منبع پایان نامه با موضوع محل سکونت، شرکت در انتخابات، فهرست راهنما

تابعیت شوند:
1-چنان چه در کشوری تابعیت بر پایه‌ی سیستم خون باشد، و کودکی از والدین نامعلوم و یا از پدر و مادر آپاترید (بدون تابعیت ) متولد102 شود اجباراً آن کودک بدون تابعیت خواهد بود.
2-چنان چه شخص به عنوان مجازات، تابعیت خود را از دست دهد بدون این که به تابعیت دولت دیگری پذیرفته شده باشد.
3-چنانچه شخص تابعیت دولت متبوع خود را ترک کند بدون این که تابعیت دولت دیگری را تحصیل کرده باشد، این شخص در فاصله ترک تابعیت اصلی خود و تحصیل تابعیت جدید بدون تابعیت خواهد شد.
بدیهی است در موارد مذکور، چون شخص فاقد تابعیت است نمی‌توان از حقوق و مزایای داشتن تابعیت بهره‌مند شود و دچار بلاتکلیفی خواهد شد.
مطابق مقاوله نامه بین المللی تقلیل بی تابعیتی مورخ1959و1961 دولت‌های متعاهد حق ندارند، اشخاص یا گروهی را به دلایل نژادی، مذهبی و یا سیاسی از تابعیت خود محروم کنند. و نیز موضوع سلب تابعیت را به عنوان مجازات در قوانین خود ملحوظ نمایند. 103
در ماده 20 کمیته‌ی حقوق بشر، بخش آزادی حرکت ( رفت و آمد ) در این باره آمده است که:
جمله بندی ماده 12، پاراگراف 4، بین اتباع و خارجی‌ها (هیچ کس)، تفاوتی قائل نمی‌شود. پس، کسانی که می‌توانند ازاین حق استفاده کنند را تنها با تعبیر معنای عبارت “کشور خودش” از مفهوم “کشور تابعیت او” وسیع تر است و به تابعیت به معنای رسمی، یعنی تابعیت کسب شده با تولد، محدود نمی شود و در کم ترین سطح، شامل فردی که به خاطر پیوندهای خاص خود با یک کشور، نمی‌تواند یک خارجی صرف در نظر گرفته شود. مثلاً، برای اتباعی که با تخطی از قانون بین المللی از تابعیت خود محروم شده‌اند و افرادی که کشور تابعیشان در یک نهاد ملی دیگر ترکیب یا به آن منتقل شده است و تابعیتشان از آن ها گرفته شده است، چنین است. ضمناً زبان ماده 12 پارگراف 4، تعبیری وسیع تر را ممکن می‌سازد که شامل دیگر دسته‌های ساکنان بلند مدت می‌شود از جمله، و نه محدود به افراد بدون کشور که تعمداً از حق کسب تابعیت کشور محل اقامت محروم شده‌اند. چون در شرایط خاص، عوامل دیگری منجر به ایجاد ارتباطات نزدیک و قوی بین فرد و کشورمی‌شوند، کشورها باید در گزارششان، اطلاعاتی در مورد حقوق ساکنان دائمی برای بازگشت به کشور خود، بیان کنند.104
در معاهده 1951 ژنو در مورد اشخاص بدون تابعیت چنین مقرر گردیده: “اشخاص بدون تابعیت اشخاصی هستند که هیچ یک از کشور ها طبق قوانین خود، آن ها را تبعه خود ندانسته و با آن ها همانند آواره‌گان رفتار می‌گردد”. بی تابعیتی دارای آثار سوء بوده و مشکلات عدیده‌ای را برای شخص به وجود خواهد آورد که این مشکلات عبارتند از:
1- محرومیت از حقوق اجتماعی: شخصی که تابعیت هیچ کشوری را نداشته باشد، در هیچ کشوری از حقوق اجتماعی از قبیل انتخاب شغل، انتخاب مسکن، انتخاب همسر و دیگر حقوق فردی بهره مند نخواهد گردید. تمام قوانین کشورهای دنیا، اتباع رسمی کشور متبوع خود را از حقوق اجتماعی بهره مند خواهند کرد و شخصی که دارای تابعیت آن کشور نباشد حق بهره مند شدن از حقوق اجتماعی را ندارد.
