پایان نامه با کلید واژه های شهر اصفهان، آموزش و پرورش، مدارس متوسطه

ی عوامل موثر بر تعهد سازمانی” . ( پژوهشگر )، فصلنامه مدیریت ، سال هفتم ، شماره 18 .
الحسینی، س.ح.(1380)، “بالندگی سازمانی”. تهران: انتشارات بهاریه.
خسروی زاده ، ا. ؛ خلجی ، ح و خواجوی ، د. ( 1387 ) . “رابطه بین تعهد سازمانی و عملکرد مدیران تربیت بدنی سازمانهای استان مرکزی” . نشریه حرکت ، شماره 37 ، صص 17 – 5 .
خنیفر ، ح ؛ جندقی ، غ ؛ شریعتی ، ف و زروندی ، ن. ( 1388 ) . “بررسی نقش ارتباطی شنود موثر و تعهد سازمانی” . فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین ( ع) ، سال اول ، شماره 3 ، صص 170 -147.
خنیفر ، ح ؛ مقیمی ، م ؛ جندقی ، غ و زرندی ، ن ( 1388 ) . “بررسی رابطه بین مولفه های اعتماد و تعهد سازمانی کارکنان ( در سازمان های جهاد کشاورزی و آموزش و پرورش استان قم )” . نشریه مدیریت دولتی ، دوره 1 ، شماره 2 ، صص 18 – 3 .
دلاور، ع.(1384)، “روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی”، چاپ بیست و هفتم، تهران نشر روان.
رابینز ، ا . پ . ( 1389 ) ،”رفتار سازمانی” . ترجمه علی پارساییان ؛ و محمد اعرابی . انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی ، تهران .
رضائیان، ع. و کشته گر، ع.ع. (1387) “بررسی رابطه بین هوش هیجانی و تعهدسازمانی” ,پیام مدیریت , سال هفتم , شماره 27 , صص 39 – 27
رییسی ، ز. (1389)، “بررسی رابطه جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی در پرستاران بیمارستان شریعتی شهرستان اصفهان”، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه پیام نور استان تهران.
رئیسی، ز.؛ سلیمیان، ف. ؛ نجاری، ر. و امیرخانی، ا.ح. (1390)، “رابطه جامعه پذیری سازمانی وتعهد سازمانی در پرستاران بیمارستان شریعتی اصفهان”،مدیریت اطلاعات سلامت، دوره8 ویژه نامه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی صص104-111.
زارع متین، ح.(1390). “رفتار سازمانی پیشرفته”، تهران: انتشارات نشر دوران.
زاهدی، م.ج. ؛ شیانی، م. و علی پور، پ. ‌(1388)،‌” رابطه سرمایه اجتماعی با رفاه اجتماعی”، رفاه اجتماعی، سال نهم، شماره 33، صص 109- 129.
ساعتچی، م.؛ قاسمی،‌ن. و نمازی، س. (1387)، “بررسی رابطه میان انگیزه‌ی شغلی مدیران، رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان (دبیران) مقطع متوسطه شهرستان مرودشت”، فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی،‌سال اول،‌شماره دوم، صص 147-168.
سرایی، ح. (1382) “مقدمه‌ای بر نمونه‌گیری در تحقیق”، چاپ سوم، تهران: انتشارات سمت.
سرداری، ا. (1381) “بررسی عوامل مؤثر در رضایت‌مندی شغلی کارکنان”، دو ماهنامه علمی- پژوهشی دانشور، سال نهم، شماره 39، صص76-6.
سرمد، ز.؛ بازرگان، ع. و حجازی، ا. (1387) “روش‌های تحقیق در علوم رفتاری”، چاپ دوازدهم، تهران: انتشارات آگاه.
سلطانزاده، و و قلاوندی، ح.(1392)، “مطالعه تکیه گاه های شغلی اعضای هیات علمی و رابطه آن با جامعه پذیری سازمانی”، فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی، دوره 9، شماره2. صص 36-10.
سنجقی، م. ا.؛ فرهی بوزجانی، ب. و حسینی سرخوش، س.م. (1390)، “تاثیر رهبری تحول آفرین بر فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی در یک سازمان دفاعی”،‌فصلنامه راهبرد دفاعی،‌سال نهم، شماره 32،‌ صص 111-136.
سیدجوادیان، س.ر. و درویش، ح.(1379)، “فرایند جامعه پذیری سازماننی و نقش آن در پیشرفت کارکنان”، مجله مجتمع آموزش عالی قم، سال دوم، شماره هفتم، صص 125-136.
شائمی بزرزکی، ع. و اصغری، ژ. (1389)، “رابطه بین جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی در شرکت گاز کردستان”، پژوهش نامه مدیریت تحول، سال دوم، شماره 3، صص 110-127.
شکر زاده ، ص. (1381) . “تعهد در سازمان های آموزشی” ، فصلنامه مدیریت درآموزش وپرورش ، دوره هشتم ، شماره 32 ، صص 52-46 .
