2-4-3 تعریف کیفیت زندگی کاری:یکی از متغیرهایی که اخیراً مورد توجه بسیاری از مدیرانی که درصدد ارتقای کیفیت منابع انسانی خود هستند، قرارگرفته مسئله کیفیت زندگی کاری است، کیفیت زندگی... متن کامل

عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی

2-4-3 تعریف کیفیت زندگی کاری:یکی از متغیرهایی که اخیراً مورد توجه بسیاری از مدیرانی که درصدد ارتقای کیفیت منابع انسانی خود هستند، قرارگرفته مسئله کیفیت زندگی کاری است، کیفیت زندگی... متن کامل

١٩۶٨ میلادی: جانسون، رییس‌جمهور وقت امریکا لزوم برپایی قوانین دولتی ایمنی و بهداشت را اعلام کرد.١٩٧٠: در زمان ریاست جمهوری نیکسون، قانون یادشده به تصویب رسید که موجب ایجاد ادارهٔ... متن کامل

برنامه‌های کیفیت زندگی کاری

١٩۶٨ میلادی: جانسون، رییس‌جمهور وقت امریکا لزوم برپایی قوانین دولتی ایمنی و بهداشت را اعلام کرد.١٩٧٠: در زمان ریاست جمهوری نیکسون، قانون یادشده به تصویب رسید که موجب ایجاد ادارهٔ... متن کامل

2-3 بخش دوم: بهداشت شغلی2-3-1 مقدمه:امروزه تلاش در جهت صنعتی شدن و گسترش شهرنشینی و زندگی ماشینی که لازمه آن پذیرفتن شیو ه های نوین زندگی است بر سلامت انسان اثر معکوس داشته که در ارتباط با... متن کامل

رضایت شغلی کارکنان

2-3 بخش دوم: بهداشت شغلی2-3-1 مقدمه:امروزه تلاش در جهت صنعتی شدن و گسترش شهرنشینی و زندگی ماشینی که لازمه آن پذیرفتن شیو ه های نوین زندگی است بر سلامت انسان اثر معکوس داشته که در ارتباط با... متن کامل

تحریف واقعیتدر واقع و به‌طورمعمول این بیماران به آنچه انجام می‌دهند ناآگاه هستند ولی واکنش‌های غیرمعقول خود را، موجه و معقول می‌پندارند.4کاهش اعتمادبه‌نفسبا توجه به توفیق‌های... متن کامل

عوامل مؤثر بر اعتیاد

تحریف واقعیتدر واقع و به‌طورمعمول این بیماران به آنچه انجام می‌دهند ناآگاه هستند ولی واکنش‌های غیرمعقول خود را، موجه و معقول می‌پندارند.4کاهش اعتمادبه‌نفسبا توجه به توفیق‌های... متن کامل

1) عجین شدن با کار؛ 2 ) تمایل درونی در کار؛ 3) لذت از کار.وی اعتقاد دارد در افراد معتاد به کار، درجه عجین شدن با کار بالا بوده و تمایل و کشش بسیار زیادی به کاردارند اما از کار لذت زیادی... متن کامل

رفتارهای شهروندی سازمانی

1) عجین شدن با کار؛ 2 ) تمایل درونی در کار؛ 3) لذت از کار.وی اعتقاد دارد در افراد معتاد به کار، درجه عجین شدن با کار بالا بوده و تمایل و کشش بسیار زیادی به کاردارند اما از کار لذت زیادی... متن کامل

افراد معتاد به کار کسانی هستند که بسیار بیشتر از وظایفی که برای آن‌ها در نظر گرفته شده است و از آن‌ها انتظار می‌رود، کار می‌کنند به‌طوری حتی که زندگی خارج از محیط شغلی‌شان را... متن کامل

رضایت شغلی و عملکرد شغلی

افراد معتاد به کار کسانی هستند که بسیار بیشتر از وظایفی که برای آن‌ها در نظر گرفته شده است و از آن‌ها انتظار می‌رود، کار می‌کنند به‌طوری حتی که زندگی خارج از محیط شغلی‌شان را... متن کامل

روش تحقیق در این فصل با استفاده از مطالعات انجام‌شده در فصل دوم و بر مبنای ابعاد اعتیاد به کار مدل اسپنس و رابینز، بهداشت شغلی مدل گلدبرگ و هیلر و کیفیت زندگی کاری مدل والتون انجام... متن کامل

مدیریت منابع انسانی

روش تحقیق در این فصل با استفاده از مطالعات انجام‌شده در فصل دوم و بر مبنای ابعاد اعتیاد به کار مدل اسپنس و رابینز، بهداشت شغلی مدل گلدبرگ و هیلر و کیفیت زندگی کاری مدل والتون انجام... متن کامل

1-10-14 اعتقاد به لزوم حاکمیت قانون:منظور از این بعد نیز فراهم بودن زمینه آزادی بیان و بدون تر س از انتقام مقام بالاتر و نافذ بودن سلطه قانون نسبت به سلطه انسانی در سازمان است؛ که... متن کامل

کیفیت زندگی کاری

1-10-14 اعتقاد به لزوم حاکمیت قانون:منظور از این بعد نیز فراهم بودن زمینه آزادی بیان و بدون تر س از انتقام مقام بالاتر و نافذ بودن سلطه قانون نسبت به سلطه انسانی در سازمان است؛ که... متن کامل

1-10-3 تمایل درونی به کار: افراد معتاد به کار، اکثرا به فعالیت‌های کارى خود، فکر کرده و تمایل و شیفتگى قوى به کارشان دارند به‌طوری‌که نمی‌توانند آن را متوقف و حتى کنترل نمایند.... متن کامل

تعاریف کیفیت زندگی کاری

1-10-3 تمایل درونی به کار: افراد معتاد به کار، اکثرا به فعالیت‌های کارى خود، فکر کرده و تمایل و شیفتگى قوى به کارشان دارند به‌طوری‌که نمی‌توانند آن را متوقف و حتى کنترل نمایند.... متن کامل

1-3 سوالات تحقیق:1-3-1 سوالات اصلی:آیا اعتیاد به کار بر کیفیت زندگی کاری تأثیر معکوس دارد؟آیا اعتیاد به کار بر بهداشت شغلی تأثیر معکوس دارد؟آیا بهداشت شغلی بر کیفیت زندگی کاری تأثیر... متن کامل

مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری

1-3 سوالات تحقیق:1-3-1 سوالات اصلی:آیا اعتیاد به کار بر کیفیت زندگی کاری تأثیر معکوس دارد؟آیا اعتیاد به کار بر بهداشت شغلی تأثیر معکوس دارد؟آیا بهداشت شغلی بر کیفیت زندگی کاری تأثیر... متن کامل