2- محرومیت از حقوق سیاسی: در بیشتر کشورهای دنیا بهره‌مندی از حقوق سیاسی از قبیل: حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را، از حقوق اتباع خود می‌دانند و شخصی که بدون تابیعت است حق شرکت در انتخابات را نداشته و هیچ گونه حقوق سیاسی برای وی متصور نیست.
3- عدم حمایت کشورها از شخص بدون تابعیت: شخصی که تابیعت هیچ کشوری را نداشته، و بدون تابعیت محسوب گردد، چنانچه برای وی مشکل حقوقی پیش آید هیچ کشوری از وی حمایت نمی‌نماید و این فرد دچار مشکل خواهد شد. مثلاً چنان چه مشکلی در خصوص احوال شخصیه برای افراد بدون تابعیت پیش آید مشخص نیست که احوال شخصیه افراد تابع قوانین و مقررات کدام کشور خواهد بود. 105
در معاهده مربوط به وضعیت شخص بدون تابعیت مورخ ششم ژوئن 1960 در خصوص افراد بی تابعیت آمده است:
ماده 1- تعریف اصطلاح “اشخاص بدون تابعیت”
1- به منظور این معاهده، اصطلاح “اشخاص بدون تابعیت” به معنی اشخاصی است که به عنوان تبعه با هر وضعیت مقید عمل به قانون در نظر گرفته نمیشوند.
2- این معاهده بکار نخواهد رفت برای:
(الف) برای اشخاصیکه در حال حاضر بواسطه نهادها و سازمانهای ایالات متحده پذیرفته میشوند غیر از نمایندگان سطح بالای ایالات متحده برای محافظت یا مساعدت پناهندگان تا وقتیکه چنین محافظت یا مساعدتی را میپذیرند؛
(ب) برای اشخاصی که توسط مسئولان دارای صلاحیت کشور با داشتن حقوق و تعهداتی افزون بر داشتن تابعیت آن کشور اقامت گرفتهاند؛
(پ) برای اشخاصی که در مورد آنها دلایل مهمی برای در نظر گرفتن وجود دارد:
(1) اشخاصی که مرتکب جرم برخلاف صلح، جرم جنگی، یا جرم برخلاف انسانیت شدهاند، همانطور که در سندهای بین المللی تدوین شده برای جلوگیری از چنین جنایتهای تعریف شد؛
(2) اشخاصی که مرتکب جرم غیرسیاسی مهم خارج از کشور محل اقامت قبلی با پذیرش در آن کشور شدهاند؛
(3) اشخاصی که مرتکب جرم به سبب اعمال مخالف اهداف یا اصول ایالات متحده شدهاند؛
ماده 2- تعهدات کلی
هر شخص بدون تابعیت در برابر کشوری که در آن است وظایفی دارد، که باید به طور خاص از قوانین و مقررات آن همچنین تدابیر اتخاذ شده برای حفظ نظم عمومی پیروی نماید.
ماده 3- عدم تبعیض
کشورهای متعاهد مادههای پیشبینی شده در این معاهده را برای اشخاص بدون تابعیت با توجه به نژاد، مذهب یا کشور اصلی بدون تبعیض اجرا خواهند نمود.
ماده 4- مذهب
در کشورهای متعاهد اشخاص بدون تابعیت مطابق با حداقل برخورد مطلوب کشورهایشان پذیرفته خواهند شد که با اتباع در مورد آزادی عمل به مذهب و آزادی آموزش مذهبی بچهها موافقت شد.
