اهمیت بهره وری

B. Kamara, Abdul, Bousrih, Lobna and Nyende Magidu(2007). Growing a Knowledge-Based Economy:Evidence fromPublic Expenditure on Education in Africa. Economic Research Working Paper Series. African Development Bank.Chen, Derek H. C. and Dahlman, Carl J. ( 2005) The Knowledge Economy, The KAM Methodology and World Bank Operations,... متن کامل

رشد بهره وری نیروی کار

در این روش با استفاده از تخمین تابع تولید، بهره وری کل عوامل تولید محاسبه می گردد. بدین صورت که ابتدا، فرم تبعی معینی برای تابع تولید در نظر گرفته می شود. این فرم می تواند... متن کامل

شاخص بهره وری کل عوامل تولید

دربازه زمانی مورد نظر تعداد نیروی کار در همه ی سالهای آن به طور مشخص موجود نبود. طی سالهای 1382-1379طرحی تحت عنوان آمارگیری از ویژگیهای اشتغال و بیکاری وطی سالهای 1386-1385طرحی تحت عنوان... متن کامل

محاسبه موجودی سرمایه

محورهای مورد بررسی به شرح زیر است :محور آموزش ومنابع انسانی: متغیرهای این بخش، کمیت وکیفیت دسترسی و استفاده از دانش را نشان میدهند. در این مطالعه برای نشان دادن این محورازترکیب... متن کامل

تکنولوژی اطلاعات

مهاجرت نیروی آموزش دیده به خارجتعداد مقالات مجلههای فنی وعلمیسرانه مقالات مجلههای فنی وعلمیبار مدیریتی شکل گیری (بوجود آمدن)مخاطره سرمایهتعداد ابداعاتسرانه ابداعاتوضعیت توسعه... متن کامل

توسعه منابع انسانی

3-گونههای مختلف دانش در اقتصاد سنتی کدبندی نمیشود یا به عبارت دیگر در شاخصهای سنتی سنجش انواع دانش در محاسبات اقتصاد داناییمحور وجود ندارد. (عظیمی و برخورداری، 1388)4-شاخصهای سنتی هرگز... متن کامل

قانون برنامه چهارم توسعه

چون – چین کووچی های یانگ(2008)درپژوهش خود باعنوان “سرمایه دانش و سرریزهایی روی رشد اقتصادی منطقه ای؛ تجربه ای از چین” به تحلیل وضعیت چین میپردازد. بررسیهای این مقاله نشان... متن کامل

شاخص بهره وری کل عوامل تولید

خالصی (1384) در مقاله” اقتصادنوین و بهرهوری ” به رابطه بین اقتصاد نوین و بهرهوری کل عوامل درایران میپردازد و سپس رابطه میان مؤلفههای اقتصاد نوین نظیر تحقیق وتوسعه و سرمایهگذاری... متن کامل

فناوری اطلاعات و ارتباطات

(2)روشهای مرسوم در فرآیندتولید را بهینه نموده.(3)سازمان وتشکیلات را اثربخشتر کند. بدین ترتیب مقوله دانایی در قسمت فرآیند تبدیل نهادهها به محصول نیز آثار جالبتوجهی بر بهبود عملکرد و... متن کامل

عوامل مؤثر بر افزایش بهره وری

سرمایه سرانه؛ افزایش سرمایه سرانه (سرمایه بر بودن تکنیک تولید یا افزایش سهم کالاهای سرمایه ای) در بهره وری نیروی کار تاثیر مثبت دارد.پیشرفت فنی؛ در صورتی که پیشرفت فنی، موجب صرفه... متن کامل