دانلود پایان نامه

شایسته است از استاد گرانقدر آقای دکتر ایرج مهدوی به خاطر زحمات بی دریغشان که همکاری با ایشان یکی از افتخارات زندگیم خواهد بود و آقای دکتر مرتضی هاتفی به خاطر مشاوره ها ی ارزشمندشان در تکمیل این پایان نامه کمال تشکر را داشته باشم و با تشکر فراوان از محمد طاها ی عزیز که بدون او پیمودن این راه امکان پذیر نبود.
چکیده
رقابت شدید و تغییرات سریع در بازارها ، اولویت ها و انتظارات مشتریان و همچنین توسعه سریع تکنولوژی و جهانی سازی ،سازمان ها را مجبور میکند که بجای فعالیت کردن به صورت انفرادی ،به صورت اعضای یک زنجیره تامین فعالیت کنند. یک زنجیره تامین شامل چهار نهاده اصلی شامل تامین کننده ها ، تولیدکننده ها ، مراکز توزیع ونقاط تقاضا است ، که شامل مسایلی مانند انتقال مواد خام جهت تولید محصول نهایی به تولید کنندگان و تحویل آن به مشتری نهایی است. مسایل در زنجیره تامین در سه سطح مورد بررسی قرار میگرد.سطح اول مسایل استراتژیک که جز برنامه ریزی بلند مدت محسوب میشود،که میتوان به جایابی تسهیلات، انتخاب تامین کننده گان وتولید کنندگان اشاره کرد، در سطح دوم که سطح تاکتیکی نام دارد و جز مسایل میان مدت است، مسایلی مانند لجستیک، تولید و موجودی مورد بررسی قرار میگیرد و سطح سوم مربوط به مسایل عملیاتی است و جز مسایل کوتاه مدت است که به مسایلی چون زمانبندی ، مسیر یابی و غیره میپردازد. مساله تعریف شده در این پایان نامه زنجیره تامین را در سطح استراتژیک و تاکتیکی مورد بررسی قرار می دهد. مهم ترین هدف این زنجیره بر طرف کردن نیازهای مشتری، با کمینه کردن هزینه هایی است که در این راستا بوجود می آید . امروزه زنجیره های تامین پیچیده ترشده و این باعث آسیب پذیرتر شدن و در معرض ریسکهای مختلف قرار گرفتن آن گردیده است. یکی از مهمترین ریسک هایی که در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته است، اختلال در تسهیلاتی است که درون زنجیره تامین قرار دارند. این اختلال میتواند دلایلی چون عوامل بیرونی و حوادث طبیعی( سیل ،زلزله و…) وعوامل درونی زنجیره مثل ازکارافتادگی ماشین آلات و اعتصاب کارگران و… باشد.
امروزه مدیریت اختلال بسیار مورد توجه محققین زنجیره تامین قرار دارد و مهمترین هدف مدیریت اختلال انتخاب و اجرای مناسب ترین استراتژی جهت بازگرداندن زنجیره تامین به وضعیت نرمال با کمینه سازی هزینه های مرتبط است. زمان لازم برای ترمیم تسهیل مختل شده و برگرداندن آن به وضعیت نرمال عامل مهمی است که ارتباط مستقیم با هزینه های زنجیره تامین دارد که نیاز به ایجاد تعادل بین این دو است. در این پایان نامه یک مدل دو هدفه برای طراحی شبکه زنجیره پایا طراحی شد که هدف اول آن مینیمم سازی هزینه های زنجیره تامین و هدف دوم آن حداکثر کردن کاهش زمان ترمیم تسهیلات مختل شده است تا زود تر به وضعیت نرمال برگردند. این مدل با روش دقیق محدودیت اپسیلون و الگوریتم فراابتکاری NSGA II حل و مورد بررسی قرار گرفت .
