دانلود پایان نامه

…………………………………………………………………………………………… 64
بخش استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………. 73
1.فرضیه اول………………………………………………………………………………………………………………………. 73
2.فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………………………………… 74
3.فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………………………………….. 74
4.فرضیه چهارم………………………………………………………………………………………………………………….. 75
5.فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………………………………………. 76
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………….. 77
بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………. 78
سایر یافته های پژوهش……………………………………………………………………………………………………… 88
پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………………. 89
منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………….. 90
منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………………………. 96
پیوست الف……………………………………………………………………………………………………………………….. 104
پیوست ب………………………………………………………………………………………………………………………….. 110
پیوست پ…………………………………………………………………………………………………………………………. 113
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………… 117
فهرست جداول
جدول 1-4، توزیع فراوانی پایه های تحصیلی نمونه……………………………………………………………….. 65

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جدول 2-4، شاخص های توصیفی مربوط به پایه اول متوسطه……………………………………………….. 65
جدول 3-4، شاخص های توصیفی مربوط به پایه دوم متوسطه…ریاضی فیزیک……………………….. 66
جدول 4-4، شاخص های توصیفی مربوط به پایه دوم متوسطه علوم تجربی……………………………. 66
جدول 5-4، شاخص های توصیفی مربوط به پایه دوم متوسطه علوم انسانی……………………………..67
جدول 6-4، شاخص های توصیفی مربوط به پایه سوم متوسطه ریاضی فیزیک…………………………67
جدول 7-4، شاخص های توصیفی مربوط به پایه سوم متوسط علوم تجربی……………………………..68
جدول 8-4، شاخص های توصیفی مربوط به پایه سوم متوسطه علوم انسانی……………………………68
جدول 9-4، شاخص های توصیفی کل نمونه مورد بررسی………………………………………………………..69
جدول 10-4، توزیع فراوانی آیتم های تأثیر گذار بر میزان مطالعه…………………………………………… 72
جدول 11-4، شاخص های توصیفی آیتم های تأثیر گذار بر میزان مطالعه………………………………… 73
جدول 12-4، آزمون T تک گروهی میزان مطالعه غیردرسی دانش آموزان متوسطه………………… 73
جدول13-4، رگرسیون همزمان متغیرهای پیش بینی کننده میزان مطالعه……………………………… 74
جدول14-4، توزیع فراوانی گروه های آشنا با شیوه های مطالعه و ناآشنا به شیوه های مطالعه….. 75
جدول15-4، آزمون خی دو تفاوت فراوانی گروه های آشنا به شیوه های مطالعه و ناآشنا به شیوه های مطالعه و میزان مطالعه…………………………………………………………………………………………………. 75
جدول 16-4، همبستگی بین تشویق و مطالعه در دانش آموزان متوسطه………………………………… 75
جدول 17-4، شاخص های توصیفی گروه دارای انگیزه و فاقد انگیزه………………………………………. 76
جدول 18-4، آزمون T دو گروه مستقل تفاوت میانگین میزان مطالعه گروه های فاقد انگیزه و دارای انگیزه……………………………………………………………………………………………………………………….. 76
فهرست نمودارها
نمودار 1-4، میانگین نمرات متغیر روش مطالعه در پایه های تحصیلی متوسطه………………………… 69
نمودار2-4، میانگین نمرات متغیر انگیزه در پایه های تحصیلی متوسطه………………………………….. 70
نمودار 3-4، میانگین نمرات افراد در متغیر کیفیت مطالعه……………………………………………………… 70
نمودار 4-4، میانگین نمرات نمونه مورد بررسی در متغیر تشویق……………………………………………. 71
فصل اول
کلیات
مقدمه
مطالعه به عنوان ابزار یادگیری و عامل مهم در جهت گسترش علم و دانش از دیرباز مورد توجه عام و خاص بوده است، حتی با پیدایش وپیشرفت ابزارهای مختلف مانند رادیو، تلویزیون، رایانه و سایر وسایل سمعی وبصری هنوز جایگاه خود را نه تنها ازدست نداده بلکه بر اهمیت آن افزوده شده است. چراکه پیشرفت و ترقی در زمینه های علمی و تکنولوژی، بدون مطالعه حاصل نخواهد شد و به کارگیری و استفاده از علم وفن موجود بدون داشتن مطالعه و اطلاع از فنون آن میسر نیست. اولین و موثرترین عامل رشد و توسعه فرهنگی اجتماعی و به تعبیری اقتصادی، داشتن جامعه ای اهل کتاب و مطالعه است. دست یابی به چنین جامعه ای به برنامه ریزی هدفمند و آزموده و استمرار آن نیازمند است.
