بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا – دانلود

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و  مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا تکه ای از متن پایان نامه : ظاهر و صورت رعایت شوند و لذا وصیّت‏نامه فوق صحیح و معتبر شناخته گردید و تقاضای ابطال آن رد گردید.»[1] 2- اسناد رسمی بایستی به زبان فارسی تنظیم شوند: از آنجایی که زبان رسمی کشور ما زبان فارسی می باشد همه اسناد بایستی به این زبان نوشته شوند و اصل 15 ق.ث. اظهارات آنها به وسیله ترجمه رسمی گرفته خواهد گردید. لازم به ذکر می باشد که عدم رعایت این شرط تنها تخلف برای مأمور محسوب می‏گردد و از اعتبار سند کم نمی‏کند.[2] 3- اسناد رسمی بایستی در 2 نسخه تنظیم شوند: بایستی سند در دو نسخه تنظیم شده و در ذیل قسمت ثبتی در دفتر قید «نسختان» بشود. و اگر بیش از دو نسخه لازم باشد فقط رونوشت داده می‏گردد. به نظر می‎‏رسد که عدم رعایت این شرط هم...
Read More

دانلود پایانامه کارشناسی ارشد در رابطه با : بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و  مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا تکه ای از متن پایان نامه : حال پس از ذکر مکاتب و تأثیر آنها در کشف و به وجودآوردن مسأله توصیف‏ها، ببینیم توصیف به چه معنایی می‏باشد. در هر موردی که قاضی با یک مسأله تعارض قوانین برخورد می‏کند برای او این مسأله مطرح می‏گردد که ارتباط حقوقی مورد بحث داخل در کدامیک از دسته‏های ارتباط می باشد. به تشخیص این امر در حقوق بین‏المللی خصوصی توصیف می‏گویند. پس، توصیف عبارت از تعیین نوع امر حقوقی می باشد که یک قاعده حقوق بین‏الملل خصوصی بایستی نسبت به آن اجرا گردد. مثلاً در قاعده حکومت قانون محل تنظیم بر شکل سند، مقصود از توصیف تشخیص این مطلب می باشد که کدام شرط، راجع به طرز تنظیم سند و کدام شرط، راجع به ماهیت معامله می باشد. چنانچه توصیف روابط حقوقی در تمام کشورها از یک...
Read More

دانلود پایانامه ارشد در رابطه با : بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و  مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا تکه ای از متن پایان نامه : ثبت سند را درج نماید دراین صورت از تاریخ ثبت سند مزبور در دفتر مخصوص سند مزبور رسمی محسوب میشد .  این رویه تا سال 1354  یعنی سال مصوب قانون دفاتر اسناد رسمی کما کان ادامه داشته و چنانچه اسناد فاقد ویژگی مندرج در ماده 18  باشند از این پس سند رسمی محسوب نمیشوند و دفاتر اسناد رسمی حق ندارند اسناد عادی مراجعین را در ردیف اسناد رسمی و در دفتر به ثبت رسانده و آن را تسجیل نمایند  و تنها با شرایطی میتوان در ذیل آن امضای متقاضی را تصدیق نمود اما سند مزبور سند رسمی محسوب نمیشود و فاقد مزایای یک  سند رسمی می باشد . در حال حاضر هم اکنون در اکثر  کشورهای دنیا ثبت عین متن یک سند در یک دفتر نیز ضرورت خود...
Read More

دانلود پایانامه ارشد با عنوان : بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و  مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا تکه ای از متن پایان نامه : مسائل شکلی هم خود انواع مختلفی دارد و ممکن می باشد صرفاً بعضی از شکل‏ها تابع قاعده حکومت قانون محل تنظیم نسبت به شکل سند گردد. پس مقصود از شکل مقرر در قاعده «حکومت قانون محل تنظیم نسبت به شکل سند»، شکل خارجی که مربوط به تنظیم یا ساخت سند می باشد، می‏باشد. به عنوان مثال همانطور که گفتیم در مورد این مسئله که قرارداد بایستی به چه زبانی نوشته گردد و یا اینکه بایستی تمبر به آن الصاق گردد یا نه و آیا اینکه بایستی به ثبت برسد یا نه قاعده مزبور را بایستی اعمال نمود. اما شکل‏هایی مانند اجازه‏ها و شکل‏های کامل‏کننده اهلیت و یا قواعد شکلی مربوط به آئین دادرسی بوده و تابع قانون مقرر دادگاه می‏باشند.[1] در مورد اینکه برای تشخیص اینکه سندی به...
Read More

پایانامه کارشناسی ارشد در رابطه با : بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و  مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا تکه ای از متن پایان نامه : باشد موافق ماده 1287 ق.م. چنین سندی از اسناد رسمی بوده، و درمورد طرفین و امضاءکنندگان آن نافذ و معتبر شناخته می‏گردد و دعوای اکراه نسبت به آن مورد نخواهد داشت.»[1] 2- صلاحیت مأمور رسمی مأمور رسمی که در تنظیم سند دخالت می‏کند بایستی صلاحیت قانونی داشته باشد. قوانین وظایف و اختیارات متصدیان امور عمومی را مشخص کرده‏اند. هر مأمور رسمی بایستی طبق صلاحیت قانونی اقدام کند، مثلاً مأمور تنظیم اسناد سجلی صلاحیت تنظیم سند و ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی را ندارد. به طور کلی صلاحیت مأمور رسمی بر دو قسم می‏باشد: ذاتی و نسبی. - صلاحیت ذاتی مأمور : صلاحیت مأمور در نوع امری که به او محول شده می باشد را صلاحیت ذاتی مأمور می‏گویند. مثلاً مأموری که برای ثبت دفتر املاک معین شده صرفاً برای...
Read More

