دانلود پایان نامه

2-6.جمع بندی مباحث نظری 34

۲-7. پیشینه پژوهش 35
2-7-1. پیشینه پژوهش در داخل کشور 35
2-7-2. پیشینه در خارج از ایران 47
2-8. جمع بندی پیشینهها 58
فصل سوم 59
روش پژوهش 59
3-1. مقدمه 60
۳-۲. روش پژوهش 60
3-۳. جامعه پژوهش 60
۳-۴. روش نمونه‌گیری و حجم نمونه 61
3-5. ابزار گردآوری داده‌ها 63
3-6. روش جمع‌آوری داده‌ها 63
3-7. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 63
فصل چهارم 65
یافته‌های پژوهش 65
4-1. مقدمه 66
۴-۲. تجزیه و تحلیل پرسشهای پژوهش 66
4-2-1. روند تولیدات علمی بین المللی دانشگاه تبریز بین سالهای 2000 تا 2012 چگونه بوده است؟ 66
4-2-2. توزیع فراوانی و روند همتألیفی اعضای هیأت علمی دانشگاه تبریز در نمایه استنادی اسکوپوس به تفکیک سالهای مورد بررسی چگونه است؟ 69
4-2-3. نقشه علمی دانشگاه تبریز بر اساس هم تألیفی اعضای هیئت علمی آن بین سالهای 2000 تا 2012 چگونه است؟ 72
4-3. آزمون فرضیه های پژوهش 101
4-3-1. بین میزان ضریب همکاری علمی پژوهشگران دانشگاه تبریز و میزان تولیدات علمی رابطه معنی‎داری وجود دارد. 101
4-3-2. بین میزان تولیدات علمی پژوهشگران دانشگاه تبریز با میزان استنادهای دریافتی آنها رابطه معنی‎داری وجود دارد. 103
4-3-3. بین تعداد نویسندگان مقالاتی که بیش از ده استناد به آن شده با میزان استناد دریافتی رابطه معنی‎داری وجود دارد. 105
فصل پنجم 107
بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ها 107
5-1. مقدمه 108
۵-۲. پاسخ به پرسش‌های پژوهش 108
۵-۲-۱. روند تولیدات علمی بین المللی دانشگاه تبریز بین سالهای 2000 تا 2012 چگونه بوده است؟ 108
۵-۲-۲. توزیع فراوانی و روند همتألیفی اعضای هیأت علمی دانشگاه تبریز در پایگاه استنادی اسکوپوس به تفکیک سالهای مورد بررسی چگونه است؟ 108
۵-۲-۳. نقشه علمی دانشگاه تبریز بر اساس هم تألیفی اعضای هیئت علمی آن بین سالهای 2000 تا 2012 چگونه است؟ 109
5-2-4. بین میزان ضریب همکاری علمی پژوهشگران دانشگاه تبریز و میزان تولیدات علمی رابطه معنی‎داری وجود دارد. 119
5-2-5. بین میزان تولیدات علمی پژوهشگران دانشگاه تبریز با میزان استنادهای دریافتی آنها رابطه معنی‎داری وجود دارد. 119
5-2-6. بین تعداد نویسندگان مقالاتی که بیش از ده استناد به آن شده با میزان استناد دریافتی رابطه معنی‎داری وجود دارد. 119
5-۳. بحث و نتیجه‌گیری 120
۵-۴. پیشنهادهای حاصل از پژوهش 128
۵-۵. پیشنهاد برای پژوهش‌های آتی 129
منابع 131
Refrences 135
Abstract 137

