تأثیر آموزش مهارت های یادداشت برداری بر انگیزه پیشرفت در یادگیری و خودکارآمدی …

۱۸۰/۳- ۵۴۵/۴۵ ۰۰۳/۰ ۹۶۰۰۰/۱۶- نمودار جعبه ای زیر نشان می دهد که میانه انگیزه پیشرفت در یادگیری در پس آزمون گروه آزمایش به نحو چشمگیری افزایش یافته است. بنابراین می توان گفت که آموزش مهارت های یادداشت برداری، سبب افزایش انگیزه پیشرفت در یادگیری آزمودنی های دانشکده بهداشت شده است.نمودار ادامه مطلب…

تأثیر آموزش مهارت های یادداشت برداری بر انگیزه پیشرفت در یادگیری و …

۹۵۷/۰ ۳۶۶/۳- ۵۸ ۰۰۱/۰ ۹۶۶۶۷/۲۳- واریانس های دو گروه نابرابر ۳۶۶/۳- ۸۲۸/۵۷ ۰۰۱/۰ ۹۶۶۶۷/۲۳- نمودار جعبه ای زیر نشان می دهد که میانه انگیزه پیشرفت یادگیری در پس آزمون گروه آزمایش به نحو چشمگیری افزایش یافته است. بنابراین می توان گفت که آموزش مهارت های یادداشت برداری، سبب افزایش انگیزه ادامه مطلب…

مقاله دانشگاهی – تأثیر آموزش مهارت های یادداشت برداری بر انگیزه پیشرفت در یادگیری و …

۰۰۲/۰ ۲۱۸۱۸/۱۰- واریانس های دو گروه نابرابر ۲۳۷/۳- ۳۶۵/۱۰۱ ۰۰۲/۰ ۲۱۸۱۸/۱۰- نمودار جعبه ای زیر نشان می دهد که میانه خودکارآمدی تحصیلی در پس آزمون گروه آزمایش افزایش یافته است. بنابراین می توان گفت که آموزش مهارت های یادداشت برداری، سبب افزایش خودکارآمدی تحصیلی می شود.نمودار ۴-۸٫ نمودارجعبه ای مقایسه ادامه مطلب…

تأثیر آموزش مهارت های یادداشت برداری بر انگیزه پیشرفت در یادگیری و خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان …

۴۰۰۰۰/۲۸- واریانس های دو گروه نابرابر ۵۵۳/۳- ۳۹۵/۱۰۰ ۰۰۱/۰ ۴۰۰۰۰/۲۸- نمودار جعبه ای زیر نشان می دهد که میانه انگیزه پیشرفت در یادگیری در پس آزمون گروه آزمایش به نحو چشمگیری افزایش یافته است. بنابراین می توان گفت که آموزش مهارت های یادداشت برداری، سبب افزایش انگیزه پیشرفت در یادگیری ادامه مطلب…

پژوهش – تأثیر آموزش مهارت های یادداشت برداری بر انگیزه پیشرفت در یادگیری و خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان دانشگاه …

نمودارهای زیر نشان می دهند که خود کارآمدی تحصیلی وخرده مقیاس های آن در پیش آزمون و پس آزمون افزایش داشته اند. نمودار۴-۴- .درصد خود کار آمدی تحصیلی در پیش آزمون و پس آزمون   نمودار۴-۵٫ درصدخرده مقیاسهای خودکارآمدی تحصیلی درپیش آزمون وپس آزمون همچنین نمودارجعبه ای زیر نشان می ادامه مطلب…

تأثیر آموزش مهارت های یادداشت برداری بر انگیزه پیشرفت در یادگیری و خودکارآمدی …

۳-۴٫ جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیریجامعه آماریجامعه آماری در این پژوهش دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر و دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان است.حجم نمونهحجم نمونه با توجه به نظر گال و همکاران انتخاب گردید. “در تحقیقات آزمایشی ادامه مطلب…

تأثیر آموزش مهارت های یادداشت برداری بر انگیزه پیشرفت در یادگیری و …

۴-Yee & Eccles۵-Pintrich , Rosser & De Grootپاجارس۱(۱۹۹۷) در پژوهشی دیگر با عنوان مسیر رایج در تحقیقات خودکارآمدی، نشان دادکه خودکارآمدی همچون توانایی ذهنی عمومی، تأثیراتی مستقیم و نیرومند بر پیشرفت تحصیلی دارد.لای و چان۲(۲۰۰۵ ) در پژوهشی مدلی ساختاری از تصورات یادگیری، انگیزه پیشرفت و راهبردهای یادگیری دانشجویان تربیت معلم ادامه مطلب…

تأثیر آموزش مهارت های یادداشت برداری بر انگیزه پیشرفت در یادگیری و خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان دانشگاه …

۲-Neef, McCord & Ferreri۲-Peverlyرا پیش بینی می کند. به عبارت دیگر تسلط به این مهارت باعث افزایش عملکرد در امتحانات می شود، همچنین آن ها به این نکته اشاره دارند که مداخلات در جهت تسلط بر یادداشت برداری از سخنرانی می تواند این مهارت را تقویت کند.لی، ویلیام و هندریکز۱(۲۰۰۸) ادامه مطلب…

پژوهش دانشگاهی – تأثیر آموزش مهارت های یادداشت برداری بر انگیزه پیشرفت در یادگیری و خودکارآمدی …

۱- interference effect۲- Einstein, Morris & Smithموضوعات با اهمیت تر را خیلی بیشتر از موضوعات کم اهمیت تر به یاد آوردند و آن هایی که یادداشت برداری نمی کردند به طور مساوی موضوعات با اهمیت و کم اهمیت را به یاد آوردند. این نتایج همچنین نشان داد که یادداشت برداری، ادامه مطلب…

تأثیر آموزش مهارت های یادداشت برداری بر انگیزه پیشرفت در یادگیری و خودکارآمدی …

بنا برگزارش بیچر(۱۹۸۸) تحقیقات در یادداشت برداری با بحث های کرافورد۲ در سال ۱۹۲۵ آغازشده است.کرافورد مطالعاتش را در سال ۱۹۲۰شروع کرد و محور مطالعاتش این بود که آیا یادداشت برداری منجر به بهبود عملکرد دانش آموزان و دانشجویان درامتحانات میشودیا خیر ؟در طول این سالها، محققان سعی داشته اند ثابت ادامه مطلب…