دانلود پایان نامه

گفتار دوم : روش شناسی های علت کاو حقوق بین الملل 92
جستار نخست : اثبات گرایی حقوقی 93
مبحث نخست : پوزیتیویسم حقوقی کلاسیک 95
مبحث دوم : پوزیتیویسم حقوقی نوین 96
جستار دوم : روش فرایند حقوقی بین المللی 98
جستار سوم : روش حقوق و اقتصاد 101
مبحث نخست : پیوندهای روش شناسانه 101
مبحث دوم : رویکرد حقوق و اقتصاد 102
جستار چهارم : رویکرد روش شناسانه حقوق و روابط بین الملل 104
گفتار سوم : سازه روش شناختی دلیل کاو (عقلانیت روش شناختی) 106
جستار نخست : روش شناسی انتقادی در حوزه معرفت حقوقی 107
جستار دوم : روش شناسی کنش ارتباطی در حوزه حقوق بین الملل 110
جستار سوم : روش شناسی فمینیستی 112
مبحث نخست : مدعیات روش شناسانه فمینیستی 112
مبحث دوم : روش شناسی زنانه گرا و جنسیت محور 114
گفتار چهارم : روش شناسی معنا کاو حقوق بین الملل 115
تمهید بحث : 115
جستار نخست : روش شناسی هرمنوتیک 116
جستار دوم : روش شناسی بینامتنیت حقوقی 118
جستار سوم : رویکرد روش شناختی تحلیل گفتمان حقوقی 121
نتیجه گیری 124
پیشنهادات 128
گزاره های مفهومی و تئوریک 128

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گزاره های عملیاتی و کاربردی 129
منابع فارسی 130
کتب : 130
مقالات : 134
رساله ها و پایان نامه ها : 136
تقریرات : 136
طرح های پژوهشی : 136

منابع اینترنتی 136
چکیده
تاریخ روش شناسی نوین ؛ شاهد حضور سه سنت روش شناسانه رقیب است که جریان نخست به تحلیل منطقی سازوکار علم اهتمام می ورزد و سنت دوم پویش جاری و جمعی دانش را باز می کاود و سنت سوم با آمیختن افق های زایش و خوانش ؛ به تاویل و تفسیر متن های معرفتی می پردازد . پوزیتیویسم منطقی و راسیونالیسم انتقادی با مدعیاتی چون : وحدت روش شناسی علوم طبیعی و علوم اجتماعی ، واقع گرایی و نفی نسبیت گرایی نماینده جریان اول و مکاتب جامعه شناختی علم و انتقادی که بر شالوده کثرت گرایی روش شناختی و نسبیت گرایی علم استوار است ، بانی سنت دوم و هرمنوتیک ، تحلیل گفتمان و بینامتنیت که به روابط بینامتنی و نفی کلان روایت ها نظر دارد ؛ شاهد شاخص جریان سوم روش شناسی است . روش شناسی حقوق بین الملل نیز در درون و از بیرون دستخوش تحول و دچار تکثر شده و دوران سلطه قیاس و سیادت استقراء را به خود دیده است. با این حال تحلیل روشمند روش و روش شناسی حقوق بین الملل مستلزم تامل در مبانی و اصول سنت های روش شناسانه موصوف است که در این نوشتار ، جنبه هایی از این مساله و جریان های معرفتی وابسته به آن در کنار بازاندیشی موجهی از روش شناسی های حقوقی نسل اول ، دوم و سوم نظیر : اثبات گرایی ، هرمنوتیک ، هنجاری ، انتقادی ، بینامتنی ، فرایند حقوقی بین المللی ، فمینیسم و رویکرد حقوق و اقتصاد تحلیل شده است که افزون بر تایید کثرت گرایی روشی – پیشفرض سنت دوم و سوم – و تامین واقع گرایی بیناگفتمانی – ترکیب سنت اول و دوم – زمینه همگرایی دانش بالنده حقوق بین الملل با دامنه های معرفتی هم سنخ تدارک دیده شود. برای تامین این هدف ،به شیوه ای تحلیلی – ترکیبی ، طرح تازه ای از سه گانه روش شناسی علت کاو، دلیل کاو و معناکاو که ناظر به ساحت های هنجاری، متن محور و پدیداری حقوق بین الملل و متاثر از سنت های روش شناسانه و ملهم از اصول فلسفه علم است ؛ در افکنده شده است که بر التقاط روش شناسانه ، طبیعت گرایی روش شناختی ،تقلیل گرایی چند سویه دانش حقوقی به نظام حقوقی و نظام حقوقی به قاعده حقوقی و استمرار مدعیات روش شناسانه فاقد وجه و خام اندیشی های بی دلیل ؛ اما علتمند حقوقدانان مکتب طبیعی و اثباتی پرتوی بیافکند و آگاهان را به تامل روشمند در این عرصه ترغیب نماید .

