دانلود پایان نامه

4-7- رتبهبندی پژوهشگران ایرانی به لحاظ نرخ انتشار 81

4-8- رتبهبندی پژوهشگران ایرانی به لحاظ نرخ انتشار بهنجارشده 82
فصل پنجم: بحث و نتیجهگیری
5-1- مقدمه 85
عنوان صفحه
5-2- وضعیت کلی رشته ها 85
5-3- پرسش نخست پژوهش: سرانه انتشار پژوهشگران ایرانی در بازه زمانی 1991- 2011، در رشته های مختلف چگونه است؟ 87

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

5-4- پرسش دوم پژوهش: آیا بین طول حیات علمی پژوهشگران ایرانی در بازه زمانی 1991 – 2011، در رشته های مختلف اختلاف معناداری وجود دارد؟ 91
5-5- پرسش سوم پژوهش: آیا بین طول فعالیت علمی پژوهشگران ایرانی در بازه زمانی 1991 – 2011، در رشته های مختلف اختلاف معناداری وجود دارد؟ 94
5-6- پرسش چهارم پژوهش: آیا بین نرخ انتشار پژوهشگران ایرانی در بازه زمانی 1991 – 2011، در رشته های مختلف اختلاف معناداری وجود دارد؟ 97
5-7- پرسش پنجم پژوهش: آیا بین نرخ انتشار بهنجارشده پژوهشگران ایرانی در بازه زمانی 1991 – 2011، در رشته های مختلف اختلاف معناداری وجود دارد؟ 99
5-8- پرسش فرعی پژوهش: رتبهبندی پژوهشگران ایرانی بر اساس نرخ انتشار در بازه زمانی 1991 – 2012 چگونه است؟ 101
5-9- پرسش فرعی پژوهش: رتبهبندی پژوهشگران ایرانی بر اساس نرخ انتشار بهنجارشده در بازه زمانی 1991 – 2012 چگونه است؟ 102
5-10- نتیجهگیری 103
5-11- پیشنهادهای کاربردی 104
5-12- پیشنهادهایی برای پژوهشهای آینده 105
فهرست منابع
منابع فارسی 106
منابع انگلیسی 110
پیوست 114
فهرست جدولها
عنوان صفحه
جدول 2-1- فراوانی نویسندگان و مقالات 18
جدول 3-1- وضعیت تولید علم پژوهشگران در گروه های با طول حیات علمی متفاوت 42
جدول3-2- نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین انتشارات و سال در میان پژوهشگران با طول حیات علمی متفاوت 43
جدول 4-1- توزیع انتشارات، پژوهشگران و سرانه انتشار در رده های موضوعی 54
جدول 4-2- سرانه انتشار پژوهشگران ایرانی به طور کلی 56

جدول 4-3- آزمون کروسکال-والیس برای مقایسه سرانه انتشار پژوهشگران ایرانی در رده های موضوعی مختلف 57
جدول 4-4- رده های موضوعی دارای سرانه انتشار متفاوت معنادار در آزمون یو-مان-ویتنی 58
جدول 4-5- گروه های آموزشی دارای بیشترین و کمترین سرانه انتشار 60
جدول 4-6- آزمون ولش برای مقایسه سرانه انتشار پژوهشگران ایرانی در گروه های آموزشی مختلف 61
جدول 4-7- گروه های آموزشی دارای سرانه انتشار متفاوت معنادار در آزمون تعقیبی گیمز-هاول 62
جدول 4-8- آزمون کروسکال-والیس برای مقایسه طول حیات علمی پژوهشگران ایرانی در رده های موضوعی مختلف 65
جدول 4-9- رده های موضوعی دارای طول حیات علمی متفاوت معنادار در آزمون یو-مان- ویتنی 66
جدول 4-10- آزمون کروسکال-والیس برای مقایسه طول فعالیت علمی پژوهشگران ایرانی در رده های موضوعی مختلف 69
جدول 4- 11- رده های موضوعی دارای طول فعالیت علمی متفاوت معنادار در آزمون یو-مان-ویتنی 70
عنوان صفحه
جدول 4-12- آزمون ولش برای مقایسه طول فعالیت علمی پژوهشگران ایرانی در گروه های آموزشی مختلف 72
جدول 4-13- گروه های آموزشی دارای طول فعالیت علمی متفاوت معنادار در آزمون تعقیبی گیمز-هاول 73
جدول 4-14- آزمون کروسکال-والیس برای مقایسه نرخ انتشار پژوهشگران ایرانی در رده های موضوعی مختلف 74
جدول 4-15- رده های موضوعی دارای نرخ انتشار متفاوت معنادار در آزمون یو-مان-ویتنی 75
جدول 4-16- آزمون ولش برای مقایسه نرخ انتشار پژوهشگران ایرانی در رشته های مختلف 76
