منابع پایان نامه درباره Translation، جنگ جهانی دوم، Vocabulary

ACKNOWLEDGEMENTS I would sincerely like to thank Professor Hajar Khanmohammad who obligingly provided me with her instant feedback and numerous discussions in the making of this thesis. Without her continuous support, this thesis would have never seen the light of day. I’m grateful to my dear friends who helped me... متن کامل

پایان نامه رایگان درباره نرم افزار، Technology، کسب و کار

زن تحصیلات: کاردانی کارشناسی کارشناسی ارشد و بالاتر سابقه کار در حوزه فناوری اطلاعات: کمتر از 5 سال 5 تا 10 سال 10 تا 15 سال بیشتر از 15 سال بخش دوم: سئوالات پرسشنامه نظر... متن کامل

پایان نامه رایگان درباره Technology، Environment، Globalization

ا.ح.( 1386)، طراحی و ساخت شهر الکترونیکی: مطالعه موردی شهر برزیان، مجله تکفا، سال 5، شماره 2. 16. گزارشی از اجرای طرح تکفاب در ایران، سلامت الکترونیکی گامی نو در توسعه خدمات بهداشتی،(1386)... متن کامل

پایان نامه رایگان درباره توسعه شهر، نرم افزار، استان اصفهان

شد. فصل پنجم نتیجه گیری و ارایه پیشنهادات 5-1- مقدمه همانطور که پیشتر مطرح گردید، پژوهش حاضر با عنوان ” مطالعه بسترهای استقرار و توسعه شهرداری الکترونیک در زاهدان با رویکرد الگو... متن کامل

پایان نامه رایگان درباره توسعه شهر، استاندارد، نرم افزار

ح اطمینان 000/0 همچنین جدول 4-16 حکایت از آن داردکه درنظرگیری این 3 سوال در یک بعد با عنایت به اینکه مقادیر بار آنها بالاتر از 5/0 است قابل قبول است. لذا ما می توانیم این 3 سوال را درون یک بعد... متن کامل

پایان نامه رایگان درباره نرم افزار، کسب و کار

سوالات (مولفه ها) Test Value = 3 سطح اطمینان 95 درصد سوالات مطروحه tآزمون درجه آزادی سطح معنی داری حد پایینی حد بالایی نتیجه نهایی سوال1 3.130 41 .003 .1520 .7051 شاخص مطروحه معنی دار است(پذیرش فرضیه... متن کامل

پایان نامه رایگان درباره کارشناسان، معنادار بودن، توسعه شهر

استفاده از یک نمونه مقدماتی 30 تایی واریانس جامعه محاسبه گردید که تقریبا برابر با 81/0 بود. = مقدار اشتباه مجاز در برآورد پارامتر می باشد که در این تحقیق 1/0 در نظر گرفته شده است. با توجه... متن کامل

پایان نامه رایگان درباره نرم افزار، کارشناسان، کسب و کار

تکنیک خاص در گردآوری اطلاعات است، هرچند عمدتاً در آن از پرسشنامه استفاده می شود اما فنون دیگری نظیر مصاحبه، مشاهده، تحلیل محتوا و… هم به کارمی رود.(سکاران اوما، 1381) تحقیق توصیفی،... متن کامل

پایان نامه رایگان درباره اقتصاد دانش، ارائه خدمات، عصر اطلاعات

پایه، زیرساختار فرهنگی جامعه نظیر گرایش به پذیرش ICT، آگاهی از کاربرد ICT برای افزایش بهره‌وری و بازده کاری موارد فنی: بهره وری از فناوری های پیشرفته منجر به بسترهای توسعهالکترونیکی... متن کامل