پایان نامه رایگان با موضوع دانشگاه تهران

دانلود پایان نامه

464
74 – عاملی، زین الدین بن علی (شهید ثانی)، مسالک الافهام، ج7، ص : 358 و آشتیانی، میرزامحمد، کتاب النکاح، ص :20 و نراقی، ملامحمد (نراقی)، مستند الشیعه، ج2، ص : 459 و نجفی، محمد حسن، منبع قبل ، ص : 177
75 – موسوی خمینی،روح الله، تحریر الوسیله، ج2، دارالکتاب العلمیه ، اسماعیلیان، قم، بی تا، ص : 254
76 – محقق داماد، مصطفی، منبع قبل، ص : 54
77 – نراقی، ملامحمد، (نراقی)، منبع قبل، ص : 461
78 – یزدی، محمد کاظم، منبع قبل ، ص : 864
79 – کاتوزیان، ناصر، منبع قبل ، ص : 139
80 – صفائی، سید حسین و امامی، اسدالله، منبع قبل ، ص : 156
81 – کاتوزیان، ناصر،منبع قبل، ص : 155
82 – نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام، ج30، دارالکتاب الاسلامیه، بی تا ،ص : 41 و عاملی، زین الدین بن علی (شهید ثانی)، مسالک، ج8، مؤسس? معارف الاسلامیه، چاپ اول، 1416 ه.ق، ص : 191
83 – کاتوزیان، ناصر،همان، ص : 154 و امامی، حسن، منبع قبل ، صص : 394 و 395 و محقق قمی، جامع الشتات، ص : 425 و حلی،حسبن بن یوسف (علامه حلی)، مختلف الشیعه،ج7، مؤسس? نشر اسلامی جامع? مدرسین قم، چاپ اول، 1415 ه.ق ، ص : 546
84 – صفائی، سید حسین و امامی، اسدالله، همان ، ص : 157
85 – شایگان، علی، حقوق مدنی، ج1، بی تا، ش : 787
86 – طوسی محمد بن حسن (شیخ طوسی)، النهایه ، ص : 470 و شیخ طوسی، المبسوط فی الفقه الامامیه،ج4، مکتبه المرتضویه ،1387 ،ص : 317 و نجفی، محمد حسن، منبع قبل، ص : 171
87 – همان و عاملی، زین الدین بن علی (شهید ثانی)، منبع قبل ، ص : 192
88 – کاتوزیان، ناصر، منبع قبل ، ص : 140 و جعفری لنگرودی، محمد جعفر، منبع قبل ، ص : 702 و صفائی، سید حسین و امامی، اسدالله، منبع قبل ، ص : 142
89 – کاتوزیان، ناصر، منبع قبل ،ص : 142
90 – همان
91 – مجاهد، محمد، مناهل، کتاب نکاح، بی تا
92 – صفائی، سید حسین و امامی، اسدالله، منبع قبل ، ص : 156
93 – عاملی، زین الدین بن علی (شهید ثانی) ، شرح لمعه ،ج5، انتشارات داوری، قم، چاپ اول، 1410 ه.ق، ص : 347
94 – موسوی خمینی،روح الله، منبع قبل ، ص : 300 ، مسأل? 14
95 – محقق داماد، مصطفی، منبع قبل ، ص : 250
96 – عاملی، زین الدین بن علی (شهید ثانی)، مسالک،ج 8، ص : 433
97 – نجفی، محمد حسن، منبع قبل ، ص : 171
98 – صفائی، سید حسین و امامی، اسدالله، منبع قبل، ص : 159
99 – همان ، ص : 163
100 – حلی، جعفربن حسن (محقق حلی)، شرایع الاسلام، ج2، ص : 548 و عاملی، زین الدین بن علی (شهید ثانی) ، مسالک،ج8، مبحث تفویض، ص : 203 ونجفی، محمد حسن، جواهرالکلام ، ج31، مکتبه الاسلامیه ، تهران، بی تا، ص : 49 و موسوی خمینی، روح الله، منبع قبل، ص: 297
101 – حلی، حسن بن یوسف (علامه حلی) ، قواعد الاحکام، ج3، ( ط.ج) مؤسس? نشر اسلامی، چاپ اول، 1413 ه.ق، ص : 50 به بعد
102 – صفائی، سید حسین و امامی، اسدالله،منبع قبل ، ص : 164 ونجفی، محمد حسن، منبع قبل ، ص : 53
