علائم افسردگی775%3-7 روش‌ها و فنون تجزیه‌وتحلیل آماری مورداستفاده:امروزه نمی‌توان بدون استفاده از روش‌های آماری نتایج به‌دست‌آمده از تحقیقات و پژوهش‌ها را تجزیه‌وتحلیل نمود. علم... متن کامل

تحلیل واریانس فریدمن

علائم افسردگی775%3-7 روش‌ها و فنون تجزیه‌وتحلیل آماری مورداستفاده:امروزه نمی‌توان بدون استفاده از روش‌های آماری نتایج به‌دست‌آمده از تحقیقات و پژوهش‌ها را تجزیه‌وتحلیل نمود. علم... متن کامل

3-5-1 مطالعات کتابخانه‌ای:در وهله اول اطلاعات مربوط به ادبیات تحقیق بود که با توجه به جدید بودن برخی از مفاهیم موردمطالعه و کمبود منابع کتابخانه‌ای، علاوه بر مطالعه مقالات معتبر... متن کامل

کیفیت زندگی کاری

3-5-1 مطالعات کتابخانه‌ای:در وهله اول اطلاعات مربوط به ادبیات تحقیق بود که با توجه به جدید بودن برخی از مفاهیم موردمطالعه و کمبود منابع کتابخانه‌ای، علاوه بر مطالعه مقالات معتبر... متن کامل

هدف از جست‌وجو و انتخاب جهت پیدا نمودن روش تحقیق مناسب آن می‌باشد که مشخص نماییم برای بررسی موضوعی خاص چه روش تحقیقی لازم و مؤثر است و محقق چه روش و شیوه‌ای را اتخاذ نماید تا او هر چه... متن کامل

کیفیت زندگی کاری

هدف از جست‌وجو و انتخاب جهت پیدا نمودن روش تحقیق مناسب آن می‌باشد که مشخص نماییم برای بررسی موضوعی خاص چه روش تحقیقی لازم و مؤثر است و محقق چه روش و شیوه‌ای را اتخاذ نماید تا او هر چه... متن کامل

9. انطباق فعالیت‌های تولید نفت با کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های زیست‌محیطی بین‌المللی.(سایت علمی دانشجویان ایران 1393)2-5-4 منطقه بهرگان:منطقه بهرگان که در کنار بندر امام حسن، از توابع... متن کامل

شرکت نفت ایران

9. انطباق فعالیت‌های تولید نفت با کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های زیست‌محیطی بین‌المللی.(سایت علمی دانشجویان ایران 1393)2-5-4 منطقه بهرگان:منطقه بهرگان که در کنار بندر امام حسن، از توابع... متن کامل

3نوسازی سبک‌سازمانیراهه‌ای رایج برای ایجاد سبکی نو د ر سازمان شامل (1) افزایش سطح مشارکت (2) بکار بردن نظریه Z در مدیریت است.2-4-12 محدودیت‌های برنامه‌های کیفیت زندگی کاری:برنامه‌های... متن کامل

برنامه‌های کیفیت زندگی کاری

3نوسازی سبک‌سازمانیراهه‌ای رایج برای ایجاد سبکی نو د ر سازمان شامل (1) افزایش سطح مشارکت (2) بکار بردن نظریه Z در مدیریت است.2-4-12 محدودیت‌های برنامه‌های کیفیت زندگی کاری:برنامه‌های... متن کامل

ب روش روانشناسی اجتماعی: توجه اصلی این روش بر روی خود گروه متمرکزشده است مباحث این روش توسط دو محقق هاکمن و اویلهام موردتحقیق قرارگرفته است و اساس این مدل بر طراحی گروه‌های کاری... متن کامل

روانشناسی اجتماعی

ب روش روانشناسی اجتماعی: توجه اصلی این روش بر روی خود گروه متمرکزشده است مباحث این روش توسط دو محقق هاکمن و اویلهام موردتحقیق قرارگرفته است و اساس این مدل بر طراحی گروه‌های کاری... متن کامل

لوینمعیارهایی را که وی برای کیفیت زندگی کاری برمی‌شمارد به شرح زیر می‌باشند:1. روابط بین زندگی کاری وزندگی شخصی 2. رضایت از نیازهای فردی 3. فضای باز 4. نماینده کمیسیون بودن 5. رشد بالقوه... متن کامل

برنامه‌های کیفیت زندگی کاری

لوینمعیارهایی را که وی برای کیفیت زندگی کاری برمی‌شمارد به شرح زیر می‌باشند:1. روابط بین زندگی کاری وزندگی شخصی 2. رضایت از نیازهای فردی 3. فضای باز 4. نماینده کمیسیون بودن 5. رشد بالقوه... متن کامل

2-4-10 نظریات کیفیت زندگی کاری: تعاریف و نظریاتی که تعدادی از تئوریسین‌های صاحب‌نظر مدیریت در زمینه کیفیت زندگی کاری ارائه کرده‌اند در جدول زیر آورده شده است:جدول (2-9) نظریات کیفیت... متن کامل

کیفیت زندگی کاری

2-4-10 نظریات کیفیت زندگی کاری: تعاریف و نظریاتی که تعدادی از تئوریسین‌های صاحب‌نظر مدیریت در زمینه کیفیت زندگی کاری ارائه کرده‌اند در جدول زیر آورده شده است:جدول (2-9) نظریات کیفیت... متن کامل

یادگیری مهارت‌ها در مشاغل جدیدافزایش مسئولیت‌های اجتماعیارائه آموزش‌های موردنیاز مرتبط با شغل2-4-7 اهداف کیفیت زندگی کاری:از اهداف اساسی یک برنامه کیفیت زندگی کاری اثربخش می‌توان... متن کامل

برنامه‌های کیفیت زندگی کاری

یادگیری مهارت‌ها در مشاغل جدیدافزایش مسئولیت‌های اجتماعیارائه آموزش‌های موردنیاز مرتبط با شغل2-4-7 اهداف کیفیت زندگی کاری:از اهداف اساسی یک برنامه کیفیت زندگی کاری اثربخش می‌توان... متن کامل

زندگی عادیتوان تأمین نیازهای اساسی و حفظ سلامتی/تمرکز بر توانایی‌های کارکردیمطلوبیت اجتماعیتوانایی فرد به‌منظور ایجاد یک زندگی مفید اجتماعی/ ایفای نقش مؤثر در جامعه/ برخورداری از... متن کامل

بهبود عملکرد سازمانی

زندگی عادیتوان تأمین نیازهای اساسی و حفظ سلامتی/تمرکز بر توانایی‌های کارکردیمطلوبیت اجتماعیتوانایی فرد به‌منظور ایجاد یک زندگی مفید اجتماعی/ ایفای نقش مؤثر در جامعه/ برخورداری از... متن کامل