پایان نامه درمورد دانشجویان، آزمون فرضیه، عدم پذیرش

دانلود پایان نامه

همبستگی اسپیرمن بین شکل گیری روابط و میزان تقلب در بین دانشجویان
متغیر 1
متغیر 2
مقدارضریب همبستگی اسپیرمن
سطح معنی‌داری
شکلگیری روابط
تقلب
747/0
000/0
با توجه به جدول (4ـ20) مشاهده می‌شود سطح معنی‌داری آزمون 000/0 کمتر از 05/0 می‌باشد بنابراین فرض صفر رد شده و با اطمینان 95% می‌توان گفت رابطه معنی‌داری بین دو متغیر مورد بررسی وجود دارد. با توجه به مثبت بودن علامت ضریب همبستگی (747/0) بین دو متغیر رابطه مستقیم برقرار است، یعنی با افزایش یکی دیگر نیز افزایش می‌یابد.
4ـ3ـ4ـ فرضیه چهارم
بین راحت طلبی دانشجویان حسابداری دانشگاه آزاد علوم تحقیقات گیلان و میزان تقلب در بین آنان رابطه وجود دارد.
فرض صفر: بین راحت طلبی دانشجویان حسابداری دانشگاه آزاد علوم حقیقات گیلان و میزان تقلب در بین آنان رابطه وجود ندارد.
فرض مقابل: بین راحت طلبی دانشجویان حسابداری دانشگاه آزاد علوم تحقیقات گیلان و میزان تقلب در بین آنان رابطه وجود دارد.
جدول (4ـ21): آزمون همبستگی اسپیرمن بین راحت طلبی و میزان تقلب در بین دانشجویان
متغیر 1
متغیر 2
مقدار ضریب همبستگی اسپیرمن
سطح معنی‌داری
راحت طلبی
تقلب
719/0
000/0
با توجه به جدول (4ـ21) مشاهده می‌شود سطح معنی‌داری آزمون 000/0 کمتر از 05/0 می‌باشد بنابراین فرض صفر رد شده و با اطمینان 95% می‌توان گفت رابطه معنی‌داری بین دو متغیر مورد بررسی وجود دارد. با توجه به مثبت بودن علامت ضریب همبستگی (719/0) بین دو متغیر رابطه مستقیم برقرار است، یعنی با افزایش یکی دیگر نیز افزایش می‌یابد.
4ـ3ـ5ـ فرضیه پنجم
بین ضعف اسلامی و ارزشهای اخلاقی دانشجو
یان و میزان تقلب در بین آنان رابطه وجود دارد.
فرض صفر: بین ضعف اسلامی و ارزشهای اخلاقی دانشجویان و میزان تقلب در بین آنان رابطه وجود ندارد.
فرض مقابل: بین ضعف اسلامی و ارزشهای اخلاقی دانشجویان و میزان تقلب در بین آنان رابطه وجود دارد.
جدول (4ـ22): آزمون همبستگی اسپیرمن بین ضعف اسلامی و ارزشهای اخلاقی و میزان تقلب در بین دانشجویان
متغیر 1
متغیر 2
مقدار ضریب همبستگی اسپیرمن
سطح معنی‌داری
ضعف اسلامی و ارزشهای اخلاقی
تقلب
354/0-
000/0
با توجه به جدول (4ـ22) مشاهده می‌شود سطح معنی‌داری آزمون 000/0 کمتر از 05/0 می‌باشد بنابراین فرض صفر رد شده و با اطمینان 95% می‌توان گفت رابطه معنی‌داری بین دو متغیر مورد بررسی وجود دارد. با توجه به مثبت بودن علامت ضریب همبستگی (354/0-) بین دو متغیر رابطه معکوس برقرار است، یعنی با کاهش یکی دیگر نیز کاهش می‌یابد.
4ـ3ـ6ـ فرضیه ششم
بین سایر عوامل تقلب و میزان تقلب در بین دانشجویان رابطه وجود دارد.
فرض صفر: بین سایر عواملتقلب و میزان تقلب در بین دانشجویان رابطه وجود ندارد.
فرض مقابل: بین سایر عوامل تقلب و میزان تقلب در بین دانشجویان رابطه وجود دارد.
جدول (4ـ23): آزمون همبستگی اسپیرمن بین سایر عوامل تقلب و میزان تقلب در بین دانشجویان
متغیر 1
متغیر 2
مقدار ضریب همبستگی اسپیرمن
سطح معنی‌داری
سایر عوامل تقلب
تقلب
944/0
000/0
با توجه به جدول (4ـ23) مشاهده می‌شود سطح معنی‌داری آزمون 000/0 کمتر از 05/0 می‌باشد بنابراین فرض صفر رد شده و با اطمینان 95% می‌توان گفت رابطه معنی‌داری بین دو متغیر مورد بررسی وجود دارد. با توجه به مثبت بودن علامت ضریب همبستگی (944/0) بین دو متغیر رابطه مستقیم برقرار است، یعنی با افزایش یکی دیگر نیز افزایش می‌یابد.
