پایان نامه با واژگان کلیدی دانشگاه تهران، مطالعات زنان، پرستاران شاغل

.
فتحی، ف(1391)، “ررسی رابطه بین آرزو های شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان ادراه ورزش و وجوانان شمال غرب”، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی. دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه ارومیه.
فرهی بوزجانی، ب.، عابدی جعفری، ح. و مهدوی,م. (1387)، ” طراحی و تنیین الگوی توسعه منابع انسانی (استادان دانشگاه) مبتنی بر نگرش فطرت گرا و توسعه ارتباطات چهارگانه”، فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی، سال اول، شماره1، صص 50-19.
قلاوندی، ح. و سلطانزاده، و(1391)،” تبیین رابطه بین کارراهه شغلی و تعهد سازمانی”، فصلنامه مدیریت اجرایی.سال چهارم، شماره 7. صص 57-75.
کریمی نیا،ر. ؛ سلیمی، س. و امینی، ع. (1389)، “رابطه سبک رهیری با فرهنگ سازمان و تعهد سازمانی در نیرو های نظامی”، مجله طب نظامی، دوره 12،‌شماره 3، صص 65-70.
کریمی، ع. (1379) “مدیریت منابع انسانی”، چاپ اول، تهران: چاپ و نشر بازرگانی.
گل پرور، م. و عریضی سامانی،ح.ر. (1387)، “فراتحلیلی بر رابطه بین ابعاد تعهد سازمانی با جایگزین های شغلی”، میل به ماندن و تمایل به ترک خدمت،‌ دانشور رفتار، سال پانزدهم، شماره33، صص 85-100
متدین،ا.(1390). گرابطه عدالت سازمانی ادراک شده باتعهدسازمانی در میان دبیران زن و مرد شهرستان نقده”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات ادبیات و علم انسانی دانشگاه ارومیه.
مدنی ، ح. و زاهدی ، م. ( 1384 ) . “تعیین اولویت عوامل موثر بر تعهد سازمانی کارکنان ( مطالعه موردی در شرکتهای پالایش گاز فجر و بید بلند )” . مجله جامعه شناسی ایران ، دوره ششم ، شماره 1 ، صص 33 – 3 .
مقیمی، س.م. (1383)،” سازمان و مدیریت رویکردی پژوهشی”، انتشارات ترمه، تهران
موحد،م. و عباسی شوازی، م. .(1385)”.برسی رابطه جامعه پذیری و نگرش دختران به ارزش های سنتی و مدرن در زمینه روابط بین شخصی دو جنس پیش از ازدواج”؛مطالعات زنان،سال چهارم ،شماره 1، صص99-67.
مورهد، گ. و گریفین، ر.(1384)، “رفتار سازمانی”، ترجمه سید مهدی الوانی و غلامرضا معمارزاده، انتشارات مروارید.
موغلی , ع.؛ حسن پور , ا. و حسن پور , م. (1388) “بررسی ارتباط بین توانمندسازی و تعهد سازمانی کارکنان در مناطق نوزده گانه سازمان آموزش وپرورش شهر تهران” ,نشریه مدیریت دولتی , دوره یک , شماره 2 ,صص 132 – 119 .
مولوی، ح. (1386) “راهنمای عملی 14-13-10SPSS در علوم رفتاری”، اصفهان: انتشارات پویش اندیشه.
مهرابی، ر. (1387) “فرایند جامعه پذیری ,معلم اجتماعی,توسعه اجتماعی”,وضعیت علوم انسانی در ایران .صص 265-238.
میر هاشمی،‌ م. ؛ شریفی،ح.پ. ؛ نیسی، غ. و بهاری،س.ا. (1386)،‌ “پیش بینی تعهد سازمانی اعضای هیات علمی بر اساس اداراک آنان از محیط کار”،‌ دانش پژوهش در روان شناسی ،‌شماره سی و یکم،‌ صص 133-153.
میرکمالی، س. م.؛ حیات، ع. ا.؛‌ نوروزی، ع. و نازنین، ج. (1388)،‌ “بررسی رابطه بین توانمند سازی روان شناختی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان دانشگاه تهران”،‌دانشور رفتار، سال شانزدهم، شماره 39،‌صص 15-30.
