منابع و ماخذ پایان نامه Technology، توسعه شهر، دانشگاه تهران

محدودیت های تحقیق
مسلما هر تحقیقی در اجرای خود ناگزیر از تن دادن به برخی از محدودیت هاست که نوعا می تواند اجرای پروژه تحقیقاتی را محدود ساخته و حتی موفقیت آنرا دچار مخاطره سازند. در خصوص تحقیق حاضر برخی از این محدودیت ها به شرح زیر می باشد:
1) همکاری نه چندان مناسب مدیران و کارشناسان خبره برای ارایه اطلاعات مناسب و جوابگویی به پرسشنامه.
2) صرف زمان زیاد برای متقاعد کردن پاسخ دهنده گان و همچنین بازگویی و تشریح اهداف پژوهش.
3) نداشتن تحقیقات جامع مشابه داخلی و صرف وقت فراوان محقق برای بررسی و جستجو در تحقیقات مشابه بین المللی.
4) صرف زمان زیاد برای ارسال همزمان پرسشنامه به دو جامعه هدف متفاوت (زاهدان و اصفهان) که گاها باعث پیچیدگی هایی در هماهنگی نیز می شد.
5-5- پیشنهادات تحقیقی آینده
1) انجام این تحقیق در سایر شهرهای ایران که پتانسیل مناسب را دارا هستند و مقایسه نتایج آنها با نتایج این تحقیق برای حصول یک نظریه جامع و در عین حال بومی برای استقرار و توسعه شهرداری الکترونیکی در ایران.
2) بررسی و واکاوی نقاط ضعف و قوت احتمالی مدل های مختلف ارایه شده در سطح جهانی در ارتباط با استقرار و توسعه شهرداری الکترونیکی در ایران.
3) بررسی علل مقاومت کارکنان و مدیران ارشد سازمان های دولتی از اجرا و پیاده سازی مقولات الکترونیکی (همچون شهرداری الکترونیکی).
4) بررسی آثار مختلف (اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی) حاصل از توسعه شهرداری الکترونیکی.
5) عارضه یابی و آسیب شناسی موانع پیاده سازی شهرداری الکترونیکی و به تبع آن مقولاتی همچون شهروند الکترونیک، شهر الکترونیک و دولت الکترونیکی.
6) ارزیابی میزان موفقیت حاصل از پیاده سازی و استقرار شهرداری الکترونیکی.
منابع و ماخذ
1. اصغرپور، محمد جواد، تصمیم گیری چند معیاره، چاپ 3، انتشارات دانشگاه تهران، 1383
2. سکاران اوما، ترجمه صایبی محمد، شیرازی محمود، روش های تحقیق در مدیریت، انتشارات موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، 1381
3. حسینی، سید‌یعقوب، آمار ناپارامتریک:روش تحقیق و نرم افزار آماری SPSS، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی،1382
4. لوکس، ک و ظفر حیدری، ف (1383). ارایه مدل ارزیابی بسترهای توسعهالکترونیکی صنایع ایران، مجله فرهنگ مدیریت، شماره 6، 57-83.
5. ریمون کیوی لوک وان کامپنهود، (1373) روش تحقیق در علوم اجتماعی،تهران، موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی،.
6. فتحیان. م.، مهدوی نور، ح،( 1385). مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات، انتشارات دانشگاه علم و صنعت.
7. جلالی،ع. ا،( 1382). شهر الکترونیک، تهران،دانشگاه علم و صنعت.
8. عزیز خانی، ح.(1385)، مقدمهای بر شهر الکترونیک، قابل دسترسی در سایت:
http://www.abharnews.ir/?type=dynamic&lang=1&id=249
9. البدوی،ا و قپانچی، ا،ح. (1386) طراحی و ساخت شهر الکترونیک: مطالعه موردی شهر برزیان، تهران، اولین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیک.
10. فتحیان، م.، (1384)ارائه مدل ارزیابی بسترهای توسعه الکترونیکی شرکت های کوچک و متوسط کشور، گزارشنامه طرح پژوهشی، معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران.
11. انعام زاده، ا. (1385)، تهیه الگوی مفهومی مطالعه زیر ساخت های شهر الکترونیک، پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی نورمحمد یعقوبی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان.
12. عاملی، س.ر.( 1383)، صنعت همزمان ارتباطات و دو فضائی شدن فرهنگ، دیدگاه، سال اول، شماره1و2، صص. 1-24.