فهرست جداول
جدول3-1. گروه های آموزشی منتخب از هر دانشکده دانشگاه تبریز 62
جدول 4-1. فراوانی تولیدات علمی دانشگاه تبریز در پایاه استنادی اسکوپوس به تفکیک سالهای مورد بررسی 69
جدول4-2. فراوانی هم تالیفی تولیدات علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه تبریز در پایگاه استنادی اسکوپوس 70
جدول 4-3. اعضای هیأت علمی دانشکده شیمی گروه آموزشی بیوشیمی 73
جدول 4-4. وابستگی سازمانی گرههای تشکیل دهنده شبکه هم تألیفی دانشکده شیمی 73
جدول 4-5. اسامی اعضای هیأت علمی دانشکده برق 75
جدول 4-6. وابستگی سازمانی گرههای تشکیل دهنده شبکهی هم تألیفی دانشکده برق 76
جدول 4-7. اسامی اعضای هیأت علمی دانشکده عمران گروه آموزشی عمران- سازه 78
جدول 4-8. وابستگی سازمانی گرههای تشکیل دهنده شبکه همتألیفی دانشکده عمران 78
جدول 4-9. اسامی اعضای هیأت علمی دانشکده ریاضی گروه آموزشی ریاضی محض 80
جدول 4-10. وابستگی سازمانی گرههای تشکیل دهنده شبکه همتألیفی دانشکده ریاضی 80
جدول 4-11. اسامی اعضای هیأت علمی دانشکده علوم طبیعی 82
جدول4-12. وابستگی سازمانی گرههای تشکیل دهنده شبکه همتألیفی دانشکده علوم طبیعی 83
جدول 4-13. اسامی اعضای هیأت علمی دانشکده کشاورزی 84
جدول 4-14. وابستگی سازمانی گرههای تشکیل دهنده شبکه همتألیفی دانشکده کشاورزی 85
جدول 4-15. اسامی اعضای هیأت علمی دانشکده دامپزشکی 87
جدول 4-16. وابستگی سازمانی گرههای تشکیل دهنده شبکه همتألیفی دانشکده دامپزشکی 87
جدول 4-17. اسامی اعضای هیأت علمی دانشکده فیزیک 89
جدول 4-18. وابستگی سازمانی گرههای تشکیل دهنده شبکه همتألیفی دانشکده فیزیک 90
جدول 4-19. اسامی اعضای هیأت علمی دانشکده فناوریهای نوین 92
جدول4-20. وابستگی سازمانی گرههای تشکیل دهنده شبکه همتألیفی دانشکده فناوریهای نوین 92
جدول 4-21. اسامی اعضای هیأت علمی دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 94
جدول4-22. وابستگی سازمانی گرههای تشکیل دهنده شبکه همتألیفی دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 94
جدول 4-23. اسامی اعضای هیأت علمی دانشکده مکانیک 96
جدول 4-24. وابستگی سازمانی گرههای تشکیل دهنده شبکه همتألیفی دانشکده مکانیک 96
جدول 4-25. اسامی اعضای هیأت علمی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 98
جدول 4-26. وابستگی سازمانی گرههای تشکیل دهنده شبکه همتألیفی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 98
جدول 4-27. اسامی اعضای هیأت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 100
جدول 4-28. وابستگی سازمانی گرههای تشکیل دهنده شبکه همتألیفی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 100
جدول 4-29. برونداد آزمون همبستگی پیرسون بین میزان تولیدات علمی و ضریب همکاری علمی 102
جدول4-30. برونداد آزمون همبستگی پیرسون بین میزان تولیدات علمی و میزان استنادهای دریافتی 104
جدول4-31. برونداد آزمون همبستگی پیرسون بین تعداد نویسندگان مقالاتی که بیش از 10 استناد به آنها شده است با تعداد استنادهای دریافتی 106
جدول5-1. مقایسه تطبیقی دانشکدههای دانشگاه تبریز 114
جدول5-2 .وابستگی سازمانی گرههای تشکیل دهنده هر شبکه همتألیفی 116
جدول 5-3. وابستگی سازمانی گرههای تشکیل دهنده شبکه همتألیفی به تفکیک نام کشور 118

