منابع و ماخذ پایان نامه نرم افزار، توسعه شهر، کارشناسان

دانلود پایان نامه

اهمیت موضوع برای حکومت می‌باشد و نیز مجموعه قوانین در ارتباط با اجرای شهرداری الکترونیک، استفاده از آن، ایجاد بستر حقوقی و سایر موارد.
3 – زیرساخت‌های فرهنگی: شامل تربیت نیروی متخصص، آموزش پرسنل شهرداری که درگیر اجرای پروژه شهرداری الکترونیک می‌شوند، آموزش شهروندان و استفاده کنندگان خدمات شهرداری الکترونیک و تبلیغات و فرهنگ سازی و سایر موارد روانی و انگیزشی.
4 – زیرساخت‌های نرم افزاری: شامل مهندسی مجدد فرآیندها، تشخیص و توسعه خدمات الکترونیکی، یکپارچگی سیستم اطلاعاتی و نرم افزارهای کاربردی و در نهایت توسعه وب سایت رسمی شهرداری الکترونیک. ]7[
2-24- جمع بندی فصل
در این فصل در بدو امر، مقوله شهرداری الکترونیکی بطور مبسوط از زوایا و جوانب مختلف (از تعریف و واکاوی مفهوم گرفته تا پیاده سازی و سنجش، بررسی مزایا و چالش های پیاده سازی اش، بررسی زیر ساخت ها، واکاوی مدل های اجرا شده آن در شهرهای مهم جهان با اتکا با رویکرد الگو برداری و…) مورد بررسی قرار گرفت و در انتهای فصل پیشینه تحقیقاتی مرتبط با موضوع تحقیق، در دو قسمت تحقیقات سطح ملی و بین الملی مورد بازنگری قرار گرفت و با عنایت به این تحقیقات و همچنین موضوع پژوهشمان، مدل مفهومی تحقیق که بخش اساسی هر تحقیق می باشد، طرح ریزی شد که این مدل در فصل بعد معرفی و مورد بحث و مداقه قرار می گیرد. چرا که ما در این تحقیق قصد داریم به کمک مدل های موجود، چارچوب و همچنین شاخص هایی را برای ارزیابی بسترهای توسعه الکترونیکی برای استقرار شهرداری الکترونیک شهر زاهدان ارایه نماییم.
فصل سوم
روش شناسی پژوهش
3-1- مقدمه
انجام پژوهش هایی که بتواند پژوهشگران را به اهداف واقعی نایل سازد، کاری بس دشوار است. به این دلیل محققان تلاش کرده اند تا با استفاده از روش های علمی به نتایج واقعی تری دستیابی پیدا کنند. گرچه در روش های علمی سعی می شود تا با واقع نگری و عدم توجه به نظرات فردی، حوزه ی عدم اطمینان را کاهش دهند، اما باید اذعان نمود که پژوهش های کمی را سراغ داریم که در صحنه عمل به نتایج کاملاً یکسانی دستیابی داشته اند. لذا دامنه عدم اطمینان در حوزه پژوهش ها غیر قابل انکار است. دستیابی به هدف های علم با شناخت علمی میسر نخواهد بود مگر زمانی که با روش شناسی12 درست صورت گیرد. به عبارت دیگر تحقیق از حیث روش است که اعتبار می یابد نه موضوع تحقیق، پژوهشگر باید توجه داشته باشد که اعتبار دستاوردهای تحقیق به شدت تحت تأثیر روشی است که برای تحقیق خود بر گزیده است. (اصغرپور، 1383)
همانطوریکه در فصل اول تحقیق اشاره شد، این پژوهش فرضیه ای متصور نیست، ولی در نظر دارد به سوالات زیر پاسخ دهد:
1) بسترهای استقرار و توسعه شهرداری الکترونیک زاهدان در مقایسه با الگوی بهینه چیست؟
2) شاخص های هر کدام از بسترهای شناسایی شده در راستای توسعه شهرداری الکترونیک زاهدان در مقایسه با الگوی بهینه چه وضعیتی دارد؟
3) راهکارهای کاهش شکاف دیجیتالی توسعه شهرداری زاهدان از لحاظ الکترونیکی با الگوی موفق کدامند؟
برای پاسخگویی به سوالات فوق الذکر، چارچوب مفهومی در نظر گرفته شده است که در این فصل بدان اشاره خواهد شد. بنابراین در این فصل ضمن معرفی چنین چارچوبی، جامعه آماری، تعداد نمونه های اخذ شده از جامعه هدف، روش نمونه برداری، ابزار جمع آوری اطلاعات و تکنیک ها و نرم افزارهای مورد استفاده مطرح خواهند شد. همچنین بایستی عنوان کرد که سازمان های متولی امورشهری مهمترین استفاده کنندگان از نتایج این تحقیق هستند.
