منبع پایان نامه با موضوع حقوق بشر، دانشگاه تهران، پناهندگان

برخوردارند. چرا که بسیاری از دولت ها در مورد آنان قوانین سخت و محکمی دارند. این دو گروه با هم تفاوت های اساسی دارند از جمله آن که در قاچاق انسان با بزه دیده ای سر و کار داریم که موضوع نوعی استثمار قرار گرفته که این استثمار جزء لاینفک فرایند قاچاق است که با آن چه یک مهاجر غیر قانونی ممکن است تجربه کند متفاوت است، چون در این جا جز دولتی که قوانین مهاجرتش نقض شده مجنی علیه دیگری وجود ندارد و نیز رضایت بزه دیده که، در مهاجرت غیر قانونی در حقیقت شرکت در ارتکاب جرم است چون با رضایت شخص انجام می- گیرد اما در قاچاق انسان در اغلب موارد رضایت بزه- دیده مخدوش است. همچنین هدف نقل و انتقال در قاچاق انسان از همان ابتدا، بهره کشی از افراد در کشور مقصد و به دست آوردن منفعت است اما در نقل و انتقال مهاجران هدف مرتکب ایفای قرارداد خود با متقاضی مهاجرت مبنی بر عبور دادن وی از مرز است، بنابراین مقصود اولیه وی اعمال کنترل و نظارت بر مهاجر یا اخاذی یا بهره کشی از وی نیز، اگرچه ممکن است سرانجام منجر به این نتایج شود. با این حال بین قاچاق انسان و مهاجرت غیر قانونی رابطه ی غیر مستقیمی وجود دارد که نباید نادیده گرفت. در حقیقت قاچاق انسان فرآیندی است که در منتهی الیه مهاجرت قرار دارد. گروه های بزه کار داوطلبان مهاجر غیرقانونی را با گرفتن هزینه صرفاٌ به مقصد های مورد نظر آنان می رسانند. در نهایت پس از رساندن به مقصد نیز آنها را با ترفندهایی استثمار می کنند. عواملی که مهاجران را در برابر قاچاقچیان آسیب پذیر می- سازد عبارتند از: معمولاٌ افراد مهاجر به علت ناآشنایی به محیط، ندانستن زبان کشور مقصد و مهاجرت غیرقانونی برای رهایی از چنگ قاچاقچیان توانایی لازم را ندارند. قاچاقچیان و کارفرمایان در محیط هایی که اشخاص قاچاق شده را به کار وا می دارند تدابیری اتخاذ می نمایند تا مانع از فرار آنها شوند از جمله ضبط مدارک شناسایی این افراد. رفتار پلیس کشور مقصد و شیوه ی برخورد محاکم قضایی و ترس از اخراج و بازگردانده شدن به کشور مبدأ و احتمال بزه دیدگی ثانوی نیز از عوامل آسیب پذیری محسوب می گردد.
7. اعلامیه ی سازمان ملل متحد تحت عنوان اصول اساسی عدالت برای بزه دیدگان و قربانیان سوء استفاده از قدرت، در رابطه با حمایت از بزه دیدگان است که افق جدیدی را در جهت حمایت از آنان در عرصه ی جهانی می- گشاید. تدوین کنوانسیون اروپایی در سال 1983 در استراسبورگ فرانسه به تصویب رسید نیز نمونه ای از اقدامات عملی حمایت از بزه دیدگان در اروپاست.
8. در خصوص پناهندگان نیز مهمترین سند بین المللی کنوانسیون ژنو است که حمایت از افرادی را که به دلایل موجه از کشور خود خارج و به کشور دیگر پناهنده شده اند را بر عهده دولت های میزبان گذاشته است. همچنین در ارتباط با افرادی که به دلیل شکنجه شدن در کشور خود به دولت دیگر پناه می برند کنوانسیون ملل متحد بر ضدشکنجه مقرر می دارد که دولت میزبان نباید آنها را به کشور خود مسترد نماید و باید با آنها مانند یک پناهنده رفتار کند. لازم به ذکر است برخی از مناطق جهان، کشورها خود با رویکرد منطقه ای به ایجاد نوعی حقوق این دسته از افراد دست زده اند. بر این اساس کنوانسیون “سازمان وحدت افریقا” در سال 1969 و اعلامیه “کارتاژنا” در امریکای مرکزی در سال 1984 و کنوانسیون “شنگن” در اروپای غربی به وجود آمد.
ب) پیشنهادات
1. در مورد حقوق دسته های آسیب پذیر از افراد بیگانه، تعهدات بین المللی موجود به قدر کافی از صراحت و جامعیت لازم برخوردار نیست و اسناد مربوط عموماً یا به کلی الزام آور نیستند و جنبه توصیه ای دارند و یا این که از ضمانت اجرایی کافی برخوردار نمی باشند. توصیه می شود جامعه بین المللی در این زمینه چاره اندیشی کرده و اقدامات بیشتر و جدی تری انجام دهد.
