دانلود پایان نامه

فصل دوم: مروری برادبیات و پیشینه تحقیق
2-1- تعریف وابستگی …………………………………………………………………………………………. 10

2-2- وابستگی و رسانه ………………………………………………………………………………………… 11
2-3- اعتیاد اینترنتی ……………………………………………………………………………………………… 14
2-4- نشانه ها و علایم بالینی اعتیاد اینترنتی ……………………………………………………………. 17
2-4-1-نشانه های روان شناختی …………………………………………………………………. 18
2-4-2-نشانه های جسمانی ……………………………………………………………………….. 18
2-4-3-نشانه های رفتاری …………………………………………………………………………. 18
2-4-4-نشانه های شناختی غیرسازشی ……………………………………………………….. 18
2-5- فیسبوک چیست؟ ………………………………………………………………………………………. 19
2-6- نشانه های فیس بوک بازان …………………………………………………………………………. 22
2-7- تاثیرات فیس بوک بر ابعاد مختلف زندگی ……………………………………………………. 22
2-8- آسیب های روانی وابستگی به فیس بوک ……………………………………………………. 31
2-9- هوش هیجانی چیست ……………………………………………………………………………….. 32
2-10- اهمیت هوش هیجانی ……………………………………………………………………………… 38 2-10-1- اهمیت هوش هیجانی درکنترل هیجانات ……………………………………………….. 39
2-10-2- اهمیت هوش هیجانی درروابط اجتماعی ……………………………………………….. 40
2-10-3- اهمیت هوش هیجانی در مدیریت ………………………………………………….. 41
2-10-4- اهمیت هوش هیجانی در موفقیت افراد …………………………………………… 41
2-11- ادراک هیجانات ………………………………………………………………………………………. 42
2-12- توضیحاتی درباره اصطلاحات مختلف مربوط به هوش هیجانی …………………………. 44
2-12-1- سواد هیجانی ………………………………………………………………………….. 44
2-12-2- توانش هیجانی ………………………………………………………………………… 46
2-13- الگوهای نظری هوش هیجانی ………………………………………………………………….. 48
2-13-1- هوش هیجانی مبتنی بر رگه و توانش …………………………………………… 48
2-13-2- الگوهای آمیخته ………………………………………………………………………… 50
2-13-3- الگوهای توانایی ………………………………………………………………………… 53
2-14- وجوه اشتراک الگوهای مختلف هوش هیجانی ………………………………………………… 54
2-15- فرایند تحولی هوش هیجانی ……………………………………………………………………….. 59
2-16- عوامل موثر بر فرایند تحول هوش هیجانی ……………………………………………………… 65
2-16-1- اجتماعی شدن ……………………………………………………………………………. 66
2-16-2- نقش والدین ………………………………………………………………………………. 66
2-16-3- سهم واکنش های والدین به هیجان های کودکان ……………………………. 67
2-16-4- سهم آموزش / پرورش والدین درباره ی هیجان ها ………………………… 67
2-16-5- سهم همسالان ……………………………………………………………………….. 68
2-16-6- سهم بالقوه ی واکنش های دوستان به هیجان های دیگران …………… 68
2-16-7- سهم بالقوه ی آموزش / پرورش دوستان درباره هیجان ها …………… 69
2-16-8- تحول شناختی ………………………………………………………………………. 70
2-17- کارکردهای هوش هیجانی …………………………………………………………………….. 71
2-17-1- هوش هیجانی،تفکرو روابط اجتماعی ………………………………………. 71
2-17-2 – هوش هیجانی: انطباق با رویدادهای استرس زا ………………………… 75
2-18- مروری بر تحقیقات انجام شده …………………………………………………………….. 77

فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1- جامعه آماری ………………………………………………………………………………………. 81
3-2- حجم نمونه و روش نمونه گیری …………………………………………………………… 81
3-3- طرح تحقیق ……………………………………………………………………………………….. 81
3-4– روش اجرای پژوهش ………………………………………………………………………….. 82

3-4-1- شرح جلسات ………………………………………………………………………. 82
3-5- ابزار پژوهش ………………………………………………………………………………………. 84
3-5-1- پرسشنامه هوش هیجانی بار- ان ……………………………………………. 84
3-5-2- مشخصات آزمون هوش هیجانی بار – اُن ………………………………… 84
3-5-3- نحوۀ نمره گذاری …………………………………………………………………. 86
3-5-4- پرسشنامه اعتیاد به فیس بوک برگن ………………………………………… 88
3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………….. 88