میرکمالی، م. (1383) “مبانی مدیریت منابع انسانی”، چاپ اول، تهران: نشر یسطرون.
نادی،‌ م. ع. ؛ گل پرور،م. و سیادت،‌ س.ع. (1388)،” جامعه پذیری سازمانی و آرزوهای شغلی کارکنان در محیطهای کاری”،‌جامعه شناسی کاربردی،‌سال 21،‌شماره 37، صص 176-159.
ناظم ، ف. و قائد محمدی ، م. ( 1387 ) . “تعهد سازمانی مدیران و مولفه های آن در دانشگاه آزاد اسلامی” . فصلنامه اندیشه های تازه در علوم تربیتی ، سال چهارم ، شماره اول .
نحریر ، ب. ؛ عبادی ، ع. ؛ توفیقی ، ش. ؛ کریمی زارچی ، ع و هنرور ،‌ح. ( 1389 ) .” ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران شاغل در بیمارستانها “. مجله طب نظامی ، دوره 12 ،‌ شماره 1 ، صص 26 – 23 .
الوانی، مهدی (1372)، “آسیب‌شناسی گروه‌اندیشی در تصمیم‌گیری”، مجموعه مقالات سمینار بررسی مسایل اداری ایران. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
هویدا، ر. ؛ جمشیدیان، ع.ر. و مختاری فر، ح.ا. (1390) . “رابطه جامعه پذیری سازمانی وتعهد سازمانی در بین دبیران مدارس متوسطه شهر همدان”، جامعه شناسی کاربردی، سال 22 شماره پیاپی(43) شماره 3 صص82-63
یعقوبی ، م. ؛ یارمحمدیان ، م. و جوادی ، م. ( 1387 ) . “رابطه تعهد سازمانی و استرس شغلی در مدیران بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان”، فصلنامه علمی – پژوهشی مدیریت سلامت ، دوره 11 ، شماره 33 .
یوسفی ، س. ؛ مرادی ، م. و تیشه ورز دائم ، م. ( 1389 ) . “نقش تعهد سازمانی کارکنان در تسهیم دانش “. دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس ، سال هفتم ، شماره 30 .
منابع انگلیسی
Afsanepurak, S. A.; Seyfari, M. K. and Mohamadali Nasab, z.(2012). The Relationship between Organizational Socialization and Organizational Commitment in Physical Education Departments `Employees in Mazandaran-Iran, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, Vol. 2, No. 1.pp. 187-195
Akroyd,D., Legg,J., Jackowski,M.B., and Adams,R.D.(2009), The impact of selected organizational variables and managerial leadership on radiation therapists’ organizational commitment, Radiography 15, 113e120.
Allen , N.J , and Meyer , J.P . (1990) . The measurement and antecedents of affective , continuance and normative commitment to the organization . Journal of occupational psychology , 63 , 1-18 .
Allen, D. J. (2006). Do organizational socialization tactics influence newcomer embed deadness and turnover? Journal of Management. Vol. 32, No.2, pp.237- 256.
Antonacopoulou,E.P. and Guttel,W.H.,(2010), Staff induction practices and organizational socialization : A review and extension of the debate, Society and Business Review, Vol. 5 No. 1,pp.22-47.
Beheshtifar, M.; Rashidi, M. and Nekoie-Moghadam, M. (2011) Study of organizational socialization and its relationship on employees’ performance. African Journal of Business Management Vol. 5(26), pp. 10540-10544, 28
Bigliardi, B., Petroni, A. and Dormio, A.I. (2005), Organizational socialization, career aspirations and turnover intentions among design engineers, Leadership & Organizational Development Journal, Vol. 26 No. 6, pp. 424-41.
Casper , W.J , Martin , J.A , Buffardi , L.L , and Erdwins , C.J (2002 ) . Work – family conflict , perceived organizational support , and organizational commitment among employed mothers . Journal of occupational health psychology , 7 , 2 , 99-108 .
