پایان نامه با کلید واژه های perceptions، motivation، Marshall

African Journal of Business Management Vol. 5(26), pp. 10540-10544, 28
Bigliardi, B., Petroni, A. and Dormio, A.I. (2005), Organizational socialization, career aspirations and turnover intentions among design engineers, Leadership & Organizational Development Journal, Vol. 26 No. 6, pp. 424-41.
Casper , W.J , Martin , J.A , Buffardi , L.L , and Erdwins , C.J (2002 ) . Work – family conflict , perceived organizational support , and organizational commitment among employed mothers . Journal of occupational health psychology , 7 , 2 , 99-108 .
Chao, G. T., Oleary-Kelly, A. M., Wolf, S., Klein, H. J., and Gardner, P. D. (2000). Organizational socialization: Its content and consequences. Journal of Applied Psychology, 79, 730-743.
Chong,V. K., and Eggleton,I.R.C.,(2007), The impact of reliance on incentive-based compensation Schemes, information asymmetry and organizational commitment on managerial performance, Management Accounting Research 18 , 312-342.
Chow, I. (2002). Organizational socialization and career success of Asian managers. The International ,Journal of Human Resource Management. Vol.13, No.4, pp.720-737.
Cichy,R.F., Cha,J, and Kim,S.,(2009), The relationship between organizational commitment and contextual performance among private club leaders, International Journal of Hospitality Managemen,t 28 , 53-62.
Cohen, A. and Veled-Hecht, A.,(2008), The relationship between organizational socialization and commitment in the workplace among employees in long-term nursing care facilities, Journal of Personnel Review, Vol. 39 No. 5, pp. 537-556.
Cooper- Thomas,H.D and Anderson, N.(2006), Organizational socialization A new theoretical model and recommendations for future research and HRM practices in organizations, Journal of managerial Psychology,Vol.21 No 5. pp 492-516.
Cooper-Thomas, H.D. and Anderson, N. (2002), Newcomer adjustment: the relationship between organizational socialization tactics, information acquisition and attitudes, Journal of Occupational & Organizational Psychology, Vol. 75 No. 4, pp. 423-37.
Cousins,p.d., Hand?eld, R.B., Lawson,B. and Petersen, K.J.(2006). Creating supply chain relational capital: The impact of formal and informal socialization processes, Journal of Operations Management, 24 . 851-863.
Dawley,D.D., Stephens,R.D., and Stephens,D.B.,(2005), Dimensionality of organizational commitment in volunteer workers: Chamber of commerce board members and role fulfillment, Journal of Vocational Behavior ,67 , 511-525,
De Vos, A., Buyens, D. and Schalk, R. (2003), Psychological contract development during organizational socialization: adaptation to reality and the role of reciprocity, Journal of Organizational Behavior, Vol. 24 No. 5, pp. 537-59.
Erdheim,J., Wang,M., and Zickar,M.J.(2006), Linking the Big Five personality constructs to organizational commitment , Personality and Individual Differences 41 , 959-970.
Ferreira. N. Basson. J., and Coetzee, M. (2010) Psychological career resources in relation to organizational commitment: An exploratory study. SA Journal of Human Resource Management, 8 (1), 1-10.
Filstad,C. ,(2004), How newcomers use role models in organizational socialization, The Journal of Workplace Learning, Vol. 16 No. 7.396-408..
Gao، J.(2011) A Model of Organizational Socialization and Turnover Intention International Journal of E-Business Development, Vol. 1 Iss. 1, 2011 PP. 22-25
Ge,J.; Su,X.; Zhou,Y.(2010), Organizational socialization,organizational identification and organizational citizenship behavior, Nankai Business Review International, Vol. 1 No. 2, pp. 166-179.
Gormley , D.K , and Kennerly , S ( 2010 ) . Influence of work role and perceptions of climate on faculty organizational .Journal of professional nursing , 26 , 2 , 108 – 115 .
Gruman,J.A., Saks,A.M. and Zweig , D.I.(2006). Organizational socialization tactics and newcomer proactive behaviors: An integrative study, Journal of Vocational Behavior ,69 . 90-104 .
Handlon, R.L. (2009) The departure of the insurance agent: The impact organizational commitment, organizational justice, and job satisfaction have an intent to leave in the insurance industry, Ph.D. Dissertation, Capalla University.
Heponiemi , T , Elovainio , M , Kouvonen , A , Kuusio , H , Noro , A , Finne-soveri , H , and Sinervo , T ( 2011 ) . The effects of ownership , staffing level and organizational justice on nurse commitment , involvement , and satisfaction : A questionnaire study . International journal of nursing studies , 24 .
Herscovitch , L , & Meyer , J.P ( 2002 ) . Commitment to organizational change : Extension of a three – component model . Journal of applied psychology , 87 , 3 , 474-487 .
Jaramillo,F., Mulki,J.P., and Marshall,G.W.,(2005), A meta-analysis of the relationship between organizational commitment and salesperson job performance: 25 years of research, Journal of Business Research ,58 , 705- 714.