کلید واژگان : روش شناسی های علت کاو – معناکاو و دلیل کاو ، کثرت گرایی روش شناختی ، اثبات گرایی ، هرمنوتیک ، روش انتقادی ،حقوق و اقتصاد ، فرایند حقوقی بین المللی .
فصل نخست : مفهوم ، مبانی ، پیشینه تاریخی و پویش معرفتی دانش روش شناسی

تمهید بحث :
فصل نخست این پایان نامه ؛ عهده دار بازتعریف و بازاندیشی انتقادی مفاهیم و مبانی سنت های پیشا اثباتی ؛ اثباتی و پسا اثباتی روش شناسی علوم اجتماعی به طور عام و حقوق بین الملل به طور خاص است که در گفتار نخست به چارچوب مفهومی موضوع تحقیق ، با تاکید بر ساختار روش شناختی پژوهش و روش تحقیق پرداخته شده است و مباحثی از قبیل بیان مساله ؛ پرسش ها ، فرضیه ها ، ادبیات و ضرورت تحقیق در سطحی کلان و با تکیه بر تنویر ذهن مخاطبان و تمهید ورود عالمانه به حوزه روش شناسی حقوق بین الملل به مثابه یکی از سوژه ها و موضوعات اصلی و بنیادین اندیشه حقوقی و فلسفه علم حقوق بین الملل معاصر تدوین شده است . در گفتار دوم ؛ پویش تاریخی و جامعه شناختی الگوهای کلاسیک و مدرن و پسا مدرن روش شناسی علوم اجتماعی ، با تاکید بر مختصات معرفت حقوقی مطالعه می شود ..فرجام بحث اینکه شکل گیری و تکوین روش شناسی های حقوقی به مثابه معرفتی درجه دوم و وابسته به فلسفه علم حقوق بین المللل و نه منطق حقوق بین الملل؛ محصول فرایندی است که از آبشخور فلسفه علم ؛ جامعه شناسی معرفت و توسعه دانش های مدرن سیراب و بالنده شده است ؛ هرچند الزامات و تبعات معرفتی آن تاکنون به تفصیل و جامعیت در فلسفه علم حقوق بین الملل بازنموده و آشکار نشده است. در فصل دوم ؛ افزون بر روش شناسی نظریه های غالب حقوقی ، اعم از مکتب حقوق طبیعی ، اثباتی و انتقادی و هنجاری ، سه سازه اصلی روش شناسی علت کاو ، دلیل کاو و معناکاو حقوق بین الملل مطالعه و تحلیل خواهد شد که در گفتار نخست ؛ مقتضیات روش شناختی نظریه های مسلط حقوق بین الملل تحلیل خواهد شد ؛ در گفتار دوم روش شناسی های علت کاو حقوقی موضوع تحلیل خواهد بود که افزون بر ساحت ها و ابعاد مفهومی این سازه روش شناختی دیرپا و بالنده ، به صورت مصداقی نیز به اثبات گرایی حقوقی به مثابه فراگیرترین و مسلط ترین مدل روش شناختی حوزه معرفتی ، کنشی و هنجاری حقوق بین الملل و خوانش های متنوع و متعدد آن اعم از روش های تاریخی ، استقرایی ، تجربی ، تحلیلی ، جامعه شناختی و سیستمی ذیل سازه های روش شناختی نوظهوری اعم از فرایند حقوقی ، حقوق و اقتصاد ، رویه قضایی فمینیستی و…. پرداخته خواهد شد ؛ در گفتار سوم ؛ با تاکید بر مختصات و تمایزات معرفتی حقوق بین الملل و مجموعه سطوح سه گانه هستی – معرفت و روش شناختی این دامنه علمی ، کنشی و دستوری از علوم طبیعی و اجتماعی به روش شناسی های دلیل کاو حقوقی بر حسب دو تقریر غالب از پارادایم عقلانیت ابزاری- ارتباطی در فلسفه علم اجتماعی معاصر و انتقادی خواهیم پرداخت . در گفتار چهارم و فرجامین ؛ آخرین سازه