دانلود پایان نامه

دارد. اطنابی است که ملال از آن برنخیزد.
2-توصیف:وقایع با استفاده از الفاظ و اصطلاحات تازه و جمله های پی در پی به شیوه های صحنه پردازانه و شاعرانه وصف می شوند.
در زیر قسمتی از کتاب را می بینیم که نویسنده وضع ظاهری حسنک را توصیف می کند.توصیف به قدری دقیق است که خواننده حسنک را روبروی خود می بیند. حسنک پیدا آمد بی بند ، جبّه یی داشت خیری رنگ با سیاه می زد، خلق گونه،و درّاعه وردائی سخت پاکیزه و دستاری نشابوری مالیدی و موزه میکائیلی نودر پای و موی سرمالیده زیر دستار پوشیده کرده اندک مایه پیدا می بود.
3-اشعار در تمثیل:استفاده از اشعار و نوشته های دیگران در متن که تقلیدی از نثر فنی عرب است و در متون قبلی دیده نمی شود.
ایراد تمثیل و شاهد بدین طریق است که نویسنده جای به جای از کتاب خود منباب تمثیل حکایتی از حکایات پیشینیان ذکر می کند مانند حکایت فضل بن ربیع به مناسبت ذکر حسنک و حکایات انوشیروان و بزرجمهر و …
4-تقلید از نثر تازی
در نثر این دوره،سه قسم از نثر تازی وارد زبان درباری و ادبی شده است:
الف)ورود لغات:یک دسته لغات تازه که در سبک سامانی وجود نداشت در این دوره وارد نثر می‌شود از قبیل جمع های عربی مانند:خصما، غربا، شرایط، حدود.
ب)ایراد کلمات مُنّون به طرز دستور عربی مانند عزیزاً و مکرماً، مغافضه.
ج)جمله های تازی بدون قصد ارسال مثل یا ذکر حدیث از قبیل غالب سرفصلها.
د)شکل جمله بندی به طرز خاصی که مخصوص عربست و در زبان پهلوی بسیار نادر است و در نثر سامانی تقریباً هیچ نیست و بونصر و ابوالفضل را با آن طرز جمله بندی رغبتی نیز است. مانند:
“و تاریخ ها دیده ام بسیار که پیش از من کرده اند پادشاهان گذشته را خدمتکاران ایشان که اندر آن زیادت و نقصان کرده اند و بدان آرایش خواسته اند”.
هـ)آوردن فعل های ماضی و مضارع به صیغه ی مجهول که ظاهراً تقلید از عربی است(در را بسته کرد). در بیهقی آوردن فعل به صیغه‌ی مجهول با فعل معین “آمدن” بسیار است:”وی را نیز گرفته آمد”یعنی وی را نیز گرفتند،”فرمود تا بازداشته آید” به جای “تا وی را باز دارند”.
و)ایراد موازنه و احیاناً سجع که پیش از بیهقی نیز در سر فصول گاه به گاه دیده می شد و در بیهقی به همان شیوه دیده می شود.
“فصلی خوانم از دنیای فریبنده به یک دست شکر پاشنده و به دیگر دست زیر کشنده”.
ز)استعمال مفعول مطلق به تقلید عربی:
“بفرمود تا وی را بزدند زدنی سخت”،” امیر بارداد باردادنی سخت با شکوه”
5-حذف افعال به قرینه:دیگر از روش های تازه ی این شیوه حذف افعال است از جمله به قرینه ی فعل دیگری که در همان یا در جمله ی معطوفُ علیه است. و قاعده این است که فعل را در قرینه ی اول یا در جمله اوّل ذکر کنند و در جمله های متعاطفه آن را حذف سازند، برخلاف نثر قدیم که حذف فعل هیچ گاه جایز نبوده است.
“خیمه مسلمانی ملک است و ستون پادشاه و طناب و میخها رعیت”.