کلمات کلیدی : برنامه ریزی دو هدفه، طراحی شبکه زنجیره تامین، پایایی، ریسک اختلال، زمان ترمیم، الگوریتم فرا ابتکاری
فهرست مطالب
فصل اول : مقدمه و کلیات تحقیق
1-1. مقدمه …………………………………………………………………………………………………..2
1-2. مدیریت زنجیره تامین ……………………………………………………………………………….3
1-3. طراحی شبکه زنجیره تامین ……………………………………………………………………….7
1 -4. ریسک و عدم قطعیت در زنجیره تامین ………………………………………………………10
1-5. انواع ریسک در زنجیره تامین …………………………………………………………………….10
1-6. منابع ریسک در زنجیره تامین …………………………………………………………………….13
1-7. مدیریت ریسک در زنجیره تامین ………………………………………………………………..14
1-8. ریسک اختلال در زنجیره تامین …………………………………………………………………15
1-9. مثال های از اختلالات موردی اتفاق افتاده در دنیای واقعی …………………………..17
1-10. تاثیر اختلال بر عملکرد زنجیره تامین ………………………………………………………..18
1-11. ضرورت مطالعه اختلال های زنجیره تامین ………………………………………………19
1-21. آسیب پذیری زنجیره تامین ………………………………………………………………………20
1-13. عوامل تشدید کننده آسیب پذیری زنجیره تامین در برابر اختلال ……………………21
1-14. راهکارهای مدیریت اختلال در زنجیره تأمین ………………………………………………24
1-15. قابلیت هشدار و ترمیم در زنجیره تامین ……………………………………………………….27
1-16. تقسیم بندی راهکارهای مقابله با اختلال ……………………………………………………….27
1-17. راهکارهایی برای کاهش احتمال رخداد اختلال در زنجیره تأمین …………………….32
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1. مرور ادبیات و پیشینه مدیرت زنجیره تامین ………………………………………………….38
2-2. مرور ادبیات و پیشینه طراحی شبکه زنجیره تامین ……………………………………………46
فصل سوم: بیان مساله و روش تحقیق
3-1. مقدمه ………………………………………………………………………………………………………55
3-2. فرضیات مساله …………………………………………………………………………………………..56
3-3. متغییرها و پارامترها …………………………………………………………………………………..58
3-4. مدل ریاضی …………………………………………………………………………………………….60
3-5. شرح مدل …………………………………………………………………………………………….62
3-6. روش های حل ارایه شده برای مساله ………………………………………………………….64
3-6-1. مقدمه ………………………………………………………………………………………….64
3-6-2. روش اپسیلون محدودیت ………………………………………………………….65
3-6-3. الگوریتم ژنتیک مرتب سازی نامغلوب NSGA-II ………………………..66
3-6-3-1. نحوه کد کردن مساله …………………………………………………………….67
3-6-3-2. نحوه دکدینگ کردن مساله ……………………………………………………68
3-6-3-3. مقدار دهی اولیه ………………………………………………………………72
3-6-3-4. اندازه جمعیت اولیه ………………………………………………………..72
3-6-3-5. تولید نسل …………………………………………………………………..73
3-6-3-6. روش مرتب سازی سریع نامغلوب ……………………………………….73
3-6-3-7. فاصله ازدحام ………………………………………………………………….74
3-6-3-8. ارزیابی کروموزوم ……………………………………………………………76
3-6-3-9. استراتژی انتخاب ……………………………………………………………..76
3-6-3-10. عملگر تقاطع ……………………………………………………………….77
3-6-3-11. عملگر جهش ……………………………………………………………….78
3-6-3-12. نخبه گرایی ……………………………………………………………………..78
3-6-3-13. پیدا کردن همسایگی جواب ها …………………………………………..80
3-6-3-311-. الگوریتم شبیه سازی تبرید ……………………………………………80
3-6-3-14. معیار توقف …………………………………………………………………84
3-6-3-15. عملیات بایگانی ……………………………………………………………..84
3-7 . روش های اندازه گیری عملکرد الگوریتم های چند هدفه …………………………..85
فصل چهارم: محاسبات و یافته های تحقیق
4-1 . مقدمه ……………………………………………………………………………………………….89
4-2 . نتایج مسایل طراحی شده …………………………………………………………………………90
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهاداتی جهت تحقیقات آتی
5-1 . جمع بندی و نتیجه گیری ………………………………………………………………..103
5-2 . پیشنهاداتی جهت تحقیقات آتی …………………………………………………………..104
پیوست ………………………………………………………………………………………………………..107
منابع …………………………………………………………………………………………………………117
فهرست جداول
جدول 1-1 تصمیمات در زنجیره تامین و سطوح مربوط به آنها ……………………………………………………..5
جدول 1-2 انواع ریسک و منبع آن از نظر چوپرا و میندل 2007 …………………………………………………14
جدول 2-1 تحقیقات صورت گرفته در زمینه مدیریت زنجیره تامین ……………………………………………43
جدول 2-2 اصطلاحات و علایم اختصاری در طراحی شبکه زنجیره تامین …………………………………..50
جدول 2-3 تحقیقات انجام شده در طراحی شبکه زنجیره تامین، مجید رمضانی و همکاران 2013 ……………….51
جدول 4-1 مقادیر پارامترهای الگوریتم NSGA II …………………………………………………………………90
جدول 4-2 نتایج مسایل کوچک طراحی شده و مقایسه روش دقیق و فرا ابتکاری

دیدگاهتان را بنویسید