فهرست نقشه ها…………………………………………………………………………صفحه
نقشه 2-1. نمود بصری مفهوم انسجام دریک گراف کامل با چگالی 1 22
نقشه 4-1. شبکه هم تألیفی اعضای هیأت علمی دانشکده شیمی گروه آموزشی بیوشیمی 74
نقشه 4-2. شبکه هم تألیفی دانشکده برق گروه آموزشی برق- مخابرات 76
نقشه 4-3. شبکه هم تالیفی اعضای هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران 79
نقشه 4-4. شبکه همتألیفی دانشکده ریاضی گروه آموزشی ریاضی محض 81
نقشه 4-5. شبکه هم تألیفی دانشکده علوم طبیعی 82
نقشه 4-6. شبکه هم تألیفی دانشکده کشاورزی 85
نقشه 4-7. شبکه هم تالیفی دانشکده دامپزشکی 88
نقشه 4-8 شبکه هم تألیفی دانشکده دانشکده فیزیک 89
نقشه 2-9. شبکه هم تألیفی دانشکده فناوریهای نوین 93
نقشه 4-10. شبکه هم تألیفی دانشکده دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 95
نقشه 4-11. شبکه هم تألیفی دانشکده مکانیک 97
نقشه 4-12. شبکه هم تالیفی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 99
نقشه 4-13. شبکه هم تالیفی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 101

فهرست نمودارها
نمودار 4-1. تعداد تولیدات علمی دانشگاه تبریز به تفکیک سالهای مورد بررسی 67

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نمودار 4-2. روند تولیدات علمی بین المللی دانشگاه تبریز بین سالهای 2000 تا 2012 68
نمودار 4-4. روند هم تألیفی اعضای هیأت علمی دانشگاه تبریز در پایگاه استنادی اسکوپوس طی سالهای 2000 تا2012 71
نمودار4-5. نمودار همبستگی بین میزان ضریب همکاری علمی و میزان تولیدات علمی 103
نمودار 4-6. نمودار میزان همبستگی تولیدات علمی و میزان استنادهای دریافتی 104
نمودار4-7. نمودارهمبستگی بین تعداد نویسندگان مقالاتی که بیش از 10 استناد به آن شده با میزان استناد دریافتی 105