2. برای این که مشکلات گروه های آسیب پذیر از افراد بیگانه از لحاظ برخورداری از حداقل های حقوق مدنی، اجتماعی و سیاسی برطرف گردد، دولت ها باید مکلف شوند تا بودجه و امکانات کافی مالی و اقدامات فعالانه برای زدودن تبعیض را اختصاص داده و به انجام برساند و صرف مقرراتی که در صدد زدودن تبعیضات موجود صرفاً از لحاظ تقنینی باشد کافی برای این مقصود نیست.
3. تعهدات بین المللی دولت برای همکاری در جهت حمایت از گروه های آسیب پذیر افراد بیگانه بهتر است در چارچوب یک یا چند سند حقوقی مستقل و الزام آور بیان و تصریح شود و سازوکار نظارتی قوی و کارآمدی برای اطمینان از رعایت تعهدات مربوط اندیشیده شود.
منابع و مآخذ
الف) منابع فارسی:
کتب:
1- ارفع نیا، بهشید: “حقوق بین الملل خصوصی”، جلد اول، چاپ پنجم، تهران: انتشارات بهتاب، سال 1382 .
3- آلتمن، اندرو: “درآمدی بر فلسفه حقوق”، ترجمه بهروز جندقی، چاپ اول، قم: موسسه آموزش و پرورش امام خمینی، سال 1358.
4- آنسل، مارک: ” دفاع اجتماعی”، ترجمه محمد آشوری و علی حسین نجفی ابرند آبادی، چاپ سوم، تهران: دانشگاه تهران، سال 1375.
5- جعفری لنگرودی، محمد جعفر: “ترمینولوژی حقوق”، چاپ چهارم، انتشارات کتابخانه گنج دانش، زمستان 1368 .
6- دانش پژوه، مصطفی: “اسلام و حقوق بین الملل خصوصی”، چاپ اول، قم: انتشارات پژوهکده حوزه و دانشگاه، سال1381.
7- ذاقلی، عباس: “قاچاق انسان در سیاست جنایی ایران و اسناد بین المللی”، چاپ اول، تهران: نشر میزان، پاییز 1389 .
8- زنجانی، حبیب الله: “تحلیل جمعیت شناختی”، چاپ اول، تهران: انتشارات سمت، سال 1367 .
9- سلیمی، صادق: “جنایت سازمان یافته فراملی”،چاپ دوم، تهران: انتشارات صدرا، سال 1382.
10- ضیائی بیگدلی، محمدرضا: “حقوق بین الملل عمومی”، چاپ شانزدهم، تهران: کتابخانه گنج دانش، سال1381.
11- طباطبائی مؤتمنی، منوچهر: “آزادی های عمومی و حقوق بشر”، چاپ پنجم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، سال1390.
12- عباچی، مریم، “حقوق کیفری اطفال در اسناد سازمان ملل متحد”، چاپ دوم، تهران: انتشارات مجد، سال1388.
13-عبادی، شیرین: “حقوق کودک”، چاپ چهارم، تهران: انتشارات کانون، سال 1357 .
14- عباسی، بیژن: “حقوق بشر و آزادی های بنیادین”، چاپ اول، تهران: نشر دادگستر، پاییز 1390 .
15- عصار، محمد تقی، بیابانی، غلامحسین: “قاچاق انسان”،چاپ اول، تهران: انتشارات کارآگاه، سال 1386
16- فلسفی، هدایت الله: ” حقوق بین الملل معاهدات”، چاپ اول، تهران: نشر فرهنگ نو، سال 1379 .
17- فیوضی، رضا: “حقوق بین المللی، مسئولیت بین المللی و نظریه حمایت سیاسی اتباع”، جلد اول، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، سال 1379 .
18-گیدنز، آنتونی، با همکاری کارن بردسال: “جامعه شناسی “، ترجمه منوچهر صبوری، ویرایش چهارم، تهران: انتشارات نی، سال 1386 .
19- مدنی، سید جلال الدین: “حقوق بین الملل خصوصی”، چاپ دوم، تهران: انتشارات گنج دانش، سال 1372 .
20- معظمی، عبدالله: “حقوق بین الملل خصوصی”، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، سال 1332.
21- نصیری، محمد: “حقوق بین الملل خصوصی”، جلد یک و دو، چاپ بیست و دوم، تهران، نشر آگاه، سال1389.
