 2006. Vegetation structure,phenology, and regeneration in the natural and anthropogenic tree-fall gaps of a reduced – impact logged subtropical bolivian forest. For. Ecol. Manage. 235, 186-193.
Feinsinger, P., 1989. A framwork for comparative studies in foredst dynamics in the gap snap-nap-crop model.Bulltin of the ecological Society of America 70, 25-27.
Ferriera de Lima ,R.A., Cunha de Moura, L., 2008. Gap disturbance regime and composition in the

دیدگاهتان را بنویسید