فصل اول
کلیات پژوهش

1-1. مقدمه
تولید اطلاعات از عمدهترین شاخصهای رشد و توسعه در کشورها به شمار می آید و در عرصه ها و حوزه های مختلف علمی مورد بهره برداری قرار می گیرد (حمیدی، اصنافی، عصاره،1389). از دهه های 1950 و 1960 به دنبال افزایش میزان اطلاعات و گسترش تولیدات علمی و رواج روش شناسی پوزیتیویسم، رویکردهای کمّی به علم برای سنجیدن میزان تولید اطلاعات علمی در حیطه های گوناگون علم وارد شد (جعفری، 1390). دانشمندان برجستهای مانند کول، ایلز و هولم از مقاله های علمی به عنوان معیاری برای مقایسه تولیدات علمی کشورهای مختلف استفاده کردهاند. آنها از این طریق، تولیدات علمی کشورهای مختلف را از لحاظ کمی و کیفی با یکدیگر مورد مقایسه قرار داده و وضعیت آنها را در تولیدات علمی مشخص کردهاند (انصافی و غریبی، 1381؛ نقل در بهزادی و جوکار، 1390). تولید علمی زمینه را برای انتقال دانش از سازمانهای دیگر (رقیب یا همکار) به درون سازمان فراهم میسازد و علاوه بر آن میتواند در داخل سازمان نیز زمینه را برای انتقال دانسته ها یا یافته ها به سایر بخشهای سازمان فراهم سازد. یکی از روش های بررسی وضعیت کلی پژوهش و تولیدات علمی استفاده از مطالعات علمسنجی است. علم سنجی با بهره گرفتن از فنون تحلیل استنادی با هدف ارائه خدمت به سیاست علم صورت میپذیرد (نوروزی چاکلی،1390). پژوهشگران حوزه علمسنجی با بهره گرفتن از قواعد و قوانین علمسنجی به کشف روابط علم و سیاست گذاری علم میپردازند. روش علمسنجی میتواند ابزاری موثر برای درک بهتر فرایند تحقیقات علمی و تجزیه و تحلیل، توزیع و استفاده از اطلاعات علمی باشد (حمدیپور،1390).
1-2. بیان مسئله
این اندیشه که علم میتواند به صورت فضایی نمایش داده شود، دیر زمانی است که قابل رد یابی است (پشوتنی زاده و دیگران،1388). ترسیم نقشه علم ، ترسیم نقشه دانش ، مصورسازی علم و مصورسازی دانش ، نامهای گوناگونی از حوزه میان رشتهای جدیدی است که در سالهای اخیر در علمسنجی، کاربردی وسیع دارد؛ این حوزه، از طریق پردازش، استخراج و مرتب سازی اطلاعات به ترسیم نقشه علم میپردازد و امکان تحلیل، مسیریابی و نمایش دانش را فراهم میآورد؛ علاوه بر آن، این حوزه در جهت سهولت بخشیدن دسترسی به اطلاعات، آشکارسازی ساختار دانش و کمک به جستجوگران دانش برای رسیدن به نتایج موفقیت آمیز حرکت میکند (شیفرین و بورنر ،2004، ص 5183؛ نقل در نوروزی چاکلی،1390، 247).
نقشه علمی، بازنمونی فضایی از چگونگی پیوند رشته ها، حوزه ها، متخصصان و مقاله های آنها به وجود میآورد، این نقشه ها را میتوان به نقشه های جغرافیایی که رابطه های سیاسی یا جنبههای فیزیکی را بر روی زمین نشان میدهند، تشبیه کرد. شبکه های استنادی که در قالب این نقشه های فضایی نشان داده میشود، نموداری جهت دار و پیچیده است که راسهای آن میتوانند به ترتیب زمانی مرتب شوند و خطهای مرزی موجود در این گرا فها راسهای قدیمی را به راسهای جدید وصل میکنند. این شبکه الگوهای ارتباطی و همچنین چگونگی همکاری علمی و روندهای استنادهای ملی و جهانی پژوهشگران را نشان میدهند (اسمال ، 1999). نمایش فضایی درک پژوهشگران را از رابطه های مفهومی و پیشرفته تسهیل مینماید. همچنین نگاهی عمیق به وضعیت دانش معاصر در قلمروهای گوناگون علمی فراهم میکند (فتاحی، دانش و سهیلی، 1390). از سوی دیگر برای اتخاذ تصمیمات بهتر، جامعتر و کارآمدتر در خصوص سیاستگذاریهای علمی تنها شناسایی ساختار رشته ای و روابط موضوعی نمیتواند سودمند باشد بلکه باید در کنار آن به ساختار فکری، ساختار اجتماعی و ساختار شناختی رشته ها، حوزه های علمی و تخصصها پی برد و از این طریق روابط موجود بین نقش آفرینان علمی را از ابعاد مختلف مورد بررسی و تحلیل قرار داد. همچنین تنها از این طریق است که میتوان ساختار علم را در جهان علمی امروز که روز به روز بر پیچیدگی های فکری، شناختی و اجتماعی آن افزوده می شود شناسایی کرد (زوارقی، فدایی و فهیمنیا، 1390).
سنجش علم در سازمانها میتواند به صورت مشخص چهار حوزه را در برگیرد:
