پایان نامه با کلید واژه های بهبود مهارت

سازمان برایم فراهم شده مرا قادر ساخته تا کارم را بنحو احسن انجام دهم.
3
این سازمان برای بهبود مهارتهای شغلی کارکنان آموزشهای لازم را فراهم می کند.
4
رهنمودهایی که سرپرستم به من ارائه می کند، برای انجام بهتر امور بسیار ارزشمند هستند.
5
آموزشهای شغلی که در این سازمان ارائه می شود بسیار موثر هستند.
6
من بخوبی می دانم که در این سازمان کارها و امور را باید چگونه انجام داد.
7
من فهم کامل و روشنی از وظایفم در این سازمان دارم.
8
اهداف این سازمان بسیار روشن و واضح هستند.
9
من آگاهی مطلوبی از نحوه ی عملکرد این سازمان دارم.
10
اهداف این سازمان برای هر کسی که در اینجا کار می کند روشن است.
11
همکارانم در انجام امور و کارهایم به طرق مختلفی مرا یاری می کنند.
12
همکارانم معمولاً همیشه آماده ارائه کمک و مشورت به من هستند.
13
همکارانم مرا به عنوان عضوی از این سازمان پذیرفته اند.
14
همکارانم کمک زیادی به من برای سازش یافتن با این سازمان می کنند.
15
روابط من با دیگر همکارانم در این سازمان خیلی خوب و مطلوب است.
16
در این سازمان برای انجام کارها بنحو خوب و مطلوب فرصتهای زیادی وجود دارد.
17
از پاداشهایی که در این سازمان به من داده می شود خرسند و راضی هستم.
18
فرصت برای پیشرفت و ترقی در این سازمان برای همه فراهم است.
19
می توانم در سازمان بدون معطلی انتظارات خود را برای ترفیع و ارتقاء در آینده دنبال کنم.
20
احساس می کنم در سالهای کاری ام در سازمان کار لذت بخشی خواهم داشت.
پیوست ها
ردیف
لطفاً میزان موافقت یا مخالفت خود را با هر کدام از موارد زیر با علامت ضربدر مشخص کنید.
خیلی زیاد
زیاد
تا اندازه ای
کم
خیلی کم
1
خوشحال می شوم مابقی دوره خدمتم را در این سازمان بگذرانم.
2
از این که درباره محل کارن با افراد خارج از سازمان صحبت کنم لذت میبرم.
3
واقعا احساس می کنم که مشکلات این سازمان مشکلات خودم من است.
4
فکر کنم به سادگس می توانم به همان اندازه که به این سازمان علاقه دارم به سازمان دیگری نیز دلبستگی پیدا کنم.
5
در سازمان محل کارم خود را عضوی از خانواده احساس نمی کنم
6
از لحاظ عاطفی علاقه چندانی به این سازمان ندارم.
7
این سازمان برای من معنی و مفهوم شخصی بسیار زیادی دارم.
8
احساس تعلق زیادی نسبت به سازمان محل کار خودم ندارم.
9
از عواقب ترک کار کردن کار فعلی خود بدون دسترسی داشتن به کار دیگر ترسی به دل راه نمیبرم
10
در حال حاضر ترک کردن محل کارم برایم دشوار است. هر چند ممکن است به این کار نیز تمایل داشته باشم
11
اگر هم اکنون تصمیم به ترک سازمان محل کار بگیرم زندگیم به شدت از هم گسیخته می شود.
12
ممکن است هم اکنون ترک سازمان برایم بسیار پر هزینه و زیانبار باشد.
13
در حال حاضر باقی ماندن در این سازمان به همان اندازه که ناشی از ضرورت است ناشی از تمایل شخصی خودم هم هست.
14
احساس می کنم احتمال پیدا کردن کار دیگر کمتر از آن است که فکر ترک کردن این سازمان را در سر بپروانم.
15
یکی از عواقب جدی ترک کردن این سازمان کمبود های کارهای موجود دیگر است.
16
فکر می کنم امروزه مردم بیش از حد سازمان یا محل کار خود را تغییر می دهند.
17
اعتقاد ندارم که شخص باید همیشه به محل کارش وفادار بماند.
18
به نظر من تغییر سازمان محل کار به هیچ وجه کار غیر اخلاقی نیست.
19
یکی از دلایل اصلی ادامه کارم با این سازمان آن است که به اعتقاد من وفاداری مهم می باشد.
20
در صورتی که در جای دیگر کار بهتری به من پیشنهاد شود ترک کردن سازمان محل کارم را صحیح می دانم.
