پایان نامه رایگان درباره Technology، Environment، Globalization

ا.ح.( 1386)، طراحی و ساخت شهر الکترونیکی: مطالعه موردی شهر برزیان، مجله تکفا، سال 5، شماره 2.
16. گزارشی از اجرای طرح تکفاب در ایران، سلامت الکترونیکی گامی نو در توسعه خدمات بهداشتی،(1386) قابل دسترسی در سایت:
http://www.aftab.ir/news/2004/sep/14/c3c1095143283.php
17. شهر الکترونیکی بوستون، قابل دسترسی در سایت:
http://www.2hamshahri.net/hamnews/1382/82052/infor/igozar.htm#s2760
18. شهر الکترونیکی: آشنایی با تعریف و راهکار های پیاده سازی شهر الکترونیک E-CITY، قابل دسترسی در سایت: http://yazdit.mihanblog.com/post/1016
19. مرادی نور، ز.، ملاصالحی،ل.( 1385)، پایتخت الکترونیکی تجلی عدالت پروری، گروه مهندسی ره شهر، بخش تحقیق و توسعه، فصل 18،چاپ شهر.
20. بمانیان، م.ر.، محمودی نژاد، ه.( 1386)، بررسی یک ضرورت: التزام تحقق پذیری شهر سازی الکترونیک:مفاهیم و چالش ها، اولین کنفرانس شهرداری الکترونیک.
21. شهرهای الکترونیکی ایران، قابل دسترسی در سایت:
http://www.ayandehnegar.org/s_1.php?news_id=2516
22. شهر الکترونیکی مشهد، قابل دسترسی در سایت:
http://www.newsletter.magfa.com/detail.asp?id=2662
23. شهر الکترونیکی کیش، قابل دسترسی در سایت:
http://pardis.net/itnews/shownews.asp?id=3313
24. آینده تهران،قابل دسترسی در سایت:
www.Aftab.ir Saturday, apr 12, 2008
25. عاملی، س.ر.( 1382)، دو جهانی شدن ها و آینده جهان، کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره 69-70.
26. بعلی، ف.،( 1382) جامعه، دولت و شهرنشینی: تفکر جامعه شناسی ابن خلدون، ترجمه علامرضا جمشیدیها، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
27. عاملی، س.ر.(1382)، دو جهانی شدن ها و هویت های همزمان آینده، کارگاه علمی آینده اندیشی، ج، قابل دسترسی در سایت: http://iranwsis.org
28. عاملی، س.ر.( 1383)، صنعت همزمان ارتباطات و دو فضائی شدن فرهنگ، دیدگاه، سال اول، شماره1و2، صص. 1-24.
29. بمانیان،م،ر و محمودی نژاد،ه.(1386) بررسی یک ضرورت: التزام تحقق پذیری شهرسازی الکترونیک:مفاهیم و چالش ها، تهران، اولین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیک.
30. معتمد نژاد، ک.،(1383) جامعه اطلاعاتی اندیشه های بنیادی، دیدگاه های انتقادی و چشم انداز های جهانی، مرکز پژوهش های ارتباطات، تهران،
31. یعقوبی، ن.(1386) دولت الکترونیک ( رویکرد مدیریتی ).نشر افکار
32. البدوی،ا و قپانچی، ا،ح. (1386) طراحی و ساخت شهر الکترونیک: مطالعه موردی شهر برزیان، تهران، اولین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیک.
33. نیلی، م.، و همکاران،( 1381) استراتژی توسعه صنعتی کشور، مرکز نشردانشگاه صنعتی شریف.
34. سازمان گسترش و نو سازی صنایع ایران،( 1381) نظام نامه اجرایی کلینیک مشاوره مدیریت و بهره وری در صنایع کوچک و متوسط، موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی.
35. فتحیان، م.، (1384)ارائه مدل ارزیابی بسترهای توسعه الکترونیکی شرکت های کوچک و متوسط کشور، گزارشنامه طرح پژوهشی، معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران.
36. باقری نژاد، ج و ستاری، ه.(1385) ارایه مدلی برای ارزیابی بسترهای توسعه الکترونیکی سازمان بورس اوراق بهادار برای پیاده سازی دولت الکترونیک، تهران، اولین همایش بورس الکترونیک.