6-حذف قسمتی از جمله: در بیهقی و در التفهیم برای احتراز از تکرار که رسم قدیمیان بود گاه قسمتی از جمله را حذف می کنند.
7-تجدّدی در استعمال افعال:
الف)در صرف افعال تمام قوانین گذشته در این عهد دیده می شود جز این که در این عهد وجوه التزامی را به وجه اخباری مکرّر به کار می برند. در تاریخ بیهقی صفحه ای نیست که وجه اخباری به وجه التزامی نیامده باشد:
“باید که وی نیز هم برین رود و میان دل را به ما می نماید و صواب و صلاح کارها می گوید”.
ب)قاعده ی دیگر که در این عهد استعمال می شود آوردن فعل ماضی است در محل مضارع برای تاکید و تحقق معنی:
“و سبیل قتلغ تکین آن است که برین فرمان کار کند اگر جانش به کار است و اگر می بایی کند جانش رفت”.
ج)مصدر مرّخم:به خلاف بلعمی زیاد آورده است:”من فردا به شهر خواهم آمد و به باغ خرمک نزول کرد” به جای کردن و آمدن.
8-ضمایر و جمع ها:
جمع عربی را مثل قدیم به فارسی نیز جمع می بندند.
دیگر جمع بستن شما به شمایان. دیگر مطابقه‌ی صفت و موصوف در عدد و جمع که در زبان پهلوی نیز معمول بوده است و بلعمی هم گاهی استعمال کرده است ولی بعد از قرن ششم این قاعده از بین رفته است:”ساقیان ماهرویان… ناجوانمردان یارانم مرا فرو گذاشتند تا مجروح شدن،روز هژدهم در شب ده سوار ترکمانان بیامدند به دزدی”.دیگر وقتی که عدد از یک زیادتر است در این سبک معدود را بر عدد مقدّم دارند و یای نکره نیز بعد از معدود در افزایند.
مثل:غلامی ببست،تنی چند.
9-استعمال ‌لغات‌و‌افعال ‌و اصطلاحات فارسی:
لغات زیبای فارسی و ضرب المثل های شیرین در بیهقی بسیار است و پیداست که این لغت ها و مثل ها در زبان محاوره ی ان روزگار مرسوم و متداول بوده است:
خوازه بستن: طاق نصرت بستن.
روز سوختن: وقت گذرانیدن و تعلّل نمودن.
10-استعمال لغات تازی:
در تاریخ بیهقی الفاظ تازی زیادتر از صدی ده نیست.
مثال:تضریب/ استمالت/شرارت/سیاقت و …
لغات تازی بر همان قاعده ی قدیم است. یعنی لغاتی است که یا فارسی ندارد یا لغات درباری و دولتی و عملی است با فرامین و احکام و کتب علوم وارد ایران شده و یا لغات دینی است که تازی آن از فارسی روان‌تر و ‌ساده‌تر بوده است. جز اینکه در بیهقی یک دسته لغات تازه موجود است که از این قبیل بیرون و از لغاتی است که به وسیله ی ادبا و مترسلان و به تقلید تازیان وارد زبان فارسی شده است”(بهار،1388: 83-95).

3-2-شرح زندگانی احمد شاملو:
“احمدشاملو در تهران متولد شد، سال 1304.مقداری از دوران کودکی او در خارج از تهران به ویژه خراسان گذش
ت و دوره دبیرستان را در تهران به پایان رسانید.بیشتر عمر او در کار روزنامه نویسی و اداره مجلّات ادبی،گذشت و هیچ شغل دولتی نداشت. تخلص شعری او بامداد می باشد. بامداد،به زبان فرانسه آشنایی دارد، مجموعه های بسیاری از شعرو داستان از این رهگذر ترجمه کرده و هم چنین چند داستان کوتاه نیز از او انتشار یافته است.اداره مجلّات “آشنا” (هفتگی ادبی موسسه کیهان)از کارهای مطبوعاتی اوست،هم چنین اداره مجلّه خوشه”(محمدی،1379 :572).