21
اعتقاد به ارزش اخلاقی و وفادار ماندن به یک سازمان به من آموخته شده است.
22
روزگاری که مردم بیشترین مدت زندگی شغلی خود را در یک سازمان می ماندند؛ اوضاع بهتر بود.
23
دیگر معقول نیست که فردی بخواهد به عنوان طرفدار پروپا قرص سازمان معروف باشد.
Title:
A study of relationship between organizational socialization and organizational commitment Among the staff of Industry, Mine and Trade Kermanshah Province
Keyhan Amirian
Abstract:
This study aimed at examining the A study of relationship between organizational socialization and organizational commitment Among the staff of Industry, Mine and Trade Kermanshah Province. By using descriptive co relational method, a sample of 155 staff was chosen randomly. Data were gathered tow organizational socialization questionnaire according to Taormina model and organizational commitment questionnaire according to Meyer and Allen model. The reliability of questionnaires was confirmed by experts and validity of questionnaires was measured through alpha-chronbach coefficient which was, ?=0.87 in organizational socialization and ?=0.82 in organizational commitment. Gathered data were analyzed through Pearson correlation analysis and Multiple Regression analysis. Findings showed that: 1. There is a positive significant relationship between organizational socialization and Factors(Training, consensus, staff support and organization future outlook) with organizational commitment components.2- Training and consensus is significant predictors organizational commitment.
Keywords: Organizational Socialization, Organizational Commitment, Staff, Station Industry, Mine and Trade, Kermanshah
Islamic Azad University
Kermanshah branch
Faculty of Post-graduate Studies
Business Thesis For Masters Degree Trend in Managment Internal management(M.A)
Title:
A study of relationship between organizational socialization and organizational commitment Among the staff of Industry, Mine and Trade Kermanshah Province
Supervisor:
Fakhrodine Maroofi (Ph.d)
Advisor:
Afshine bagh-Falaki (Ph.d)
by:
Keyhan Amirian
Feb 2014
1 – Organizational socialization
2 – Antonacopoulou & Guttel
3 . Taormina
4 . Training
5 . Understanding
6 . Coworker support
7 . Future prospects
8 . Organizational Commitment
9 . Allen& Meyer
10 Affective Commitment
11 Normative Commitment
12 Continuance Commitment
13 – Schine
14 – Van Vianen
15- Cohen& Veled-Hecht
16 – Chan& Schmitt
17 – Cooper Thomas& Anderson
18 – Steers
19- Personal career
20 . Chao
21 . Van Maanen & Schein
22- Insiders
23 – Jones
24 – Institutionalized
25- Individualized
26 – Context
27- Content
28- Social
29- Porter
30 – Becker
31 – Grusky
32 – Hall & et al
33 – Kanter
34- Stebbins
35- Sheldon
36- Salancik
8 -Mowdey ,Porter& Steers
9 – Wiener
10- Morhead & Grifin
40. Chong & Eggleton
41. Dawley
42.Hersey & Blanchard
43. Jaramillo
44 . Kuvaas
45.Reichers
46. show
47. Becker &Billings
48.Popter
49. Wasti
50. Oreilly&Chatman
51. Kelman
52. Erdheim
53. Handlon
54. Meyer&Allen
55- Meyer & Allen
56. Angle&Perry
57. Mayer&Schoorman
58.Penley&Gould
59.Baruch
60.Drucker
61. Emshoff
62. Richhield
63. Mc Donnell Douglas
64. Rebecca
65 – Herscovitch
66 – Baron
67 – Curry
68 – Schoorman
71 – O’Reilly & Chatman
72 – compliance
4 – Identification
5 – Interning
73. Yang
74. AfsanePurak
75 . Chow
76. De Vos
77 . Bigliardi
78 . Taormina & Gao
79 . Allen
80 . Gruman
81 . Cousins
82 . Kowtha
83 . Yalabik
84 . Manzoor & Naeem
85 – Casper et al
86- work interfering with family
87 – family interfering with work
88 – Herscovitch & Meyer
89. Makanjee
90 . Ng
91. Guleryuz
92 – Steyrer
93. Akroyd
94- Gormley & Kennerly
95. Neininger
96. Weng
97 – Morrow
98 – Heponiemi et al
99-Correlation
100 -Statistical Package for Social Science
101 -Reliability
102 -Coronbach Alpha Coeficient
103- Validity
—————
————————————————————
—————
————————————————————
‌أ
1
13
4
11
83
86
94
126
II

دیدگاهتان را بنویسید