منبع پایان نامه درباره شب امتحان

ضعف اسلامی و ارزشهای اخلاقی
38
در امور کوچک و خرد و نه چندان مهم باورها ی مذهبی نا فذ و موثر است؟
39
تا چه اندازه انچه را برای خود می پسندید برای دیگران جایز می دانید؟
40
تا چه اندازه باور دارید که تخم مرغ دزد شتر دزد میشود ؟
41
تا چه اندازه در نهی از منکر تلاش می کنید ؟
42
تا چه اندازه نمازهای یومیه را پیوسته می خوانید ؟
43
تا چه اندازه سعی می کنید صداقت در گفتار داشته باشید؟
44
تا چه اندازه برای پیشبرد امور به دروغ متوسل می شوید؟
45
تا چه اندازه برای دسترسی به هدف ا ندکی خطا را جای می دانید؟
46
تا چه اندازه برای پیشرفت و موفقیت به رابطه متوسل می شوید؟
47
برای گشوده گره ا و حل مشکلات به اقراد ذی نفوذ متوسل می شوید ؟
48
تا چه اندازه باور دارید که با راستی کار پیش نمی رود ؟
49
تا چه اندازه معتقدید که داشتن رابطه موثر است ؟
50
تا چه اندازه باور ها ی مذهبی در رفتار شما ظاهر می شود ؟
سایر عوامل تقلب
51
خانواده من به شدت نگران نمرات من هستند .
52
ازا ین که نمره بد ی بگیرم سخت واهمه دارند.
53
احساس می کنم که مشغله من زیاد است .
54
همیشه عادت کردم شب امتحان درس بخونم
55
برای من اتفاقات نا خواسته در زمان امتحانات بسیار پیش می اید
چکیده انگلیسی
All of us know the meaning and the definition of the cheat.what wemean is about cheating in school exam.although it can be divided to many types.cheating is a dishonest behavior,done in an unfair way to obtain a fact or a reality and to show your untrue face.cheating is efined as a kind of plagiarism that refers to the cheat in homework and according to the technological conditions,these kinds of cheating are being increased and include a large proportion of the
are being increased and include a large proportion of thecheat.cheating is a pervasive occurrence that the educational systems have been encountering for many years
The goal of this research is to specify the opinions of accounting students of the AZAD and
researching sciences university of Gilan about cheating in exams and its rational cy.The pattern research included103 accountingstudents that participated in the research in the winter of 92 and th spring of 93.the question sheets were distributed between students at the end of the examination time and they expressed their opinions about the quantity of cheating.this research included 5 hypotheses that each of them had a meaningful relation with the l
cheat.the consequences of this research showed that educational cheating is an occurrence that its prevalence in educational places is inevitable.
Key Words: educational cheat -cheating or deceit:plagiarism- plagiarism-accounting students
Islamic AzadUniversity
Science and Research Branch
Guilan
Accounting Thesis (M.A)
Title:
Effective Factors Of Cheating Among the accounting
Supervisor:
Esmaeil ramazanpoor
esAdvisor:
Bahram Gilaninia (Ph.D)
GolamReza Mahfozi (Ph.D)
By:
Masomeh masomi
January 2015
1 – Biophysysical.
2 – Physiological excesses.
3 – Physical – Constitutional determinants.
4 – Biochemical irregularities.
5 – Cesar Lombroso.
6 – Atavism.
7 – Somatic typology.
8 – William A. Sheldon.
9 – Klinfelter.
10 – Psychody namic.
11 – Psychoanalytic models.
12 – Attachment thory.
13 – Anomie Theory.
14 – Durkheim. Emil..
15 – Merton, Robertk.
16 – Conformity.
17 – Innovation.
18 – Ritualism.
19 – Retreation.
20 – Apathy.
21 – Rebellion.
22- Parsons, Talacot..
—————
————————————————————
—————
————————————————————
‌أ

دیدگاهتان را بنویسید