13. ناصری، ع.(1387)، شهر الکترونیک و ویژگی‌های آن، قابل دسترسی در سایت:
http://www.citna.ir/3117.html
14. ولوى، م.ح.( 1383)، خطرات زندگی الکترونیکی، قابل دسترسی در سایت:
http://www.iritn.com/?action=show&type=news&id=11467
15. البدوی، ا.، قپانچی، ا.ح.( 1386)، طراحی و ساخت شهر الکترونیکی: مطالعه موردی شهر برزیان، مجله تکفا، سال 5، شماره 2.
16. گزارشی از اجرای طرح تکفاب در ایران، سلامت الکترونیکی گامی نو در توسعه خدمات بهداشتی،(1386) قابل دسترسی در سایت:
http://www.aftab.ir/news/2004/sep/14/c3c1095143283.php
17. شهر الکترونیکی بوستون، قابل دسترسی در سایت:
http://www.2hamshahri.net/hamnews/1382/82052/infor/igozar.htm#s2760
18. شهر الکترونیکی: آشنایی با تعریف و راهکار های پیاده سازی شهر الکترونیک E-CITY، قابل دسترسی در سایت: http://yazdit.mihanblog.com/post/1016
19. مرادی نور، ز.، ملاصالحی،ل.( 1385)، پایتخت الکترونیکی تجلی عدالت پروری، گروه مهندسی ره شهر، بخش تحقیق و توسعه، فصل 18،چاپ شهر.
20. بمانیان، م.ر.، محمودی نژاد، ه.( 1386)، بررسی یک ضرورت: التزام تحقق پذیری شهر سازی الکترونیک:مفاهیم و چالش ها، اولین کنفرانس شهرداری الکترونیک.
21. شهرهای الکترونیکی ایران، قابل دسترسی در سایت:
http://www.ayandehnegar.org/s_1.php?news_id=2516
22. شهر الکترونیکی مشهد، قابل دسترسی در سایت:
http://www.newsletter.magfa.com/detail.asp?id=2662
23. شهر الکترونیکی کیش، قابل دسترسی در سایت:
http://pardis.net/itnews/shownews.asp?id=3313
24. آینده تهران،قابل دسترسی در سایت:
www.Aftab.ir Saturday, apr 12, 2008
25. عاملی، س.ر.( 1382)، دو جهانی شدن ها و آینده جهان، کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره 69-70.
26. بعلی، ف.،( 1382) جامعه، دولت و شهرنشینی: تفکر جامعه شناسی ابن خلدون، ترجمه علامرضا جمشیدیها، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
27. عاملی، س.ر.(1382)، دو جهانی شدن ها و هویت های همزمان آینده، کارگاه علمی آینده اندیشی، ج، قابل دسترسی در سایت: http://iranwsis.org
28. عاملی، س.ر.( 1383)، صنعت همزمان ارتباطات و دو فضائی شدن فرهنگ، دیدگاه، سال اول، شماره1و2، صص. 1-24.
29. بمانیان،م،ر و محمودی نژاد،ه.(1386) بررسی یک ضرورت: التزام تحقق پذیری شهرسازی الکترونیک:مفاهیم و چالش ها، تهران، اولین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیک.
30. معتمد نژاد، ک.،(1383) جامعه اطلاعاتی اندیشه های بنیادی، دیدگاه های انتقادی و چشم انداز های جهانی، مرکز پژوهش های ارتباطات، تهران،
31. یعقوبی، ن.(1386) دولت الکترونیک ( رویکرد مدیریتی ).نشر افکار
32. البدوی،ا و قپانچی، ا،ح. (1386) طراحی و ساخت شهر الکترونیک: مطالعه موردی شهر برزیان، تهران، اولین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیک.
33. نیلی، م.، و همکاران،( 1381) استراتژی توسعه صنعتی کشور، مرکز نشردانشگاه صنعتی شریف.
34. سازمان گسترش و نو سازی صنایع ایران،( 1381) نظام نامه اجرایی کلینیک مشاوره مدیریت و بهره وری در صنایع کوچک و متوسط، موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی.
35. فتحیان، م.، (1384)ارائه مدل ارزیابی بسترهای توسعه الکترونیکی شرکت های کوچک و متوسط کشور، گزارشنامه طرح پژوهشی، معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران.
36. باقری نژاد، ج و ستاری، ه.(1385) ارایه مدلی برای ارزیابی بسترهای توسعه الکترونیکی سازمان بورس اوراق بهادار برای پیاده سازی دولت الکترونیک، تهران، اولین همایش بورس الکترونیک.