جدول 4-17- گروه های آموزشی دارای نرخ انتشار متفاوت معنادار در آزمون تعقیبی گیمز-هاول 76
جدول 4-18- آزمون کروسکال-والیس برای مقایسه نرخ انتشار بهنجارشده پژوهشگران ایرانی در رده های موضوعی مختلف 77
جدول 4-19- رده های موضوعی دارای نرخ انتشار بهنجارشده متفاوت معنادار در آزمون یو-مان-ویتنی 78
جدول 4-20- آزمون ولش برای مقایسه نرخ انتشار بهنجارشده پژوهشگران ایرانی در گروه های آموزشی مختلف 80
جدول 4-21- گروه های آموزشی دارای نرخ انتشار بهنجارشده متفاوت معنادار در آزمون تعقیبی گیمز-هاول 80
جدول 4-22- پژوهشگران ایرانی دارای کمترین و بیشترین نرخ انتشار 82
جدول 4-23- پژوهشگران ایرانی دارای کمترین و بیشترین نرخ انتشار بهنجارشده 83
جدول 1- سرانه انتشار گروه های آموزشی مختلف 115
جدول 2- آزمون کولموگروف- اسمیرنوف جهت سنجش نرمال بودن توزیع داده ها در هر رده موضوعی 117
جدول 3- آزمون کولموگروف- اسمیرنوف جهت سنجش نرمال بودن توزیع داده ها در هر گروه آموزشی به لحاظ طول حیات علمی 119
عنوان صفحه
جدول 4- آزمون کروسکال-والیس برای مقایسه طول فعالیت علمی پژوهشگران ایرانی با طول حیات علمی 21 سال در رده های موضوعی مختلف 120
جدول 5- رده های موضوعی دارای طول فعالیت علمی متفاوت معنادار در آزمون یو-مان-ویتنی 120
جدول 6- آزمون ولش برای مقایسه طول فعالیت علمی پژوهشگران ایرانی با طول حیات علمی 21 سال در گروه های آموزشی مختلف 122
جدول 7- گروه های آموزشی دارای طول فعالیت علمی متفاوت معنادار در آزمون تعقیبی گیمز-هاول 122
جدول 8- رتبهبندی پژوهشگران ایرانی به لحاظ نرخ انتشار 123
جدول 9- رتبهبندی پژوهشگران ایرانی به لحاظ نرخ انتشار بهنجارشده 125
جدول 10- میانگین طول فعالیت علمی پژوهشگران ایرانی به تفکیک رده های موضوعی 127
جدول 11- میانگین طول فعالیت علمی پژوهشگران ایرانی به تفکیک گروه های آموزشی 128
جدول 12- میانگین طول حیات علمی پژوهشگران ایرانی به تفکیک رده های موضوعی 130
جدول 13- فراوانی و درصد پژوهشگران ایرانی به تفکیک طول حیات علمی 130
جدول 14- فراوانی پژوهشگران ایرانی با طول حیات علمی 21 سال به تفکیک گروه های آموزشی 131

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 2-1- مدل لوتکا برای فراوانی نویسندگان و مقالات برای جدول 2-1 19
نمودار 2-2- توزیع تجمعی لگاریتمی شمار تولیدات بر حسب شمار پژوهشگران 23
نمودار 3-1- تحلیل رگرسیون تعداد انتشارات بر حسب سال در پژوهشگران با طول حیات علمی 8- 14 سال 44
نمودار 3-2- تحلیل رگرسیون تعداد انتشارات بر حسب سال در پژوهشگران با طول حیات علمی 15- 21 سال 44
نمودار 4-1- فراوانی تولید علم پژوهشگران با طول حیات علمی 15-21 سال 63
نمودار 4-2- فراوانی تولید علم پژوهشگران با طول حیات علمی 21 سال 64
نمودار 4-3- طول فعالیت علمی پژوهشگران با طول حیات علمی 15-21 سال 68
فصل اول
مقدمه
تجارت جهانی در آغاز قرن بیستم موید آن است که آنچه تحول و پیشرفت خارقالعاده جهانی را سبب شد، گسترش دانش و پژوهش بوده است. افزایش روزافزون دانش، اثرات بسیار عمیقی در تمامی حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع مختلف به جا گذاشته است. بیتردید تحقیق به عنوان یک کار دانشگاهی جهانی از ارزش اقتصادی و اجتماعی بیشتری برخوردار میگردد. بنابراین دانشگاهها در بسیاری از سامانههای رتبهبندی، ارزیابی و تدوین شاخصهای عملکرد خود، بر فعالیتهای پژوهشی تمرکز مینمایند (آلپرت، 1985) .
