شکل2-7: مدل عمومی رضایت- عدم رضایت(رضائی و شکاری،525:1385) مدل رضایتمندی مشتری از 3 قسمت اصلی ورودی ها، فرایند تأیید و عدم تأیید و خروجی ها تشکیل شده است. لیکن وفاداری مشتریان، فراتر از کسب... متن کامل

قابلیت اطمینان: عبارت است از توانایی انجام خدمات قول داده شده به طور صحیح و قابل اطمینان. پاسخگویی: عبارت است از تمایل به کمک به مشتریان و ارائه خدمات سریع به آنها(Donnelly et al,1995:17).تضمین:... متن کامل

ایجاد اعتماد و اطمینان

قابلیت اطمینان: عبارت است از توانایی انجام خدمات قول داده شده به طور صحیح و قابل اطمینان. پاسخگویی: عبارت است از تمایل به کمک به مشتریان و ارائه خدمات سریع به آنها(Donnelly et al,1995:17).تضمین:... متن کامل

ه- مالکیت: یکی دیگر از تفاوتهای کالا و خدمات این واقعیت است که مشتریان فقط ارزش خدمات را کسب می کنند، بدون اینکه مالکیت دائمی چیزی را بدست آورند. ناتوانی برای به مالکیت درآوردن خدمت به... متن کامل

بازاریابی کالا و بازاریابی خدمات

ه- مالکیت: یکی دیگر از تفاوتهای کالا و خدمات این واقعیت است که مشتریان فقط ارزش خدمات را کسب می کنند، بدون اینکه مالکیت دائمی چیزی را بدست آورند. ناتوانی برای به مالکیت درآوردن خدمت به... متن کامل

تصویر برند عبارت است از عکس های ذهنی که به صورت انتخابی ادراک شده است. مجموع همه این مشخصات ادراک شده از برند چیزی است که به آن تصویر برند می گویند(بندریان،94:1388). تصویر برند عبارت است... متن کامل

رفتار مصرف کنندگان

تصویر برند عبارت است از عکس های ذهنی که به صورت انتخابی ادراک شده است. مجموع همه این مشخصات ادراک شده از برند چیزی است که به آن تصویر برند می گویند(بندریان،94:1388). تصویر برند عبارت است... متن کامل

در پاسخ به این سوال که سازمان ها چگونه می تواند فرایند موثری را برای ایجاد و حفظ ارتباط با مشتریان کلیدی ایجاد کند باید گفت که سازمان ها مجبورند مدیریت راهبردی و ارائه خدمات اصلی و... متن کامل

تبلیغات دهان به دهان

در پاسخ به این سوال که سازمان ها چگونه می تواند فرایند موثری را برای ایجاد و حفظ ارتباط با مشتریان کلیدی ایجاد کند باید گفت که سازمان ها مجبورند مدیریت راهبردی و ارائه خدمات اصلی و... متن کامل

2-1-3) ابعاد و متغیرهای اصلی بازاریابی رابطه منداندوبیسی و واه (2005) ابعاد و متغیرهای اصلی بازاریابی رابطه مند را در چهار دسته ارائه نمودند: اعتماد ، تعهد ، ارتباطات و مدیریت تعارض .2-1-3-1)... متن کامل

مدیریت ارتباط با مشتری

2-1-3) ابعاد و متغیرهای اصلی بازاریابی رابطه منداندوبیسی و واه (2005) ابعاد و متغیرهای اصلی بازاریابی رابطه مند را در چهار دسته ارائه نمودند: اعتماد ، تعهد ، ارتباطات و مدیریت تعارض .2-1-3-1)... متن کامل

وفاداری مشتری وفاداری مشتری عبارت است از تعهد عمیق ایجاد شده برای خرید یا استفاده مجدد از یک محصول یا خدمت به طور مداوم در آینده، علی رغم وجود تاثیرات موقعیتی و تلاشهای بازاریابی... متن کامل

از دیدگاه بازاریابی نوین نام و نشان مشهور برای سازمان، کالا و خدمت یک ویژگی ارزشمند محسوب می شود و رویکرد بازاریابی رابطه مند نیز برای خدمات مورد توجه سازمانها قرار گرفته است. با... متن کامل

عوامل موثر بر کیفیت خدمات

از دیدگاه بازاریابی نوین نام و نشان مشهور برای سازمان، کالا و خدمت یک ویژگی ارزشمند محسوب می شود و رویکرد بازاریابی رابطه مند نیز برای خدمات مورد توجه سازمانها قرار گرفته است. با... متن کامل

مآخذ 126پیوست ها 135 چکیدهبا توجه به اینکه ارائه خدمات هتلداری یکی از ضرورت‌های عمده در ارتباط با توسعه خدمات گردشگری به شمار می‌رود و جلب رضایت مشتریان در صدر اولویت‌ها قرار دارد و... متن کامل

بازاریابی رابطه مند

مآخذ 126پیوست ها 135 چکیدهبا توجه به اینکه ارائه خدمات هتلداری یکی از ضرورت‌های عمده در ارتباط با توسعه خدمات گردشگری به شمار می‌رود و جلب رضایت مشتریان در صدر اولویت‌ها قرار دارد و... متن کامل

1-4-2-5- محدودیت اعتباری از آنجا که انجام تحقیق و پژوهش مستلزم صرف هزینه اعم از ایاب و ذهاب و تجهیزات و تکنولوژی و بکارگیری نیروی انسانی و زمان مناسب بوده لذا این تحقیق نیز از این... متن کامل

فناوری اطلاعات

1-4-2-5- محدودیت اعتباری از آنجا که انجام تحقیق و پژوهش مستلزم صرف هزینه اعم از ایاب و ذهاب و تجهیزات و تکنولوژی و بکارگیری نیروی انسانی و زمان مناسب بوده لذا این تحقیق نیز از این... متن کامل