خلاصه
در این فصل به تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده پرداخته می شود. فصل حاضر شامل دو بخش اصلی شامل: الف) تحلیل توصیفی و ب) تحلیل استنباطی است. بدین ترتیب که ابتدا با استفاده از شاخص های فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار به توصیف داده ها پرداخته و در بخش تحلیل توصیفی متغیرهای با استفاده از نرم افزار SPSS مورد بررسی قرارمیگیرد ودر بخش تحلیل استنباطی چنانچه دادههای تحقیق نرمال باشند، از آزمون پیرسون و در غیر این صورت از آزمون اسپرمن استفاده می کنیم
قبل از به‌کارگیری آزمون‌های همبستگی، ابتدا باید از نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق اطمینان حاصل شود. در صورتی که داده های مربوط به مؤلفه‌های تحقیق نرمال باشند، آزمون مناسب برای بررسی همبستگی پیرسون است، اما چنانچه داده های تحقیق نرمال نباشند، آنگاه از آزمون اسپیرمن استفاده خواهد شد. محاسبه آماره این آزمون توسط نرم‌افزار SPSS امکان پذیر می‌باشد. در صورتی که مقدار آماره ارائه شده توسط این آزمون بیشتر از 5% باشد، فرض صفرآماری(H0) مبنی بر نرمال بودن توزیع متغیر مورد بررسی با اطمینان 95% پذیرفته می‌شود
فصل پنجم
بحث و نتیجه‌گیری
5-1- مقدمه
نتایج هر پروهش منشاء دستاوردهای وآگاهی‌های جدیدی است که پژوهشگر می تواند با استفاده از منابع سه گانه زیر آنها را توضیح معنی دار دهد.
قدرت تفکر واستدلال پژوهشگر براساس تجربه واطلاعات کلی.
استلال از نوشته‌های دیگران برای اثبات گفته‌ها ونتایج خود.
تکرارپذیری وپژوهش های انجام شده دیگر پژوهشگران.
مهمترین واصلی ترین فصل هر تحقیق علمی ارائه نتایج تحقیق است. استنتاج از تجزیه وتحلیل داده‌ها قیاس آن با فرضیات وسئوالات اساسی تحقیق که در فصول اولیه تحقیق مدنظر است،کاری مهم ودشوار است، زیرا نتایج تحقیق باید به گسترش علم بطور اعم کمک کند ودر حوزه‌های مختلف آموزشی، پژوهشی، خدماتی ومدیریتی بکار بسته شود و نتیجه منفی تحقیق درپذیرش یا عدم پذیرش فرضیات بایستی با دقت بررسی وآزمون شود. چون به اندازه نتیجه مثبت تحقیق در گسترش علم اهمیت دارد.
در هر صورت پذیرش یا عدم پذیرش فرضیات وجواب سئوالات اساسی در تصمیم گیری ومدیریت کاربردی شده وبه صورت بالفعل درمی آید. چون گروهی عقیده دارند تصمیم عبارت است از نتیجه وپایان یک فرایند است. پایان یک فرایند ممکن است شروع فرایند دیگری باشد. بنابراین هر تصمیم گیری در خصوص نتایج بدست آمده از تحقیق خواه و ناخواه وارد فرایندهای سیستم سازمان خواهد شد. بنابراین نتایج تحقیق بایستی کامل، مفهوم و روشن باشد. لذا در این فصل ابتدا خلاصه ای از نتایج آماری آزمون فرضیات نتایج کاربردی آنها پیشنهادات و محدودیت ها پرداخته خواهد شد.
5ـ2ـ یافته‌های پژوهش
5ـ2ـ1ـ یافته‌های توصیفی
مطابق با یافته های تحقیق 49/50 درصد از کل پاسخگویان مرد و دارای بیشترین درصد بوده‌اند. همچنین 51/49 درصد از پاسخگویان زن و دارای کمترین درصد می‌باشند. 1/63 درصد از کل پاسخگویان مجرد و دارای بیشترین فراوانی بوده‌اند. همچنین 9/36 درصد از پاسخگویان نیز متاهل بوده و دارای کمترین فراوانی می‌باشند. کمترین سن برابر با 18 سال و بیشترین سن 51 سال بوده است. بیشتر پاسخگویان نیز در مقطع سنی 27-23 قرار دارند باشد.
5ـ2ـ2ـ یافته‌های استنباطی
– برای آزمون فرضیه اول یعنی رابطه بین عدم کنترل و نظارت کافی مراقبین امتحانی و میزان تقلب در بین دانشجویان حسابداری دانشگاه آزاد علوم تحقیقات گیلان ازآزمون همبستگی اسپرمن استفاده شده است. نتایج نشان داد که سطح معنی‌داری آزمون 000/0 کمتر از 05/0 می‌باشد بنابراین فرض صفر رد شده و با اطمینان 95% می‌توان گفت رابطه معنی‌داری بین دو متغیر مورد بررسی وجود دارد. با توجه به مثبت بودن علامت ضریب همبستگی (862/0) بین دو متغیر رابطه مستقیم برقرار است، یعنی با افزایش یکی دیگری نیز افزایش می‌یابد.