از طرفی، ترقی یک کشور وابسته به دستاوردهای علم و دانش بوده و افراد جامعه در اثر مطالعه در یافته های دیگران و استفاده از تجارب آنها در پیشرفت و توسعه، گامی فراتر می نهند و در حل معضلات و کشف پدیده ها می کوشند.
با نگاهی اجمالی به پیشرفت کشورهای توسعه یافته در می یابیم که تحولات عظیم فرهنگی،اقتصادی و صنعتی آنان مرهون توجه خانواده و نظام آموزشی به مطالعه و پژوهش، توسعه و تجهیز کتابخانه ها،ایجاد فرهنگ مطالعه و … می باشد. اما در ایران هنوز به مطالعه به عنوان یک نیاز دائمی نگاه نمی شود(دلجو رنگینانی،1381).
عادت به مطالعه مستمر و مفید برای همه افراد جامعه نیازی اساسی است. هر مطالعه ای که انجام شود، کمترین اثرش فعال شدن سیستم فکری فرد می باشد که این خود هدفی بزرگ است، که به موجب آن فرد هر چیزی را به سادگی نپذیرد و یا آن را بدون علت رد نکند.
بیان مسئله
میزان مطالعه و گرایش به خواندن از مهمترین شاخص های رشد و توسعه است.مطالعه یکی از عوامل موثر برای شکوفایی استعدادهای بالقوه انسانی برای رسیدن به کمال است.در پرتو مطالعه انسان می تواند با عقاید و افکار گذشتگان آشنا شود،فضا های فکری،ذهنی و ادراکی جدیدی پیدا کند و از این موارد برای بهبود زندگی خویش و جامعه استفاده کند.
مقایسه آمار و بیانات رسمی مسئولان فرهنگی کشور از میزان مطالعه نشان می دهد که جایگاه مطالعه در کشور ایران نسبت به سایر ممالک پیشرفته وضعیت مطلوبی ندارد و باید اقداماتی برای ایجاد راه های مناسب ترویج مطالعه و فرهنگ کتابخوانی در کشور فراهم آید. این درحالی است که، کتابخوانی و بالا بودن میزان مطالعه در جهان یکی از شاخص های توسعه یافتگی و رشد شناخته شده است.
از سوی دیگر همه اطلاعات به طور مداوم نتایج مثبت مطالعه را مورد تایید قرار می دهند این که آیا مردم،مطالعه می کنند یا نه و این که به چه میزان و چند وقت به چند وقت مطالعه می کنند منعکس کننده نگرش آنان به اهمیت مطالعه و تاثیر آن بر شیوه زندگی است.تمام اطلاعات نشان می دهد که مطالعه به طور قوی زندگی افراد و حتی شرایط اجتماعی آنان را تغییر می دهد.مطالعه منظم نه تنها احتمال موفقیت اقتصادی و تحصیلی را افزایش می دهد بلکه به نظر می رسد حس اجتماعی و شعور شهروندی رانیز بیدار می کند.همچنین مطالعه با میزان رفتار اجتماعی و شخصی مثبت همبسته است.مهارت های مطالعه ضعیف نیز با سطوح پایین موفقیت شغلی و اقتصادی رابطه خطی قوی دارد(هانتر و گمبل،2002).
