دانلود پایان نامه

تیمی(C4). اما از آن جا که روش دیمتل ابزاری است که بیشتر برای برای شناخت روابط درونی میان مفاهیم استفاده می شود تا رتبه بندی آن ها، بنابراین لازم است تا با استفاده از یک روش تصمیم گیری چندمعیاره مکمل، اولویت بندی چهار معیار علت شناسایی شده انجام شود. بدین منظور از رویکرد گسترش عملکرد کیفیت فازی استفاده می گردد.
4-5-2خوشه بندی پیامدهای مورد انتظار از اجرای طرح کارانه
در این قسمت از تحقیق ،9 پیامد مورد انتظار از اجرای طرح کارانه که از بخش کیفی استخراج شده است با استفاده از روش دیمتل خوشه بندی می شوند تا تاثیرگذارترین پیامدها شناسایی شوند. علاوه بر خوشه بندی، تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از دیمتل کمک می کند تا به ارزیابی پیامدهای مورد انتظار اجرای طرح کارانه و شناسایی روابط درونی آن ها بپردازیم. در این گام پیامدها به دو گروه پیامدهای علت و معلول تقسیم بندی می شود و پیامدهای علت به دلیل اهمیت بیشتر در فرآیند رتبه بندی با استفاده از گسترش عملکرد کیفیت فازی وارد می شوند. در ادامه تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش دیمتل ارائه می گردد.
4-5-2-1تشکیل ماتریس تاثیر مستقیم پیامدهای مورد انتظار از اجرای طرح کارانه
در این گام ابتدا با استفاده از پیامدهای مورد انتظار از اجرای طرح کارانه ارائه شده در جدول 4-12، از خبرگان خواسته شد تا جهت تعیین تاثیرگذاری هریک از پیامدهای مورد انتظار بر دیگر پیامدها، به منظور شناسایی روابط درونی میان این پیامدها با استفاده از روش دیمتل، نظر خود را در خصوص تاثیر هر یک از پیامدها بر پیامدهای دیگر با استفاده از اعداد 0(عدم تاثیر)، 1 (تاثیر کم)، 2(تاثیر زیاد) و 3(تاثیر خیلی زیاد) بیان کنند. سپس همانند بخش 4-5-1-1، با استفاده از میانگین حسابی به جمع بندی نظرات خبرگان می رسیم. جدول 4-18 جمع بندی نظرات خبرگان را در این خصوص نشان می دهد.
جدول 4-18: جمع بندی نظرات خبرگان با استفاده از میانگین حسابی(ماتریس تاثیر مستقیم)برای پیامدهای اجرای طرح کارانه
یادگیری و رشد فردی کارکنان(o9)
افزایش سودآوری
(o8)
بهبود کارایی(o7)
ارتقای خلاقیت و نوآوری(o6)
افزایش ایمنی(o5)
بهبود اثربخشی(o4)
بهبود رضایت مشتری و ذی نفعان
(o3)
برقراری عدالت سازمانی(o2)
افزایش انگیزه و رضایت شغلی کارکنان(o1)
عوامل
1.000
2.500
2.500
2.000
1.500
2.125
2.000
1.000
0.000
افزایش انگیزه و رضایت شغلی کارکنان(o1)
2.000
2.000
2.125
1.500
2.000
1.500
1.125
0.000
3.000
برقراری عدالت سازمانی(o2)
1.500
3.000
1.000
1.000
1.000
1.500
0.000
1.000
1.000
بهبود رضایت مشتری و ذی نفعان (o3)
1.000
2.500
2.000
2.000
1.125
0.000
2.500
2.000
1.500
بهبود اثربخشی (o4)
2.000
1.125
2.500
1.500
0.000
2.125
2.000
2.000
2.000
افزایش ایمنی(o5)
3.000
2.125
2.500
0.000
1.125
2.000
2.125
2.000
2.000
ارتقای خلاقیت و نوآوری(o6)
2.000
2.125
0.000
1.125
2.500
2.000
2.000
2.000
2.000
بهبود کارایی(o7)
1.000
0.000
1.500
1.000
1.000
2.500
2.500
1.125
2.000
افزایش سودآوری(o8)
0.000
2.000
2.500
3.000
2.125
2.500
2.500
1.500
2.500
یادگیری و رشد فردی کارکنان(o9)
4-5-2-2 تشکیل ماتریس تاثیر مستقیم نرمال شده پیامدهای مورد انتظار از اجرای طرح کارانه
در این گام همانند بخش قبلی با استفاده از رابطه 4-2 ماتریس تاثیر مستقیم نرمال سازی می گردد. جدول 4-19 ماتریس تاثیر مستقیم نرمال شده را نشان می دهد.
جدول 4-19: ماتریس تاثیر مستقیم نرمال شده پیامدهای اجرای طرح کارانه
پیامدها
O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8
O9
O1
0
0.0537
0.1074
01141
0.0805
0.1074
0.1342
0.1342
0.0537
O2
0.1611
0
0.0604
0.0805
0.1074
0.0805
0.1141
0.1074
0.1074
O3
0.0537
0.0537
0
0.0805
0.0537
0.0537
0.0537
0.1611
0.0805
O4
0.0805
0.1074
0.1342
0
0.0604
0.1074
0.1074
0.1342
0.0537
O5
0.1074
0.1074
0.1074
0.1141
0
0.0805
0.1342
0.0604
0.1074
O6
0.1074
0.1074
0.1141
0.1074
0.0604
0
0.1342
0.1141
0.1611
O7
0.1074
0.1074
0.1074
0.1074
0.1342
0.0604
0
0.1141
0.1074
O8
0.1074
0.0604
0.1342
0.1342
0.0537
0.0537
0.0805
0
0.0537
O9
0.1342
0.0805
0.1342
0.1342
0.1141
0.1611
0.1342
0.1074
0
4-5-2-3 تشکیل ماتریس تاثیر کل پیامدهای مورد انتظار از اجرای طرح کارانه
در این گام همانند بخش 4-5-1-3 با استفاده از رابطه 4-3 ماتریس تاثیرکل محاسبه می گردد. جدول 4-20 ماتریس تاثیر مستقیم کل را نشان می دهد.

