پایان نامه رایگان درباره نرم افزار، Technology، کسب و کار

زن
تحصیلات:
کاردانی
کارشناسی
کارشناسی ارشد و بالاتر
سابقه کار در حوزه فناوری اطلاعات:
کمتر از 5 سال
5 تا 10 سال
10 تا 15 سال
بیشتر از 15 سال
بخش دوم: سئوالات پرسشنامه
نظر خود را درباره هر یک از موارد ذیل بیان نمایید
ردیف
ابعاد و شاخص های (مولفه های) موثر
بسیار کم
کم
متوسط
زیاد
بسیار زیاد
بعد زیر ساخت فنی سازمان
1
شبکه
میزان گستردگی شبکه اینترانت سازمان
2
سخت افزار
سطح فناوری تجهیزات بکار گرفته شده در شبکه ها و سیستم های الکترونیکی سازمان
3
ضریب نفوذ سخت افزارهای بکارگرفته شده در شبکه ها و سیستم های الکترونیکی سازمان
4
پشتیبانی و امنیت
سخت افزار
میزان تدوین و بکارگیری استانداردها و خط مشی های امنیتی لازم
5
میزان بکارگیری نرم افزارهای امنیتی مناسب
6
میزان توجه و اهتمام سازمان به حفظ حریم شخصی افراد
بعد سیستم ها و خدمات
7
ویژگی های کارکردی
نرم افزار
میزان پوشش دهی گسترده کسب و کار
8
میزان رضایت کاربران از کار با نرم افزار
9
میزان پوشش اطلاعات
ویژگی های نرم افزار
میزان تولید و توسعه نرم افزارهای سازمان
10
قابلیت اجرای نرم افزارهای سازمان
11
ارایه خدمات الکترونیکی
میزان بهره گیری از وبسایت ها و پورتال های مناسب
12
تامین و بروز رسانی محتوای مناسب و مکفی برای آگاه سازی و اطلاع رسانی شهروندان
بعد زیر ساخت غیر فنی سازمان
13
مدیریت و راهبردهای
کسب و کار IT
برنامهریزی دقیق و راهبردی متناسب با محیط تجاری سازمان
14
میزان هماهنگی ایجاد شده بین بخش های مختلف درگیر با پروژه
15
میزان تدوین چشم انداز و سیاست های مرتبط با بخش IT
16
میزان حمایت و پشتیبانی مدیران ارشد سازمان از پروژه
17
میزان تدوین و اجرای دستورالعمل ها و قوانین مرتبط با IT در سطح سازمان
18
نیروی انسانی IT
میزان آموزش فناوری اطلاعات به کارکنان سازمان
19
میزان بهره گیری سازمان از نیروی کار متخصص و آشنا به سیستمهای و شبکه های الکترونیکی
20
سطح توانایی عملی متخصصین فناوری اطلاعات
بعد فرهنگی و اجتماعی
21
آموزش و توسعه
میزان آموزش های ارایه شده به مردم در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات
22
فراهم نمودن زمینه‌های آموزش و توانمند‌سازی برای پرسنل سازمان
23
توسعه سواد اجتماعی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات
24
میزان تشویق و ترغیب های ارایه شده به مردم برای استفاده از خدمات الکترونیکی
25
دسترسی و تعامل
میزان تعامل و تراکنش های کاربران با وبسایت و پورتال های سازمان
26
قابلیت دسترسی سریع و آسان به وبسایت و پورتال های سازمان
27
میزان همکاری سازمان با نهادهای ذیربط و مرتبط (همچون پارک های علم و فناوری، مراکز تحقیق و توسعه و …)
بعد اقتصادی
28
پشتیبانی خدمات الکترونیکی
میزان کیفیت و قیمت اتصال به شبکه های ارتباطاتی و اطلاعاتی سازمان
29
میزان رسیدگی و پاسخگویی به شکایات الکترونیکی
30
ارایه مشاوره و حمایت های سازمان از خدمات IT محور به عموم مردم
31
سایر
میزان مالکیت تجهیزات و زیر ساخت های تکنولوژیکی سازمان
32
میزان ارزش افزوده ایجاد شده بواسطه توسعه و گسترش خدمات الکترونیکی
33
تعداد معاملات انجام شده به روش الکترونیکی
34
اتخاذ سیاست‌های تشویقی و حمایتی به منظور جلب مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی
35
میزان برون‌سپاری عملیات اجرایی پروژه‌های توسع? خدمات الکترونیک به بخش خصوصی
36
میزان امکان‌سنجی های انجام شده در خصوص ایجاد منابع درآمد پایدار یا تأمین بخشی از هزینه‌ها از طریق ارائ? خدمات الکترونیک
37
میزان سرمایه گذاری های انجام شده در زیرساخت‌های ارتباطی- شبکه‌ای سازمان
38
میزان پیش‌بینی و ارائ? راهکارهای تأمین منابع مالی- اعتباری از سوی نهادهای بالادست
بعد جغرافیایی و مکانی
39
GIS
مسیریابی بهینه خدمات شهری