برای آشنایی بیشتر با جزئیات زندگی شاملو، سال شمارش ذکر شده است.
سال شمار احمد شاملو :
1304- احمد شاملو (ا. صبح/ 1. بامداد ) روز 21آذر در خانه ی شماره 134 خیابان صفی علیشاه تهران متولد شد.
دوره کودکی را به خاطر شغل پدر که افسر ارتش بود و هرچند وقت را در جایی به مأموریت می رفت، در شهرهایی چون رشت و سمیرم و اصفهان و آباده و شیراز گذراند.
مادرش کوکب عراقی بود. پدرش حیدر.
6- 1310 – دوره ی دبستان در شهرهای خاش و زاهدان و مشهد. اقدام به گردآوری سواد فرهنگ عوام .
20-1317 – دوره ی دبیرستان در بیرجند و مشهد و تهران.
از سال سوم دبیرستان ایرانشهر تهران به شوق تحصیل دستور زبان آلمانی به سال اول دبیرستان صنعتی می رود.
3-1321- انتقال پدر به گرگان و ترکمن صحرا برای سروسامان دادن به تشکیلات ازهم پاشیده ی ژاندارمری.
در گرگان ادامه تحصیل در کلاس سوم دبیرستان.
شرکت در فعالیت های سیاسی در مناطق شمال کشور.
در تهران دستگیر و به زندان شوروی ها در رشت منتقل می شود.
5- 1324- آزادی از زندان . با خانواده به رضائیه می رود. به کلاس چهارم دبیرستان.
بازگشت به تهران و ترک تحصیل کامل تحصیل مدرسی.
1326- ازدواج اول.
1327- هفته نامه ی سخن نو (پنج شماره).
1329- هفته نامه روزنه (هفت شماره).
1330 – سردبیر چپ (در مقابل سردبیر راست) مجله ی خواندنی ها.
1331- مشاورت فرهنگی سفارت مجارستان (حدود 2 سال).
سردبیر هفته نامه آبشار، به مدیریت انجوی.
1332- همه ی یادداشت های فیش های کتاب کوچه در یورش افراد فرمانداری نظامی به خانه اش ضبط شده از میان می رود و خود او موفق به فرار می شود. بعد از چند بار که موفق می شود فرار کند و در چاپخانه ی روزنامه اطلاعات دستگیر می شود.
1333- زندانی سیاسی در زندان موقت شهربانی و زندان قصر (13 تا 14 ماه)
1334- آزادی از زندان.
فرزندان: سیاوش، سیروس، سامان و ساقی.
1336- ازدواج دوم.
1337- سردبیری اطلاعات ماهانه، دوره ی یازدهم.
1338- قصه ی خروس زری پیرهن پری برای کودکان.
1339- سردبیری ماهنامه ی اطلاعات.
1340- جدایی از همسر دوم، با ترک همه چیز و از آن جمله برگه های کتاب کوچه.
2-1341- آشنایی با آیدا ( 14 فروردین 1341).
1343- ازدواج با آیدا در فروردین ماه و اقامت در شیرگاه (مازندران).
1344- تحقیق و گردآوری و تدوین کتاب کوچه ( برای سومین بار از نو آغاز می کند !).
1345- هفته نامه ی ادبی و هنری بارو، که بعد از سه شماره با اولتیماتوم وزیر اطلاعات وقت تعطیل می شود.
1346 – سردبیری قسمت ادبی و فرهنگی هفته نامه خوشه.
1347- تحقیق روی غزلیات حافظ و تاریخ دوره ی حافظ.
1348- برگزیده ی شعرهای احمد شاملو.
1349 – کارگردانی چندفیلم فولکلوریک برای تلویزیون : “پاره، شهری از سنگ” و “آنا قلیج داماد می شود”.
1350- دعوت به فرهنگستان زبان ایران برای تحقیق و تدوین کتاب کوچه، سه سال.