جدول 4-20: ماتریس تاثیر مستقیم کل پیامدهای اجرای طرح کارانه
پیامدها
O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8
O9
O1
0.3571
0.3437
0.4844
0.4754
0.3592
0.3945
0.4896
0.5218
0.3570
O2
0.5267
0.3096
0.4684
0.4726
0.4042
0.3967
0.5021
0.5224
0.4213
O3
0.3267
0.2726
0.2980
0.3616
0.2678
0.2806
0.3342
0.4498
0.3048
O4
0.4315
0.4315
0.5022
0.3691
0.3404
0.3921
0.4639
0.5205
0.3560
O5
0.4796
0.4076
0.5053
0.4968
0.3068
0.3952
0.5155
0.4844
0.4222
O6
0.5185
0.4367
0.5536
0.5325
0.3943
0.3540
0.5540
0.5722
0.4986
O7
0.4869
0.4121
0.5139
0.5001
0.4301
0.3835
0.4032
0.5351
0.4260
O8
0.4029
0.3068
0.4529
0.4392
0.2955
0.3095
0.3922
0.3502
0.3108
O9
0.5732
0.4451
0.6088
0.5909
0.4645
0.5231
0.5918
0.6066
0.3896
4-5-2-4 تعیین روابط درونی پیامدهای مورد انتظار ا
ز اجرای طرح کارانه
در این گام همانند بخش4-5-1-4 ابتدا با استفاده از روابط 4-4 و 4-5 مقادیر ri+ci و ri-ci محاسبه می شود. جداول 4-21 و 4-22 این مقادیر را برای هر عامل نشان می دهند. سپس بر اساس مقادیر بدست آمده، نمودار علی پیامدهای مورد انتظار از اجرای طرح کارانه ترسیم می شود که در شکل 4-4 نشان داده شده است.
جدول 4-21: مقادیر r و c برای هر پیامد
عوامل
O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8
O9
r
O1
0.3571
0.3437
0.4844
0.4754
0.3592
0.3945
0.4896
0.5218
0.3570
3.7827
O2
0.5267
0.3096
0.4684
0.4726
0.4042
0.3967
0.5021
0.5224
0.4213
4.0240
O3
0.3267
0.2726
0.2980
0.3616
0.2678
0.2806
0.3342
0.4498
0.3048
2.8961
O4
0.4315
0.4315
0.5022
0.3691
0.3404
0.3921
0.4639
0.5205
0.3560
3.8072
O5
0.4796
0.4076
0.5053
0.4968
0.3068
0.3952
0.5155
0.4844
0.4222
4.0134
O6
0.5185
0.4367
0.5536
0.5325
0.3943
0.3540
0.5540
0.5722
0.4986
4.4144
O7
0.4869
0.4121
0.5139
0.5001
0.4301
0.3835
0.4032
0.5351
0.4260
4.0909
O8
0.4029
0.3068
0.4529
0.4392
0.2955
0.3095
0.3922
0.3502
0.3108
3.2600
O9
0.5732
0.4451
0.6088
0.5909
0.4645
0.5231
0.5918
0.6066
0.3896
4.7936
C
4.1031
3.3657
4.3875
4.2382
3.2628
3.4292
4.2465
4.5630
3.4863

