دانلود پایان نامه

4-5-1- 1- تشکیل ماتریس تاثیر مستقیم معیارهای تخصیص کارانه 82
4-5-1- 2- تشکیل ماتریس تاثیر مستقیم نرمال شده معیارهای تخصیص کارانه 83
4-5-1- 3- تشکیل ماتریس تاثیر کل معیارهای تخصیص کارانه 84
4-5-1- 4- تعیین روابط درونی معیارهای تخصیص کارانه 84
4-5-2- خوشه بندی پیامدهای مورد انتظار از اجرای طرح کارانه 86
4-5-2- 1- تشکیل ماتریس تاثیر مستقیم پیامدهای مورد انتظار از اجرای طرح کارانه 87
4-5-2- 2- تشکیل ماتریس تاثیر مستقیم نرمال شده پیامدهای مورد انتظار از اجرای طرح کارانه 88
4-5-2- 3- تشکیل ماتریس تاثیر کل پیامدهای مورد انتظار از اجرای طرح کارانه 88
4-5-2- 4- تعیین روابط درونی پیامدهای مورد انتظار از اجرای طرح کارانه 89
4-6- اولویت بندی معیارهای تخصیص کارانه 91
4-6-1- تعیین اهمیت پیامدهای اجرای طرح کارانه از نگاه خبرگان 92
4-6-2- تعیین ارتباط معیارهای تخصیص کارانه و پیامدهای اجرای طرح کارانه 92
4-6-3- تعیین اهمیت نسبی هریک از معیارهای تخصیص کارانه 93
4-6-4- تعیین میزان همبستگی هریک از معیارهای تخصیص کارانه 94
4-6-5- تعیین امتیاز هریک از معیارهای تخصیص کارانه 94
4-6-6- تعیین ارزش قطعی و اولویت بندی هریک از معیارهای تخصیص کارانه 95
4-7- جمع بندی فصل چهارم 97
فصل5: نتیجه گیری و پیشنهادها 99
5-1- مقدمه 100
5-2- نتیجه گیری 100
5-3- یافته های تحقیق 102
5-3-1- سوال اول: مهمترین معیارهای تخصیص کارانه در ادبیات 102
5-3-2- سوال دوم: مهمترین معیارهای تخصیص کارانه در پروژه های ساختمانی 103
5-3-3- سوال سوم:مهمترین پیامدهای اجرای طرح کارانه در پروژه های ساختمانی 104
5-3-4- سوال چهارم 105
5-3-4-1- سوال4،بخش1:خوشه بندی معیارهای تخصیص کارانه در پروژه های ساختمانی 105
5-3-4-2- سوال4،بخش1: خوشه بندی پیامدهای مورد انتظار از اجرای طرح کارانه 105
5-3-5- اولویت بندی معیارهای تخصیص کارانه 106
5-4- بحث 106
5-5- پیشنهادهای کاربردی 108
5-6- پیشنهادها برای تحقیقات آتی 110
5-7- محدودیت های تحقیق 111
مراجع 112
پیوست‌ها 116

فهرست اشکال
شکل (1-1( مراحل انجام تحقیق 7
شکل (2-1( فرآیندها و فعالیته های منابع انسانی و جایگاه ارزیابی عملکرد و جبران خدمات در فرآیندهای منابع انسانی 11
شکل (2-2( فرآیند انجام تحقیق 43
شکل (2-3) خانه کیفیت 44
شکل (2-4) مقیاس زبانی برای اهمیت نسبی 46
شکل (4-1) شبکه ارتباط میان تم های داده های حاصل از مصاحبه ها(نرم افزار atlas.ti) 80
شکل (4-2) نقشه تماتیک داده های حاصل از مصاحبه 81
شکل (4-3) نمودار علی معیارهای تخصیص کارانه 85
شکل (4-4) نمودار علی پیامدهای مورد انتظار از اجرای طرح کارانه 90
شکل (4-5) خانه های کیفیت مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها 91
شکل (4-6) ارزش قطعی و رتبه نهایی معیارهای تخصیص کارانه 96

