دانلود پایان نامه

شیمیایی
5
ــــ
ــــ
ــــ
ــــ
ــــ
2/0
2/0
1
ــــ
8/0
2/9
B8
5
ــــ
ــــ
025/0
ــــ
1/0
ــــ
ــــ
1
ــــ
8/0
2/9
B9
5
ــــ
1/0
ــــ
ــــ
1/0
ــــ
ــــ
1
ــــ
8/0
2/9
B10
5
ــــ
ــــ
1
1
ــــ
ــــ
ــــ
1
ــــ
8/0
2/9
B11
5
ــــ
ــــ
ــــ
5/0
ــــ
ــــ
ــــ
1
ــــ
8/0
2/9
B12
5
1/0
ــــ
5/0
ــــ
ــــ
ــــ
ــــ
1
2/0
8/0
2/9
B13
5
ــــ
ــــ
025/0
ــــ
2/0
ــــ
ــــ
1
2/0
8/0
2/9
B14
5
1/0
ــــ
ــــ
ــــ
ــــ
2/0
2/0
ــــ
ــــ
8/0
2/9
B15
5
ــــ
ــــ
ــــ
ــــ
1/0
2/0
ــــ
ــــ
ــــ
8/0
2/9
B16
5
1/0
ــــ
5/0
1
ــــ
ــــ
ــــ
ــــ
ــــ
8/0
2/9
B17
5
ــــ
ــــ
025/0
ــــ
ــــ
ــــ
ــــ
ــــ
2/0
8/0
2/9
B18
5
1/0
2/0
ــــ
1
ــــ
ــــ
ــــ
ــــ
2/0
8/0
2/9
B19

پودرهای موجود در نمونه‌های مختلف پس از اینکه با هم مخلوط شدند به آنها آب 50 درجه سانتی گراد اضافه شد. نمونه‌های بدست آمده به مدت 2 ساعت در خشک‌کن در دمای ?c200 قرار گرفت. سپس این نمونه‌ها به مدت 3 ساعت در کوره در دمای ?c650 قرار گرفتند تا عمل پخت روی آن‌ها انجام شود.با توجه به اینکه دما و زمان پخت برای بعضی از نمونه‌‌ها کافی نبود تعدادی از نمونه‌‌ها به طور جداگانه به مدت 4 ساعت در دمای ?c800 قرار گرفتند و تعدادی نیز به مدت 2 ساعت در دمای ?c1150 پخته شدند.

3-4-1-3- نمونه‌سازی مجموعه C
در این مجموعه مثال‌ها از اکسید سریم و مقادیر مختلف سیلیس علاوه بر ترکیب برن استفاده شده است.
9 گرم اکسید سریم با مقدار 1‌، 2 و 3 گرم سیلیس در ظرف‌های مختلف ریخته شد که به این ظرف‌ها مطابق جدول 3-5 ترکیب برن در مقدارهای مختلف اضافه گردید. بعد از مخلوط شدن پودرهای مختلف، این پودرها با آب گرم با دمای حدود ?c50 برای واکنش‌‌دهی بهتر مخلوط شدند. سپس این نمونه‌ها به مدت 5/1ساعت در خشک‌کن در دمای ?c200 قرار گرفت. در نهایت عمل پخت در کوره به مدت 2 ساعت در دمای ?c950 انجام شد.

(جدول 3-5) ترکیب شیمیایی نمونه‌‌های مجموعه C
آب
CC
اسیدبوریک
(گرم)
بوراکس
(گرم)
اکسیدسریم
(گرم)
سیلیس
(گرم)
ترکیب شیمیایی
5
ــــ
5/0
9
1
C1
5
ــــ
1
9
2
C2
5
ــــ
5/1
9
3
C3
5
2/0
ــــ
9
1
C4
5
4/0
ــــ
9
1
C5
5
6/0
ــــ
9
3
C6

