پایان نامه با واژگان کلیدی بهبود مهارت، perceptions، motivation

J.P ( 2002 ) . Commitment to organizational change : Extension of a three – component model . Journal of applied psychology , 87 , 3 , 474-487 .
Jaramillo,F., Mulki,J.P., and Marshall,G.W.,(2005), A meta-analysis of the relationship between organizational commitment and salesperson job performance: 25 years of research, Journal of Business Research ,58 , 705- 714.
Kammeyer-Mueller,J.D.; Livingston,B.A.; Liao,H.,(2011), Perceived similarity, proactive adjustment , and organizational socialization, Journal of Vocational Behavior 78 225-236.
Kowtha, N. R. (2008). Engineering the engineers: Socialization tactics and new engineer adjustment in organizations. Academic Journal. Vol.55, No.1, pp.67- 81.
Kuvaas,B.,(2003), Employee ownership and affective organizational commitment: employees’perceptions of fairness and their preference for company shares over cash, Scand. J. Mgmt. 19 , 193-212.
Kwesiga,E.; Bell,,M.P.,(2004), Back to Organizational Socialization: Building a Case for the Advancement of Women in Organizations ,Journal of Back to Organizational Socialization, Vol.23 No.7/8.pp 3-20.
Makanjee,C.R., Hartzer,Y.F., Uys,I.L.,(2006), The effect of perceived organizational support on organizational commitment of diagnostic imaging radiographers, Radiography , 12, 118e126..
Manzoor, M. and Naeem, H.(2011) “Relationship of Organization Socialization with Organizational Commitment and Turnover Intention: Moderating role of Perceived Organizational Support. INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF CONTEMPORARY RESEARCH IN BUSINESS . VOL 3, NO 8.pp: 529-515
Morrow , P.C ( 2010 ) . Managing organizational commitment : Insights from longitudinal research . Journal of vocational behavior , 79 , 1 , 18-35 .
Neininger,A., Lehmann-Willenbrock,N., Kauffeld,S., Henschel,A.,(2010), Effects of team and organizational commitment – A longitudinal study, Journal of Vocational Behavior, 76 , 567-579.
Ng,T.w.H., Butts,,M.M., Vandenberg,R.J., DeJoy,D.M., Wilson,M.G., (2006), EVects of management communication, opportunity for learning, and work schedule Xexibility on organizational commitment, Journal of Vocational Behavior, 68 , 474-489.
Rebecca, T. (2007) The relationship between career anchors and organizational commitment, M. A. Dissertation, University of South Africa.
Schein, E. H. (1990) Career anchors: Discovering your real values, San Francisco: Jossey Bass Pfeiffer.
Shaw ,J.D. ; Delery , J.E . ; Mohamed , H. and Abdulla , A. (2003)Organizational commitment and performance among guest workers and citizens of an Arab country ,Journal of Business 56, 1021 – 1030 .
Steers, R.M., Mowday, R.T. and Shapiro, D.L. (2004), The future of work motivation theory”, Academy of Management Review, Vol. 29 No. 3, pp. 379-87.
Steyrer , J , Schiffinger , M , and Long , R ( 2008 ) . Organizational commitment – A missing link between leadership behavior and organizational performance ?Scandinavian jounal of management , 24 , 4 , 364-374 .
Taormina, R.J. (2004), Convergent validation of two measures of organizational socialization, International Journal of Human Resource Management, Vol. 15 No. 1, pp. 76-94.
Taormina,G.R and Gao, J.(2005). Effects of Organizational Socialization on Work Enthusiasm in Two Chinese Cultures, Journal WORK ENTHUSIASM IN TWO CULTURES, PP:1-2721
Taormina,R. J.(2007),Interrelating leadership behaviors, Organizational socialization , and organizational culture, university of Macau, China, leadership& Organization Development Journal,vol.29 No.1. pp 85-102.
Taormina,R.J. (2009). Organizational socialization: the missing link between employee needs and organizational culture, Journal of Managerial Psychology,24(7), 650-676
Van Maanen, J. and Schein, E. (1998), “Towards a theory of organizational socialization”, in Staw, B.M. (Ed.), Research in Organizational Behavior, Vol. 1, JAI Press, Greenwich, CT pp. 209-64.
Van Vianen, A.E.M. (2000), “Person-organization fit: the match between newcomers’ and recruiters’ preferences for organizational cultures”, Personnel Psychology, Vol. 53. No. 1, pp. 113-49.
Vanneste, J. M. (2005) Schein’s career anchor model and its relevance to career satisfaction: a case study of engineers at micro motors, Ph.D. Dissertation, Capella University.
Weng,Q., McElroy,J.C., Morrow,P.C., and Liu,R.,(2010), The relationship between career growth and organizational commitment, Journal of Vocational Behavior 77 , 391-400.
Yalabik, Z. Y. (2008). Organizational socialization approach to mergers and acquision integration : Helpfulness to organizational commitment. Doctoral Dissertation, University of Illinois. Proquest.
Yang, J. (2008). “Effect of newcomer socialization on organizational commitment, job satisfaction, and turnover intention in the hotel industry”. Service Industries Journal, Vol. 28, No.4, pp.429-443.
ردیف
لطفاً میزان موافقت یا مخالفت خود را با هر کدام از موارد زیر با علامت ضربدر مشخص کنید.
خیلی زیاد
زیاد
تا اندازه ای
کم
خیلی کم
1
این سازمان فرصتهای آموزش شغلی بسیار خوبی برای من فراهم نموده است.