37. تشکری قنبریان، آ و ناصری، س.(1386) شهروند الکترونیکی و آموزش الکترونیکی، تهران، اولین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیک.
38. کارگر راضی، م.(1386) بررسی تحقق شهرداری الکترونیک در ایران و چالش های پیش رو، تهران، اولین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیک.
39. قادری، ا و امیری، م. (1386) نقش و ضرورت استقرار شهر الکترونیک در توسعه پایدار، تهران، اولین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیک.
40. لطفی، م. (1386) فناوری و اطلاعات ابزاری برای تحقق مدیریت شهری، تهران، اولین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیک.
41. شاه بنده، م، ر.(1386) ضرورت بسترسازی فرهنگی و ساختاری پیش نیار ارائه خدمات الکترونیکی شهروندی، تهران، اولین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیک.
42. فتحیان، م.(1386) بررسی ویژگیهای تجارت در شهر های الکترونیکی، تهران، اولین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیک.
43. شیروانی، حمیرضا و بانشی، زهرا (1388)، ارزیابی آمادگی الکترونیکی شهرداری شهر جدید بهارستان در راستای تحقق شهرداری الکترونیکی، فصلنامه مدیریت شهری، شماره 23.
44. نژادجوادی‌پور، مهران، حیدری،حسین، رستمی، جواد (1386)، تدوین چشم‌انداز، مأموریت و اهداف شهرداری‌های الکترونیک در شهرهای کوچک و اقماری در حال توسعه، دومین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیکی.
45. Antti, K., Ari-eikko, A. (2005) E-City,Analysing Efforts to General local Daynamic in the city of Tampere, Publisher Tampere University Press.
46. Odendaal,N. ,(2003), Information and Communication Technology And local Governance: Understanding The Difference Between Cities in Developed And Emerging Economies. Computers, Environment and Urban systems. Vol. 27. pp. 585-607.
47. Cohen, G, Geenhuizen, M., Nijkaamp.r,( 2001). Bytes of Urban Amesterdam. Planning: A Dutch perspective. Free university Amesterdam Holland.
48. Coucleis, H.( 2001) The social construction of the digital city, university of alifornia press ,US.
49. Zlatko,U.,( 2000).How to build an E-city, Milan, university of Maribor, Sovenia,IEEE.
50. Colin Buchanan and Partners & Urban Cultures,( 2006). Cultural Industries and Evening Economy,.
51. Castells, M. (1993) European Cities, the Informational Society and the Global Economy, pp. 475-488, in R. T. LeGates and F. Stout (2003) The City Reader, London, Routledge..
52. Ameli, S. R.,( 2004). Dual Globalizations: Inter-religious Communication in the Real World and the Virtual World, in Islam im Dialog, Jahrgang 2, Nr. 7..
53. Dieberger, A., Frank, A. U.( 1998), A City Metaphor to Support Navigation in Complex Information Spaces, Information Technology Division, Emory University, Atlanta..
54. Waddell P.; Borning A.( 2004), A Case Study in Digital Government: Developing and Applying Urbanism, a System for Simulating Urban Land Use, Transportation, and Environmental Impacts, in Social Science ,Computer Review, Vol. 22, No. 1, pp. 27-51.
55. Graham, S., and A. Aurigi,( 1997). Virtual Cities, Social Polarization and the Crisis in Urban Public Space’, Journal of Urban Technology, Vol. 4, No. 1, pp. 19-52..
56. Budthimedhee, K; Li, J. and George, R. V,( 2002) ePlanning: A Snapshot of the Literature on Using the World Wide Web in Urban Planning, Journal of Planning Literature,Vol. 17, No. 2, pp. 227-246.
57. Norberg-Schulz, C. (1976) Place, in M. Miles, T. Hall and L. Borden (2000) The City Cultures Reader, London, Routledge.
58. Donath, J. S.,( 2004) Inhabiting The Virtual City, http://postcards.www.media.mit.edu/Thesis/IllustConv.frame.html
59. Ikeuchi K.; Sakauchi M.; Kawasaki H.; Sato I., ( 2004) Constructing Virtual Cities by Using Panoramic Images: Special Issue on Omni-Directional Research in Japan, International Journal of Computer Vision, Vol. 58, No. 3, pp. 237-247..