روش شناختی حقوق بین الملل که متاثر از تحولات پسا اثباتی حوزه روش شناسی علوم اجتماعی است با تاکید بر هرمنوتیک به مثابه دوگانه فن تاویل و روش شناسی عام علوم انسانی و آن دسته از روش شناسی های پسا مدرن نظیر بینامتنیت و تحلیل گفتمان انتقادی که داعیه معناکاوی در سر دارند ؛ به دست تحلیل خواهیم سپرد . بدیهی است که هر کدام از این سه جریان روش شناختی حقوق بین الملل ؛ متاثر از پیشینه های تاریخی ، پویش های جامعه شناختی ، معارضات و چالش های معرفتی و منطقی عام علوم بشری و خاص علوم اجتماعی – انسانی بوده است که تکیه بر شباهت ها و همسانی ها نبایستی ما را در دام وحدت روش شناسی مورد ادعای پوزیتیویست های منطقی افکنده و از مختصات و تمایزات دانش – نظام و قاعده حقوقی بین المللی – دانش ، هنجار و متن – و بویژه تنوع و تکثر روش و روش شناسی های آن ، چه در مقام مقایسه با روش شناسی علوم طبیعت گرا و ابطال پذیر و چه در مقام تطبیق با روش شناسی های علوم اجتماعی عقلانیت مدار – دلیل کاو و تاویل بنیاد و یا معناکاو غافل سازد .برای نمونه روش شناسی تحلیل گفتمان انتقادی حقوق بین الملل ، که در زمره روش شناسی های معناکاو جای می گیرد ؛ اساسا و اصولا با نقد و جرح و تعدیل پیشفرض های هستی –معرفت شناختی علوم اجتماعی مدرن به طور عام و حقوق بین الملل اثباتی به طور خاص – که متصف به بیطرفی و فاقد سمت گیری ارزشی است – ؛ در صدد پرده برگرفتن از چهره سلطه گرانه و رهایی ستیز پارادایم حقوقی مدرن غربی بر می آید که بر اساس تحلیل رایج رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی ، حقوق بین الملل ، چیزی جر انعکاس و ترجمان تفوق و سیادت و استیلای رژیم حقیقت – معرفت غربی نیست . ارتباطی که میان روش شناسی حقوق بین الملل و صورت های متکثر و متنوع اقتدار در میان هست ؛ ( رابطه رژیم های حقیقت و قدرت ) موضوع پیچیده ای است ؛ ولی اصل بر این است که کژتابی های زبان و گزاره های حاوی و حامل همهمه واقعیت – ارزش حقوق بین الملل ؛ تنها مولفه و عامل سردرگمی انسان و انحراف در فرایند ارتباط پساتجدد نیست ؛ بلکه مهم تر از آن ، گفتمان انتقادی در صدد پرده برگرفتن از چهره سلطه گرانه و رهایی ستیز پارادایم حقوق بین الملل مدرن بر می آید که شرح تفصیلی این ماجرا در صفحاتی از این نوشتار مطمح نظر بوده است . همچنین در صفحاتی به رویکرد هرمنوتیک به مثابه دوگانه «فن و علم تاویل» و « روش شناسی عام علوم اجتماعی و انسانی » به طور عام و حقوق بین الملل به طور خاص پرداخته شده است که با تاکید بر میراث ماندگار اندیشمندانی از قبیل گادامر، نیچه، دریدا، و بویژه دیلتای – که به باور عده ای از مورخان علم ؛ بنیانگذار روش شناسی علوم انسانی – اجتماعی است – خطوط اصلی این سازه روش شناسانه که یکی از روندهای ممتاز روش شناسی سامانه دانایی پساتجدد است ، در حد مقدورات فکری و بضاعت اندک نگارنده بازکاوی و بازاندیشی شده است .