Kammeyer-Mueller,J.D.; Livingston,B.A.; Liao,H.,(2011), Perceived similarity, proactive adjustment , and organizational socialization, Journal of Vocational Behavior 78 225-236.
Kowtha, N. R. (2008). Engineering the engineers: Socialization tactics and new engineer adjustment in organizations. Academic Journal. Vol.55, No.1, pp.67- 81.
Kuvaas,B.,(2003), Employee ownership and affective organizational commitment: employees’perceptions of fairness and their preference for company shares over cash, Scand. J. Mgmt. 19 , 193-212.
Kwesiga,E.; Bell,,M.P.,(2004), Back to Organizational Socialization: Building a Case for the Advancement of Women in Organizations ,Journal of Back to Organizational Socialization, Vol.23 No.7/8.pp 3-20.
Makanjee,C.R., Hartzer,Y.F., Uys,I.L.,(2006), The effect of perceived organizational support on organizational commitment of diagnostic imaging radiographers, Radiography , 12, 118e126..
Manzoor, M. and Naeem, H.(2011) “Relationship of Organization Socialization with Organizational Commitment and Turnover Intention: Moderating role of Perceived Organizational Support. INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF CONTEMPORARY RESEARCH IN BUSINESS . VOL 3, NO 8.pp: 529-515
Morrow , P.C ( 2010 ) . Managing organizational commitment : Insights from longitudinal research . Journal of vocational behavior , 79 , 1 , 18-35 .
Neininger,A., Lehmann-Willenbrock,N., Kauffeld,S., Henschel,A.,(2010), Effects of team and organizational commitment – A longitudinal study, Journal of Vocational Behavior, 76 , 567-579.
Ng,T.w.H., Butts,,M.M., Vandenberg,R.J., DeJoy,D.M., Wilson,M.G., (2006), EVects of management communication, opportunity for learning, and work schedule Xexibility on organizational commitment, Journal of Vocational Behavior, 68 , 474-489.
Rebecca, T. (2007) The relationship between career anchors and organizational commitment, M. A. Dissertation, University of South Africa.
Schein, E. H. (1990) Career anchors: Discovering your real values, San Francisco: Jossey Bass Pfeiffer.
Shaw ,J.D. ; Delery , J.E . ; Mohamed , H. and Abdulla , A. (2003)Organizational commitment and performance among guest workers and citizens of an Arab country ,Journal of Business 56, 1021 – 1030 .
Steers, R.M., Mowday, R.T. and Shapiro, D.L. (2004), The future of work motivation theory”, Academy of Management Review, Vol. 29 No. 3, pp. 379-87.
Steyrer , J , Schiffinger , M , and Long , R ( 2008 ) . Organizational commitment – A missing link between leadership behavior and organizational performance ?Scandinavian jounal of management , 24 , 4 , 364-374 .
Taormina, R.J. (2004), Convergent validation of two measures of organizational socialization, International Journal of Human Resource Management, Vol. 15 No. 1, pp. 76-94.
Taormina,G.R and Gao, J.(2005). Effects of Organizational Socialization on Work Enthusiasm in Two Chinese Cultures, Journal WORK ENTHUSIASM IN TWO CULTURES, PP:1-2721
Taormina,R. J.(2007),Interrelating leadership behaviors, Organizational socialization , and organizational culture, university of Macau, China, leadership& Organization Development Journal,vol.29 No.1. pp 85-102.
Taormina,R.J. (2009). Organizational socialization: the missing link between employee needs and organizational culture, Journal of Managerial Psychology,24(7), 650-676
Van Maanen, J. and Schein, E. (1998), “Towards a theory of organizational socialization”, in Staw, B.M. (Ed.), Research in Organizational Behavior, Vol. 1, JAI Press, Greenwich, CT pp. 209-64.
Van Vianen, A.E.M. (2000), “Person-organization fit: the match between newcomers’ and recruiters’ preferences for organizational cultures”, Personnel Psychology, Vol. 53. No. 1, pp. 113-49.
Vanneste, J. M. (2005) Schein’s career anchor model and its relevance to career satisfaction: a case study of engineers at micro motors, Ph.D. Dissertation, Capella University.
Weng,Q., McElroy,J.C., Morrow,P.C., and Liu,R.,(2010), The relationship between career growth and organizational commitment, Journal of Vocational Behavior 77 , 391-400.
Yalabik, Z. Y. (2008). Organizational socialization approach to mergers and acquision integration : Helpfulness to organizational commitment. Doctoral Dissertation, University of Illinois. Proquest.
Yang, J. (2008). “Effect of newcomer socialization on organizational commitment, job satisfaction, and turnover intention in the hotel industry”. Service Industries Journal, Vol. 28, No.4, pp.429-443.
ردیف
لطفاً میزان موافقت یا مخالفت خود را با هر کدام از موارد زیر با علامت ضربدر مشخص کنید.
خیلی زیاد
زیاد
تا اندازه ای
کم
خیلی کم
1
این سازمان فرصتهای آموزش شغلی بسیار خوبی برای من فراهم نموده است.
2
آموزشهایی که در این

دیدگاهتان را بنویسید