3-2- روش و هدف تحقیق
تحقیق حاضر از نظر روش انجام، تحقیقی توصیفی- پیمایشی می باشد، چرا که پژوهشگر با بررسی شهرداری به طریق میدانی به مطالعه فاکتورهای ایجاد شهرداری الکترونیک می پردازد. بطورکلی تحقیق پیمایشی روشی در تحقیق اجتماعی است که فراتر از یک تکنیک خاص در گردآوری اطلاعات است، هرچند عمدتاً در آن از پرسشنامه استفاده می شود اما فنون دیگری نظیر مصاحبه، مشاهده، تحلیل محتوا و… هم به کارمی رود.(سکاران اوما، 1381)
تحقیق توصیفی، آنچه را که هست توصیف و تفسیر می کند و به شرایط یا روابط موجود، عقاید متداول، فرایند های جاری، آثار مشهود یا روند های در حال گسترش توجه دارد. تمرکز آن در درجه اول به زمان حال است، هرچند غالباً رویدادها و آثار گذشته را نیز که به شرایط موجود مربوط می شوند، مورد بررسی قرار می دهند. (سکاران اوما، 1381)
همچنین تحقیق حاضر از حیث ماهیت مساله و هدف تحقیق نوعا پژوهشی بنیادی- کاربردی محسوب می شود زیرا در پژوهش حاضر محقق با مطالعات کتابخانه ای و اینترنتی و نظرسنجی از کارشناسان خبره مربوطه به دنبال ارائه مدلی در جهت بهبود فرآیند ایجاد شهرداری الکترونیک و ارائه ابزاری موزون برای رتبه بندی شاخص های مؤثر در پیاده سازی شهرداری الکترونیک می باشد.
3-3- تحقیق از نظر زمانی
اگر تحقیق در یک بازه زمانی مشخص صورت گیرد تحقیق مقطعی نامیده می شود. لذا تحقیق حاضر به دلیل اینکه در مقطع زمانی خاص انجام شده است، از نظر افق زمانی تحقیق مقطعی13می باشد.
3-4- واحد تجزیه و تحلیل
واحد تجزیه و تحلیل در این تحقیق، خبرگان و کارشناسان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری زاهدان است.
3-5- روش گردآوری داده های تحقیق
برای جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز این تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج تحقیق و روشی مستقیم برای کسب داده‌های تحقیق است پس از انجام مطالعات کتابخانه‌ای درباره موضوع پژوهش و بهره گیری از پرسشنامه های مشابه و با عنایت به مدل مفهومی تحقیق، پرسشنامه تحقیق تدوین و در مراحل بعد روایی و پایایی آن سنجیده شد.
این پرسشنامه مبتنی بر 2 بخش کلی است:
بخش اول مربوط به اطلاعات کلی جمعیت شناختی پاسخ دهنده (شامل: جنسیت، تحصیلات، سابقه کار در حوزه فناوری اطلاعات) و بخش دوم مربوط به سوالات اصلی پرسشنامه (شامل عوامل، شاخص های هر عامل و گویه های هر شاخص است). در ضمن برای طراحی سوالات پرسشنامه از طیف 5 گزینهای (طیف لیکرت) استفاده شده است.
3-5-1- روایی پرسشنامه
بطورکلی برای انجام تحقیق حاضر پس از مطالعه کتاب و مطالبی که در زمینه شهرداری الکترونیک و بسترهای توسعهالکترونیکی تدوین شده بودند، ابعاد کلان شهرداری الکترونیک شناسایی شدند و برای هر کدام از این ابعاد شاخص هایی استخراج یا طراحی گردید، سپس برای تشخیص اهمیت و درستی شاخص های فوق الذکر پرسشنامه ای تهیه و در اختیار چند متخصص قرار داده شد و از آنها طی یک مصاحبه غیر رسمی در خصوص شاخص هایی که ذکر نشده اند و چگونگی طراحی پرسش نامه اصلی تحقیق با توجه به زیاد بودن شاخص ها نقطه نظراتی دریافت گردید. همچنین برای اطمینان از روایی پرسشنامه، از روش روایی محتوا استفاده شده است. بدین منظور با ارایه پرسشنامه اولیه تدوین شده به اساتید مجربی که در حوزه فناوری اطلاعات دارای تخصص و سابقه پژوهشی بودند، از آنها خواسته شد تا نظریات تکمیلی و اصلاحی خود را بیان نمایند که در این مرحله آنها با ارایه نکاتی اصلاحی، روایی پرسشنامه را تایید کردند.
3-5-2- پایایی پرسشنامه
برای سنجش سوالات پرسشنامه از طیف لیکرت در مقیاس 5 درجه‌ای، با حداقل امتیاز یک و حداکثر امتیاز 5 و به منظور تعیین اعتبار و آزمون سازگاری اجزا (همبستگی درونی) از ضریب آلفای کرونباخ14 استفاده شده است. بطورکلی هر چه شاخص آلفای کرونباخ به 1نزدیکتر شود به معنی همبستگی درونی بالاتر و همگن تر بودن پرسش ها خواهد بود. (سکاران اوما، 1381). در تحقیق حاضر، پایایی پرسشنامه تحقیق بر مبنای پایایی ابعاد آن سنجیده شده است که نتایج آن در جدول 3-1 آمده است. به علت اینکه پایایی کل ابعاد بالاتر از 7/0 است لذا پایایی پرسشنامه در تمامی ابعاد تایید می شود.
