پایان نامه رایگان با موضوع دانشگاه تهران

سودجو و بعضا ًبی مسئولیت، مسدود نماید.
8 – جای آن دارد که با توجه به پیشرفت علم در بحث تلقیح مصنوعی، مقررات شفافی در خصوص نسب و الحاق طفل به زن و مرد وضع شود، چراکه با سوق یافتن جامعه به سمت روشهای درمان نازائی، خواه ناخواه پرونده هایی در این خصوص در دادگستری، مطرح خواهند شد که فقدان قانون اص در این خصوص می تواند به تشتت آراء بینجامد.
منابع:
الف- کتب
1- امامی، اسدالله، مطالع? تطبیقی نسب در حقوق ایران و فرانسه، تهران، 1349
2- امامی، حسن، حقوق مدنی، انتشارات کتابفروشی اسلامیه ، چاپ سوم، 1350
3- بجنوردی، محمد حسین، القواعد الفقهیه، ج4، نشر هادی، قم، چاپ اول، 1419 ه.ق
4- بحرانی، ابوالحسن سلیمان بن عبدالله (محقق بحرانی)، حدائق الناضره ، ج23، جماعه المدرسین قم، 1363 ه.ق
5- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق ، انتشارات کتابخان? گنج دانش، چاپ 11، 1381
6- حر عاملی، محمد بن حسن ، وسائل الشیعه،( الاسلامیه ) ، ج14، انتشارات دار إحیاء التراث العربی، بیروت، بی تا
7- حلبی،تقی بن نجم الدین( ابی الصلاح حلبی)، الکافی فی الفقه، مکتبه الأمیر المؤمنین ع ، اصفهان، 1403 ه.ق
8- حلی، جعفر بن حسن (محقق حلی)، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، انتشارات استقلال، تهران، چاپ دوم، 1409 ه.ق
9- حلی، حسن بن یوسف (علامه حلی)، تذکره الفقها،( ط.ق) ، ج2، مکتبه الرضویه لاحیاء الآثار الجعفریه، بی تا
10- حلی، حسن بن یوسف (علامه حلی)، قواعد الاحکام، ج3، ( ط.ج) ، مؤسس? نشر اسلامی ، چاپ اول ، 1413 ه.ق
11- حلی، حسن بن یوسف (علامه حلی)، مختلف الشیعه،ج7، مؤسس? نشر اسلامی جامع? مدرسین قم، چاپ اول، 1415 ه.ق
12- حلی، محمد بن حسن (فخر المحققین)، ایضاح الفوائد فی شرح القواعد، ج3، چاپ قم، 1387 ه.ش، ص : 63
13- حلی، محمدبن احمد ( ابن ادریس حلی) ، سرائر، ج2، مؤسس? نشر اسلامی جامعه مدرسین قم، چاپ دوم، 1411 ه.ق
14- شایگان، علی، حقوق مدنی، ج1، بی تا
15- صفائی، حسین و امامی، اسدالله، مختصر حقوق خانواده ، نشر میزان، چاپ پنجم،1381
16- طباطبائی یزدی، سید محمد کاظم، تکمله عروه الوثقی ج2، کتاب القضاء ، چاپ حیدری، تهران، 1378 ه.ق
17- طباطبائی یزدی، سید محمد کاظم، عروه الوثقی، ج1، کتابفروشی اسلامیه، 1378
18- طباطبائی، علی، ریاض المسائل،( ط.ج) مؤسس? نشر اسلامی جامع? مدرسین قم، چاپ اول، 1419 ه.ق
19- طوسی، محمد بن حسن (شیخ طوسی)، المبسوط فی الفقه الامامیه ، مکتبه المرتضویه ، 1387
20- طوسی، محمد بن حسن (شیخ طوسی)، النهایه فی المجرد الفقه و الفتاوی، دار الاندلس، بیروت، بی تا
21- عاملی، زین الدین بن علی (شهید ثانی)، شرح لمعه، ج5، انتشارات داوری، قم، چاپ اول، 1410 ه.ق
22- عاملی، زین الدین بن علی (شهید ثانی)، مسالک الفهام، (ط.ج) ، مؤسس? معارف الاسلامیه، چاپ اول، 1416 ه.ق،
23- عمید، حسن، فرهنگ عمید، سازمان چاپ و انتشارات جاویدان، چاپ دهم، 1359
24- کاتوزیان، ناصر، الزامهای خارج از قرارداد، ج1، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 1374، ص : 160
25- کاتوزیان، ناصر، توالد بدون عشق، توجیه و نقد روی? قضائی، چاپ دوم، نشر میزان، 1381
26- کاتوزیان، ناصر، حقوق خانواده، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، چاپ ششم، 1382
27- کجباف، محمد باقر، روان شناسی رفتار جنسی، نشر روان، چاپ اول، 1378
28- کمانگر، احمد، اصول قضائی حقوقی، تهران، 1343
29- مامقانی، عبدالله، مناهج المتقین، چاپ نجف، بی تا
30- محقق داماد، مصطفی، بررسی فقهی حقوق خانواده، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ 7، 1379،
31- مطهری، مرتضی، اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب ، انتشارات صدرا، چاپ 16، 1381
32- معین، محمد، فرهنگ فارسی، ج4، بی تا
33- موسوی اردبیلی، استفتائات، ج1، انتشارات نجات ، بی تا
34- موسوی خمینی، روح الله ، تحریر الوسیله، ج2، دارالکتاب العلمیه، اسماعیلیان، قم، بی تا
35- نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج29، ناشر مکتبه الاسلامیه، چاپ آیدا، بی تا
36- نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج41، دارالکتاب الاسلامیه، چاپ ششم، 1363ه.ش
37- نراقی، ملامحمد (نراقی)، مستند الشیعه، ج2 ، بی تا
38- یزدی، محمد کاظم، عروه الوثقی، ج2، مؤسس? الاعلمی ، بیروت، چاپ دوم، 1409 ه.ق
ب- منابع اینترنتی
www.vakil.net
Abstract
Family is the smallest social subject in the society that is made of graft between one man and one woman. In Islam, establishment of sexual relations is known merely illegall in the family , then the effects of these relations is appearance in this subject. But there are effects that is imposed on sexual relations out of the marriage , for example adultery.