فهرست جداول
جدول (2-1) طبقه بندی انواع پاداش توسط دی سنزو ورابینز 18
جدول (2-2) مطالعات داخلی،یافته ها و روشهای مورد استفاده در خصوص کارانه 38
جدول (2-3) مطالعات خارجی،یافته ها و روشهای مورد استفاده در خصوص کارانه 39
جدول (3-1) نمونه ای برای آماده سازی داده های کیفی 60
جدول (3-2) مقیاسهای زبانی برای قضاوت اهمیت 64
جدول (3-3) روابط نمادهای گرافیکی و اعداد فازی مرتبط 65
جدول (3-4) همبستگی ها، نمادهای گرافیکی و اعداد فازی مرتبط 65
جدول (4-1) معیارهای شناسایی شده تخصیص کارانه از ادبیات تحقیق 70
جدول (4-2) سازماندهی داده های بدست آمده از مصاحبه اول 71
جدول (4-3) سازماندهی داده های بدست آمده از مصاحبه دوم 71
جدول (4-4) سازماندهی داده های بدست آمده از مصاحبه سوم 72
جدول (4-5) سازماندهی داده های بدست آمده از مصاحبه چهارم 72
جدول (4-6) سازماندهی داده های بدست آمده از مصاحبه پنجم 73
جدول (4-7) سازماندهی داده های بدست آمده از مصاحبه ششم 73
جدول (4-8) سازماندهی داده های بدست آمده از مصاحبه هفتم 74
جدول (4-9) سازماندهی داده های بدست آمده از مصاحبه هشتم 74
جدول (4-10) عناوین کدهای حاصل از تحلیل داده های مصاحبه 74
جدول (4-11) معیارهای نهایی تخصیص کارانه در پروژه های ساختمانی(استخراجی از بخش کیفی تحقیق) 78
جدول (4-12) پیامدهای مورد انتظار از اجرای طرح کارانه در پروژه های ساختمانی 79
جدول (4-13) جمع بندی نظرات خبرگان با استفاده از میانگین حسابی(ماتریس تاثیر مستقیم) برای معیارهای تخصیص کارانه 83
جدول (4-14) ماتریس تاثیر مستقیم نرمال شده 83
جدول (4-15) ماتریس کل 84
جدول (4-16) مقادیر r و c برای هر عامل 85
جدول (4-17) مقادیر ri+ci و ri-ci 85
جدول (4-18) جمع بندی نظرات خبرگان با استفاده از میانگین حسابی(ماتریس تاثیر مستقیم)برای پیامدهای اجرای طرح کارانه 87
جدول (4-19) ماتریس تاثیر مستقیم نرمال شده پیامدهای اجرای طرح کارانه 88
جدول (4-20) ماتریس تاثیر مستقیم کل پیامدهای اجرای طرح کارانه 89
جدول (4-21) مقادیر r و c برای هر پیامد 89
جدول (4-22) مقادیر ri +ci و ri-ci پیامدها 90
جدول (4-23) اهمیت نسبی پیامدهای اجرای طرح کارانه از نگاه خبرگان 92
جدول (4-24) ارتباط معیارهای تخصیص کارانه وپیامدهای اجرای طرح کارانه 93
جدول (4-25) اهمیت نسبی هریک از معیارهای تخصیص کارانه 93
جدول (4-26) همبستگی میان معیارهای تخصیص کارانه 94
جدول (4-27) امتیاز هریک از معیارهای تخصیص کارانه 95
جدول (4-28) ارزش قطعی و رتبه نهایی معیارهای تخصیص کارانه 95