جدول 4-22 مقادیر ri +ci و ri-ci پیامدها
عوامل
ri+ci
ri-ci
O1
7.8858
-0.3204
O2
7.3897
0.6583
O3
7.2836
-1.4914
O4
8.0454
-0.4310
O5
7.2762
0.7506
O6
7.8436
0.9852
O7
8.3374
-0.1556
O8
7.8230
-1.3030
O9
8.2799
1.3073

بعد از محاسبه مقادیر ri+ci و ri-ci ،می توان نمودار علی را رسم کرد که شکل 4-4 نمودار آن است.

شکل(4-4): نمودار علی پیامدهای مورد انتظار از اجرای طرح کارانه
نتایج تجزیه و تحلیل داده ها در این مرحله نشان می دهد که با توجه به مقادیر ri+ci ،پیامدهای بهبود کارایی(O7)، یادگیری و رشد فردی کارکنان(O9) و بهبود اثربخشی(O4) هم تاثیرگذاری بالایی بر سایر عوامل و هم تاثیرپذیری بالایی از سایر پیامدهای اجرای طرح کارانه داشته و از این رو از اهمیت بالایی برخوردارند. اما پیامدهای برقراری عدالت سازمانی(O2)، افزایش ایمنی(O5)، ارتقای خلاقیت و نوآوری(O6) و یادگیری و رشد فردی کارکنان(O9) پیامدهایی هستند با توجه به مقادیر مثبت ri-ci در خوشه پیامدهای علی قرار می گیرند. همچنین افزایش انگیزه و رضایت شغلی کارکنان(O1)، بهبود رضایت مشتری و ذی نفعان(O3)، بهبود اثربخشی(O4)، بهبود کارایی(O7) و افزایش سودآوری(O8)، علی رغم اهمیت بالا، با توجه به مقادیر منفی ri-c ،در خوشه پیامدهای معلول شناخته می شوند. بدین ترتیب پیامدهای علی که پیامدهای اولیه اجرای طرح کارانه بوده و منجر به پیامدهای نهایی اجرای طرح کارانه یعنی پیامدهای معلول می شوند، به ترتیب اثرگذاری بر سایر پیامدها عبارتند از: یادگیری و رشد فردی کارکنان(O9)، ارتقای خلاقیت و نوآوری(O6)، افزایش ایمنی(O5) و برقراری عدالت سازمانی(O2). این پیامدها به منظور اولویت بندی معیارهای تخصیص کارانه با استفاده از روش گسترش عملکرد کیفیت فازی مورد استفاده قرار می گیرند.
4-6 اولویت بندی معیارهای تخصیص کارانه
در این قسمت با استفاده از مفاهیم خانه کیفیت مورد استفاده در رویکرد گسترش عملکرد کیفیت به اولویت بندی معیارهای تخصیص کارانه پرداخته می شود. شکل 4-5 نحوه ارتباط متغیرهای تحقیق و اولویت بندی معیارها را بطور خلاصه نمایش می دهد.