– برای آزمون فرضیه دوم یعنی رابطه بین فقدان انگیزه و علاقه و میزان تقلب در بین دانشجویان حسابداری دانشگاه آزاد علوم تحقیقات گیلان از آزمون همبستگی اسپرمن استفاده شده است. نتایج نشان داد که سطح معنی‌داری آزمون 000/0 کمتر از 05/0 می‌باشد بنابراین فرض صفر رد شده و با اطمینان 95% می‌توان گفت رابطه معنی‌داری بین دو متغیر مورد بررسی وجود دارد. با توجه به مثبت بودن علامت ضریب همبستگی (705/0) بین دو متغیر رابطه مستقیم برقرار است، یعنی با افزایش یکی دیگری نیز افزایش می‌یابد.
– برای آزمون فرضیه سوم یعنی رابطه بین شکل گیری روابط با استاد یا مراقبین و میزان تقلب در بین دانشجویان حسابداری دانشگاه آزاد علوم تحقیقات گیلان از آزمون همبستگی اسپرمن استفاده شده است. نتایج نشان داد که سطح معنی‌داری آزمون 000/0 کمتر از 05/0 می‌باشد بنابراین فرض صفر رد شده و با اطمینان 95% می‌توان گفت رابطه معنی‌داری بین دو متغیر مورد بررسی وجود دارد. با توجه به مثبت بودن علامت ضریب همبستگی (747/0) بین دو متغیر رابطه مستقیم برقرار است، یعنی با افزایش یکی دیگری نیز افزایش می‌یابد.
– برای آزمون فرضیه چهارم یعنی رابطه بین راحت طلبی و میزان تقلب در بین دانشجویان حسابداری دانشگاه آزاد علوم تحقیقات گیلان از آزمون همبستگی اسپرمن استفاده شده است. نتایج نشان داد که سطح معنی‌داری آزمون 000/0 کمتر از 05/0 می‌باشد بنابراین فرض صفر رد شده و با اطمینان 95% می‌توان گفت رابطه معنی‌داری بین دو متغیر مورد بررسی وجود دارد. با توجه به مثبت بودن علامت ضریب همبستگی (719/0) بین دو متغیر رابطه مستقیم برقرار است، یعنی با افزایش یکی دیگری نیز افزایش می‌یابد.
– برای آزمون فرضیه پنجم یعنی رابطه بین ضعف اسلامی و ارزشهای اخلاقی و میزان تقلب در بین دانشجویان حسابداری دانشگاه آزاد علوم تحقیقات گیلان از آزمون همبستگی اسپرمن استفاده شده است. نتایج نشان داد که سطح معنی‌داری آزمون 000/0 کمتر از 05/0 می‌باشد بنابراین فرض صفر رد شده و با اطمینان 95% می‌توان گفت رابطه معنی‌داری بین دو متغیر مورد بررسی وجود دارد. با توجه به منفی علامت ضریب همبستگی (354/0-) بین دو متغیر رابطه معکوس برقرار است، یعنی با کاهش یکی دیگری نیز کاهش می‌یابد.
– برای آزمون فرضیه ششم یعنی رابطه بین سایر عوامل تقلب و میزان تقلب در بین دانشجویان حسابداری دانشگاه آزاد علوم تحقیقات گیلان ازآزمون همبستگی اسپرمن استفاده شده است. نتایج نشان داد که سطح معنی‌داری آزمون 000/0 کمتر از 05/0 می‌باشد بنابراین فرض صفر رد شده و با اطمینان 95% می‌توان گفت رابطه معنی‌داری بین دو متغیر مورد بررسی وجود دارد. با توجه به مثبت بودن علامت ضریب همبستگی (944/0) بین دو متغیر رابطه مستقیم برقرار است، یعنی با افزایش یکی دیگری نیز افزایش می‌یابد.
5-3- نتایج حاصل از همبستگی اسپرمن
خلاصه نتایج در جدول (5-1) ارائه شده است:
جدول (5- 1): نتایج آزمون همبستگی اسپرمن
عنوان فرضیه
شرح
ضریب همبستگی اسپرمن
نتیجه آزمون
فرضیه اول
بین عدم کنترل و نظارت کافی مراقبین امتحانی با دانشجویان حسابداری رابطه معنادار وجود دارد
862/0
پذیرش فرضیه
فرضیه دوم
بین فقدان انگیزه و علاقه و میزان تقلب در بین دانشجویان حسابداری رابطه معنادار و جود دارد
705/0
پذیرش فرضیه
فرضیه سوم
بین شکل گیری روابط با استاد یا مراقبین و میزان تقلب در بین دانشجویان حسابداری رابطه معنادار وجود دارد
747/0
پذیرش فرضیه
فرضیه چهارم
بین راحت طلبی و میزان تقلب در بین دانشجویان حسابداری رابطه معنادار وجود دارد
719/0
پذیرش فرضیه
فرضیه پنجم
رابطه بین ضعف اسلامی

Leave a Reply