فصل 1:
مقدمه

1-1مقدمه
یکی از مشکلات امروزه واحدهای ت
ولیدی چگونگی توزیع کارانه بر اساس یک معیار مناسب است. در واقع علی رغم اینکه فلسفه وجودی اجرای طرح کارانه ایجاد انگیزش در کارکنان است، اما متعاقب پرداخت کارانه در بسیاری از سازمان ها شاهد کاهش تولید و افزایش ضایعات هستیم که علت عمده‌ی آن عدم وجود معیار مناسب جهت پرداخت کارانه است(عالم تبریز، 1381). در نتیجه یکی از مهمترین گام های ارزیابی عملکرد به منظور اندازه گیری عملکرد کارکنان و تخصیص کارانه، تعیین شاخص ها و معیارهای تخصیص کارانه است. در خصوص معیارهای مناسب تخصیص کارانه در صنایع مختلف تحقیقات بسیاری انجام شده است اما پروژه های ساختمانی به دلیل ماهیت موقتی بودن و آشکار نبودن پیامد و ثمره کاری هر فرد مشابه با برای مثال کارکنان یک کارگاه یا کارخانه قطعه سازی کمتر مورد توجه محققین قرار گرفته است. در صنعت ساختمان،افراد جزو دارایی های اصلی شرکت ها هستند. بنابراین شرکت ها باید برنامه هایی برای جذب و نگه داشت کارکنان اجرا کنند. یک طرح جبران خدمات و تشویقی درست ساختار یافته به سازمان این اجازه را می دهد تا زحمات کارکنان را بر اساس عملکرد شرکت جبران کند. یک نکته مهم در طراحی چنین مکانیسم هایی هم راستایی اهداف شرکت با کارکنان است. در صنعت ساختمان با توجه به اهمیت نیروی انسانی، اهداف یک بسته تشویقی می تواند شامل جذب بهترین کارکنان، نگه داشت کارکنان با عملکرد بالا، انگیزه بخشیدن به کارکنان برای عملکرد عالی و ایجاد یک مزیت رقابتی برای شرکت باشد(وانگ1 ، 2004). مدت زمانی است که استفاده از چنین طرح هایی در برخی از پروژه های ساختمانی بزرگ کشور متداول شده است. از این رو تحقیق حاضر سعی دارد تا با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختار یافته که برای تحقیقات اکتشافی مناسب هستند با خبرگان این حوزه، معیارهای مناسب تخصیص کارانه در پروژه های ساختمانی را شناسایی کند. اما برای تخصیص کارانه باید توجه داشت که مشاغل به صورت تقریبی همیشه بیش از یک معیار یا ابعاد شغلی دارند. همچنین بعضی از معیارهای شغلی ممکن است اهمیت بیشتری برای سازمان داشته باشند و اوزانی که به معیارهای مختلف در یک شغل داده می شود، نشان دهنده اهمیت نسبی آن ها می باشد(متیس و جکسون2 ، 1388). این مسئله باعث می شود تا اولویت بندی معیارهای تخصیص کارانه با توجه به اهداف سازمان و مدیران پروژه اهمیت زیادی داشته باشد. مطالعه حاضر نیز قصد دارد پس از شناسایی معیارهای تخصیص کارانه در پروژه های ساختمانی با استفاده از یک رویکرد ترکیبی به بررسی روابط درونی و ارتباطات میان معیارهای تخصیص کارانه پرداخته و آن ها را اولویت بندی کند.
1-2 تعریف مسأله و بیان موضوع اصلی:
بی شک از جمله روشهای موثر برای ایجاد انگیزه و بهبود بهره وری در کارکنان و عملکرد یک سازمان وجود یک نظام جبران خدمات و پاداش متناسب با بودجه و درآمدها است. مجموعه ارزیابی عملکرد و نظام پاداش و دستمزد موثر ،مدیریت عملکرد یک سازمان را شکل می دهد.انتخاب یک سیستم پاداش موثر به روشهای مختلفی صورت می گیرد که یکی از این روشهای تشویقی ، روش پرداخت مبتنی بر عملکرد است.کارانه نیز یکی از انواع پرداخت بر مبنای عملکرد است که در بخشهای گوناگون صنعت اعم از دولتی و خصوصی ،اشکالی از آن موجود است.
مسکن بعنوان یکی از نیازهای اولیه و اساسی معیشتی و حیاتی انسانها و خانوارهای یک جامعه بطور خاص و صنعت ساختمان و مشاغل وابسته در اقتصاد امروز کشور ما دارای جایگاه ویژه ای است.این صنعت ، سهم 14.2 درصدی از شاغلین کل کشور بر اساس آمار سال1389 را منهای بخشی از بخش خدمات که غیر مستقیم با آن مرتبط است به خود اختصاص داده است و یکی از کسب و کارهای پررونق به شمار می رود. تحویل به موقع پروژه ها خصوصا در بخش انبوه سازی ضمن برخورداری از اهمیت خاص خود در میزان سود دهی پروژه ، از لحاظ نوسان بهای مصالح و دستمزد کارهای تخصصی و مطابقت با برنامه های زمان بندی مقرر در قراردادها ، از جنبه سیاسی نیز دارای آثار قابل توجهی در کسب رضایت مردمی و پایداری اقتصادی می باشد.
مواردی که در این پژوهش به آنها پرداخته خواهد شد عبارتند از:
1-معرفی انواع روشهای تشویقی فردی و گروهی ،پرداخت مبتنی بر عملکرد، کارانه و …و تاثیر آن بر بهره وری با استفاده از منابع روز .