طبق تعریف(دلجو رنگینانی،1381) مطالعه واقعی عبارت از فهمیدن و درک مطلب خواندنی بدون کمک دیگران است. اگر مطالعه را به عنوان یادگیری و فهم مطالب بدانیم در این صورت لازم است که بدانیم چه عواملی در مطالعه خوب موثر است. این عوامل به شرح زیر می باشند:
خود فرد– دولت– خانواده– دوستان– رئیس و استاد کار– رسانه های گروهی– کتاب و منابع مطالعاتی– کتابخانه(براتی علویجه،1383).
همه رفتارها و عاداتی را که آموخته ایم می توانند بر اثر یادگیری تغییر یابند. روش درست مطالعه نیز از این قاعده مستثنی نیست.
بهبود و کیفیت مطالعه، مانند سایر توانایی های انسان امری است که از راه تمرین و ممارست حاصل می شود. به عقیده سرین(2009)، خواندن و مطالعه در نزد انسان یک توانایی اکتسابی است که هرچه فرد در آن بیشتر تمرین کند، تبحر بیشتری کسب می کند. اگر دانش آموزان راهبرد ها و شیوه های مناسب یادگیری را بکار نبرند، یادگیری موثر وجود نخواهد داشت. این شیوه ها به عنوان الگو برای بدست آوردن اهداف جهت پیشرفت ضروری است(یزدیان،1390).
مطالعه ثمر بخش از دو عامل متاثر است: 1.علاقه نسبت به مطلب خواندنی 2.کاربرد ماهرانه فنون مطالعه. علاقه نسبت به مطلب خواندنی سبب می شود تا شخص به مطالعه بیشتر بپردازد، مطالعه بیشتر منجر به بهتر شدن فنون مطالعه می شود،کاربرد فنون بهتر، مطالعه را آسانتر، سریعتر و لذت بخش تر می سازد، در نتیجه، علاقه خواننده نسبت به مطالعه افزایش می یابد(سیف،1385).
در جوامع پیشرفته دنیا، بهبود وضع مطالعه و افزایش سرعت خواندن و درک مطلب یکی از اقدامات مهم آموزشی به حساب می آید. در این جوامع روش های درست مطالعه نه تنها در ضمن آموزش دروس مختلف آموزشگاهها به یادگیرندگان آموخنه می شود، بلکه دوره ها ی کوتاهمدت و بلند مدت روش های درست مطالعه و روش های سریع خواندن برای تمامی افراد علاقه مند دایر شده است. و جهت شرکت جستن مردم در این دوره ها آنان را با عوامل مختلف مورد تشویق و ترغیب قرار می دهند(خدیوزاده،سیف و والایی،2004). اما متاسفانه در کشور ما هنوز هیچ اقدام جدی در این زمینه صورت نگرفته و حتی به دانش آموزان و دانشجویان نیز آموزش داده نمی شود که چگونه به طور صحیح مطالعه کنند و به همین علت بسیاری از آنها به هنگام مطالعه و یادگیری با مشکلاتی مواجه اند.
اهمیت و ضرورت پژوهش
اهمیت بررسی جایگاه مطالعه از آنجا ناشی می شود که کتاب به منزله گنجینه های عظیم دانش بشری اعم از اثار جدید و قدیم به عنوان یک منبع معتبر و قابل استفاده همواره مورد توجه قرار گرفته است. میزان مطالعه یکی از شاخص های مهم رشد وتوسعه هر کشور است. سازمان آموزش علمی و فرهنگی ملل یونسکو، در بسیاری از کنفرانس های خود اساس توسعه اقتصادی را گسترش کتاب و برنامه ریزی دراز مدت آموزش دانسته است و شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل نیز کتاب را یکی از وسایل لازم عمران و پیشرفت ملتها دانسته است(ابرامی،1375).
پژوهش ها نشان می دهد که مطالعه فعالیتی بدون جایگزین برای تمامی افراد و بوجود آورنده جامعه سالم است. تمامی اطلاعات اهمیت مطالعه را برای جامه ای آزاد و موفق تصدیق می کنند. کاهش میزان مطالعه نه تنها یک مشکل فرهنگی است، بلکه عواقب بسیاری برای ادبیات و سایر هنرها دارد و در واقع مشکل ملی و بسیار جدی است. اگر افراد عادت مطالعه مداوم را از دست دهند جامعه از خسارتهای اقتصادی، اجتماعی و مدنی بیشتری رنج خواهد برد(کالدول،2002).