برای ارزیابی عملکرد علمی دانشگاهها میتوان از روش های علمسنجی بهره جست. یکی از رایجترین موارد کاربرد علمسنجی، ارزیابی فعالیت علمی پژوهشگران میباشد که حوزه اجرایی سیاستگذاران علمی-پژوهشی در کشورهای مختلف است (میرحسینی و جلیلیباله، 1388) . به عبارت دیگر هدف اصلی از انجام مطالعات علمسنجی که ارائه خدمات به سیاستگذاری علمی است، تنها با تکیه بر ارزیابی میسر است. از طرفی استفاده از ارزیابی برای شناسایی تفاوتهای فردی، مطرح بوده و در واقع این همان نکتهای است که امروزه در علمسنجی مطرح است (نوروزی چاکلی، 1390) .
از سوی دیگر، تولید اطلاعات علمی پژوهشگران در قالبهای گوناگون انجام می‌شود که یکی از مهمترین آنها انتشارات است. اندازه‌گیری انتشارات علمی، از رایج‌ترین ضابطه‌های سنجش عملکرد تولید اطلاعات علمی است. از میان عمومی‌ترین شاخصهایی که در توصیف فعالیتها و تلاشهای کشورهای مختلف مورد توجه است، مؤلفه تعداد مقاله‌های علمی منتشر شده در مجله‌های معتبر علمی بین‌المللی است (صبوری، 1381) . شناسایی ویژگیها و الگوهای حاکم بر تولید علم پژوهشگران میتواند پاسخ بسیاری از پرسشها در رابطه با چگونگی تولید علم در میان پژوهشگران انفرادی در یک رشته خاص، دانشگاه یا کشور خاص را فراهم آورد. از این رو، پژوهش پیرامون بهرهوری علمی پژوهشگران انفرادی به منظور کشف الگوهای مختلف تولید ضروری است. از سوی دیگر زمان یکی دیگر از عوامل بسیار مهم در تعیین سطح بهرهوری پژوهشگران انفرادی است. با وجود اهمیت عامل زمان، ارزیابیهای پژوهشی بدون توجه به این عامل صورت میگیرد. با توجه به آن که در سطوح خردتر، نتایج ارزیابیها به منظور توزیع اعتبارات، تخصیص پاداشها و امتیازها و نیز استخدام و ارتقای رتبه به کار گرفته میشود، ضروری است تفاوتهای الگوهای بهرهوری در میان رشته های مختلف بررسی گردد. در کنار تفاوت الگوهای بهرهوری رشته های مختلف، تفاوت در شمار پژوهشگران آنها نیز لازم است در ارزیابیها مورد توجه قرار گیرد.
بنابراین پژوهش حاضر میکوشد با بهره گرفتن از دو شاخص سرانه انتشار و نرخ انتشار به مقایسه بهرهوری علمی پژوهشگران ایرانی در رشته های مختلف بپردازد.