2- پرداختن به صنعت ساختمان و نقش و جایگاه آن در اقتصاد کشور و جهان، اولویتهای موجود در پرداختهای مربوط به دستمزد پرسنل،تاثیر نظام تشویقی مناسب و تاثیر آن در بهره وری و سودآوری پروژه های ساختمانی.
3-شناسایی ذینفعان و تعیین و تبیین اولویتهای مورد نظر مدیران ارشد و صاحبان شرکتها در خصوص ردیف فوق و تهیه و تنظیم پرسشنامه ها و فرمهای نظرسنجی متناسب جهت کسب داده های مورد نیاز برای طراحی سیستم کارانه مطلوب به کمک مطلوبترین روش از روشهای تصمیم گیری چندمعیاره.
4- تهیه پرسشنامه ها و فرمهای نظرسنجی جهت کسب داده های مورد نیاز جهت تعیین و تبیین موارد و اولویتهای مد نظر کارکنان در روش انتخابی.
1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :
هم اکنون اکثرپروژه های ساختمانی مبنای دستمزد پرسنل خود را نفر- روز و یا نفر ماه ارائه کار در نظر گرفته اند.در دیدی کوتاه مدت و کوتاه نگرانه درآمد و منافع پرسنل پیمانکار، مشاور و نیز نظارت طرح بیشتر در اطاله پروژه ها است.بنابر این وجود سیستم پرداختی که محرک همه عوامل در به انجام رساندن پروژه ها با صرف وقت و هزینه کمتر با حفظ کیفیت باشد ضروری می باشد تا در سایه آن، شرکتها و افراد ا
ز آن بطور مشترک بهره مند گردند.طراحی چنین سیستم پاداش موثری نیازمند درک و شناخت معیارها و فاکتورهای مناسب با چنین هدفی است.
در بررسی به عمل آمده بویژه در کتب و مقالات مدیریت منابع انسانی مشخص شد که تعداد منابع قابل توجهی به زبان فارسی در خصوص پاداش ، خصوصا پرداخت مبتنی بر عملکرد که در بردارنده همه روشهای موجود در جهان از قرن نوزدهم تا کنون باشد وجود ندارد. در مقالات خارجی که در پایگاههای ساینس دایرکت3 ، پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی4 ، امرالد اینساید5 و همچنین به مدد جستجوگرهای متفاوت نظیر گوگل اسکالر6 به عمل آمد مقالات متعددی در خصوص استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی7 مشاهده شد اما به طور اخص هیچ عنوانی که به موضوع پرداختهای تشویقی یا کارانه در صنعت ساختمان پرداخته باشد یافت نشد.
1-4 سوالات تحقیق :
1-چه معیارهایی برای تخصیص کارانه در سازمانها مورد استفاده قرار می گیرند؟
2-مهمترین معیارهای تخصیص کارانه در پروژه های ساختمانی کدامند؟
3-مهمترین پیامدهای اجرای طرح کارانه در پروژه های ساختمانی کدامند؟
4-چه روابطی میان معیارهای تخصیص کارانه در پروژه های ساختمانی وجود دارد؟
5-چه معیارهایی در تخصیص کارانه در پروژه های ساختمانی در اولویت قرار دارند؟
1-5 اهداف تحقیق :
-کمک به غنای مطالب موجود در فضای علمی کشور در زمینه مدیریت سیستم و بهره وری در صنعت ساختمان ،روشهای تشویقی و سیستم های پاداش موثر.
– ارائه معیارهایی مناسب با استفاده از تصمیم گیری چندمعیاره برای طراحی سیستم پاداش (کارانه) و ارائه نمونه ای مطالعاتی در صنعت ساختمان از تصمیم گیری چندمعیاره که در مقالات فارسی و انگلیسی کمتر به چشم می خورد .
– سعی جهت بهبود بهره وری در پروژه های ساختمانی و تلاش در جهت اجرای با هزینه کمتر و در زمان مقرر با حفظ کیفیت از طریق افزایش انگیزش و مشارکت کارکنان بعنوان ذینفعان پروژه ها .
– نمایاندن نقش رشته مهندسی صنایع به عنوان یک رشته جدی و موثر در صنعت ساختمان و ارائه نقشی فراتر از برنامه ریزی و کنترل پروژه های ساختمانی برای دانش آموختگان این رشته به صاحبان شرکتهای پیمانکاری ساختمانی و نیز کارفرمایان بخش دولتی.
1-6 کاربردهای تحقیق :
– بهبود مدیریت عملکرد ، بهره وری و سودآوری شرکتهای ساختمانی در بخشهای دولتی و خصوصی از طریق طراحی یک مدل کارانه مطابق با معیارهای معرفی شده در این پژوهش.
-تنظیم بهینه حقوق و دستمزد در صنعت ساختمان و صنایع مشابه مطابق با سلایق ذینفعان ،کاهش هزینه های غیر ضروری و مسائل مرتبط با بهره وری، زمان بندی صحیح پروژه ها ، مدیریت پروژه های ساختمانی و افزایش سود از طریق ایجاد انگیزش در کارکنان.
1-7 مراحل انجام تحقیق :
شکل 1-1 مراحل انجام تحقیق را نشان می دهد.

شکل (1-1) مراحل انجام تحقیق
1-8 استفاده کنندگان از نتیجه پایان نامه :
پیمانکاران ساختمانی، انبوه سازان و دانشجویان و متخصصین رشته های مهندسی صنایع و مدیریت می توانند از نتایج این پایان نامه به صورت کاربردی بهره مند شوند.

فصل 2:
مروری بر ادبیات تحقیق

2-1مقدمه
به منظور آشنایی بیشتر با مفاهیم اولیه و ضروری مرتبط با موضوع تحقیق و استخراج داده های مورد نیاز برای

دیدگاهتان را بنویسید