گفتار نخست : طرح نامه و نقشه راه تحقیق ( ساختار روش شناختی و مبانی معرفت شناختی تحقیق )
جستار نخست : مفهوم سازی تئوریک : تبیین معرفتی طرح تحقیق
مبحث نخست : بیان و طرح مساله تحقیق
در حوزه مطالعات حقوقی به طور عام و حقوق بین الملل به طور خاص ؛ کم توجهی به مسائل نوظهور فلسفه علم حقوق اعم از مسائل معرفت شناسی ، هستی شناسی ،انسان شناسی ،ارزش شناسی و نسبت زبان و حقوق و بویژه غفلت از مسائل ،مقولات ، چالش ها و پیشرفت های حوزه روش شناسی دلایل وعلل گوناگونی دارد که دراین میان سلطه دیرپای پراگماتیسم فلسفی ،پوزیتیویسم حقوقی ، و استقراگرایی خام و قیاس سنجی های افراطی و بی مورد به مثابه گفتمان های اصلی حوزه سنتی و انحصاری روش شناسی حقوقی بین المللی مانع قبض و بسط ، تعامل ، تلائم و ترابط گفتمان های روش شناختی مرسوم و متداول حوزه معرفت حقوقی با الگوهای نوظهور و اقران ثمربخش آن گردیده است . از طرف دیگر انس و پیوند دیرپای ذهن و اندیشه حقوقدانان با روش هاو روش شناسی های تقلیل گرا و مکانیستی وقیاسی صرف زمینه گفتمان سازی و نظریه پردازی دراین ساحات نوظهور را با محدودیت های جدی و اساسی مواجه ساخته است .افزون براین گسترش و بسط چارچوب های مفهومی و مدل های نوپدید روش شناسی با سرشت مطالعات و منطق تحلیل حقوقی کلاسیک مبتنی بر رویکرد ترکیبی و فلسفی که پدیده های متنوع و متکثر حقوقی را بریده از مولفه های جامعه شناختی و فارغ از دیالکتیک ارزش – واقعیت و بی تفاوت به اقتضائات متفاوت و متمایز مسائل و مقولات چند تبار و چند ساحتی حقوقی بین المللی بررسی می نمود ؛ چندان محل اعتنا وتوجه نبوده و چالشی در ذهن ها و زبان ها نیافکنده بود . با این حال شکستن حصار انحصار سنتی روش شناسی ، و فائق آمدن بر جزمیت های این حوزه تاثیر گذار و حیاتی یک ضرورت معرفتی اصیل است ؛ زیرا چیرگی بر فقر تئوریک و ضعف های نظریه پردازی و بی توجهی به روندهای گفتمان ساز درحیطه حقوق بین الملل عمومی که حاصل آن همسان انگاری این شعبه از معرفت اجتماعی و این سامانه وزین و ارزشگذار در میان نظام های متکثر حقوقی معاصر با مجمو عه ای از قواعد فاقد ضمانت اجراء است و در نهایت در حکم سازوکاری قدرت ساخته و گاه مساوی با قواعد اخلاقی صرف و بازتاب منافع نامشروع بازیگران مسلط بین المللی انگاشته شده است که دولت ها و جامعه بین المللی را در چنبره اراده و منافع خود خواهانه چند قدرت مسلط محصور ساخته و مجالی برای تاثیرگذاری اراده جمعی بشریت و سایر جوامع در افق پویش های اجتماعی و حق تعیین سرنوشت فردی و جمعی آنها به دست نمی دهد؛ از این روی بایسته می نماید که ذهن ها و اندیشه ها را به قلمرو و گستره نوظهور دانش تراز دوم روش شناسی رهنمون شد و از تحولات در گرفته در این عرصه؛ مقدمات خلق و آفرینش سازه های نوین روش شناختی حقوقی را فراهم آورد. بکار گیری روشها و رویکرد های روشناختی نوین نظیر روش شناسی های سیستمی ؛ میان رشته ای ،حقوق و اقتصاد ، فرایند حقوقی ؛روش انتقادی ،هرمنوتیک حقوقی ، تحلیل گفتمان حقوقی ، بینامتنیت حقوقی و دیگر نمونه ها و نمودها در تحلیل و بررسی مسائل و سوژه های حقوق بین الملل ، در عین حال که زمینه فهم جامع ،پویاو چندتبار و چندساحت آنهارا مهیاساخته ؛ از طرف دیگر امکان مطالعه پدیدارهای متنوع حقوقی بین المللی را در متن واقعیت های پیچیده اجتماعی ودرتعامل با برخی از مولفه های ناشی از دیالکتیک ارزش – واقعیت، اصول – قدرت،عقل- تجربه، حاکمیت – بشریت ، فرهنگ- فناوری و مواردی از این دست فراهم خواهد ساخت .