103 – محقق داماد، مصطفی، منبع قبل ، ص: 258
104 – کاتوزیان، ناصر، منبع قبل ، ص : 160
105 – امامی، حسن، منبع قبل ، صص : 425 و 426
106 – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، منبع قبل ، ص : 702 و صفائی، سید حسین و امامی، اسدالله، منبع قبل ، ص : 162
107 – همان ، ص : 177
108 – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، منبع قبل ، ص : 675
109 – کاتوزیان، ناصر، حقوق خانواده، ج1، ص : 174
110 – همان
111 – محقق داماد، مصطفی، منبع قبل ، ص : 220
112 – کاتوزیان، ناصر، منبع قبل ، ص : 187
113 – همان ،ص : 183
114 – محقق داماد، مصطفی، منبع قبل ، ص : 297
115 – کاتوزیان، ناصر، منبع قبل، ص : 184 و صفائی، سید حسین و امامی، اسدالله، منبع قبل ، ص : 140
116 – کاتوزیان، ناصر، منبع قبل ، ص : 186 و امامی، حسن، حقوق مدنی، ج4، ص : 456 و همان مؤلف، حقوق مدنی، ج2، ص : 265
117 – کمانگر، احمد، اصول قضائی حقوقی، تهران، 1343 ، ص : 178
118 – عاملی، زین الدین بن علی (شهید ثانی)، مسالک الافهام، ج8،مبحث نفقات ، ص : 439 ونجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج31، ص : 304
119 – کاتوزیان، ناصر، منبع قبل ، ص : 192
120 – همان ، ص : 200
121 – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، منبع قبل ، ص : 11
122 – کاتوزیان، ناصر، الزامهای خارج از قرارداد، ج1، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 1374، ص : 160
123 – دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، ص :677
124 – همان، ص : 203
125 – مطهری، مرتضی، ص : 272 برگرفته از سایت www.vakil.net
126 – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، منبع قبل ، ص : 710
127 – کاتوزیان، ناصر، حقوق خانواده، ج1، ص :272
128 – همان، ص : 300
129 – همان، ص : 327 و صفائی، سید حسین و امامی، اسدالله، منبع قبل، ص : 218
130 – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص : 433
131 – همان ، ص : 766
132 – کاتوزیان، ناصر، منبع قبل، ص : 447
133 – همان، ص : 436
134 – طباطبائی یزدی، کاظم، ملحقات عروه الوثقی، کتاب عده، جزء 2، ص : 113 و امامی، حسن، حقوق مدنی، ج4، ص : 45
135 – کاتوزیان، ناصر، منبع قبل ، ص : 447
136 – همان ، ص : 436 و صفائی، سید حسین و امامی، اسدالله، منبع قبل ، ص : 242
137 – کاتوزیان، ناصر، همان ، ص : 437
138 – همان، ص : 449
139 – کاتوزیان، ناصر، منبع قبل ، ص : 506
140 – همان، ص : 506
141 – طهر در لغت به معنای پاک شدن است و در اصطلاح حقوقی عبارت است از پاکی زن از عادت زنانگی و نیز مدتی که بین دو عادت زنانگی قرار می گیرد. صفائی، سید حسین و امامی، اسدالله، منبع قبل، ص : 105
142 – کاتوزیان، ناصر، همان، ص : 517
143 – کاتوزیان، ناصر، منبع قبل ، ص : 276
144 – همان ، ص : 278
145 – همان، ص : 280
146 – همان ، ص : 281
147 – محقق داماد، مصطفی، بررسی فقهی حقوق خانواده، ص : 279
148 – همان، ص : 280