3-4-2- تهیه نمونه‌‌های سری دوم
در سری دوم تعدادی نمونه با ترکیب پولیش اکسید سریک و اکسید لانتانیم ساخته شد. از آنجا که نمونه‌‌ها از یکی شدن چند محلول به دست می آیند، محلولهایی با ترکیبات مختلف در ظرفهای جداگانه تهیه شده و به طور همزمان در داخل یک بشر با گنجایش mL700 ریخته شد. بشر بر روی یک هیتر استرر با سرعت6 دور بر دقیقه ودر دمای 40 درجه سانتی گراد به مدت یک ساعت قرار گرفت. سپس این محلول به مدت یک ساعت ایج شد وپس از ایج شدن جداسازی رسوبات محلول توسط کاغذ صافی انجام گردید. این رسوبات پس از 24 ساعت قرار گرفتن در دمای محیط در داخل خشک‌کن قرار گرفتند و در نهایت در کوره پخت داده شدند.
3-4-2-1- نمونه‌ D
در این نمونه ترکیب پولیش به صورت زیر است:
%92 اکسید سریک (1
%8 اکسید لانتانیم (2
مطابق جداول 3-6‌، 3-7 و 3-8 پس از روی هم ریختن محلولها و هم زدن و جداسازی، نمونه در داخل خشک‌کن در دمای ?c120 به مدت 12 ساعت خشک شد. سپس پخت در کوره در دمای ?c1050 به مدت 2 ساعت انجام گردید.

(جدول 3-6) ترکیب شیمیایی محلولهای مورد استفاده در ترکیب پولیش نمونه 1D
آب
CC
آمونیاک
(گرم)
سدیم متاسیلیکات
(گرم)
آب اکسیژنه
CC
اکسید لانتانیم
(گرم)
اکسید سریم
(گرم)
ترکیب شیمیایی

10
05/1
ــــ
ــــ
ــــ
ــــ
ظرف اول
10
ــــ
ــــ
ــــ
52/0
58/2
ظرف دوم
10
ــــ
ــــ
2
ــــ
ــــ
ظرف سوم
10
ــــ
30/0
ــــ
ــــ
ــــ
ظرف چهارم

(جدول 3-7) ترکیب شیمیایی محلولهای مورد استفاده در ترکیب پولیش نمونه 2D
آب
CC
آمونیاک
(گرم)
سدیم متاسیلیکات
(گرم)
آب اکسیژنه
CC
اکسید کرم
(گرم)
اکسید سریم
(گرم)
ترکیب شیمیایی

10
05/1
ــــ
ــــ
ــــ
ــــ
ظرف اول
10
ــــ
ــــ
ــــ
52/0
58/2
ظرف دوم
10
ــــ
ــــ
2
ــــ
ــــ
ظرف سوم
10
ــــ
30/0
ــــ
ــــ
ــــ
ظرف چهارم

(جدول 3-8) ترکیب شیمیایی محلولهای مورد استفاده در ترکیب پولیش نمونه 3D
آب
CC
آمونیاک
(گرم)
سدیم متاسیلیکات
(گرم)
آب اکسیژنه
CC
اسید ارتوفسفریک
(گرم)
اکسید روی
(گرم)
اکسید سریم
(گرم)
ترکیب شیمیایی
10
05/1
ــــ
ــــ
ــــ
ــــ
ــــ
ظرف اول
10
ــــ
ــــ
ــــ
ــــ
52/0
58/2
ظرف دوم
10
ــــ
ــــ
2
40/0
ــــ
ــــ
ظرف سوم
10
ــــ
30/0
ــــ
ــــ
ــــ
ــــ
ظرف چهارم

3-4-2-2- نمونه‌ E
ترکیب ساینده در این نمونه به صورت زیر است:
%92 اکسید سریک (1
%8 اکسید لانتانیم (2
همانگونه که در ابتدا گفته شد، این نمونه نیز مانند نمونه قبل مطابق جدول 3-9 پس از روی هم ریختن محلولها و هم زدن و جداسازی، نمونه در داخل خشک‌کن در دمای ?c120 به مدت 12 ساعت خشک شد. در نهایت پخت نمونه در کوره به مدت 2 ساعت در دمای ?c1100 انجام شد.