جدول 3-1: ضریب آلفای کرونباخ به تفکیک ابعاد پرسشنامه
ضریب آلفای کرونباخ
تعداد آیتم ها
ابعاد پرسشنامه
795/0
41
کل پرسشنامه
913/0
6
سوالات مرتبط با بعد زیر ساخت فنی سازمان
898/0
6
سوالات مرتبط با بعد سیستم ها و خدمات
850/0
8
سوالات مرتبط با بعد زیر ساخت غیر فنی سازمان
870/0
7
سوالات مرتبط با بعد فرهنگی و اجتماعی
812/0
11
سوالات مرتبط با بعد اقتصادی
954/0
3
سوالات مرتبط با بعد جغرافیایی و مکانی
3-6- تشریح مدل مفهومی تحقیق
هر مدل مفهومی به عنوان مبنایی جهت انجام مطالعات و تحقیقات است به گونهای که متغیرهای مورد نظر تحقیق و روابط میان آنها را مشخص میکند. به عبارت دیگر میتوان گفت که به صورتی ایدهآل، مدل مفهومی یا همان نقشه ذهنی و ابزار تحلیل، یک استراتژی جهت شروع و انجام تحقیق است به گونهای که انتظار میرود در حین اجرای تحقیق، متغیرها، روابط و تعاملات بین آنها مورد بررسی و آزمون قرار گرفته و حسب ضرورت، تعدیلاتی در آنها انجام شده و عواملی نیز از آنها کم یا زیاد شود.
برای بیان چارچوب نظری تحقیق پیش رو، پس از بررسی مدل های ارزیابی آمادگی الکترونیکی در نهایت متد و مدل ارزیابی، شاخص‌های ارزیابی، ساختار اوزان شاخص‌ها و برنامه اجرایی در شهرداری بر اساس مدل زیر (به شکل 3-1 و جدول 3-2 توجه شود) انتخاب گردید.
شکل 3-1: مدل مفهومی تحقیق (مدل پیشنهادی بسترهای استقرار و توسعه شهرداری الکترونیک زاهدان)(محقق ساخته)
جدول 3-2: حوزه ها و مولفه های مرتبط با هر بعد مدل تحقیق
بعد زیر ساخت فنی سازمان
حوزه
مولفه (شاخص)
شبکه
میزان گستردگی شبکه اینترانت سازمان (فیبر، بی سیم)
سخت افزار
سطح فناوری تجهیزات
ضریب نفوذ سخت افزار
پشتیبانی و امنیت سخت افزار
میزان تدوین و بکارگیری استانداردها و خط مشی های امنیتی مورد نیاز
وجود نرم افزارهای امنیتی مناسب
میزان اهتمام سازمان به حفظ حریم شخص افراد
بعد زیر ساخت غیر فنی سازمان
حوزه
شاخص
مدیریت و راهبردهای کسب و کار IT
برنامهریزی دقیق و راهبردی متناسب با محیط تجاری سازمان
میزان تدوین چشم انداز و سیاست های مرتبط با بخش IT
میزان هماهنگی ایجاد شده بین بخش های مختلف درگیر با پروژه
میزان حمایت و پشتیبانی مدیران ارشد سازمان از پروژه
مالی و حقوقی
میزان سرمایه گذاری های انجام شده در زیرساخت‌های ارتباطی- شبکه‌ای سازمان
میزان پیش‌بینی و ارائ? راهکارهای تأمین منابع مالی- اعتباری از سوی نهادهای بالادست
میزان تدوین و اجرای دستورالعمل ها و قوانین حقوقی مرتبط با IT در سطح سازمان
نیروی انسانی IT
میزان بهره گیری سازمان از نیروی متخصص و ماهر ICT
میزان سواد رایانه ای کارکنان سازمان
سطح توانایی عملی متخصصین فناوری اطلاعات
بعد سیستم ها و خدمات
حوزه
شاخص
ویژگی های کارکردی نرم افزار
میزان پوشش کسب و کار
میزان رضایت کاربران از کار با نرم افزار
میزان پوشش اطلاعات نرم افزار
میزان تولید و توسعه نرم افزارهای سازمان
قابلیت اجرای نرم افزارهای سازمان
ارایه خدمات الکترونیکی
میزان بهره گیری از وبسایت ها و پورتال های مناسب
تامین و بروز رسانی محتوی مناسب و مکفی برای آگاه سازی و اطلاع رسانی شهروندان
بعد فرهنگی و اجتماعی
حوزه
شاخص
آموزش و توسعه
میزان آموزش های ارایه شده به مردم در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات
فراهم نمودن زمینه‌های آموزش و توانمند‌سازی برای پرسنل سازمان
توسعه سواد اجتماعی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات
میزان تشویق و ترغیب های ارایه شده به مردم برای استفاده از خدمات الکترونیکی
دسترسی و تعامل
میزان تعامل و تراکنش های کاربران با وبسایت و پورتال های سازمان
قابلیت دسترسی سریع و آسان به وبسایت

Leave a Reply