دانلود پایان نامه

باهدف 4/0 91
جدول3-93. مقادیرعددی مشاهدات، پیش بینی باروش GA-PCR، ??وانحراف برای همبستگی باهدف4/0 91
جدول3-94. مقادیر عددی مشاهدات، پیش بینی با روشPLS ، ?? و انحراف برای همبستگی با هدف 3/0 92
جدول3-95. مقادیر عددی مشاهدات، پیش بینی با روشGA-PLS ، ?? و انحراف برای همبستگی با هدف3/0 92
جدول3-96. مقادیر عددی مشاهدات، پیش بینی با روشGA-PLS ، ?? و انحراف برای همبستگی با هدف 3/0 93
جدول3-97. مقادیر عددی مشاهدات، پیش بینی با روش GA-PLS، ?? و انحراف برای همبستگی با هدف 3/0 93
جدول3-98. مقادیر عددی مشاهدات، پیش بینی با روشGA-PLS ، ?? و انحراف برای همبستگی با هدف 3/0 94
جدول3-99. مقادیر عددی مشاهدات، پیش بینی با روشGA-PLS ، ?? و انحراف برای همبستگی با هدف 3/0 94
جدول3-100. مقادیر عددی مشاهدات، پیش بینی با روشGA-PLS ، ?? و انحراف برای همبستگی با هدف 3/0 95
جدول3-101. مقادیر عددی مشاهدات، پیش بینی با روش GA-PLS، ?? و انحراف برای همبستگی با هدف 3/0 95
جدول3-102. مقادیر عددی مشاهدات، پیش بینی با روش GA-PLS، ?? و انحراف برای همبستگی با هدف 3/0 96
جدول3-103. مقادیر عددی مشاهدات، پیش بینی با روش GA-PLS، ?? و انحراف برای همبستگی با هدف 3/0 96
جدول3-104. مقادیر عددی مشاهدات، پیش بینی با روشGA-PLS ، ?? و انحراف برای همبستگی با هدف 3/0 97
جدول3-105. مقادیر عددی مشاهدات، پیش بینی با روشGA-PLS ، ?? و انحراف برای همبستگی با هدف 3/0 97
جدول 3-106. مقادیر عددی مشاهدات، پیش بینی با روشPLS ، ?? و انحراف برای همبستگی با هدف 4/0 98
جدول 3-107. مقادیر عددی مشاهدات، پیش بینی با روشGA-PLS ، ?? و انحراف برای همبستگی با هدف 4/0 98
جدول 3-108. مقادیر عددی مشاهدات، پیش بینی با روشGA-PLS ، ?? و انحراف برای همبستگی با هدف 4/0 99
جدول 3-109. مقادیر عددی مشاهدات، پیش بینی با روشGA-PLS ، ?? و انحراف برای همبستگی با هدف 4/0 99
جدول 3-110. مقادیر عددی مشاهدات، پیش بینی با روشGA-PLS ، ?? و انحراف برای همبستگی با هدف 4/0 100
جدول 3-111. مقادیر عددی مشاهدات، پیش بینی با روشGA-PLS، ?? و انحراف برای همبستگی با هدف 4/0 100
جدول 3-112. مقادیر عددی مشاهدات، پیش بینی با روشGA-PLS ، ?? و انحراف برای همبستگی با هدف 4/0 101
جدول 3-113. مقادیر عددی مشاهدات، پیش بینی با روشGA-PLS ، ?? و انحراف برای همبستگی با هدف 4/0 101
جدول 3-114. مقادیر عددی مشاهدات، پیش بینی با روشGA-PLS ، ?? و انحراف برای همبستگی با هدف 4/0 102
جدول 3-115. مقادیر عددی مشاهدات، پیش بینی با روشGA-PLS ، ?? و انحراف برای همبستگی با هدف 4/0 102
جدول3-116. مقادیر عددی مشاهدات، پیش بینی با روشGA-PLS ، ?? و انحراف برای همبستگی با هدف 4/0 103
جدول 3-117. مقادیر عددی مشاهدات، پیش بینی با روش GA-PLS، ?? و انحراف برای همبستگی با هدف 4/0 103
جدول3- 118. توصیفگرهای انتخاب شده از روش GA-ANN برای همبستگی با هدف 3/0 104
جدول3-119. توصیفگرهای انتخاب شده از روش GA-ANN برای همبستگی با هدف 4/0 104
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار4-1. نمودار بدست آمده از روش GA-ANN برای همبستگی با هدف 3/0 106
نمودار4-2. نمودار بدست آمده از روش GA-ANN برای همبستگی با هدف 4/0 106
نمودار4- 3 بدست آمده از روش stepwiseMLR با همبستگی3/0 107
نمودار 4-4 بدست آمده ازروش stepwiseMLRبا همبستگی 3/0 107
نمودار4- 5 بدست آمده ازروش stepwiseMLR با همبستگی 4/0 108
نمودار4- 6. بدست آمده ازروش stepwiseMLR با همبستگی 4/0 108
نمودار4- 7-نمودار GA لایه12 همبستگی 3/0 109
نمودار4- 8-نمودار GA لایه 8 همبستگی 3/0 109
نمودار4-9-نمودار GA لایه 7 همبستگی 4/0 109