37. تشکری قنبریان، آ و ناصری، س.(1386) شهروند الکترونیکی و آموزش الکترونیکی، تهران، اولین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیک.
38. کارگر راضی، م.(1386) بررسی تحقق شهرداری الکترونیک در ایران و چالش های پیش رو، تهران، اولین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیک.
39. قادری، ا و امیری، م. (1386) نقش و ضرورت استقرار شهر الکترونیک در توسعه پایدار، تهران، اولین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیک.
40. لطفی، م. (1386) فناوری و اطلاعات ابزاری برای تحقق مدیریت شهری، تهران، اولین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیک.
41. شاه بنده، م، ر.(1386) ضرورت بسترسازی فرهنگی و ساختاری پیش نیار ارائه خدمات الکترونیکی شهروندی، تهران، اولین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیک.
42. فتحیان، م.(1386) بررسی ویژگیهای تجارت در شهر های الکترونیکی، تهران، اولین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیک.
43. شیروانی، حمیرضا و بانشی، زهرا (1388)، ارزیابی آمادگی الکترونیکی شهرداری شهر جدید بهارستان در راستای تحقق شهرداری الکترونیکی، فصلنامه مدیریت شهری، شماره 23.
44. نژادجوادی‌پور، مهران، حیدری،حسین، رستمی، جواد (1386)، تدوین چشم‌انداز، مأموریت و اهداف شهرداری‌های الکترونیک در شهرهای کوچک و اقماری در حال توسعه، دومین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیکی.
45. Antti, K., Ari-eikko, A. (2005) E-City,Analysing Efforts to General local Daynamic in the city of Tampere, Publisher Tampere University Press.
46. Odendaal,N. ,(2003), Information and Communication Technology And local Governance: Understanding The Difference Between Cities in Developed And Emerging Economies. Computers, Environment and Urban systems. Vol. 27. pp. 585-607.
47. Cohen, G, Geenhuizen, M., Nijkaamp.r,( 2001). Bytes of Urban Amesterdam. Planning: A Dutch perspective. Free university Amesterdam Holland.
48. Coucleis, H.( 2001) The social construction of the digital city, university of alifornia press ,US.
49. Zlatko,U.,( 2000).How to build an E-city, Milan, university of Maribor, Sovenia,IEEE.
50. Colin Buchanan and Partners & Urban Cultures,( 2006). Cultural Industries and Evening Economy,.
51. Castells, M. (1993) European Cities, the Informational Society and the Global Economy, pp. 475-488, in R. T. LeGates and F. Stout (2003) The City Reader, London, Routledge..
52. Ameli, S. R.,( 2004). Dual Globalizations: Inter-religious Communication in the Real World and the Virtual World, in Islam im Dialog, Jahrgang 2, Nr. 7..
53. Dieberger, A., Frank, A. U.( 1998), A City Metaphor to Support Navigation in Complex Information Spaces, Information Technology Division, Emory University, Atlanta..
54. Waddell P.; Borning A.( 2004), A Case Study in Digital Government: Developing and Applying Urbanism, a System for Simulating Urban Land Use, Transportation, and Environmental Impacts, in Social Science ,Computer Review, Vol. 22, No. 1, pp. 27-51.
55. Graham, S., and A. Aurigi,( 1997). Virtual Cities, Social Polarization and the Crisis in Urban Public Space’, Journal of Urban Technology, Vol. 4, No. 1, pp. 19-52..
56. Budthimedhee, K; Li, J. and George, R. V,( 2002) ePlanning: A Snapshot of the Literature on Using the World Wide Web in Urban Planning, Journal of Planning Literature,Vol. 17, No. 2, pp. 227-246.
57. Norberg-Schulz, C. (1976) Place, in M. Miles, T. Hall and L. Borden (2000) The City Cultures Reader, London, Routledge.
58. Donath, J. S.,( 2004) Inhabiting The Virtual City, http://postcards.www.media.mit.edu/Thesis/IllustConv.frame.html
59. Ikeuchi K.; Sakauchi M.; Kawasaki H.; Sato I., ( 2004) Constructing Virtual Cities by Using Panoramic Images: Special Issue on Omni-Directional Research in Japan, International Journal of Computer Vision, Vol. 58, No. 3, pp. 237-247..
60. Fukuda T.; Nagahama R.; Kaga A.; Sasada T.( 2003) Collaboration Support System for City Plans or Community Designs

دیدگاهتان را بنویسید