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- تحلیل توصیفی داده ها ………………………………………………………………………… 90
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………. 96
5-2- محدودیت های پژوهش ……………………………………………………………………… 98
5-3- پیشنهادات …………………………………………………………………………………………. 98
منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………. 99
منابع فارسی ……………………………………………………………………………………. 100
منابع انگلیسی …………………………………………………………………………………. 102
پیوست ها …………………………………………………………………………………………………. 107

فهرست جداول
عنوان شماره صفحه
جدول2-1- ……………………………………………………………………………………………………..55
جدول3-1- ……………………………………………………………………………………………………..81
جدول3-2- ……………………………………………………………………………………………………..87
جدول4-1- ……………………………………………………………………………………………………..90
جدول4-2- ……………………………………………………………………………………………………..91
جدول4-3- ……………………………………………………………………………………………………..91
جدول4-4- ……………………………………………………………………………………………………..92
جدول4-5- ……………………………………………………………………………………………………..93
جدول4-6- ……………………………………………………………………………………………………..94

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی اثر بخشی هوش هیجانی در کاهش وابستگی به فیسبوک دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران پرداخته است.
فرضیه های تحقیق عبارتند از :
1- آموزش ارتقاء هوش هیجانی موجب کاهش وابستگی دانش آموزان دبیرستانی به فیس بوک می شود.
2- پس از گذشت1 ماه تاثیر آموزش ارتقاء هوش هیجانی بر کاهش وابستگی به فیس بوک تداوم خواهد داشت.
ابزارهای اندازه گیری این تحقیق پرسشنامه هوش هیجانی بار– ان و پرسشنامه ی وابستگی به فیس بوک است.
گروه نمونه شامل دانش آموزان دبیرستان دخترانه تهران است .
این تحقیق از نوه همبستگی می باشد و بر اساس فرضیه ها و با بهره گرفتن از روش رگرسیون این نتایج به دست آمده است.
آموزش ارتقاء هوش هیجانی موجب کاهش وابستگی دانش آموزان دبیرستانی به فیس بوک می شود.
2- پس از گذشت1ماه تاثیر آموزش ارتقاء هوش هیجانی بر کاهش وابستگی به فیس بوک تداوم خواهد داشت.

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
از مهمترین ویژگی‏های فضای مجازی گسترش اهمیت فرد و حیطه خصوصی در برابر جمع و حوزه عمومی است. افراد در فضای مجازی در عین حال که می‏توانند در گروه‏های مختلف حضور داشته باشند؛ می‏توانند خود را جدا از دیگران و تنها نیز حس کنند. نبود مراتب قدرت در فضای مجازی باعث می‏شود، فردیت افراد در جمع حل نشود. در جهان واقعی قدرت انتخاب افراد، همواره تحت تأثیر عوامی چون جبر مکان، زمان، فرهنگ، حکومت و … محدود بوده است. اما در جهان مجازی این مرزها وجود ندارد و افراد در مقیاس‏ جهانی می‏توانند دست به انتخاب بزنند (مرتضی نورمحمدی، 1388).
بخشی از این تضاد در این است که بعضی اعتقاد دارند که فقط موادی که وارد بدن می شود می‏تواند به عنوان اعتیاد قلمداد شود و این اصطلاح باید در زمینه داروها مورد استفاده قرار گیرد. برای اختلال، سبب شناسی ضرورتی ندارد. بنابراین این اختلال می‏تواند کارکرد شناختی ، رفتاری و عاطفی یک فرد بهنجار را تحت تأثیر قرار دهد و بدین جهت نیز رفتار در محدوده بهنجار قرار دارد (جاشوا ،1999).
وابستگی به اینترنت به عنوان »وابستگی رفتاری «مانند وابستگی به قمار، پرخوری، تماشای اجباری تلویزیون و مانند آن مدنظر گرفته می‏شود. در اینجا فرد نه به مواد بلکه به آنچه که در رایانه انجام می‏دهد یا به احساسی که در هنگام انجام آن به او دست می‏دهد وابسته می‏شود (ساسمن و تاسیون ،2002 به نقل از جدیدی 1385).
اورزاک (2005) وابستگی به اینترنت را به عنوان اختلال در نظر می گیرد. نوعی اختلال که مردم در آن صفحه رایانه را جذابتر از واقعیت زندگی روزمره می بینند. به نظر او هر کسی که رایانه دارد در معرض وابستگی است اما افرادی که خجالتی، افسرده، تنها و بی حوصله هستند یا آنهایی که ازیک اعتیاد دیگر بهبودی می یابند،آسیب پذیری بیشتری دارند.وابستگی به تکنولوژی به طور عملیاتی می تواند به عنوان وابستگی غیر شیمیایی (رفتاری) که شامل انسان و دستگاه است تعریف شود. این اعتیاد ممکن است انفعالی (مثلاً تلویزیون) یا فعال (بازیهای رایانه ای) باشد و معمولاً جنبه های القاء کننده و تقویت کننده ای دارد که ممکن است به افزایش تمایل وابستگی کمک نماید (آرتز و همکاران ،2002).
فرضیه‌ای جدید می‌گوید ، احتمال دارد که هم در عادت به مواد و هم در عادت به غیرمواد، یک واکنش شیمیایی وجود داشته باشد. اعتیاد به رسانه های الکترونیکی نوعی اختلال کنترل تکانه است که به استفاده بیش از حد از رسانه الکترونیکی به نحوی اطلاق می گردد که سایر فعالیت های اجتماعی فرد را تحت الشعاع قرار داده و به افت عملکرد وی در حوزه های مختلف شغلی – علمی-اجتماعی- حرفه ای-خانوادگی اقتصادی-روانشناختی می شود.تا انجا که باعث نادیده انگاشتن روابط در دنیای واقعی مثل دوستان و خانواده می گردد.(حق شناس،۱۳۸۵)