شیخ ، م ؛ باقرزاده ، ف ؛ زیویار ، ف ؛ غلامعلی زاده ، ر ؛ اسماعیلی ، ح و فاضل ، ج. ( 1384 ) . “بررسی میزان تعهد سازمانی کارکنان معاونت تربیت بدنی و تندرستی آموزش و پرورش” . نشریه حرکت ، شماره 26 ، صص 21 – 5 .
صباغیان راد ، ل ؛ تندنویس ، ف ؛ مظفری ، الف و زراعی ، ع ( 1385 ) . “ارتباط بین تعهد سازمانی و تحلیل رفتگی مدرسین تربیت بدنی عمومی” . پژوهش در علوم ورزشی ، شماره دهم ، صص 103 – 89 .
صمدی ، ع و مهدوی خو ، ر ( 1388 ) . “بررسی تاثیر اخلاق مدیریتی بر تعهد سازمانی کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان همدان” . فصلنامه تخصصی مالیات ، دوره جدید ، شماره 4 ، 52 .
طالب پور , م. و امامی , ف. ( 1386) “بررسی ارتباط تعهد سازمانی ودلبستگی شغلی و مقایسه آن بین دبیران تربیت بدنی مرد آموزشگاههای نواحی هفت گانه مشهد” ,پژوهش در علوم ورزشی ,شماره 12, صص 32 – 15 .
طراویان ، م. ( 1385 ) . “ابعاد تعهد سازمانی دبیران مدارس متوسطه شهر اصفهان” ، دانش و پژوهش در علوم تربیتی ، شماره 10 و 11 ، صص 120 – 105 .
عریضی سامانی، ح.؛ ذاکرفرد، م. و نوری، ا. (1388) “رابطه کارراهه شغلی با اقتدار شغلی و تعهد سازمانی: بررسی موردی کارکنان زن و مرد واحدهای پژوهش و توسعه‌ی شرکت‌های صنعتی”، مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان، سال 7، شماره 1، صص93-69.
علیی، ح. و خدیوی، ا. (1386) “بررسی کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در سال 86″، فصلنامه علوم مدیریت، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری دانشگاه‌ آزاد اسلامی واحد تبریز، سال اول، شماره 2، صص172-150.
غفوری ,م. و گل پرور ، م. (1388) “بررسی رابطه مولفه های عدالت سازمانی با تعهد سازمانی در کارکنان شهرداری شهر اصفهان” , مطالعات روانشناختی , دوره 5 , شماره 4, صص148 – 129 .
فتحی، ف(1391)، “ررسی رابطه بین آرزو های شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان ادراه ورزش و وجوانان شمال غرب”، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی. دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه ارومیه.
فرهی بوزجانی، ب.، عابدی جعفری، ح. و مهدوی,م. (1387)، ” طراحی و تنیین الگوی توسعه منابع انسانی (استادان دانشگاه) مبتنی بر نگرش فطرت گرا و توسعه ارتباطات چهارگانه”، فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی، سال اول، شماره1، صص 50-19.
قلاوندی، ح. و سلطانزاده، و(1391)،” تبیین رابطه بین کارراهه شغلی و تعهد سازمانی”، فصلنامه مدیریت اجرایی.سال چهارم، شماره 7. صص 57-75.
کریمی نیا،ر. ؛ سلیمی، س. و امینی، ع. (1389)، “رابطه سبک رهیری با فرهنگ سازمان و تعهد سازمانی در نیرو های نظامی”، مجله طب نظامی، دوره 12،‌شماره 3، صص 65-70.
کریمی، ع. (1379) “مدیریت منابع انسانی”، چاپ اول، تهران: چاپ و نشر بازرگانی.
گل پرور، م. و عریضی سامانی،ح.ر. (1387)، “فراتحلیلی بر رابطه بین ابعاد تعهد سازمانی با جایگزین های شغلی”، میل به ماندن و تمایل به ترک خدمت،‌ دانشور رفتار، سال پانزدهم، شماره33، صص 85-100
متدین،ا.(1390). گرابطه عدالت سازمانی ادراک شده باتعهدسازمانی در میان دبیران زن و مرد شهرستان نقده”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات ادبیات و علم انسانی دانشگاه ارومیه.
مدنی ، ح. و زاهدی ، م. ( 1384 ) . “تعیین اولویت عوامل موثر بر تعهد سازمانی کارکنان ( مطالعه موردی در شرکتهای پالایش گاز فجر و بید بلند )” . مجله جامعه شناسی ایران ، دوره ششم ، شماره 1 ، صص 33 – 3 .
مقیمی، س.م. (1383)،” سازمان و مدیریت رویکردی پژوهشی”، انتشارات ترمه، تهران
موحد،م. و عباسی شوازی، م. .(1385)”.برسی رابطه جامعه پذیری و نگرش دختران به ارزش های سنتی و مدرن در زمینه روابط بین شخصی دو جنس پیش از ازدواج”؛مطالعات زنان،سال چهارم ،شماره 1، صص99-67.
