پایان نامه با کلید واژگان اکسید، کافی، دمای، شیشه

دهنده دیگر استفاده گردد. مثلاً اگر از تری‌پلی فسفات سدیم و اکسید روی استفاده کنیم‌، به احتمال زیاد دیگر شاهد ترک خوردن نمونه‌‌ها نخواهیم بود. با توجه به شکل 4-5قسمت‌‌های سیاه رنگ تخلخل و قسمت‌‌های قرمز رنگ اکسید بور می باشد که تبدیل به شیشه شده است.

(شکل4-5) تصویرمیکروسکوپ نوری ازسطح نمونه I5در بزرگنمایی‌‌های متفاوت

در نمونه K12ترکیب بوراکس و میکروسیلیس استحکام کافی به نمونه‌ها در دمای ?c750 نداده است ولی درنمونه I6 دردمای ?c1000 استحکام کافی بوجود آمده است که همراه با مقداری انقباض شدید وجمع شدگی در نمونه می باشد. بنابراین دمای پخت فی‌ما‌بین مناسب به نظر می رسد.
در نمونه‌‌های I8 و K13تلفیق اکسید روی و پنتا اکسید فسفرکه منجر به تولید فسفات روی خواهد شد پیوند دهنده مناسبی برای اکسیدسریم می‌باشد.اما مانند بقیه نمونه‌ها،نمونه K13دردمای ?c750 قوام کافی نگرفته و نمونه I8 دردمای ?c1000 استحکام بیش از حد افزایش یافته است و شیشه ای شده است(شکل 4-6)‌. بنابراین به نظر می رسد در دمای 850 درجه سانتی گراد نمونه به کیفیت مطلوب خود می رسد.

دیدگاهتان را بنویسید

پایان نامه با کلید واژگان اکسید، کافی، دمای، شیشه

دهنده دیگر استفاده گردد. مثلاً اگر از تری‌پلی فسفات سدیم و اکسید روی استفاده کنیم‌، به احتمال زیاد دیگر شاهد ترک خوردن نمونه‌‌ها نخواهیم بود. با توجه به شکل 4-5قسمت‌‌های سیاه رنگ تخلخل و قسمت‌‌های قرمز رنگ اکسید بور می باشد که تبدیل به شیشه شده است.

(شکل4-5) تصویرمیکروسکوپ نوری ازسطح نمونه I5در بزرگنمایی‌‌های متفاوت

در نمونه K12ترکیب بوراکس و میکروسیلیس استحکام کافی به نمونه‌ها در دمای ?c750 نداده است ولی درنمونه I6 دردمای ?c1000 استحکام کافی بوجود آمده است که همراه با مقداری انقباض شدید وجمع شدگی در نمونه می باشد. بنابراین دمای پخت فی‌ما‌بین مناسب به نظر می رسد.
در نمونه‌‌های I8 و K13تلفیق اکسید روی و پنتا اکسید فسفرکه منجر به تولید فسفات روی خواهد شد پیوند دهنده مناسبی برای اکسیدسریم می‌باشد.اما مانند بقیه نمونه‌ها،نمونه K13دردمای ?c750 قوام کافی نگرفته و نمونه I8 دردمای ?c1000 استحکام بیش از حد افزایش یافته است و شیشه ای شده است(شکل 4-6)‌. بنابراین به نظر می رسد در دمای 850 درجه سانتی گراد نمونه به کیفیت مطلوب خود می رسد.

دیدگاهتان را بنویسید