149 – نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج30، ص : 594
150 – کاتوزیان، ناصر، همان، ص : 285
151 – طوسی، محمدبن حسن (شیخ طوسی)، المبسوط ، ج4 ، ص : 317
152 – حلی، جعفربن حسن (محقق حلی)، شرایع الاسلام، کتاب النکاح ، ص : 543 و عاملی، زین الدین بن علی (شهید ثانی)، مسالک الافهام، ج8 ، ص : 129 و عاملی، زین الدین بن علی (شهید ثانی)، شرح لمعه، کتاب النکاح،ج5، ص : 394 و طباطبایی، علی، ریاض، ج2، ( ط.ق) ،کتاب النکاح ، مؤسس? آل بیت، چاپ سنگی، 1404 ه.ق، ص : 134 به بعد و نجفی،محمد حسن، جواهر الکلام، جلد 30، بحث عیوب نکاح، ص : 318
153 – صفائی، سید حسین و امامی، اسدالله،منبع قبل ، ص : 104
154 – کاتوزیان، ناصر، همان ، ص : 500
155 – کاتوزیان، ناصر، همان ، ص : 501
156 – همان، ص : 525
157 – عمید، حسن، فرهنگ عمید ، ص : 1055 و معین، محمد، فرهنگ فارسی، ج4، ص : 4714 و دهخدا، علی اکبر، لغتنامه، ذیل کلم? نسب
158 – صفائی، سید حسین و امامی، اسدالله، منبع قبل ، ص : 256 و کاتوزیان، ناصر، حقوق خانواده ، ج2، شرکت سهامی انتشار ، چاپ ششم، 1383، ص : 1
159 – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص : 711
160 – صلب به معنای سخت، شدید و قوی و نیز به معنای استخوانهای درشت ، تیر? پشت کمر، کمر آمده است و وقتی می گویند که او از صلب فلان است یعنی از نسل و اولاد اوست و برادر صلبی یعمی برادری که از پدر شخص باشد . عمید، حسن، فرهنگ عمید، ص : 694
161 – بطن به معنای شکم و درون یک چیز می باشد . عمید، حسن، همان ، ص : 202
162 – صفائی، سید حسین و امامی، اسدالله، منبع قبل ، ص : 256
163 – همان ، ص : 277
164 – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، منبع قبل، ص : 712
165 – صفائی، سید حسین و امامی، اسدالله، منبع قبل ، ص : 307
166 – کاتوزیان، ناصر، حقوق خانواده، ج2، ص : 19
167 – محمد محی الدین عبدالحمید، الاحوال الشخصیه ، ش : 181، ص : 375 به نقل از کاتوزیان، ناصر، منبع قبل ، ص : 19
168 – صفائی، سید حسین و امامی، اسدالله، منبع قبل، ص : 313
169 – همان، ص : 322
170 – کاتوزیان، ناصر، منبع قبل ، ص : 14
171 – نجفی، محمد حسن،جواهر الکلام، کتاب نکاح،ج31، ص : 231
172 – عاملی، زین الدین بن علی (شهید ثانی)، مسالک الافهام، ج8، ص : 380
173 – کاتوزیان، ناصر، منبع قبل ، ص : 15
174 – صفائی، سید حسین و امامی، اسدالله، منبع قبل ، ص : 280
175 – همان، ص : 282
176 – عمید، حسن، منبع قبل ، ص : 757
177 – صفائی، سید حسین و امامی، اسدالله، منبع قبل، ص : 282
178 – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، منبع قبل، ص : 497
179 – صفائی، سید حسین و امامی، اسدالله، منبع قبل، ص : 284
180 – نجفی، محمد حسن، منبع قبل، ص : 229
181 – همان
182 – صفائی، سید حسین و امامی، اسدالله، منبع قبل ، ص : 284
183 – نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج31، ص : 223