الف. بررسی تولیدات و مشارکت سازمان در علم ملی و جهانی؛
ب. بررسی و پیگیری افراد تولیدکننده علم در داخل سازمان؛
ج. فراهم آوری امکان مطالعه درونداد و برنداد و عملکرد فرایندهای علمی؛ و
د. شناسایی زمینه های نوآوری سازمانی و دستاوردهای فناورانه سازمان.
فعالیتهای علمسنجی، همه فعالیتهای علمی سازمان را با دقت فراوان مورد بررسی قرار میدهد. اولین نتیجهای که از این کار به سازمان میرسد، شناسایی افراد تولید کننده علم در سازمان است. تولید علم، مهارتی است که از طریق آن کارکنان میتوانند دانش ذهنی خودشان را به دانش عینی تبدیل نمایند (حسن زاده،1390). از آنجایی که دانشگاه تبریز با قدمت 67 ساله (تاسیس 1325) یکی از قدیمیترین و بزرگترین دانشگاههای کشور است، و تا به امروز پژوهش علمسنجی روی تولیدات علمی دانشگاه تبریز در پایگاه استنادی اسکوپوس صورت نگرفته است، ضروری به نظر میرسد که تولیدات علمی دانشگاه تبریز مورد بررسی قرار گرفته و نقشه علم آن ترسیم شود تا نقاط قوت و ضعف پژوهشگران دانشگاه در حوزه های موضوعی مختلف مشخص شود. همچنین با بهره گرفتن از یافتههای پژوهش میتوان به سیاست گذاری و برنامهریزیهای راهبردی علم در این دانشگاه همت گماشت.
با توجه به اهمیت تولیدات علمی و نتایج افزایش صحیح و هدفمند آن ، این پژوهش به سوالاتی همچون میزان رشد تولیدات علمی دانشگاه تبریز، میزان مشارکت گروهی پژوهشگران دانشگاه تبریز و اینکه آیا رابطه معنی داری ما بین میزان مشارکت پژوهشگران دانشگاه تبریز و میزان تولیدات علمی و استنادات آنها وجود دارد؟ پاسخ میدهد. ترسیم نقشه شبکه همتألیفی پژوهشگران دانشگاه تبریز از مهمترین دغدغههایی است که این پژوهش در صدد پاسخگویی به آن است. بنابراین مساله اصلی مورد نظر این تحقیق این است که روند تولیدات علمی بین المللی دانشگاه تبریز چگونه است و نقشه علم این دانشگاه چه ویژگی هایی دارد؟
1-۳. اهداف پژوهش
1-3-1.هدف کلی
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی وضعیت جهانی تولیدات علمی دانشگاه تبریز در سالهای 2000 تا 2012 در پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس با هدف ترسیم نقشه علم این دانشگاه با بهره گرفتن از ابزار تحلیل شبکه اجتماعی میباشد. اهداف جزیی تحقیق بدین شرحاند:
1-3-2. اهدف فرعی
بررسی روند تولیدات علمی بین المللی دانشگاه تبریز بین سالهای 2000تا 2012
بررسی روند همتألیفی اعضای هیأت علمی دانشگاه تبریز
ترسیم نقشه علمی دانشگاه تبریز بر اساس همتألیفی اعضای هیأت علمی آن و همکاریهای آن با سایر مؤسسات با بهره گرفتن از تحلیل شبکه اجتماعی
بررسی رابطه میزان ضریب همکاری علمی پژوهشگران دانشگاه تبریز و میزان تولیدات علمی
بررسی رابطه میزان تولیدات علمی دانشگاه تبریز با میزان استنادهای آنها
بررسی رابطه تعداد نویسندگان تولیدات علمی که بیش از 10 استناد دریافت کردهاند با میزان استناد دریافتی
1-۴. پرسش‌های پژوهش
1-۴-1 پرسش‌های فرعی
روند تولیدات علمی بین المللی دانشگاه تبریز بین سالهای 2000 تا 2012 چگونه بوده است؟
توزیع فراوانی و روند همتألیفی اعضای هیأت علمی دانشگاه تبریز در پایگاه استنادی اسکوپوس به تفکیک سالهای مورد بررسی چگونه است؟
نقشه علمی دانشگاه تبریز بر اساس هم تألیفی اعضای هیئت علمی آن بین سالهای 2000 تا 2012 چگونه است؟
فرضیه های تحقیق:
1. بین میزان ضریب همکاری علمی پژوهشگران دانشگاه تبریز و میزان تولیدات علمی رابطه وجود دارد.
2. بین میزان تولیدات علمی دانشگاه تبریز با میزان استنادهای دریافتی آنها رابطه وجود دارد.
3. بین تعداد نویسندگان هر مقاله با میزان استنادهای دریافتی رابطه وجود دارد.
۱-۵. اهمیت و ضرورت پژوهش
1-5-1. مبانی نظری
کمک به ساختار و مبانی دانش ترسیم نقشه علم
شناسایی عوامل موثر بر تولیدات علمی و ارتقا سطح بهره وری پژوهشگران و دانشگاه
بهره گیری از ترسیم نقشه شبکه همتألیفی دانشگاه در راستای سیاست گذاری علمی

تولیدات علمی به منزله قدرت و تواناییاند و دانش موجب توسعه میشود.
بررسی و شناخت نقش و جایگاه همکاری گروهی در تولید علم و

دیدگاهتان را بنویسید