با این توصیف ؛ تحقیق و پژوهش در حوزه های گوناگون روش شناسی حقوقی پاسخی در خوربه بخش مهمی ازاین ضرورت معرفتی است که اضلاع و ابعاد متنوع و بعضا ناشناخته آن در میان حقوقدانان بومی به دلیل بسندگی و کفایت الگوهای روش شناختی قیاسی واستقرایی مرسوم چندان به چشم نمی آید .یک بررسی اجمالی گویای آن است که گفتمان های روش شناختی غالب حوزه حقوق بین الملل محدود و منحصر به دو طیف روش شناسی های استقرایی و قیاسی است ؛ در حالی که بر حسب سطوح تحلیل برگزیده و مختار ما در این نوشتار الف) حقوق بین الملل عمومی به مثابه مجموعه ای متلائم و متعامل از قواعد دستوری اعم از امری – تکمیلی ،و اولیه – ثانویه ، مقتضی و مناسب الگوی ویژه ای از روش شناسی هاست که در بدو امر شیوه های تحصیل و تفسیر و تعیین جایگاه و منزلت این نوع قواعد را در حوزه مطالعات حقوقی ارائه و عرضه می نماید ؛ب) نظام حقوقی بین المللی به مثابه سیستمی از نهادها ؛قواعد و هنجارها ؛ سازوکارها ،اسلوب ها- فنون و آیین های حقوقی در حقیقت مقتضی گونه دیگری از روش شناسی ها وروش ها می باشد که درالگوهای سنتی روش شناسی با نفی این تمایزات و افتراقات و با حکم به وحدت روش و روش شناسی زمینه فراهم ساختن فهم جامع و بهینه این مولفه ها و مقولات را حواله آینده می سازد. و در نهایت ؛ پ) دانش حقوق بین الملل به مثابه شعبه ای نوظهورو بالنده از علوم اجتماعی که مستعد روش ها و روش شناسی های تفسیری و یا هرمنوتیکال و همچنین روش شناسی های معناکاو و دلیل کاو می باشد. این نوشتار با نفی الگوی وحدت روش شناسی علوم ؛ باتکیه بر تمایزات برون معرفتی و درون معرفتی نظام و دانش حقوق بین الملل عمومی به کثرت الگوها و گونه های روش شناسی نظر دارد و متناسب با نوع مسائل و سرشت متمایز پدیدارهای متنوع حقوق بین الملل به مجموعه نوظهوری از روش شناسی ها که هر کدام مقتضی و مناسب مقام و منزلتی خاص هستند توجه نشان می دهد . فرجام سخن اینکه بازنگری و بازاندیشی مفروضه ها و مبانی سنتی روش شناسی های غالب در حوزه حقوق بین المللی که به نازایی و سترونی و ناکارآمدی دانش و نظام حقوقی موصوف انجامیده است ؛ در گرو توجه عمیق و دقیق به پویش های در حال اتفاق فلسفه علم حقوق است که در این میان ؛حوزه های بکر و بدیع روش شناسی درس ها و الهام های ارزنده ای برای محققان جوان حقوق بین الملل به همراه دارد که به هرحال گریز و گزیری نیز از آن نیست ؛ مگر اینکه به یافته هاو بافته های روش شناختی ارسطویی و بیکنی بسنده نماییم و با تکیه بر قیاس و استقرای خام به مثابه الگوهای غالب و جاافتاده و انحصاری روش شناسی حقوق بین الملل؛ با دیده استغنا و بی نیازی ، دانش نوپای حقوق بین الملل را از میراث فیلسوفان معاصر علم

دیدگاهتان را بنویسید