(جدول 3-9) ترکیب شیمیایی محلولهای مورد استفاده در ترکیب پولیش نمونه E
آب
CC
آمونیاک
(گرم)
سدیم متاسیلیکات
(گرم)
آب اکسیژنه
CC
اکسید لانتانیم
(گرم)
اکسید سریم
(گرم)
ترکیب شیمیایی
10
05/1
ــــ
ــــ
ــــ
ــــ
ظرف اول
10
ــــ
ــــ
ــــ
52/0
58/2
ظرف دوم
10
ــــ
ــــ
2
ــــ
ــــ
ظرف سوم
10
ــــ
31/0
ــــ
ــــ
ــــ
ظرف چهارم

3-4-2-3- نمونه‌ F
ترکیب ساینده در نمونه F به صورت زیر است:
%92 اکسید سریک (1
%8 اکسید لانتانیم (2
در ساخت نمونه F تنها از سه محلول استفاده شد (مطابق جدول 3-10) که محلولها پس از یکی شدن و جداسازی وقرار گرفتن در دمای محیط، در دمای 120 درجه سانتی گراد به مدت12 ساعت خشک شدند. بعد از خشک شدن، پخت این نمونه در کوره به مدت 2 ساعت در دمای ?c1100 انجام شد.

(جدول 3-10) ترکیب شیمیایی محلولهای مورد استفاده در ترکیب پولیش سریF
آب
CC
آمونیاک
(گرم)
آب اکسیژنه
CC
اکسید لانتانیم
(گرم)
اکسید سریم
(گرم)
ترکیب شیمیایی
10
05/1
ــــ
ــــ
ــــ
ظرف اول
10
ــــ
ــــ
52/0
58/2
ظرف دوم
10
ــــ
2
ــــ
ــــ
ظرف سوم

3-4-2-4- نمونه‌ G
ترکیب ساینده در این نمونه به صورت زیر است:
%92 اکسید سریک (1
%8 اکسید لانتانیم (2
همانگونه که در جدول 3-11 مشاهده میشود در ساخت این نمونه‌‌ها از پودر سدیم متاسیلیکات و پودر کاربید سیلیسیم استفاده شده است‌. که پس از آماده سازی محلول‌،نمونه در خشک‌کن به مدت 12 ساعت در دمای 120 درجه سانتی گراد خشک شدوبعد از خشک شدن پخت این نمونه در کوره به مدت 2 ساعت در دمای ?c1050 انجام گشت.

(جدول 3-11) ترکیب شیمیایی محلولهای مورد استفاده در ترکیب پولیش نمونهG
آب اکسیژنه
CC
آب
CC
آمونیاک
(گرم)
کاربیدسیلسیم
(گرم)
سدیم متاسیلیکات
(گرم)
اکسید لانتانیم
(گرم)
اکسید سریم
(گرم)
ترکیب شیمیایی
ــــ
10
05/1
ــــ
ــــ
ــــ
ــــ
ظرف اول
ــــ
10
ــــ
ــــ
ــــ
52/0
58/2
ظرف دوم
2
10
ــــ
ــــ
ــــ
ــــ
ــــ
ظرف سوم
ــــ
10
ــــ
30/0
30/0
ــــ
ــــ
ظرف چهارم

3-4-2-5- نمونه‌ H
ترکیب پولیش این نمونه به صورت زیر است:
%62 اکسید سریک (1
%28 لانتانیم اکسید (2
مطابق جداول 3-12 و 3-13 محلول‌ها به طور همزمان در داخل یک بشر با گنجایش mL700 ریخته شد پس از آن بشر بر روی یک هیتر استرر با سرعت 6 دور بر دقیقه ودمای 50 درجه سانتی گراد به مدت یک ساعت قرار گرفت. سپس محلول به مدت یک ساعت ایج شد و پس از ایج شدن جداسازی رسوبات محلول توسط کاغذ صافی انجام گردید.‌. این رسوبات 24 ساعت در دمای محیط قرار گرفتند و سپس در خشک‌کن به مدت 17 ساعت در دمای 120 درجه سانتی گراد خشک شدند. بعد از خشک شدن پخت این نمونه در کوره به مدت 3 ساعت در دمای ?c1100 انجام شد.