Entrance makes many effects for example ;make the reverence in marriage, perfect establishment dowry on man `s responsibility, necessity of alimoney pay, scraps the right of revocation,determine the kind of the divorce, necessity of keeping the number or lake that, determine the time that woman has to keep that, proof of parentage, enforcment the bed rule and etc.
In this thesis, we are considering the legal effects resulting on marriage relations and subjects concerned to conclution of marriage, dowry , alimoney, divorce and childerns.
Key Words:
Marriage relations, family, dowry, divorce
ِDamghan Islamic Azad University
Thesis for M.A Degree
Private Law Field
Title :
The concept of marriage and its legal effects
Supervisor :
Dr.Mohammad Javad Baghizadeh
Advisor :
Dr.Alireza Hasani
By :
Hamid Reza Ahmadi Lashaki
Winter 2012
1 – عمید، حسن، فرهنگ عمید، سازمان چاپ و انتشارات جاویدان، چاپ دهم، 1359 ، ص : 562
2 – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق ، انتشارات کتابخان? گنج دانش، چاپ 11، 1381، تهران،ص : 711
3 – همان، ص : 676
4 – همان، ص : 750
5 – همان
6 – کاتوزیان، ناصر، حقوق خانواده، ج1، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، چاپ ششم، 1382
7 – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، منبع قبل ، ص : 344
8 – صفائی، سید حسین و امامی، اسدالله، مختصر حقوق خانواده ، نشر میزان، چاپ پنجم، 1381، ص : 307
9 – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، منبع قبل ، ص : 750
10 – کاتوزیان، ناصر، منبع قبل ، ص : 102 و ص : 514
11 – صفائی، سید حسین و امامی، اسدالله، منبع قبل ، ص : 308
12 – همان
13 – همان ، ص : 309
14 – نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج29، ناشر مکتبه الاسلامیه ، چاپ آیدا، بی تا، ص : 247
15 – صفائی، سید حسین و امامی، اسدالله،منبع قبل ، ص : 309
16 – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، منبع قبل ، ص : 178
17 – کاتوزیان ، ناصر، منبع قبل ، ص : 228
18 – صفائی، سید حسین و امامی، اسدالله، منبع قبل ، ص : 127
19 – کاتوزیان، ناصر، منبع قبل ، ص : 228
20 – صفائی، سید حسین و امامی، اسدالله، منبع قبل ، ص : 127
21 – کجباف، محمد باقر، روان شناسی رفتار جنسی، نشر روان، چاپ اول، 1378، ص : 5
22 – مطهری، مرتضی، اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب ، انتشارات صدرا، چاپ 16، 1381، ص : 10
23 – همان، ص : 12
24 – همان، ص : 20
25 – همان، ص : 23
26 – همان، ص : 18
27 – همان، ص : 24
28 – همان، ص : 30
29 – کجباف، محمد باقر، منبع قبل، ص : 6
30 – مطهری ، مرتضی، منبع قبل ، ص : 12
31 – همان، ص : 13
32 – کاتوزیان ، ناصر، منبع قبل، ص : 100
33 – صفائی، سید حسین و امامی، اسدالله، منبع قبل ، ص : 257 و محقق داماد، مصطفی، بررسی فقهی حقوق خانواده، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ 7، 1379، ص : 64
34 – صفائی، سید حسین و امامی، اسدالله، منبع قبل ، ص : 109
35 – همان ، ص : 259
36 – کاتوزیان، ناصر، منبع قبل ، ص : 102
37 – محقق داماد، مصطفی، منبع قبل ، ص : 86
38 – عاملی، زین الدین بن علی (شهید ثانی)، مسالک الفهام، (ط.ج) ،ج7 ، مؤسس? معارف الاسلامیه، چاپ اول، 1416 ه.ق، صص : 281و282