شکل(4-5): خانه های کیفیت مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها
4-6-1 تعیین اهمیت پیامدهای اجرای طرح کارانه از نگاه خبرگان
پس از شناسایی مهمترین پیامدهای مورد انتظار اجرای طرح کارانه، از خبرگانی که پیش از این در بخش کیفی تحقیق و خوشه بندی عوامل از نظراتشان استفاده شد، خواسته شد تا طی جلسه ای اهمیت هر یک از پیامدهای مورد انتظار از اجرای طرح کارانه که از بخش قبلی استخراج شده را با استفاده از متغیرهای زبانی جدول 3-1 مشخص کنند. اعداد فازی بدست آمده مقادیر Wi یا اهمیت نسبی هر یک از پیامدهای اجرای طرح کارانه از نگاه خبرگان است. جدول 4-23 اهمیت نسبی هر یک از پیامدهای اجرای طرح کارانه را نشان می دهد.
جدول(4-23): اهمیت نسبی پیامدهای اجرای طرح کارانه از نگاه خبرگان
اهمیت نسبی تعیین شده توسط خبرگان(اعداد فازی)
پیامدهای مورد انتظار از اجرای طرح کارانه
(WHATS)
?
?
?

1
1
0.7
برقراری عدالت سازمانی(o2)
1
1
0.7
افزایش ایمنی(o5)
0.5
0.3
0
ارتقای خلاقیت و نوآوری(o6)
1
0.7
0.5
یادگیری و رشد فردی کارکنان(o9)

4-6-2 تعیین ارتباط معیارهای تخصیص کارانه و پیامدهای اجرای طرح کارانه
در این گام ارتباط هر یک از معیارهای تخصیص کارانه (Hows) با هر یک از پیامدهای اجرای طرح کارانه (Whats) تعیین می‌گردد. این کار به وسیله یکی از عبارت‌های ارائه شده در جدول 3-2 انجام می شود. این ارتباط در جدول 4-24 نمایش داده شده است.

جدول(4-24): ارتباط معیارهای تخصیص کارانه وپیامدهای اجرای طرح کارانه
فرآیندها
اخلاق حرفه ای(C8)
دانش و توانایی استفاده از آن (C6)
کار تیمی(C4)
خلاقیت و نوآوری(C3)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
0.3
0.5
0.7
0.3
0.5
0.7
0.3
0.5
0.7
0
0
0.3
برقراری عدالت سازمانی(O2)
پیامدها
0.7
1
1
0
0
0.3
0.3
0.5
0.7
0
0
0.3
افزایش ایمنی(O5)

0.3
0.5
0.7
0.7
1
1
0.3
0.5
0.7
0.7
1
1
ارتقای خلاقیت و نوآوری(O6)

0.3
0.5
0.7
0.7
1
1
0
0
0.3
0.7
1
1
یادگیری و رشد فردی کارکنان(O9)

4-6-3 تعیین اهمیت نسبی هریک از معیارهای تخصیص کارانه
اهمیت نسبی هر یک از معیارهای تخصیص کارانه را می توان با استفاده از رابطه 3-5 که در فصل سوم به آن اشاره شد، محاسبه کرد. جدول 4-25 اهمیت نسبی محاسبه شده هریک از معیارهای تخصیص کارانه را نشان می دهد.

Wi : اهمیت وزنی پیامد i-th
Rij :عدد فازی بیان کننده رابطه بین معیار تخصیص کارانه j-th و پیامد i-th
جدول(4-25): اهمیت نسبی هریک از معیارهای تخصیص کارانه
فرآیندها
اخلاق حرفه ای(C8)
دانش و توانایی استفاده از آن (C6)
کارتیمی(C4)
خلاقیت و نوآوری(C3)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
0.85
2.00
2.75
0.56
1.50
2.50
0.42
1.15
2.05
0.35
1.00
2.10
اهمیت ن

دیدگاهتان را بنویسید