Chao, G. T., Oleary-Kelly, A. M., Wolf, S., Klein, H. J., and Gardner, P. D. (2000). Organizational socialization: Its content and consequences. Journal of Applied Psychology, 79, 730-743.
Chong,V. K., and Eggleton,I.R.C.,(2007), The impact of reliance on incentive-based compensation Schemes, information asymmetry and organizational commitment on managerial performance, Management Accounting Research 18 , 312-342.
Chow, I. (2002). Organizational socialization and career success of Asian managers. The International ,Journal of Human Resource Management. Vol.13, No.4, pp.720-737.
Cichy,R.F., Cha,J, and Kim,S.,(2009), The relationship between organizational commitment and contextual performance among private club leaders, International Journal of Hospitality Managemen,t 28 , 53-62.
Cohen, A. and Veled-Hecht, A.,(2008), The relationship between organizational socialization and commitment in the workplace among employees in long-term nursing care facilities, Journal of Personnel Review, Vol. 39 No. 5, pp. 537-556.
Cooper- Thomas,H.D and Anderson, N.(2006), Organizational socialization A new theoretical model and recommendations for future research and HRM practices in organizations, Journal of managerial Psychology,Vol.21 No 5. pp 492-516.
Cooper-Thomas, H.D. and Anderson, N. (2002), Newcomer adjustment: the relationship between organizational socialization tactics, information acquisition and attitudes, Journal of Occupational & Organizational Psychology, Vol. 75 No. 4, pp. 423-37.
Cousins,p.d., Hand?eld, R.B., Lawson,B. and Petersen, K.J.(2006). Creating supply chain relational capital: The impact of formal and informal socialization processes, Journal of Operations Management, 24 . 851-863.
Dawley,D.D., Stephens,R.D., and Stephens,D.B.,(2005), Dimensionality of organizational commitment in volunteer workers: Chamber of commerce board members and role fulfillment, Journal of Vocational Behavior ,67 , 511-525,
De Vos, A., Buyens, D. and Schalk, R. (2003), Psychological contract development during organizational socialization: adaptation to reality and the role of reciprocity, Journal of Organizational Behavior, Vol. 24 No. 5, pp. 537-59.
Erdheim,J., Wang,M., and Zickar,M.J.(2006), Linking the Big Five personality constructs to organizational commitment , Personality and Individual Differences 41 , 959-970.
Ferreira. N. Basson. J., and Coetzee, M. (2010) Psychological career resources in relation to organizational commitment: An exploratory study. SA Journal of Human Resource Management, 8 (1), 1-10.
Filstad,C. ,(2004), How newcomers use role models in organizational socialization, The Journal of Workplace Learning, Vol. 16 No. 7.396-408..
Gao، J.(2011) A Model of Organizational Socialization and Turnover Intention International Journal of E-Business Development, Vol. 1 Iss. 1, 2011 PP. 22-25
Ge,J.; Su,X.; Zhou,Y.(2010), Organizational socialization,organizational identification and organizational citizenship behavior, Nankai Business Review International, Vol. 1 No. 2, pp. 166-179.
Gormley , D.K , and Kennerly , S ( 2010 ) . Influence of work role and perceptions of climate on faculty organizational .Journal of professional nursing , 26 , 2 , 108 – 115 .
Gruman,J.A., Saks,A.M. and Zweig , D.I.(2006). Organizational socialization tactics and newcomer proactive behaviors: An integrative study, Journal of Vocational Behavior ,69 . 90-104 .
Handlon, R.L. (2009) The departure of the insurance agent: The impact organizational commitment, organizational justice, and job satisfaction have an intent to leave in the insurance industry, Ph.D. Dissertation, Capalla University.
Heponiemi , T , Elovainio , M , Kouvonen , A , Kuusio , H , Noro , A , Finne-soveri , H , and Sinervo , T ( 2011 ) . The effects of ownership , staffing level and organizational justice on nurse commitment , involvement , and satisfaction : A questionnaire study . International journal of nursing studies , 24 .
Herscovitch , L , & Meyer ,

دیدگاهتان را بنویسید