دسته علمی

تاسیس کتابخانه مرکزی و انتشار روزنامه، تالیف کتاب های درسی و.. جریان علمی را گسترش می داد اما بروز اختلاف ها میان سردرمداران این جریان، همواره برای آن گران تمام میشد. بعلاوه از آنجا... متن کامل

کشورهای توسعه یافته

تاسیس کتابخانه مرکزی و انتشار روزنامه، تالیف کتاب های درسی و.. جریان علمی را گسترش می داد اما بروز اختلاف ها میان سردرمداران این جریان، همواره برای آن گران تمام میشد. بعلاوه از آنجا... متن کامل

از آنجا که توسعه علم مدرن در هر کشور پذیرنده آن جز در پرتو پذیرش مبانی اجتماعی آن امکان پذیر نیست. پس توصیف و نگاهی اجتماعی به روبرو شدن جامعه ایران با علم مدرن، در تحلیل چالش های ذکر... متن کامل

فرآیند تصمیم گیری

از آنجا که توسعه علم مدرن در هر کشور پذیرنده آن جز در پرتو پذیرش مبانی اجتماعی آن امکان پذیر نیست. پس توصیف و نگاهی اجتماعی به روبرو شدن جامعه ایران با علم مدرن، در تحلیل چالش های ذکر... متن کامل

مقولات چالش های اجتماعی توسعه علم مدرن در ایرانبا توجه به مطالب عنوان شده و نیز نظریات توسعه چنانچه ذکر رفت، به نظر می رسد به دلیل عقب ماندگی تاریخی در توسعه همه جانبه کشور، در زمان... متن کامل

چالش های اجتماعی

مقولات چالش های اجتماعی توسعه علم مدرن در ایرانبا توجه به مطالب عنوان شده و نیز نظریات توسعه چنانچه ذکر رفت، به نظر می رسد به دلیل عقب ماندگی تاریخی در توسعه همه جانبه کشور، در زمان... متن کامل

اگر مبانی معرفتی و روش شناختی زیر مجموعه آن و نیز مبانی اجتماعی علم مدرن یعنی کلیه مباحث فصل گذشته را به عنوان ویژگی های این دانش درنظر بگیریم گیدنز معتقد است، دانشمندان به عنوان کنش... متن کامل

مبانی معرفت شناختی

اگر مبانی معرفتی و روش شناختی زیر مجموعه آن و نیز مبانی اجتماعی علم مدرن یعنی کلیه مباحث فصل گذشته را به عنوان ویژگی های این دانش درنظر بگیریم گیدنز معتقد است، دانشمندان به عنوان کنش... متن کامل

نگرش تاریخی به سرنوشت علم در ایرانعلم در ایران از آغاز دوره اسلامی تا قاجاراگر پیشرفت علمی در حد فاصل قرون 8 تا 13 میلادی را که به وسیله دانشمندان مسلمان صورت گرفت، جزئی از سابقه علمی... متن کامل

روزنامه وقایع اتفاقیه

نگرش تاریخی به سرنوشت علم در ایرانعلم در ایران از آغاز دوره اسلامی تا قاجاراگر پیشرفت علمی در حد فاصل قرون 8 تا 13 میلادی را که به وسیله دانشمندان مسلمان صورت گرفت، جزئی از سابقه علمی... متن کامل

نظریات جدیدعلم مدرن برای توسعه درونی و توسعه جامعه نیازمند ارتباطات نهادی دولت، صنعت و دانشگاه است.جدول 2 مقایسه نظریات مناسبات علم و جامعهآنچه در دیدگاه های عنوان شده در ارتباط... متن کامل

دیدگاه های مطرح شده

نظریات جدیدعلم مدرن برای توسعه درونی و توسعه جامعه نیازمند ارتباطات نهادی دولت، صنعت و دانشگاه است.جدول 2 مقایسه نظریات مناسبات علم و جامعهآنچه در دیدگاه های عنوان شده در ارتباط... متن کامل

دیدگاه نظریه پردازان اجتماعی کلاسیکدیدگاه کارکردی مرتون مطابق نظریه رابرت مرتون توسعه‎ آموزش و توسعه علم را باید در الگوی کارکردی تعاملی تبیین کرد. مرتون، به ساخت تاریخی اجتماعی... متن کامل

دیدگاه نظریه پردازان

دیدگاه نظریه پردازان اجتماعی کلاسیکدیدگاه کارکردی مرتون مطابق نظریه رابرت مرتون توسعه‎ آموزش و توسعه علم را باید در الگوی کارکردی تعاملی تبیین کرد. مرتون، به ساخت تاریخی اجتماعی... متن کامل

این بدین معناست که رابطه علم و جامعه قطعا یک طرفه و نامتقارن و خطی است چرا که علم مدرن در مفهوم پوزیتیویستی خود همواره واقعیتی عینی، شک ناپذیر و معقول و کارکردی است زیرا نهاد اجتماعی... متن کامل

جامعه شناسی معرفت علمی

این بدین معناست که رابطه علم و جامعه قطعا یک طرفه و نامتقارن و خطی است چرا که علم مدرن در مفهوم پوزیتیویستی خود همواره واقعیتی عینی، شک ناپذیر و معقول و کارکردی است زیرا نهاد اجتماعی... متن کامل

بررسی های جامعه‌شناختی در مورد علل شکل‌گیری یک نظریه علمی تنها در صورتی انجام می‌گرفت که یک نظریه علمی کاذب یا نامعقول تشخیص داده می‌شد. در چنین مواردی تحلیلهای سیاسی، صنفی یا... متن کامل

رویکرد جامعه شناختی

بررسی های جامعه‌شناختی در مورد علل شکل‌گیری یک نظریه علمی تنها در صورتی انجام می‌گرفت که یک نظریه علمی کاذب یا نامعقول تشخیص داده می‌شد. در چنین مواردی تحلیلهای سیاسی، صنفی یا... متن کامل

رویکرد جامعه شناختی پست مدرن به مناسبات علم مدرن و جامعه ژان فرانسوا لیوتار به عنوان یکی از مهمترین اندیشمندان مکتب پست مدرن در نقد دیدگاه مدرنیسم، در اندیشه هایش نسبت به مساله علم... متن کامل

ارتباط صنعت و دانشگاه

رویکرد جامعه شناختی پست مدرن به مناسبات علم مدرن و جامعه ژان فرانسوا لیوتار به عنوان یکی از مهمترین اندیشمندان مکتب پست مدرن در نقد دیدگاه مدرنیسم، در اندیشه هایش نسبت به مساله علم... متن کامل