ماده 6- اصطلاح “در شرایط یکسان”
به منظور این معاهده، اصطلاح “در شرایط یکسان” برای مقرراتی به کار میرود (از جمله مقرراتی همچون طول مدت و شرایط اقامت موقت یا محل اقامت) که شخص خاص باید برای بهره مندی از حق مورد بحث اقدام نماید، اگر شخص بدون تابعیت نبود، باید به تنهایی اجرا شود، به استثنای مقرراتی که طبق فطرت شخص بدون تابعیت عاجز از انجام آن باشد.
ماده 7- معافیت مقابله به مثل
1- به جز در جایی از این معاهده که دارای تبصرههای مطلوبتری باشد، کشور متعاهد اشخاص بدون تابعیت را با برخورد مشابه پذیرفته شده با اتباع کاملاً خارجی خواهد پذیرفت.
2- پس از یک دوره سه ساله اقامت، تمامی اشخاص بدون تابعیت، از معافیت مقابله به مثل قانونگذار در قلمرو کشورهای متعاهد بهرهمند خواهند شد.
3- در هر یک از کشورهای متعاهد پذیرش حقوق و مزایای اشخاص بدن تابعیت که پیش از این مستحق بودند در نبود قانونگذار در زمان اجباری شدن این معاهده برای آن کشور ادامه خواهد یافت.
4- کشورهای متعاهد امکان پذیرش اشخاص بدون تابعیت را در نظر خواهند گرفت، در نبود قانونگذار، حقوق و مزایایی افزون بر حقوق و مزایای مطابق پاراگراف 2 و 3 اجازه داده شد و معافیت مقابله به مثل برای اشخاص بدون تابعیتی که به این شرایط پیشبینی شده در پاراگراف 2 و 3 عمل نمیکنند تمدید شد.
5- پاراگراف ماده های 2 و3 به حقوق و مزایای مواد 13، 18، 19، 21 و این معاهده و حقوق و مزایایی که برای این معاهده قید نشده ارجاع داده شد.
ماده 9- مصوبههای موقت
در این معاهده کشور متعاهد در زمان جنگ یا شرایط حیاتی (مهم) و استثنایی دیگر از اجرای موقت مصوبههایی جلوگیری نخواهد کرد که برای امنیت تبعه در مورد شخص خاص ضروری در نظر گرفته میشود، در اثنای تصمیم توسط آن کشور متعاهد شخص در حقیقت شخص بدون تابعیت است و تمدید چنین مصوبههایی در مورد وی برای منافع امنیت تبعه ضروری است.
ماده 10- استمرار اقامت
1- در جاییکه شخص بدون تابعیت در زمان جنگ جهانی دوم به اجبار جابجا شده است و قلمرو کشور متعاهد برداشته شد، و در آنجا اقامت میگزیند، مدت چنین اقامت موقتی اجباری در نظر گرفته خواهد شد تا اقامت در این قلمرو قانونی باشد.
2- در جاییکه شخص بدون تابعیت در زمان جنگ جهانی دوم از قلمرو کشور متعاهد به اجبار جابجا شده است و پیش از زمان ورود به آنجا به اجبار این معاهده به منظور کوتاه کردن اقامت برگردانه شد، مدت اقامت پیش و پس از چنین جابجایی اجباری به عنوان مدت پیوسته غیرمقطوع دائم به هر منظور در نظر گرفته میشود که برای اقامت پیوسته غیرمقطوع دائم ضروری است.
وضعیت قضایی
ماده 12- وضعیت شخصی
1- وضعیت شخصی، شخص بدون تابعیت توسط قانون محل سکونت وی، یا اگر محل سکونت ندارد، توسط قانون کشور محل اقامت کنترل خواهد شد.
2- حقوق قبلاً بدست آمده توسط شخص بدون تابعیت و مستقل در وضعیت شخص، حقوق ویژهتر ضمیمه ازدواج، مطابق با کشور متعاهد، تبعه مورد پذیرش رعایت خواهد شد، اگر این ضروری باشد، با رسمیت مورد نیاز قانون آن کشور، مشروط به اینکه حق مورد بحث شخصی است توسط قانون کشور شخص بدون تابعیت شناخته شده است.
