مبانی نظری حل مسأله و اشتباهاتی که یادگیرندگان ضمن حل مسائل مرتکب می شوند

رفتارگرایی از دید رفتارگراها ؛رفتار،رابطه بین واکنشها و پیامدها است.به عنوان مثال یک شخص ،ممکن است به هنگام امتحان در کلاس ، رفتارهایی مانند نگاه بیرون از پنجره،که به نتیجه…

Continue Reading
  • 1
  • 2
Close Menu