نمودار4-10- نمودار GA لایه12 همبستگی4/0 110
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 1-1- در بیماری دیابت هدف اصلی حفظ قند خون در حد طبیعی است. 3
شکل 1-2- انواع دیابت 6
شکل1-3- ساختارآکاربوز 8
شکل1-4-ساختار متفورمین 8
شکل1-5-ساختارپیوگلیتازون 9
شکل1-6-ساختار رپاگلیتاند 9
شکل1-7-پای دیابتی 11
شکل1-8- دیابت در جهان 12
شکل1-9-شبکه عصبی 18
چکیده
فروکتوز به آسانی از غذا جذب و با استفاده ازآنزیم فراکتوکیناز در کبد متابولیزه می شود و به عنوان کتوهگزوکیناز نیز شناخته می شود. در این طرح، ارتباط کمی ساختار و فعالیت (QSAR) بر روی یک سری پیریمیدینو پیریمیدینز از مهار کننده های کتوهگزوکیناز مطالعه شده است. رگرسیون خطی چندگانه (MLR)، حداقل مربعات جزئی (PLS) و رگرسیون مولفه های اصلی (PCR) برای مدل های خطی و غیر خطی QSAR ایجاد و مورد استفاده قرار گرفت. با استفاده از متد های Ab initio (با متد DFT(B3LYP) و سری پایه 6-31G (d)) ساختار های بهینه از این مشتقات را بدست آوردیم. از نرم افزار های Hyperchem، ChemOffice و Gaussian 03W برای بهینه سازی مولکول ها و محاسبات توصیفگرهای شیمی کوانتومی استفاده شده است. درنهایت برای آنالیز داده ها از نرم افزار Unscrambler استفاده گردید. همچنین مقادیر R و R2با مدل stepwise MLR به ترتیب 9570. و 9160. بدست آمد. مدل MLR stepwise مطلوب ترین روش نسبت به سایر روش های آماری شناخته شد.
کلماتکلیدی: بیماریدیابت، ارتباطکمی ساختار و فعالیت، کتوهگزوکیناز (KHK)، پیریمیدینوپیریمیدینز، رگرسیون خطی چندگانه (MLR).
فصل اول
مقدمه
1-1- مقدمه
یک شرکت دارو سازی که از طراحی محاسباتی دارو استفاده می نماید، مانند یک شیمیدان آلی است که از NMR استفاده می کند. طراحی محاسباتی دارو اگر چه تمام مشکلات شما را حل نمی کند اما با وجود آن شما بسیار راحت تر هستید.
طراحی یک داروی جدید کاری سخت و طاقت فرسا است. اگر ما به دنبال کسب منافع بسیار زیاد از داروها نمی بودیم، هزینه های وسیع و تعداد زیاد آزمایشی که با شکست مواجه می شدند هر شخص منطقی را از انجام چنین کاری منصرف می کرد. برای طراحی یک فراورده دارویی جدید، یک روش علمی خاص وجود ندارد. در عوض یک فرایند نیازمند همکاری است که در آن روش های موجود، و روش های که در لحظه و به طور مداوم اختراع می گردند، در راستای رسیدن به نتایج مطلوب استفاده می شوند[1].
2-1- دیابت
دیابت شایع ترین و گران ترین بیماری غدد در جهان است و نوع قندی آن یک بیماری متابولیکی است که در سوخت و ساز قند خون اختلال ایجاد می شود. قند خون گلوکز نام دارد. مولکولهای قند از طریق دستگاه گوارش وارد خون شده و توسط هورمونی به نام انسولین که از سلول های بتای جزایر لانگرهانس لوزالمعده ترشح می شود، به سلولهای بدن اجازه ورود می یابند تا در آنجا برای تولید انرژی مصرف یا ذخیره گردند. در این بیماری یا انسولین مورد نیاز وجود ندارد، یا ناکافی است و یا اینکه سلول ها نسبت به انسولین مقاومت نشان می دهند. از این رو افراد مبتلا به دیابت نسبت به افراد غیر دیابتی نمی توانند از گلوکز به نحو احسن در سوخت و ساز بدنشان استفاده کنند. در نتیجه قند خون افراد به مقدار قابل ملاحظه ای افزایش می یابد. این افزایش غلظت گلوکز یا افزایش قند خون را هیپو گلیسمی1 می نامند.بالا بودن قند خون و عدم کنترل آن در دراز مدت می تواند در همه ی اندام های بدن از جمله چشم، کلیه، قلب و عروق خونی ایجاد اختلال نماید. تاکنون علت بروز این بیماری کشف نشده است ولی گمان می رود که زمینه مساعد ژنتیکی و عوامل محیطی همچون چاقی و بی تحرکی در ابتلا به این بیماری نقش دارد [2].
شکل 1-1- در بیماری دیابت هدف اصلی حفظ قند خون در حد طبیعی است.