60. Fukuda T.; Nagahama R.; Kaga A.; Sasada T.( 2003) Collaboration Support System for City Plans or Community Designs Based on VR/CGTechnology, International Journal of Architectural Computing, Vol. 1, No. 4, pp. 461-469.
61. Wakabayashi, M., (2002)Urban Space and Cyberspace: Urban Environment in the Age of Media and Information Technology, International Journal of Japanese Sociology, Vol. 11, No. 1, pp. 6-18.
62. Van Veen, H. A. H. C., Distler, H. K Braun, S. J and Biilthogg, H. H.,( 1998) Navigating through a virtual city: Using virtual reality technology to study human action and perception, Computer Review, Vol. 22, No. 1, pp. 27-51..
63. Thorns, D. C.,( 2001) The Transformation of Cities: Urban Theory and Urban Life, New York, Palgrave, 2002.
64. Graham, S., and A. Aurigi,( 1997). Virtual Cities, Social Polarization and the Crisis in Urban Public Space’, Journal of Urban Technology, Vol. 4, No. 1, pp. 19-52.
65. Damaskopoulos,p.& Evgeniou, T.,( 2003) Adoption of new economy practices by SMEs In Eastern Europe, European management journal, vol. 21,No. 2.
66. Neeregaard P( 1992).,microcomputers in small & medium-size companies: Benefits Achieved and Problems Encountered, Proceedings of the third Australian Conference on information system, Wollongong.
67. Hadjimanolis A.,( 1999) Barriers to Innovation for SMEs in a small less Developed country (Cyprus) , Technovation, vol. 19, No. 9.
68. Lawrence,K.L.,(1997) Factors inhibiting the utilization of electronic commerce facilities in Tasmanian small-to-medium sized enterprises. In:8th Australasian Conference on Information Systems ,pp.587-597.
69. Fathian, M. ,Akhavan, P. , Hoorali, M.( 2008) E-readiness assessment of non-profit ICT SMEs in a developing country: The case of Iran, Technovation, Vol. 28. pp: 578-590.
70. Brown , M. M. , Brudney , J. L. (2003). “Learning Organizations in the Public Sector” , Public Administration Review , Vol. 63 , No. 1.
71. Hughes , O., & et al. (2002). “Public management and Administration” , Palgrave Mcmillan , third Edition.
72. Chaty , L., & Girlanda , C. (2002). “Toward on Electronic Administration? Local Information Systems or the Web Modernization of Local Administration”, International review of Administrative Sciences , Vol. 68, No. 1.
ضمایم : پرسشنامه تحقیق
بسمه تعالی
پاسخگوی گرامی؛
با سلام و احترام
پرسشنامهای که پیش روی شماست، جهت انجام پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان ” مطالعه بسترهای استقرار و توسعه شهرداری الکترونیک در زاهدان با رویکرد الگو برداری ” طراحی شده است.
این پرسشنامه مبتنی بر 2 بخش کلی است:
بخش اول مربوط به اطلاعات کلی جمعیت شناختی پاسخ دهنده می باشد.
بخش دوم مربوط به سوالات اصلی پرسشنامه است. ضمن اینکه سئوالات مطرح شده دارای طیف اهمیت 5 گزینهای است. شما میبایست میزان موافقت خود را با هر یک از سئوالات با علامت زدن داخل یکی از گزینههای “بسیار کم”، “کم”، “متوسط”، “زیاد”، یا “بسیار زیاد” نشان دهید.
گروه تحقیق این اطمینان را به شما میدهد که این پرسشنامه به صورت بی نام و پاسخهای آن تنها جهت انجام تحقیق مذکور مورد استفاده قرار میگیرد و هیچ گونه استفاده دیگری قرار نخواهد داشت.
” قطعاً ارائه پاسخ‌های دقیق حضرتعالی به عنوان یکی از صاحبنظران این حوزه، بر غنای هرچه بیشتر تحقیق خواهد افزود و تسریع در تکمیل و عودت پرسشنامه موجب تشکر و امتنان خواهد بود.”
با تشکر
گروه تحقیق
بخش اول: اطلاعات جمعیت شناختی
جنسیت:
مرد

دیدگاهتان را بنویسید