1-2 بیان مسئله
امروزه، گسترش فناوری‏های اطلاعاتی و ارتباطی، بر ابعاد مختلف زندگی بشر (سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و اقتصادی) تأثیر گذاشته است. با کمرنگ‏شدن اهمیت زمان و مکان و بی‏نیازی مشترک برای برقرار ارتباطریال افراد به شکل بسیار آسان‏تری می‏توانند در فضای مجازی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. این شکل جدید برقراری ارتباط موجب تحول در فرهنگ و هویت جوامع می‏شود (مرتضی نورمحمدی، 1388).
امروزه انسان‏ها به واسطه فناوری اطلاعات و ارتباطات به صورت یک اجتماع هم‏زمان اما با مکان و جغرافیای متفاوت درآمده‏اند که گسترش ارتباطات و انباشت اطلاعات آن‏ها زا با هم مرتبط و مشترک کرده. این اشتراک «هویت جمعی مجازی» را برایشان ایجاد کرده که در کنار سایر ابعاد هویتی افراد، هویت آن‏ها را شکل می‏دهد.
ظهور فناوری‏های نوین ارتباطی دگرگونی بنیادینی را در ارتباطات انسانی ایجاد کرده است. کاستلز معتقد است از آنجا که انتقال و جریان فرهنگ از طریق ارتباطات صورت می‏گیرد، حوزه فرهنگ که نظام‏هایی از عقاید و رفتارها را شامل می‏شود، با ظهور تکنولوژی جدید دچار دگرگونی‏های بنیادین می‏گردد. ورود فناوری‏های ارتباطی، دگرگونی در ساختار ارتباطات انسانی ایجاد کرده است. بل معتقد است جهان مجازی و امکان برقراری ارتباطات همزمان و بیشمار، منشاء ظهور فرهنگ‏های آنی و به دنبال آن ظهور هویت‏های خلق‏الساعه شده است که در دوره محدودی شکل می‏گیرد و با ظهور هویت‏های جدید به سرعت از بین می‏روند (مرتضی نورمحمدی، 1388).
فناوری‏های نوین ارتباطی امکان داشتن خلوت جدیدی را برای افراد با ایجاد فضایی شخصی و خصوصی در فضای مجازی برای افراد فراهم می‏کند. در این فضا افراد با یکدیگر ارتباط برقرار می‏کنند و با بهره‏گیری از امکانات اینترنت مانند شبکه‏های اجتماعی و اتاق‏های گفت‏وگو شبکه‏های گسترده‏ای از روابط میان افراد شکل می‏گیرد که غیرقابل کنترل است. این امر بتدریج موجب از هم‏پاشیدگی شبکه‏های سنتی روابط مانند همسایگی می‏شود و هویت‏های جدا از جهان واقعی برای افراد ایجاد می‏کند (مرتضی نورمحمدی، 1388).هوش هیجانی ،توانایی درک،توصیف و کنترل هیجانات

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دیدگاهتان را بنویسید