1-3 سوالات تحقیق:1-3-1 سوالات اصلی:آیا اعتیاد به کار بر کیفیت زندگی کاری تأثیر معکوس دارد؟آیا اعتیاد به کار بر بهداشت شغلی تأثیر معکوس دارد؟آیا بهداشت شغلی بر کیفیت زندگی کاری تأثیر... متن کامل

مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری

1-3 سوالات تحقیق:1-3-1 سوالات اصلی:آیا اعتیاد به کار بر کیفیت زندگی کاری تأثیر معکوس دارد؟آیا اعتیاد به کار بر بهداشت شغلی تأثیر معکوس دارد؟آیا بهداشت شغلی بر کیفیت زندگی کاری تأثیر... متن کامل

عجین شدن باکارتمایل درونی به کارلذت از کار (اسپینش و رابینز 1992، 160-78)افراد فعال به کار، مشتاق، ایثارگر و جذاب‌اند باکار خود عجین شده، از آن لذت می‌برند و به‌طور افراطی به کار کشش... متن کامل

مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری

عجین شدن باکارتمایل درونی به کارلذت از کار (اسپینش و رابینز 1992، 160-78)افراد فعال به کار، مشتاق، ایثارگر و جذاب‌اند باکار خود عجین شده، از آن لذت می‌برند و به‌طور افراطی به کار کشش... متن کامل

شکل 2-5- مدل عملیاتی پژوهش 77شکل 4-1- نمودار دایره ای ترکیب جنسیتی نمونه 91شکل 4-2- نمودار میله ای ترکیب سنی نمونه 92شکل 4-3- نمودار میله ای فراوانی سطح تحصیلات 93شکل 4-4- نمودار میله ای فراوانی... متن کامل

کیفیت زندگی کاری

شکل 2-5- مدل عملیاتی پژوهش 77شکل 4-1- نمودار دایره ای ترکیب جنسیتی نمونه 91شکل 4-2- نمودار میله ای ترکیب سنی نمونه 92شکل 4-3- نمودار میله ای فراوانی سطح تحصیلات 93شکل 4-4- نمودار میله ای فراوانی... متن کامل

فاتح راد، مهدی و تقی یاری، حمیدرضا(1384).دانشگاه کار افرین، نظام ملی نوآوری و توسعه مبتنی بر دانایی، فصلنامه تخصصی پارک ها ومراکز رشد.فرشاد فر، زهرا(1388)عوامل موثر بر بهره وری نیروی... متن کامل

www. worldbank. org/wbi/knowledge for developmentwww.worldbank.org/KAMمنابع فارسی:احمدی، محمدرضا (1387) مقایسه تجربی تأثیر مولفه های اقتصاد دانش محور بر بهره وری نیروی کار در کشورهای نفت خیز خاورمیانه و کشورهای... متن کامل

قانون برنامه چهارم توسعه

www. worldbank. org/wbi/knowledge for developmentwww.worldbank.org/KAMمنابع فارسی:احمدی، محمدرضا (1387) مقایسه تجربی تأثیر مولفه های اقتصاد دانش محور بر بهره وری نیروی کار در کشورهای نفت خیز خاورمیانه و کشورهای... متن کامل

اثرات محور آموزش و منابع انسانی بر روی بهره وری نیروی کار در مدل خطی با احتمال 99%معنادار بوده و ضریب آن نشان میدهد که با آموزش یک هزار نفر در صورت ثابت بودن سایر شرایط بهره وری نیروی... متن کامل

توسعه اقتصادی و اجتماعی

اثرات محور آموزش و منابع انسانی بر روی بهره وری نیروی کار در مدل خطی با احتمال 99%معنادار بوده و ضریب آن نشان میدهد که با آموزش یک هزار نفر در صورت ثابت بودن سایر شرایط بهره وری نیروی... متن کامل

بر اساس نتایج بدست آمده از مدل های خطی و غیر خطی خطی، تاثیر دانش بر بهره وری نیروی کار طی دوره 86-1379 برای استانهای کشور به شرح زیر است: نتایج نشاندهنده تاثیر مثبت و معنی داری... متن کامل

سرمایه گذاری در آموزش

بر اساس نتایج بدست آمده از مدل های خطی و غیر خطی خطی، تاثیر دانش بر بهره وری نیروی کار طی دوره 86-1379 برای استانهای کشور به شرح زیر است: نتایج نشاندهنده تاثیر مثبت و معنی داری... متن کامل

فرضیه اصلی این مطالعه به شکل زیر است:بهبود شاخصهای اقتصاددانایی محوربا بهره وری نیروی کار استانها ارتباط مستقیم و معنیداری دارد. بر اساس مطالعات تجربی اشاره شده در بخشهای... متن کامل

بهره وری نیروی کار

فرضیه اصلی این مطالعه به شکل زیر است:بهبود شاخصهای اقتصاددانایی محوربا بهره وری نیروی کار استانها ارتباط مستقیم و معنیداری دارد. بر اساس مطالعات تجربی اشاره شده در بخشهای... متن کامل

رگرسیون خطی این پانل، عبارت است از: در این رگرسیون دستگاه عمومی پارامترهای تمام واحدها در تمام زمان‌ها بیان گردیده است. یکی از معمولی‌ترین اشکال سازمان‌دهی داده‌ها در رابطه قبل... متن کامل

بهره وری نیروی کار

رگرسیون خطی این پانل، عبارت است از: در این رگرسیون دستگاه عمومی پارامترهای تمام واحدها در تمام زمان‌ها بیان گردیده است. یکی از معمولی‌ترین اشکال سازمان‌دهی داده‌ها در رابطه قبل... متن کامل

در یک طبقه بندی می توان مدلهای رشد را در سه گروه قرار داد.(1) مدلهای کلاسیک(2)مدلهای نئوکلاسیک(3) مدلهای درونزا رشد. در مدلهای کلاسیک رشد، تاکید بیشتر بر عوامل نیروی کار و سرمایه... متن کامل

بازده ثابت به مقیاس

در یک طبقه بندی می توان مدلهای رشد را در سه گروه قرار داد.(1) مدلهای کلاسیک(2)مدلهای نئوکلاسیک(3) مدلهای درونزا رشد. در مدلهای کلاسیک رشد، تاکید بیشتر بر عوامل نیروی کار و سرمایه... متن کامل