1351 – نگارش فیلم نامه ی کوتاه حلوا برای زنده ها.
1352- نگارش فیلم نامه ی تخت ابونصر برای تلویزیون.
1355- دعوت دانشگاه بوعلی برای سرپرستی پژوهشکده ی آن دانشگاه (دو سال).
1356 – ترک ایران به عنوان اعتراض به سیاست های رژیم.
1357 – قصه ی دخترانه ننه دریا و بارون و قصه ی دروازه ی بخت به صورت کتاب کودکان.
9- 1358 – کتاب کوچه، انتشارات مازیار (دفتر دوم آ).
1360- کتاب کوچه، انتشارات مازیار (دفتر سوم آ ) قطع وزیری، مجموعاً 1064 صفحه.
1361- کتاب کوچه، انتشارات مازیار(دفتر اول الف).
1362- کتاب کوچه، انتشارات مازیار (دفتر دوم الف).
5-1363 – فیلم نامه ی میراث.
1366 – انتشار ژاپنی کتاب ابراهیم در آتش به ترجمه ی شوکویاناگا در مجله ی ILCAA (توکیو، موسسه مطالعه ی زبان ها و فرهنگ های آسیا و آفریقا ).
1367- جلد اول مجموعه ی اشعار چاپ آلمان. انتشارات بامداد.
1368- جلد دوم مجموعه ی اشعار چاپ آلمان. انتشارات بامداد.
1369- سخنرانی های نگرانی های من و مفاهیم رندورندی در غزل حافظ.
1370- مجله زمانه شماره اول به شاملو اختصاص دارد (در سن هوزه، کالیفرنیا).
1371- قصه های کتاب کوچه، جلد اول در سوئد، انتشارات آرش.
1372- کتاب گفت و گو با احمد شاملو توسط محمد محمد علی.
1373- انتشار منتخبی از 19 شعر شاملو به زبان سوئدی و فارسی با نام عشق عمومی در استکهلم، سوئد، به ترجمه ی آذر محلوجیان : ناشر : انتشارات آرش.
1374- کنگره ی بزرگداشت احمد شاملو در دانشگاه تورنتو کانادا.
1375 – انتشار پریا و دخترای ننه دریا با صدای شاعر به صورت نوار کاست.
1376- تکثیر مجدّد پریا و دخترای ننه دریا به صورت CD با صدای شاعر.
1377- کتاب کوچه ( حرف ب ) مجلد دوم و سوم، انتشارات مازیار.
1379- دوم مرداد 1379 در خانه‌ی خود در دهکده‌ی فردیس در‌گذشت‌(‌پاشایی،‌1382:‌571-587).
3-2-1- آثار شاملو:
– آثار شاملو هفده مجموعه شعری می باشد که به ترتیب سال سروده شدن ذکر گردیده است:
1- آهن ها و احساس ( 1326 – 1329 )
2- 23 (1330 )
3- قطع نامه ( 1329 – 1330 )
4- هوای تازه ( 1326 – 1335 )
5- باغ آینه ( 1336 – 1338 )
6- لحظه ها و همیشه ( 1339 – 1340 )
7- آیدا در آینه ( 1341 – 1343)
8- آیدا : درخت و خنجر و خاطره
( 1343 – 1344)
9- ققنوس در باران ( 1344 – 1345 )
10 – مرثیه های خاک ( 1345 – 1348 )
11-شکفتن در مه ( 1348 – 1349 )
12-ابراهیم در آتش ( 1349 – 1352)
13-دشنه در دیس ( 1350 – 1356)
14-ترانه های کوچک غربت ( 1356 – 1359 )
15-مدایح بی صله ( اشعار تا سال 1369 )
16-در آستانه ( 1364 – 1376 )
17-حدیث بی قراری ماهان (1351 – 1378 ) (شاملو، 1391: 5-20).