(جدول 3-12) ترکیب شیمیایی محلولهای مورد استفاده در ترکیب پولیش نمونه1H
آب
(CC)
آمونیاک (گرم)
آب اکسیژنه (CC)
سدیم متاسیلیکات (گرم)
اکسید لانتانیم (گرم)
اکسید سریم (گرم)
ترکیب شیمیایی
100
50/10
ــــ
ــــ
ــــ
ــــ
ظرف اول
100
ــــ
ــــ
ــــ
12/9
66/10
ظرف دوم
100
ــــ
20
ــــ
ــــ
ــــ
ظرف سوم
100
ــــ
ــــ
3
ــــ
ــــ
ظرف چهارم

(جدول 3-13) ترکیب شیمیایی محلولهای مورد استفاده در ترکیب پولیش نمونهH2
آب (CC)
آمونیاک (گرم)
آب اکسیژنه (CC)
سدیم متاسیلیکات
(گرم)
بوراکس
(گرم)
اکسید لانتانیم
(گرم)
اکسید سریم (گرم)
ترکیب شیمیایی
100
50/10
ــــ
ــــ
ــــ
ــــ
ــــ
ظرف اول
100
ــــ
ــــ
ــــ

12/9
66/10
ظرف دوم
100
ــــ
20
ــــ
05/0
ــــ
ــــ
ظرف سوم
100
ــــ
ــــ
3
ــــ
ــــ
ــــ
ظرف چهارم

3-4-3- تهیه نمونه‌‌‌های سری سوم
3-4-3-1- نمونه سازی مجموعه I
در این مرحله مطابق جدول 3-14 و 3-15 پودرهای مختلف را پس از وزن کردن به مقدار معین با هم مخلوط کرده (عمل mix هریک از این پودرها به مدت 5 دقیقه طول کشید) و سپس به این پودرها 9 میلی‌ لیتر آب اضافه شد. پس از 24 ساعت قرار گرفتن در محیط، این نمونه‌ها در خشک‌کن در دمای 110 درجه سانتی گراد به مدت 2 ساعت خشک شدند. سپس نمونه‌ها در کوره در دمایc ?1000 به مدت 2 ساعت پخت داده شد‌.

(جدول 3-14) ترکیب شیمیایی مواد مورد استفاده در ترکیب پولیش مجموعهI (بدون کاربید سیلیسیم)
آب

(CC)
بوراکس

(گرم)
میکرو سیلیس
(گرم)
اسید بوریک
(گرم)
پنتا اکسید فسفر
(گرم)
سدیم
متاسیلیکات
(گرم)
هگزا متاسیلیکات
(گرم)
اکسید سریم
(گرم)
تری‌پلی فسفات‌سدیم
(گرم)
اکسید روی
(گرم)
ترکیب شیمیایی

9
ــــ
ــــ
ــــ
ــــ
ــــ
ــــ
17
1
2
نمونه I1
9
ــــ
ــــ
ــــ
ــــ
ــــ
ــــ
16
2

2
نمونه I2
9
ــــ
ــــ
ــــ
ــــ
ــــ
1
17
ــــ
2
نمونه I3
9
ــــ
ــــ
ــــ
ــــ
ــــ
2
16
ــــ
2
نمونه 4 I
9
ــــ
2
1
ــــ
ــــ
ــــ
17
ــــ
ــــ
نمونه 5 I
9
1
2
ــــ
ــــ
ــــ
ــــ
17
ــــ
ــــ
نمونه 6 I
9
ــــ
2
ــــ
ــــ
1
ــــ
17
ــــ
ــــ
نمونه 7 I
9
ــــ
ــــ
ــــ
1
ــــ
ــــ
17
ــــ
2
نمونه I8
9
ــــ
2
ــــ
ــــ
ــــ
ــــ
17
1
ــــ
نمونه 9 I
9
ــــ
1
ــــ
ــــ
ــــ
1
17
ــــ
ــــ
نمونه I10

(جدول 3-15) ترکیب شیمیایی مواد مورد استفاده در ترکیب پولیش مجموعهI (همراه با کاربید سیلیسیم)
آب
(CC)
پنتا اکسید فسفر
(گرم)
سدیم متاسیلیکات
(گرم)
بوراکس

(گرم)
میکرو
سیلیس
(گرم)
اسید بوریک
(گرم)
هگزا متاسیلیکات
(گرم)
کاربید سیلسیم
(گرم)
اکسید سریم
(گرم)
تری‌پلی فسفات‌سدیم
(گرم)
اکسید روی