184 – طوسی، محمدبن حسن (شیخ طوسی)، المبسوط فی الفقه الامامیه ، ج5 ، مکتبه المرتضویه ، 1387، ص : 232
185 – صفائی، سید حسین و امامی، اسدالله، منبع قبل ، ص : 286
186 – کاتوزیان، ناصر، حقوق خانواده، ج2، ص : 62
187 – همان ، ص : 66
188 – امامی، حسن، حقوق مدنی، ج5، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، بی تا ، ص : 175 و امامی، اسدالله، مطالع? تطبیقی نسب در حقوق ایران و فرانسه، تهران، 1349، ص : 218
189 – نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج29، ص : 244 به بعد و عاملی، زین الدین بن علی (شهید ثانی)، مسالک، ج8، ص : 392 و بجنوردی، محمد حسین، القواعد الفقهیه، ج4، نشر هادی، قم، چاپ اول، 1419 ه.ق، ص : 43 به بعد9 و طباطبائی یزدی، محمد کاظم، تکمله عروه الوثقی ج2، کتاب القضاء ، چاپ حیدری، تهران، 1378 ه.ق، ص : 197 به بعد
190 – همان
191 – صفائی، سید حسین و امامی، اسدالله، منبع قبل ، ص : 312 و امامی، حسن، منبع قبل، ص : 176
192 – صفائی، سید حسین و امامی، اسدالله، منبع قبل
193 – امامی، حسن، منبع قبل ، ص : 176 و کاتوزیان، ناصر، منبع قبل ، ص : 20
194 – صفائی، سید حسین و امامی، اسدالله، منبع قبل ، ص : 313 و کاتوزیان، ناصر، منبع قبل ، ص : 20
195 – کاتوزیان، ناصر، همان ، ص : 11
196 – صفائی، سید حسین و امامی، اسدالله، همان ، ص : 316
197 – عاملی، زین الدین بن علی (شهید ثانی) ، شرح لمعه، ج5، ص : 432 و نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام،ج31، ج نکاح، احکام اولاد، ص : 223
198 – امامی، حسن، حقوق مدنی،ج 4، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، چاپ سوم، 1350،ص : 291
199 – کاتوزیان، ناصر ، منبع قبل ، ص : 20
200 – امامی، حسن، حقوق مدنی، ج5، ص : 186
201 – صادق الحسینی، محمد، المسائل المستحدثه، ج1، ص :12
202 – کاتوزیان، ناصر، منبع قبل ، قرائت و تمرین 10، ص : 29
203 – حلی، جعفر بن حسن (محقق حلی) ، شرایع الاسلام، ج4 ، انتشارات استقلال، چاپ دوم، تهران، 1409 ه.ق، ص : 943 و عاملی، زین الدین بن علی (شهید ثانی)، شرح لمعه، ج9، انتشارات داوری، چاپ اول، 1410 ه.ق، ص : 161و نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام، ج41، دارالکتاب الاسلامیه، چاپ ششم، 1363 ه.ش، ص : 396 و وموسوی خمینی، روح الله، تحریر الوسیله، ج2، دارالکتاب الاعلمیه،اسماعیلیان، بی تا، ص :472، مسأل? : 13
204 – صفائی، سید حسین و امامی، اسدالله، منبع قبل ، ص : 318
205 – کاتوزیان، ناصر، توالد بدون عشق، توجیه و نقد روی? قضائی ، چاپ دوم، نشر میزان، 1381، ص : 47 به بعد
206 – صفائی، سید حسین و امامی، اسدالله، همان ، ص : 321
207 – همان ، ص : 321
208 – صانعی، استفتائات پزشکی، مسائل 111 و 198
209 – موسوی اردبیلی، استفتائات، ج1، انتشارات نجات ، مسأل? 1
210 – نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج31، ص : 224
211 – صفائی، سید حسین و امامی، اسدالله، منبع قبل، ص : 255
212 – صفائی، سید حسین و

Leave a Reply