اهمیت کتاب، فرهنگ کتابخوانی،و جایگاه والای کتاب بر کسی پوشیده نیست. کتاب از دیرباز یکی از مهمترین ابزارهای آگاهی و بصیرت به شمار آمده است. یکی از معیارهای سنجش رشد فرهنگی و فکری هر کشور در تعداد کتابخانه ها، کتاب فروشی ها،کتاب های چاپ شده و کتابخوان های آن جامعه است.کتابخوانی و بالا بودن میزان مطالعه در جهان یکی از شاخص های توسعه یافتگی و رشد شناخته شده است .
شناسایی و تبیین علل کمی میزان مطالعه در دانش آموزان، منجر به ارائه راهکارها وپیشنهادهای اثربخشی برای افزایش روند مطالعه در میان این افراد می شود، و این روند می تواند منجر به تغییرات اثربخشی در شیوه مطالعه و یادگیری، دید فرد نسبت به خود و زندگی اش، نحوه تفکر، و افزایش علاقه به مطالعه در نسل های آتی شود.
اهداف پژوهش
1.تعیین میزان مطالعه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه.
2.بررسی علل کاهش میزان مطالعه در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه.
3.شناسایی عوامل موثر بر میزان مطالعه.
سؤال های پژوهش
1.میزان مطالعه غیر درسی دانش آموزان به طور متوسط چند ساعت در روز است؟
2.چه عواملی در افزایش میزان مطالعه دانش آموزان موثر است؟
3.آیا دانش آموزان از شیوه های مطالعه آگاهی دارند؟
4.آیا تشویق باعث افزایش میزان مطالعه در دانش آموران می شود؟
5.آیا دانش آموزان برای مطالعه از انگیزه کافی برخوردار می باشند؟
فرضیه های پژوهش

1.میزان مطالعه مستمر غیر درسی دانش آموزان به طور متوسط کمتر از 2 ساعت در روز است.
2.انگیزه در مقایسه با سایر عوامل واریانس بیشتری از مطالعه را تبیین می کند.
3.بین تعداد دانش آموزانی که با شیوه های مطالعه آشنایی دارند و تعداد دانش آموزانی که با شیوه های مطالعه آشنایی ندارند تفاوت وجود دارد.
4.بینتشویق و میزان مطالعه در دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد.
5.میزان مطالعه دانش آموزانی که دارای انگیزه هستند بیشتر از دانش آموزانی است که فاقد انگیزه هستند.
متغیر های پژوهش
مستقل: انگیزه– شیوه مطالعه– تشویق
وابسته: میزان مطالعه– کیفیت مطالعه
تعدیل کننده: جنسیت– مقطع تحصیلی
تعریف متغیرها(نظری و عملیاتی)
انگیزه:اکثر متخصصان انگیزه را به عنوان وضعیت یا عامل برانگیزاننده(نیرودهنده)،هدایت کنند و نگهدارنده رفتار تعریف کرده اند(سیف،1386پنتریچ و شانک،1996).
انگیزه: در این پژوهش، انگیزه نسبت به مطالعه توسط پرسشنامه محقق ساخته اندازه گیری می شود.
روش مطالعه: به چگونگی برخورد یادگیرندگان با مطالبی که می خواهند یاد بگیرند اشاره می کند(سیف،1388).
روش مطالعه: در این پژوهش روش مطالعه دانش آموز توسط پاسخ گویی به سوال های 1 تا 9 پرسشنامه محقق ساخته تعیین می شود.
تشویق: در لغت عبارت است از، آرزومند کردن،برانگیختن یا به شوق آوردن کسی را و تشویق کردن به معنای راغب نمودن و آرزومند ساختن آمده است(دهخدا،ج 5،ص6763).
تشویق: تشویق، قول یا فعلی است که از فعل فاعل قدردانی می کند و می ستاید، و یا قول یا فعلی که فاعل را

دیدگاهتان را بنویسید