39 – عاملی، زین الدین بن علی (شهید ثانی)، شرح لمعه، ج5، انتشارات داوری، قم، چاپ اول، 1410 ه.ق، ص : 177
40 – حر عاملی، محمد بن حسن ، وسائل الشیعه ( الاسلامیه ) ، ج14، انتشارات دار إحیاء التراث العربی، بیروت، بی تا، ص : 354 به بعد
41 – عاملی، زین الدین بن علی (شهید ثانی)، منبع قبل
42 – محقق داماد، مصطفی، منبع قبل ، ص : 91
43 – کاتوزیان، ناصر، منبع قبل ، ص : 104
44 – همان، ص : 105
45 – همان
46 – همان، ص : 104
47 – نجفی، محمد حسن، منبع قبل ، ص : 374
48 – حلی، جعفربن حسن(محقق حلی)، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج2، انتشارات استقلال، تهران، چاپ دوم، 1409 ه.ق، ص : 515
49 – حلی، حسن بن یوسف (علامه حلی)، تذکره الفقها،( ط.ق) ، ج2، مکتبه الرضویه لاحیاء الآثار الجعفریه، بی تا ، ص : 631
50 – حلی، محمدبن حسن (فخر المحققین)، ایضاح الفوائد فی شرح القواعد، ج2، چاپ قم، 1387 ه.ش، ص : 63
51 – نجفی، محمد حسن، منبع قبل، ص : 373
52 – طوسی، محمدبن حسن (شیخ طوسی)، النهایه فی المجرد الفقه و الفتاوی، دار الاندلس، بیروت، بی تا، ص : 452 و حلبی، تقی بن نجم الدین ( ابی الصلاح حلبی)، الکافی فی الفقه، مکتبه الأمیر المؤمنین ع، اصفهان، 1403 ه.ق، ص : 286 و علامه حلی، منبع قبل و فخر المحققین، منبع قبل، ص :62 و شهید ثانی، شرح لمعه، ج5، ص : 182 و شهید ثانی، مسالک الافهام، ج7، ص : 297
53 – حلی، محمدبن احمد(ابن ادریس حلی)، سرائر ، ج2، مؤسس? نشر اسلامی جامعه مدرسین قم، چاپ دوم، 1411 ه.ق، صص : 522 و 523
54 – محقق داماد، مصطفی، منبع قبل ، ص : 129
55 – نجفی، محمد حسن، منبع قبل ، ص : 364
56 – کاتوزیان، ناصر، منبع قبل ، ص : 102
1 – همان، ص : 109
58 – محقق داماد، مصطفی، منبع قبل ، ص : 105
59 – حر عاملی، محمد بن حسن، منبع قبل، ص : 345
60 – همان
61 – طباطبائی، علی، ریاض المسائل،( ط.ج) مؤسس? نشر اسلامی جامع? مدرسین قم، چاپ اول، 1419 ه.ق، ص : 207
62 – نجفی، محمد حسن ، منبع قبل ، ص : 430
63 – صفائی، سید حسین و امامی، اسدالله، همان ، ص : 108
64 – محقق داماد، مصطفی، همان، ص : 108
65 – امامی، حسن، حقوق مدنی، ج4، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، چاپ سوم، 1350، ص : 324
66 – کاتوزیان، ناصر، منبع قبل ، ص : 111 و صفائی، سید حسین و امامی، اسدالله، منبع قبل ، ص : 109 و بحرانی ، ابوالحسن سلیمان بن عبدالله (محقق بحرانی)، حدائق الناضره ، ج23،جماعه المدرسین، قم، 1363 ه.ق ، ص : 495
67 – صفائی، سید حسین و امامی، اسدالله، منبع قبل ، ص : 90
68 – صفائی، سید حسین و امامی، اسدالله ، منبع قبل ، ص : 90 و طباطبائی یزدی، سید محمد کاظم، عروه الوثقی، ج1، کتابفروشی اسلامیه، 1378 ، ص : 700 و مامقانی، عبدالله، مناهج المتقین، چاپ نجف، بی تا ، ص : 361
69 – کاتوزیان، ناصر، منبع قبل ، ص : 124
70 – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، منبع قبل ، ص : 702
71 – کاتوزیان، ناصر، همان، ص : 125
72 – یزدی، محمد کاظم، منبع قبل، ص :361 و حلی، حسن بن یوسف (علامه حلی)، تذکره الفقها، ج2، همان و علامه حلی، قواعد الاحکام، ج2، ص : 27 و میرزای قمی، جامع الشتات ، صص : 440 و 470 و 474 ونجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج29، ص : 175
73 – طوسی محمد بن حسن (شیخ طوسی)، النهایه، چاپ بیروت، بی تا، ص :

دیدگاهتان را بنویسید