بیان مسئله
یکی از مباحث اساسی فراروی پژوهشگران علمسنجی و نیز سیاستگذاران پژوهشی، بهرهوری علمی پژوهشگران است. بهرهوری علمی که به عنوان سطح انتشار علمی تعریف میشود، میتواند از مولفه های مختلفی تشکیل شود. نخستین مولفه، تعداد آثار علمی، به ویژه مقالات منتشر شده در مجلات است که به عنوان سنگبنای تولید علم و در نتیجه واحد سنجش آن به کار میرود. آشکار است که این مؤلفه به طور مطلق نمیتواند نشانگر بهرهوری علمی باشد. زیرا میزان انتشار آثار علمی از پژوهشگری به پژوهشگر دیگر بسته به عوامل فردی، اجتماعی، سازمانی، و تخصصی متفاوت است.
تفاوت در الگوهای انتشاراتی در رشته های مختلف در تحقیقات علمسنجی بسیار مورد تاکید قرار گرفته است. به طوری که برای نمونه نشان داده شده است که پژوهشگران در حوزه های وابسته به پزشکی، شیمی و حوزه های زیستی به طور متوسط از تولید علم بیشتری نسبت به پژوهشگران در رشته های فیزیک، ریاضیات، و مهندسی برخوردار هستند (ارتنر، 2010) . یکی از عواملی که در بررسیهای جمعی بین رشته ها رخ مینماید، شمار پژوهشگران هر حوزه است. آشکار است که در هر کشور، بسته به نوع نیازهای علمی، رشته های مختلف از درجات توسعه متفاوتی برخوردار هستند، به نحوی که شمار دانشگاهها، مراکز پژوهشی، گروه های آموزشی از رشتهای به رشته دیگر بسیار متفاوت است و این امر به تربیت و جذب شمار متفاوتی از پژوهشگران خواهد انجامید (ستوده، 1389) . تفاوت در شمار پژوهشگران در کنار تفاوت در الگوهای انتشاراتی هر رشته میتواند بر شمار تولیدات علمی آن تاثیر بگذارد و به تفاوت در سرانه تولید علم از رشتهای به رشته دیگر بیانجامد. بنابراین، چنانچه رشته ها را صرفنظر از شمار پژوهشگران آن با هم مقایسه کنیم، بیم آن میرود که به ارزیابی واقعبینانهای دست نیافته باشیم. شاخص سرانه انتشار که نسبت بین شمار انتشارات علمی را به شمار پژوهشگران میسنجد ارزیابیها و مقایسه های جمعی را برای مثال بین دانشگاهها، تیمهای پژوهشی و رشته های مختلف میسر میسازد.
زمان یکی دیگر از عوامل بسیار مهم در تعیین سطح بهرهوری در طول حیات علمی پژوهشگران است (هیوبر، 2001) . با این حال، تا جایی که نتایج جستجوهای پژوهشگر حاضر نشان داد، هیچگونه پژوهشی پیرامون مقایسه رشته های مختلف به منظور کشف تاثیر عامل زمان بر میزان تولیدات علم و تعیین تفاوتها یا شباهتهای بینرشتهای انجام نشده است. از این گذشته، با وجود اهمیت این عامل، در اغلب بافتارهای عملیاتی، ارزیابیهای پژوهشی بدون توجه به این عامل صورت گرفته است. روشن است که چنانچه پژوهشگران صرفنظر از رشته ارزیابی و با هم مقایسه شوند، به نتیجه دقیقی دست نخواهیم یافت. حال اگر عامل زمان هم بر الگوی انتشار در رشته های مختلف موثر باشد، ممکن است نه تنها مقایسه بین پژوهشگران در میان رشته های مختلف که حتی در درون یک رشته نیز دچار خطا شود.