3-2-2- ترجمه های شاملو:
شاملو آثاری را ترجمه کرده که به ترتیب سال ترجمه ذکر گردیده است :
1- ترجمه طلا در لجن اثر ژیگموند موریتس و رمان بزرگ پسران مردی که قلبش از سنگ بود اثر موریوکایی‌(1332).
2- رمان های: لئون مورنِ کشیش اثر بئاتریس بِک، زنگار اثر هربر لوپوریه، برزخ اثر ژان روورزی‌(1334).
3- ترجمه ی رمان پا برهنه ها اثر زاهار یا استانکو با عطا بقایی‌(1337).
4- ترجمه نمایش نامه های درخت سیزدهم اثر آندره ژید و سی زیف و مرگ اثر روبر مِرل‌(2-1341).
5- ترجمه ی کتاب 81490 اثر آلبر شمبون‌( 1344).
6- ترجمه کتاب قصه های با بام اثر ارسکین کالدول‌( 1346).
7- نمایش نامه عروسی خون اثر فدریکو گارسیا لورکا و ترجمه ی غزل غزل های سلیمان‌(1347).
8- ترجمه تعدادی قصه برای کودکان‌(1349).
9- رمان خزه (ترجمه مجددی از زنگار) و ترجمه کامل پابرهنه ها اثر زاهاریا استانکو (ترجمه‌مجدد )‌(1350 ).
10- ترجمه تعدادی داستان کوتاه: دماغ، دست به دست، لبخند تلخ، زهرخند، افسانه های کوچک چینی‌(1351).
11- ترجمه رمان مرگ کسب و کار من است اثر روبرمرل و ترجمه نمایشنامه مفتخورها اثر گرگه ی چی کی‌(1352).
12- ترجمه مجموعه داستان سربازی از یک دوران سپری شده(1352).
13- ترجمه شهریار کوچولو اثر آنتوان دونست اگزوپه ری در کتاب جمعه و ترجمه?ی بگذار سخن بگویم ! اثر دومیتیلا دوچونگارا (با همکاری ع. پاشایی) و ترجمه شعرهایی از فدریکو گارسیا لورکا(9-1358).
14- ترجمه?ی? هایکو، شعر ژاپنی ( با ع. پاشایی ) و ترجمه?ی نمایش نامه نصف شب است دیگر، دکتر شواتیزر! اثر ژیلبر سیبرون‌(1361).
15- ترجمه و اجرای اشعاری از لنگستون هیوز و ترجمه آزاد و اجرای اشعاری از مارگوت بیکل(1362).
16- رمان قدرت و افتخار اثر گراهام گرین را با عنوان عیسا دیگر، یهودا دیگر ! با موخره مفصلی بازنویسی می کند(5-1363).
17- آغاز ترجمه ی آزادِ دن آرام اثر میخاییل شولوخف‌(1366).
18- ترجمه شعرهایی از لنگستون هیوز، اوکتاو یوپاز (با حسن فیاد ) (1370 ).
19- ترجمه مجدد غزل غزل های سلیمان، ترجمه مجدد گیل گمش. (1372).
20- به پایان بردن ترجمه دن آرام(1374) ( پاشایی، 1382: 571 – 587).

3-2-3-افکار شاملو:
“شاملو شاعر اجتماع و سیاست است،بنابراین موضوع شعرش وقف، نصیحت و اخلاق و عشقهای فردی و امثال آن نیست و صور خیال و رموز شعر او را متناسب با موضوعات شعرش باید بررسی کرد و چون بیشترین مجموعه های چاپ شده اش مربوط به دوران حکومت پادشاهی و استبداد و اختناق است، به ناچار،تاثیر زمان را نیز در موضوع و زبان شعرش باید در نظر داشت.
در شعر شاملو، سیر زندگی، از شور و شوق و قدرت جوانی تا تفکّر و تعقّل و پختگی میان سالی و سردی پیری، انعکاس دارد.هم چنین سیر دگرگونی های اجتماعی و سیاسی و نظر روشنفکرانه غیر

دیدگاهتان را بنویسید