پایانامه کارشناسی ارشد با عنوان : بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و  مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا تکه ای از متن پایان نامه : تعهدات را تنظیم و ثبت می‏نماید و سردفتر ازدواج و طلاق که در این ارتباط سند تنظیم و ثبت می‏کند. (ماده 3 ق.م.د.ا.ر.) پس هر گاه کسی بدون داشتن ابلاغ رسمی در تعیین سمت مبادرت به تنظیم سند کند یا کسی که از کار برکنار شده و بعد از برکناری سند تنظیم نماید، یا کسی که اصلاً ارتباط با دولت ندارد در نوشتن سند دخالت کند، آن سند نمی‏تواند عنوان رسمی پیدا کند. در مورد دخالت مأمور رسمی مقصود این نیست که تمام سند را مأمور بنویسد بلکه حضور نظارت او و اقدامی که او بایستی در ارتباط با سند انجام بدهد کافی می باشد. چنانچه مأمور رسمی بعد از امضای طرفین از آن آگاه گردد و امضاء کند سند رسمی محسوب نمی‏گردد.[1] مأمور رسمی برای تنظیم سند...
Read More

پایانامه ارشد در مورد : بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و  مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا تکه ای از متن پایان نامه : تطبیق خط و امضاء یا مهر یا اثر انگشت نوشتجاتی اساس تطبیق قرار داده می‏گردد که طرفین در انتخاب آنها موافق باشند و در صورت عدم توافق طرفین نوشتجات زیر اساس تطبیق قرار می‏گیرد. » معتبر بودن اسناد رسمی حتی نسبت به اشخاص ثالث: علی الاصول مستفاد از ماده 219 ق. م و ماده 71 ق.ث عقود و ایقائات و تعهدات نسبت به طرفین یا طرفی که تعهد یا ایقائی عدم شمول مرور زمان نسبت به حقوق مبتنی بر اسناد رسمی: یکی از شاخص‏ترین آثار مثبت اسناد ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی و یا اداره ثبت اسناد و املاک در مورد ثبت عادی یا عمومی و یا ماده 147 اصلاحی قانون ثبت هر صاحب حقی هر زمانی که بخواهد می‏تواند با بهره گیری از قابلیت...
Read More

پایانامه ارشد با موضوع : بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و  مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا تکه ای از متن پایان نامه : نمی‏کند مگر پس از اینکه مستنطق قرار مجرمیت متهم را صادر و مدعی العموم هم موافقت کرده باشد. صرف نظر از اینکه در تشکیلات فعلی دادگستری ما، با حذف دادسرا دیگر مستنطقی وجود ندارد تا با قرار مجرمیتشان به قائم مقامی از مدعی العموم ریاست دادگستری موافقت نمایند. ثانیا طبق ماده 379 ق. آ. د. م. که مقرر می‏دارد: «ادعای جعلیت نسبت به اسناد رسمی بایستی طبق ماده 377 با ذکر دلائل جعلیت اقامه گردد و الا دادگاه به آن ترتیب اثر نمی‏دهد» در اینجا مختصر توضیح در مورد ادعای جعل و تکذیب (انکار، تردید) را خالی از اهمیت نمی‏دانم. الف ـ ادعای جعل در مورد تمامی اسناد اعم از عادی و یا رسمی امکان‏پذیر می باشد در حالی که انکار و تردید (تکذیب فقط مختص اسناد عادی...
Read More

دانلود پایانامه کارشناسی ارشد : بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و  مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا تکه ای از متن پایان نامه :       3 ـ تنظیم بر طبق مقررات قانونی : چنانچه سندی توسط مامور رسمی و در حدود صلاحیت او تنظیم گردد ، لیکن در تنظیم سند تشریفات قانونی رعایت نشده باشد سند تنظیم شده رسمی نمی باشد . مثل اینکه سردفتر اسناد رسمی بدون احراز هویت طرفین معامله را ثبت نماید یا سند تنظیمی را امضا نکند . در مورد عدم رعایت تشریفات یک استثنا هست و آن در مورد عدم رعایت مقررات مربوط به حق تمبر می باشد .[1] ماده 1294 قانون مدنی در این مورد می گوید : « عدم رعایت مقررات راجعه به حق تمبر که به اسناد تعلق می گیرد سند را از رسمیت خارج نمی کند » مقصود از مامور رسمی ، ماموری می باشد که با حکم مقام صلاحیتدار مربوطه در سمت تعیین...
Read More

دانلود پایانامه ارشد : بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و  مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا تکه ای از متن پایان نامه : در پاسخ این سئوال که آیا می‏توان گفت که قرارداد امضاء شده در صورت عدم ثبت در دفتر اسناد رسمی موجد هیچگونه تعهدی نیست، بعضی[1] گفته‏اند که: «اگر شرکتی دارای شرکتنامه نباشد اساس آن به وجودنیامده و عقد آن بسته نشده و بدون آن باطل می باشد.» و برای اثبات ادعای خود گفته‏اند: اگرچه صراحتاً تنظیم شرکتنامه در قانون تجارت ذکر نشده اما از ماده 97 ق.ث. که به این عبارت اظهار شده: «در شرکتنامه بایستی صراحتاً قید شده باشد که سهم‏الشرکه‏های غیرنقدی به چه میزان تقویم شده» و سپس در ماده 100 همین قانون ذکر گردیده که هر شرکت که برخلاف ماده 97 تشکیل شده باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط می باشد، لزوم تنظیم شرکتنامه و اساس قرار دادن این رکن معلوم می باشد. بعضی...
Read More