1-2-1- تاریخچه دیابت:
دیابت به عنوان یک بیماری ناتوان کننده و کشنده از 2000 سال پیش شناخته شده است. در پاپیروسی از 1552 سال پیش از میلاد، پزشکی مصری از بیماری رازآلودی نوشته است که با ادرار فراوان همراه است. آراتئوس2 پزشک یونانی که در سال 90-30 قبل از میلاد مسیح می زیسته است. درکنار پرادراری نشانه های دیگر این بیماری مثل تشنگی دائمی و کاهش خون را ذکر کرده است. نام دیابت را نیز همین پزشک یونانی برای این بیماری انتخاب کرده که در زبان یونانی به معنی ( گذر کردن ) یا (جریان پیدا کردن) است. شیرین بودن ادرار بیماران دیابتی نیز از گذشته های دور روشن بود و در نوشته های پزشکی هندی و قانون ابن سینا به آن اشاره شده است. درستی این نظر را بریتون جان3 رول در سال 1700 میلادی با بخار کردن ادرار بیماران دیابتی و به دست آوردن دانه های متبلور قند، بیش از پیش روشن کرد. پس از این کار جان رول بخش دوم نام بیماری دیابت شیرین که در لاتین (ملیتوس)4 است به آن اضافه کرد. یکی از گام های اساسی در مسیر کشف دانسته های امروزی در دیابت را پل لانگرهانس5 در سال 1869 با کشف جزایر لانگرهانس در لوزالمعده برداشت. فردریک بانتینگ6 و چارلز بار7 آزمایش های خود را برای کردن ماده ای در عصاره لوزالمعده که قند ادرار سگ دیابتی را کاهش می دهد آغاز کردند. آنها سرانجام توانستند پروتئینی بنام انسولین را از لوزالمعده به دست آوردند که با تزریق آن به کودکی 14 ساله در تورنتوی کانادا، علائم دیابت کودک بهبود یافته و قند داخل ادرار وی از بین رفت. این کشف بزرگ که به علت بروز دیابت و راه درمان آن را مشخص کرده بود جایزه نوبل سال 1923 را برای بانتینگ و همکارانش به ارمغان آورد.این کشف نقطه عطفی در علم پزشکی خصوصا در مورد بیماری دیابت محسوب می شود[3] [4].
2-2-1- انواع دیابت:
بیماری دیابت انواع مختلفی دارد که معمولا در هنگام تشخیص متمایز می شوند. بنابراین تعیین نوع دیابت وابسته به شرایطی است که بیماری خودرا در هنگام بروز نشان می دهد. در بسیاری موارد، بیماران به راحتی در یکی از دسته های مشخص دیابت جای نمی گیرند. مثلا فردی که دچار دیابت بارداری شده ممکن است بعد از پایان بارداری کماکان دچار دیابت باقی بماند و لذا نوع دیابت وی به نوع دوم تغییر می یابد. دیابت انواع مختلفی دارد اما سازمان جهانی بهداشت دو گونه عمده را برای آن معرفی نموده است[2].
1-2-2-1- دیابت نوع اول ( وابسته به انسولین ):
افراد مبتلا به این نوع دیابت 5 تا 10 درصد جمعیت دیابتی را که قبلا توسط عبارت های وابسته به انسولین، دیابت نوجوانی شناخته می شد تشکیل می دهند. این نوع دیابت ناشی از تخریب سیستم خودایمنی سلولی سلول های بتای پانکراس است. در حال حاضر دانشمندان دقیقا نمی دانند چه چیز سبب حمله سیستم ایمنی بدن به سلول های بتا می شود. اما به نظر می رسد عواملی مثل خودایمنی، ژنتیک، شرایط محیطی و یا احتمالا ویروس ها در این امر دخالت داشته باشند. این نوع دیابت بیشتر در کودکان و نوجوانان اتفاق می افتد ولی ممکن است در هر سنی مشاهده شود و برای درمان آن باید فرد مبتلا تحت درمان انسولین خارجی قرار می گیرد. معمولا بعدازاز دست رفتن 90-80 درصد از سلول های بتا است که هایپرگلیسمی اتفاق می افتد و دیابت ممکن است تشخیص داده شود. عموما علائم این نوع دیابت شامل افزایش تشنگی، ادرار، گرسنگی دائمی، کاهش وزن، تاری دید و خستگی شدید است. در صورت عدم تشخیص و درمان با انسولین بیمار مبتلا به دیابت نوع اول ممکن است به حالت خطرناک کمای دیابتی فرو رود[2]
2-2-2-1- دیابت نوع دوم (غیروابسته به انسولین):
در دیابت نوع دوم که 95-90 درصد از بیماران دیابتی را شامل می شود بدن فرد مبتلا انسولین تولید می کند و حتی ممکن است غلظت انسولین در خون از مقدار معمول آن نیز بیشتر باشد اما گیرنده های سلولی فرد نسبت به انسولین مقاوم شده و در حقیقت نمی گذارند انسولین وارد سلول شده و اعمال طبیعی خود را انجام دهد. این بیمارا

دیدگاهتان را بنویسید