40
میزان تحلیل های انجام شده در خصوص مدیریت مکانی و زمانی شهری
41
مکان یابی و مکان گزینی بهینه علمی دفاتر بر مبنای تراکم و نیاز نواحی مختلف شهر
The University of Sistan & Baluchestan
Graduate School
M.A Thesis in Information Technology Management (MIT)
Tendency: Total Quality management
Title:
Study of E-Municipality’s Establishment and Developments Platforms in Zahedan with the Benchmarking
Superviser:
Dr. Noor Mohammad Yaqoubi
Advisor:
Dr. Habibollah Salarzehi
Researched by:
Mokhtar Shahraki
Aug 2011
Abstract:
After technologies relevant to information and communications technology found their way into our daily lives, concepts such as electronic government and electronic city became popular all over the world containing a broad range of subjects. Electronic municipality is one of the major foundations of electronic city and the main goal of its implementation is increasing municipalities’ service provision to full time, 24 hours a day and 7 days a week, in order to fulfill citizens’ needs. However, how to achieve such an important goal is a huge challenge for experts and specialists of this subject. Therefore, in the current research researchers examine and discuss foundations of implementation and development of electronic municipality in the city of Zahedan. For this purpose foundations of implementation and development of Zahedan electronic municipality and its relevant indicators in comparison with efficient model were identified with the aid of a modeling approach and based on comparison of existing foundations of Zahedan city with one of efficient models in the country, Isfahan electronic municipality model, and also using opinions of experts and specialists of both provinces.
Results of research shows that foundations of implementation and development for readiness of Zahedan electronic municipality includes 6 aspects as follows: technical foundation, non-technical foundation, systems and services, economical aspect, geographical and location aspects, cultural and social aspects from which there is a significant gap between technical foundation and social cultural aspect. Furthermore, Zahedan model has a significant gap with the efficient model comparing indicators such as education and development (including all its sub-indicators), availability and interaction (including all its sub-indicators), network, support and hardware security, GIS (particularly the sub-indicator of extent of analysis carried out on city time and place management), and also in average IT human resources indicator. Finally, resolutions and suggestions were offered to reduce the gap between the two models.
Keywords : E-Government , E-City , E-Municipality
1 Data Flow Diagram
2 Ikeuchi K.; Sakauchi M.; Kawasaki H.; Sato I., 2004.; Donath, 2004.
3 Fukuda T.; Nagahama R.; Kaga A.; Sasada T., 2003
4 World Information Technology and Services Alliance
5 Brown & Brudney
6 Singla
7 Susatijo & Asmoro
8 Mohd Khalid , N. and Abdul karim
9 Hughes
10 Tat-kei Ho
11 li
12 Methodology
13 Cross Sectional
14. ?-Cronbach
15 Snow ball sampling
16. Kaiser-Mayer-Olkin
17. Measure of sampling adequacy
18 Bartlett’s test
—————
————————————————————
—————
————————————————————
‌ب
‌أ

دیدگاهتان را بنویسید