مقالات و پایان نامه ها:
1- ابراهیمی، نبی الله، مصفا نسرین: “جایگاه حقوق بشر در نظریه های روابط بین الملل”، فصلنامه مطالعات بسیج، سال یازدهم، شماره41، اسفند1387
1- اسکندری، عبدالکریم: ” راه کارهای حمایت از بزه دیدگان در سیاست جنایی اسلام و اسناد بین المللی”، نشریه ادیان و معرفت، شماره134، بهمن 1367
2- بیابانی، غلامحسین، عصار، محمدتقی: “وضعیت مهاجرت های غیرقانونی در جهان”، فصلنامه جمعیت، شماره 62/61.
2- توجهی، عبدالعلی: “جایگاه حمایت از بزه دیدگان در اسناد و کنوانسیون های بین المللی”، مجتمع آموزش عالی قم، سال دوم، شماره9.
3- رستم زاد، حسینقلی: ” جامعه بین المللی و تعهدات بین المللی”، مجله حقوقی، نشریه مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، شماره سی و سوم،1384.
4- سیاه رستمی، هاجر: “حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در سرزمین های اشغالی در پرتو رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه دیوار حایل”، فصل نامه مطالعات بین المللی، سال چهارم، شماره 40، بهار 1387 .
5- شفایی، عبدالله: “حقوق بین الملل پناهندگان در اسناد بین المللی”، فصلنامه سراج، شماره یازدهم، بهار1379.
6- صفایی، جواد: “توسعه و تحول حقوق پناهندگان”، پایان نامه کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه تهران، چکیده پایان نامه های ایران، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، شماره 4، زمستان 72 .
7- عینی، محسن: “حمایت از بزه دیدگان جرم قاچاق انسان در اسناد فراملی”، مجله مطالعات حقوقی، دوره سوم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1390.
8- کوشا، سهیلا: “صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری در اعمال حاکمیت دیپلماتیک با تأکید بر قضیه دیالو”، تعالی حقوق، سال چهارم، شماره های 16 و 17
9- گرجی ازندریانی، علی اکبر، طبری، حامد، میرمحمدصادقی، مریم: “تبعیض مثبت: تبعیض عادلانه یا درمان اثرات تبعیض”، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 55، پاییز 1390 .
10- ناصری لاریجانی، نغمه: “تعامل میان حقوق معاهدات و حقوق مسئولیت بین المللی در توجیه عدم ایفای تعهدات بین المللی”، مجله حقوقی بین المللی، سال بیست و هفتم، شماره 42، سال 1389 .
11- نظری تاج آبادی، حمید: “بررسی جنبه های مختلف حقوقی مسأله پناهندگی”، مجله تحقیقات حقوقی،سال هشتم،سال1369.
ب) منابع لاتین:
1.Barcelona Traction ‘ light and power company ‘ limited ‘ second phase ‘ geiulgment ‘ ICJ. Reports 1970 ‘. paras 33-34.
2.background note prepared by the united nation division for the advancement of women, department of economic and social affairs(DAW/DESA)as input to the escap expert group meeting available in: htt://www.un.org/womenb watch/daw/vaw index.htm
3.Burdick H. BrittinInternational Law for seagoing officers, fifth Edition,( Naval Institute press, Annapolis, Maryland, 1986).
4.Batsyukova,svitlana (2007).”Prostitution and Human Trafficking for Sexual Exploitation “. Gender Issues,24:46_50.
5. Chnang ,Janie A, “Beyond a snapshot : Reventing Human Trafficking in The Global Economy”, Op.cit.
6. Case concerning panevezye- saldvtiskis railway, P.C.I.J series A/B, No.76(1939); mavromatis concession P.C.I.J series A, No . 2(1944); Nottebohm, ICJ reports (1955); Barcelona traction. ICJ reports(1970).
6.chuang, Janie A, “Beyond a snapshot: preveting Human Trafficking in the Global Economy” , Indiana Journal of Global cegal studies, vol, 13, no.1, winter 2006.
7.cherif M 6assioni,Enslavement as international crime ,23 NEW YORK UNIVERSITY JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW AND POLITICS (1991).
8.CF, article 1 of the draft articles on diplomatic protection of the international law commission (ILC) ; fifty-eight session (2006), ILC Report, doc, A/61/10, available at : www.un.org/GA/A/61/10.
9.D.J. harris, Cases and materials on International Low, third Edition, (London, Sweet Maxwell, 1983).
10. http://europa.eu.int/comm./justice-home/doc-centre/crime/trafficking/doc.pinion-experts-group-2004-en.pdf
11.Follmar otto, Petra and Robe, Heike(2009). Human Trafficking in Germany. Berlin ;German Institute for Human Rights.
12.Ian Brownlie Principles of public International low.( Oxford university press

دیدگاهتان را بنویسید