مورهد، گ. و گریفین، ر.(1384)، “رفتار سازمانی”، ترجمه سید مهدی الوانی و غلامرضا معمارزاده، انتشارات مروارید.
موغلی , ع.؛ حسن پور , ا. و حسن پور , م. (1388) “بررسی ارتباط بین توانمندسازی و تعهد سازمانی کارکنان در مناطق نوزده گانه سازمان آموزش وپرورش شهر تهران” ,نشریه مدیریت دولتی , دوره یک , شماره 2 ,صص 132 – 119 .
مولوی، ح. (1386) “راهنمای عملی 14-13-10SPSS در علوم رفتاری”، اصفهان: انتشارات پویش اندیشه.
مهرابی، ر. (1387) “فرایند جامعه پذیری ,معلم اجتماعی,توسعه اجتماعی”,وضعیت علوم انسانی در ایران .صص 265-238.
میر هاشمی،‌ م. ؛ شریفی،ح.پ. ؛ نیسی، غ. و بهاری،س.ا. (1386)،‌ “پیش بینی تعهد سازمانی اعضای هیات علمی بر اساس اداراک آنان از محیط کار”،‌ دانش پژوهش در روان شناسی ،‌شماره سی و یکم،‌ صص 133-153.
میرکمالی، س. م.؛ حیات، ع. ا.؛‌ نوروزی، ع. و نازنین، ج. (1388)،‌ “بررسی رابطه بین توانمند سازی روان شناختی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان دانشگاه تهران”،‌دانشور رفتار، سال شانزدهم، شماره 39،‌صص 15-30.
میرکمالی، م. (1383) “مبانی مدیریت منابع انسانی”، چاپ اول، تهران: نشر یسطرون.
نادی،‌ م. ع. ؛ گل پرور،م. و سیادت،‌ س.ع. (1388)،” جامعه پذیری سازمانی و آرزوهای شغلی کارکنان در محیطهای کاری”،‌جامعه شناسی کاربردی،‌سال 21،‌شماره 37، صص 176-159.
ناظم ، ف. و قائد محمدی ، م. ( 1387 ) . “تعهد سازمانی مدیران و مولفه های آن در دانشگاه آزاد اسلامی” . فصلنامه اندیشه های تازه در علوم تربیتی ، سال چهارم ، شماره اول .
نحریر ، ب. ؛ عبادی ، ع. ؛ توفیقی ، ش. ؛ کریمی زارچی ، ع و هنرور ،‌ح. ( 1389 ) .” ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران شاغل در بیمارستانها “. مجله طب نظامی ، دوره 12 ،‌ شماره 1 ، صص 26 – 23 .
الوانی، مهدی (1372)، “آسیب‌شناسی گروه‌اندیشی در تصمیم‌گیری”، مجموعه مقالات سمینار بررسی مسایل اداری ایران. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
هویدا، ر. ؛ جمشیدیان، ع.ر. و مختاری فر، ح.ا. (1390) . “رابطه جامعه پذیری سازمانی وتعهد سازمانی در بین دبیران مدارس متوسطه شهر همدان”، جامعه شناسی کاربردی، سال 22 شماره پیاپی(43) شماره 3 صص82-63
یعقوبی ، م. ؛ یارمحمدیان ، م. و جوادی ، م. ( 1387 ) . “رابطه تعهد سازمانی و استرس شغلی در مدیران بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان”، فصلنامه علمی – پژوهشی مدیریت سلامت ، دوره 11 ، شماره 33 .
یوسفی ، س. ؛ مرادی ، م. و تیشه ورز دائم ، م. ( 1389 ) . “نقش تعهد سازمانی کارکنان در تسهیم دانش “. دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس ، سال هفتم ، شماره 30 .
منابع انگلیسی
Afsanepurak, S. A.; Seyfari, M. K. and Mohamadali Nasab, z.(2012). The Relationship between Organizational Socialization and Organizational Commitment in Physical Education Departments `Employees in Mazandaran-Iran, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, Vol. 2, No. 1.pp. 187-195
Akroyd,D., Legg,J., Jackowski,M.B., and Adams,R.D.(2009), The impact of selected organizational variables and managerial leadership on radiation therapists’ organizational commitment, Radiography 15, 113e120.
Allen , N.J , and Meyer , J.P . (1990) . The measurement and antecedents of affective , continuance and normative commitment to the organization . Journal of occupational psychology , 63 , 1-18 .
Allen, D. J. (2006). Do organizational socialization tactics influence newcomer embed deadness and turnover? Journal of Management. Vol. 32, No.2, pp.237- 256.
Antonacopoulou,E.P. and Guttel,W.H.,(2010), Staff induction practices and organizational socialization : A review and extension of the debate, Society and Business Review, Vol. 5 No. 1,pp.22-47.
Beheshtifar, M.; Rashidi, M. and Nekoie-Moghadam, M. (2011) Study of organizational socialization and its relationship on employees’ performance.

دیدگاهتان را بنویسید