(گرم)
ترکیب شیمیایی

9
ــــ
ــــ
ــــ
ــــ
ــــ
ــــ
50/8
50/8
1
2
I11
9
ــــ
ــــ
ــــ
ــــ
ــــ
ــــ
8
8
2
2
I12
9
ــــ
ــــ
ــــ
ــــ
ــــ
1
50/8
50/8
ــــ
2
I13
9
ــــ
ــــ
ــــ
ــــ
ــــ
2
8
8
ــــ
2
I14
9
ــــ
ــــ
ــــ
2
1
ــــ
50/8
50/8
ــــ
ــــ
I15
9
ــــ
ــــ
1
2
ــــ
ــــ
50/8
50/8
ــــ
ــــ
I16
9
ــــ
1
ــــ
2
ــــ
ــــ
50/8
50/8
ــــ
ــــ
I17
9
1
ــــ
ــــ
ــــ
ــــ
ــــ
50/8
50/8
ــــ
2
I18
9
ــــ
ــــ
ــــ
2
ــــ
ــــ
50/8
50/8
1
ــــ
I19
9
ــــ
ــــ
ــــ
2
ــــ
1
50/8
50/8
ــــ
ــــ
I20

3-4-3-2- نمونه سازی مجموعه J
پودرهای مختلف پس از وزن کردن به مقدارهای معین مطابق جدول 3-16 با هم مخلوط شده، سپس به این پودرها mL17 آب اضافه شد تا خمیر یکنواختی بدست آید. این نمونه‌ها پس از 24 ساعت قرار گرفتن در دمای محیط توسط خشک‌کن به مدت 2 ساعت در دمای 120 درجه سانتی گراد خشک شدند. بعد از خشک شدن پخت این نمونه‌ها در کوره در دمای ?c1050 به مدت 2 ساعت انجام شد.

(جدول 3-16) ترکیب شیمیایی مواد مورد استفاده در ترکیب ساینده مجموعه J

آب

(CC)
اکسید لانتانیم

(گرم)
سدیم متاسیلیکات

(گرم)
بوراکس

(گرم)
اسید بوریک

(گرم)
هگزا متافسفات سدیم
(گرم)
تری پلی فسفات سدیم
(گرم)
اکسید روی

(گرم)
میکرو سیلیس

(گرم)
کاربید سیلسیم

(گرم)
اکسید سریم

(گرم)
ترکیب شیمیایی
17
ــــ
ــــ
ــــ
40/0
ــــ
2
2
80/0
ــــ
80/34
J1
17
ــــ
ــــ
ــــ
ــــ
ــــ
2
2
2
ــــ
34
J2
17
ــــ
ــــ
ــــ
1
ــــ
2
2
2
50/16
50/16
J3
17
ــــ
ــــ
ــــ
ــــ
ــــ
2
2
2
17
17
J4
17
ــــ
1
ــــ
ــــ
2
ــــ
2
2
50/16
50/16
J5
17
ــــ
ــــ
ــــ
40/0
1
1
2
80/0
ــــ
80/34
J6
17
ــــ
ــــ
ــــ

1
1
2
2
ــــ
34
J7
17
ــــ
ــــ
ــــ
1
1
1
2
2
50/16
50/16
J8
17
ــــ
1
ــــ
ــــ
1
1
2
2
50/16
50/16
J9
17
65/1
1
ــــ
ــــ
2
ــــ
2
2
50/16
85/14
J10
17
ــــ
ــــ
ــــ
ــــ
1
1
2
2
17
17
J11
17
ــــ
ــــ
ــــ
ــــ
ــــ
4
4
ــــ
16
16
J12
17
ــــ
ــــ
ــــ
2
ــــ
ــــ
ــــ
4
ــــ
34
J13
17
ــــ
2
ــــ
ــــ
ــــ
ــــ
ــــ
4
ــــ
34
J14
17
ــــ
ــــ
ــــ
ــــ
2
ــــ
ــــ
4
ــــ
34
J15
17
ــــ
2
ــــ
ــــ
ــــ
ــــ
ــــ
4
17
17
J16
17
ــــ
ــــ
ــــ
ــــ
ــــ
2
ــــ
4
17
17
J17

3-4-3-3- نمونه سازی سریK
پودرهای مختلف را پس از وزن کردن به مقدار معین مطابق جدول 3-17 و 3-18 با هم مخلوط کرده سپس به این پودرها 9 میلی‌ لیتر آب اضافه شد تا خمیر یکنواختی بدست آید. این نمونه‌ها پس از اینکه 24 ساعت در دمای محیط قرار گرفتند در داخل خشک‌کن به مدت 2 ساعت در دمای 110 درجه سانتی گراد خشک

دیدگاهتان را بنویسید