ماده 23- آسایش عمومی
در کشورهای متعاهد اشخاص بدون تابعیت قانوناً مقیم در کشور برخود مشابه با توجه به آسایش عمومی و مساعدت برای تبعههای پذیرفته شده در آن کشور پذیرفته خواهند شد.
ماده 26- آزادی تغییر مکان
در هر کشور متعاهد اشخاص بدون تابعیت قانوناً در آن کشور با حق انتخاب محل اقامت و تغییر مکان آزادانه در آن کشور، تحت نظارت مقررات قابل اجرا برای اتباع خارجی با شرایط کاملاً مشابه پذیرفته خواهند شد.
ماده 27- اوراق هویت
در کشورهای متعاهد اوراق هویت برای هر شخص بدون تابعیت در کشور که مدرک مسافرت معتبر ندارند صادر خواهد شد.
ماده 28- مدارک مسافرتی
در کشورهای متعاهد برای اشخاص بدون تابعیت قانوناً مقیم در کشور مدارک سفر به منظور سفر خارج از کشور صادر خواهد شد، به جز با دلایل اجباری امنیت تبعه یا نظم عمومی در غیر این صورت ضروری است، و مقررات فهرست راهنمای قانون برای این معاهده با توجه به چنین مدارکی اجرا خواهد شد. در کشورهای متعاهد ممکن است چنین مدرک مسافرتی برای هر شخص بدون تابعیت در کشور صادر شود؛ به ویژه با توجه خوشایندی به صدور چنین مدرک مسافرتی برای اشخاص بدون تابعیت در کشوری که نمیتوانند مدرک مسافرتی در کشور محل اقامت قانونی شان بگیرند خواهد شد.
ماده 29- هزینههای مالیاتی
1- در کشورهای متعاهد وظایف اشخاص بدون تابعیت، مالیات، هر گونه توضیح، غیر یا بیشتر از اندازه که وجود دارد یا ممکن است برای تبعههای با وضعیت مشابه مالیات بندی شود تحمیل نخواهد شد.
2- پاراگراف بالا برای اشخاص بدون تابعیت قانون و مقررات مربوط به هزینهها، مربوط به صدور مدارک اجرایی از جمله اوراق هویت جلوگیری نخواهد شد.
ماده 30- انتقال سرمایه
1-در کشورهای متعاهد مطابقت با قوانین و مقررات به اشخاص بدون تابعیت اجازه انتقال سرمایه از کشور آورده شده به کشور دیگر پذیرفته شده در آنجا به منظور استقرار مجدد نمیدهد.
2- در کشورهای متعاهد به درخواست اشخاص بدون تابعیت برای پذیرش انتقال سرمایه به جایی که ممکن باشد و به جایی که برای استقرار مجدد در کشور دیگر پذیرفته شده ضروری است توجه خوشایندی میشود.
ماده 32- قبول تابعیت
در کشورهای متعاهد تا آنجا که ممکن باشد پذیرش و قبول تابعیت اشخاص بدون تابعیت ساده میشود. به
ویژه موجب تلاش برای تسهیل جریان قبول تابعیت میشود و تا آنجا که ممکن باشد هزینهها و قیمتهای چنین جریاناتی کاهش مییابد. 106
بخش دوم:
وضعیت قربانیان قاچاق انسان و مهاجرین غیرقانونی از نظر برخورداری از حقوق قانونی در کشورهای میزبان
فصل اول: وضعیت قربانیان قاچاق انسان
در فصل نخست وضعیت قربانیان قاچاق انسان و تعهداتی که در کنوانسیون ملل متحد و سایر اسناد بین المللی مثل کنوانسیون

دیدگاهتان را بنویسید