طول حیات علمی یک پژوهشگر در پژوهشهای علمسنجی بر حسب فاصله بین سال آغازین و سال پایانی انتشار مقالات اندازهگیری میشود (گوپتا، کاریسیداپا، 1997) . به این ترتیب، میانگین انتشارات در طول حیات علمی که از آن به عنوان نرخ انتشار یاد میشود شاخصی است که عامل زمان را در بهرهوری علمی مد نظر قرار میدهد. با این حال، آشکار است که طول حیات علمی نمیتواند پایداری پژوهشگر در انتشار مقاله در طول سالهای حیات علمی را نشان دهد. زیرا دو پژوهشگر با مجموع مقالات و طول حیات علمی یکسان از نرخ انتشار برابری برخوردار خواهند بود، در حالی که ممکن است یکی از آن دو تنها در دو سال آغازین و پایانی فعال بوده و دیگری در چندین سال میانی نیز به طور پایدار دست به انتشار مقاله زده باشد و از ثبات بیشتری در فعالیتهای سالانه خود برخوردار بوده باشد. این در حالی است که تحقیقات علمسنجی بیشتر بر طول حیات علمی متمرکز شدهاند و تعداد سالهای انتشار مقالات که در این پژوهش سنجه «طول فعالیت علمی» نامیده شده است چندان مورد توجه قرار نگرفته است. آشکار است که در اکثر پژوهشهایی که به بررسی و مقایسه میانگین انتشارات پژوهشگران پرداختهاند (گالوز، ماکودا، بونو، و همکاران، 1998) ، عامل زمان تنها بر حسب بازه زمانی انتخاب شده برای بررسی بازتاب مییابد که کسری از طول حیات علمی پژوهشگران را تشکیل میدهد، اما «طول فعالیت علمی» یعنی تعداد سالهایی که پژوهشگر در آنها دست به انتشار مقاله زده است، بدون احتساب سالهای رکود مدنظر قرار گرفته است.
بنابراین، بررسی عامل زمان در تولید علم پژوهشگران در میان رشته های مختلف میتواند نقش و میزان تاثیر آن بر الگوهای تولید علم پژوهشگران را روشن سازد. این عامل خواه در بررسیهای انفرادی بین پژوهشگران و خواه در مقایسه جمعی رشته ها میتواند اثرگذار باشد.
با توجه به آن که در ارزیابیهای پژوهشی – خواه در پژوهشهای نظری، خواه در ارزیابیهای عملیاتی در محیطهای پژوهشی- مؤلفه «تعداد انتشارات علمی» بیش از همه در کانون توجه قرار میگیرد، روشن نیست نتایج حاصل از ارزیابیهایی که با توجه یا بیتوجه به این شاخصها به دست میآید تا چه حد با هم متفاوت است. پژوهش حاضر میکوشد تا با بررسی پژوهشگران ایرانی در سالهای 1991-2011 (برابر با 1370-1390 هجری خورشیدی) بر اساس سه شاخص سرانه انتشار، نرخ انتشار و نرخ انتشار بهنجارشده به مقایسه نتایج حاصل از کاربرد این شاخصها در ارزیابی پژوهشگران بپردازد. علاوه بر این، با دستهبندی پژوهشگران در رشته های مختلف و مقایسه بهرهوری آنان میکوشد تا تفاوتها و شباهتهای الگوی تولید علم در میان رشته های مختلف را که برای ارزیابی پژوهش بسیار سرنوشتساز است آشکار سازد. زیرا الگوهای تولید علم و بهرهوری علمی به شدت متاثر از تخصص و حوزه های فعالیت پژوهشگران است.
ضرورت و اهمیت پژوهش
سیاستگذاران علم، به منظور تصمیمگیری برای چگونگی توزیع امتیازها و پاداشها از جمله اعتبارات پژوهشی، ارتقای رتبه، استخدام و … به ارزیابی پژوهشگران دست میزنند. بدین منظور، سنجهها و روش های علمسنجی به طور روزافزون مورد استفاده قرار میگیرد. هر شاخص با توجه به نقاط قوت و ضعف خاص خود، بخشی از واقعیت را منعکس میسازد. از این رو، سیاستگذاران به دنبال شاخص یا مجموعهای از شاخصها هستند که بتواند تصویری دقیقتر و واقعبینانهتر از واقعیت پژوهشی را منعکس سازد. به هنگام مقایسه پژوهشگران توجه به تفاوتهای الگوهای تولید علمی ناشی از تخصصها و حوزه های فعالیت آنان ضروری است. مقایسه بهرهوری علمی در میان رشته های مختلف میتواند تصویر جامع و روشنی

دیدگاهتان را بنویسید