2
آموزشهایی که در این سازمان برایم فراهم شده مرا قادر ساخته تا کارم را بنحو احسن انجام دهم.
3
این سازمان برای بهبود مهارتهای شغلی کارکنان آموزشهای لازم را فراهم می کند.
4
رهنمودهایی که سرپرستم به من ارائه می کند، برای انجام بهتر امور بسیار ارزشمند هستند.
5
آموزشهای شغلی که در این سازمان ارائه می شود بسیار موثر هستند.
6
من بخوبی می دانم که در این سازمان کارها و امور را باید چگونه انجام داد.
7
من فهم کامل و روشنی از وظایفم در این سازمان دارم.
8
اهداف این سازمان بسیار روشن و واضح هستند.
9
من آگاهی مطلوبی از نحوه ی عملکرد این سازمان دارم.
10
اهداف این سازمان برای هر کسی که در اینجا کار می کند روشن است.
11
همکارانم در انجام امور و کارهایم به طرق مختلفی مرا یاری می کنند.
12
همکارانم معمولاً همیشه آماده ارائه کمک و مشورت به من هستند.
13
همکارانم مرا به عنوان عضوی از این سازمان پذیرفته اند.
14
همکارانم کمک زیادی به من برای سازش یافتن با این سازمان می کنند.
15
روابط من با دیگر همکارانم در این سازمان خیلی خوب و مطلوب است.
16
در این سازمان برای انجام کارها بنحو خوب و مطلوب فرصتهای زیادی وجود دارد.
17
از پاداشهایی که در این سازمان به من داده می شود خرسند و راضی هستم.
18
فرصت برای پیشرفت و ترقی در این سازمان برای همه فراهم است.
19
می توانم در سازمان بدون معطلی انتظارات خود را برای ترفیع و ارتقاء در آینده دنبال کنم.
20
احساس می کنم در سالهای کاری ام در سازمان کار لذت بخشی خواهم داشت.
پیوست ها
ردیف
لطفاً میزان موافقت یا مخالفت خود را با هر کدام از موارد زیر با علامت ضربدر مشخص کنید.
خیلی زیاد
زیاد
تا اندازه ای
کم
خیلی کم
1
خوشحال می شوم مابقی دوره خدمتم را در این سازمان بگذرانم.
2
از این که درباره محل کارن با افراد خارج از سازمان صحبت کنم لذت میبرم.
3
واقعا احساس می کنم که مشکلات این سازمان مشکلات خودم من است.
4
فکر کنم به سادگس می توانم به همان اندازه که به این سازمان علاقه دارم به سازمان دیگری نیز دلبستگی پیدا کنم.
5
در سازمان محل کارم خود را عضوی از خانواده احساس نمی کنم
6
از لحاظ عاطفی علاقه چندانی به این سازمان ندارم.
7
این سازمان برای من معنی و مفهوم شخصی بسیار زیادی دارم.
8
احساس تعلق زیادی نسبت به سازمان محل کار خودم ندارم.
9
از عواقب ترک کار کردن کار فعلی خود بدون دسترسی داشتن به کار دیگر ترسی به دل راه نمیبرم
10
در حال حاضر ترک کردن محل کارم برایم دشوار است. هر چند ممکن است به این کار نیز تمایل داشته باشم
11
اگر هم اکنون تصمیم به ترک سازمان محل کار بگیرم زندگیم به شدت از هم گسیخته می شود.
12
ممکن است هم اکنون ترک سازمان برایم بسیار پر هزینه و زیانبار باشد.
13
در حال حاضر باقی ماندن در این سازمان به همان اندازه که ناشی از ضرورت است ناشی از تمایل شخصی خودم هم هست.
14
احساس می کنم احتمال پیدا کردن کار دیگر کمتر از آن است که فکر ترک کردن این سازمان را در سر بپروانم.
15
یکی از عواقب جدی ترک کردن این سازمان کمبود های کارهای موجود دیگر است.
16
فکر می کنم امروزه مردم بیش از حد سازمان یا محل کار خود را تغییر می دهند.
17
اعتقاد ندارم که شخص باید همیشه به محل کارش وفادار بماند.
18
به نظر من تغییر سازمان محل کار به هیچ وجه کار غیر اخلاقی نیست.
19
یکی از دلایل اصلی ادامه کارم با این سازمان آن است که به اعتقاد من وفاداری مهم می باشد.
20
در صورتی که در جای دیگر کار بهتری به من پیشنهاد شود ترک کردن سازمان محل کارم را صحیح می دانم.
21
اعتقاد به ارزش اخلاقی و وفادار ماندن به یک سازمان به من آموخته شده است.
22
روزگاری که مردم بیشترین مدت زندگی شغلی خود را در یک سازمان می ماندند؛ اوضاع بهتر بود.
23
دیگر معقول نیست که فردی بخواهد به عنوان طرفدار پروپا قرص سازمان معروف باشد.
Title:
A study of relationship between organizational socialization and organizational commitment Among the staff of Industry, Mine and Trade Kermanshah Province
Keyhan Amirian
Abstract:
This study aimed at examining the A study of relationship between organizational socialization and organizational commitment Among the staff of Industry, Mine and Trade Kermanshah Province. By using descriptive co relational method, a sample of 155 staff was chosen randomly. Data were gathered tow organizational socialization questionnaire according to Taormina model and organizational commitment questionnaire according to Meyer and Allen model. The reliability of questionnaires was confirmed by experts and validity of questionnaires was measured through alpha-chronbach coefficient which was, ?=0.87 in organizational socialization and ?=0.82

دیدگاهتان را بنویسید