2-1-2- مرور زمان‌ در حقوق کشورهای‌ دیگر جهان‌مقررات‌ مرور زمان‌ چون‌ مولود ضروریات‌ اجتماعی‌ انسان‌هاست‌ و لذا اختصاص‌به‌ فرهنگ‌، جامعه‌ و کشور خاصی‌ ندارد شبیه‌ بسیاری‌ از... متن کامل

درحقوق فرانسه

2-1-2- مرور زمان‌ در حقوق کشورهای‌ دیگر جهان‌مقررات‌ مرور زمان‌ چون‌ مولود ضروریات‌ اجتماعی‌ انسان‌هاست‌ و لذا اختصاص‌به‌ فرهنگ‌، جامعه‌ و کشور خاصی‌ ندارد شبیه‌ بسیاری‌ از... متن کامل

5- یکسال‌ برای‌ خلاف‌برای‌ تعیین‌ مرور زمان‌، اصل‌ مجازات‌ جرم‌ «بدون‌ رعایت‌ کیفیات‌ مخففه‌ یا مشدده‌» مناط‌ اعتبار است‌.ماده‌ 50: ابتدای‌ مرور زمان‌ تاریخ‌ وقوع‌ جرم‌ و... متن کامل

قانونگذاری

5- یکسال‌ برای‌ خلاف‌برای‌ تعیین‌ مرور زمان‌، اصل‌ مجازات‌ جرم‌ «بدون‌ رعایت‌ کیفیات‌ مخففه‌ یا مشدده‌» مناط‌ اعتبار است‌.ماده‌ 50: ابتدای‌ مرور زمان‌ تاریخ‌ وقوع‌ جرم‌ و... متن کامل

پس‌ از این‌ مقدمات‌ و قبول‌ صلاحیت‌ شورای‌ نگهبان‌ در اظهارنظر و ابطال‌ قوانین‌سابق‌، در تاریخ‌ 27/10/1361 شورای‌ عالی‌ قضایی‌ طی‌ نامه‌ شماره‌ 50655/1 بشرح‌ ذیل‌نظر شورای‌... متن کامل

قانونگذاری

پس‌ از این‌ مقدمات‌ و قبول‌ صلاحیت‌ شورای‌ نگهبان‌ در اظهارنظر و ابطال‌ قوانین‌سابق‌، در تاریخ‌ 27/10/1361 شورای‌ عالی‌ قضایی‌ طی‌ نامه‌ شماره‌ 50655/1 بشرح‌ ذیل‌نظر شورای‌... متن کامل

در دوران‌ قاجار و به‌ خصوص‌ در زمان‌ حکومت‌ ناصرالدین‌ شاه‌ به‌ دلیل‌ گسترش‌روابط‌ ایران‌ با دول‌ خارجی‌ و دگرگونی‌های‌ اجتماعی‌ که‌ بتدریج‌ در زندگی‌ مردم‌ ایجاد... متن کامل

افکار عمومی

در دوران‌ قاجار و به‌ خصوص‌ در زمان‌ حکومت‌ ناصرالدین‌ شاه‌ به‌ دلیل‌ گسترش‌روابط‌ ایران‌ با دول‌ خارجی‌ و دگرگونی‌های‌ اجتماعی‌ که‌ بتدریج‌ در زندگی‌ مردم‌ ایجاد... متن کامل

ک- ساختار تحقیقاین پایان نامه در سه فصل ساماندهی شده است که در فصل اول به تاریخچه ، تحولات تقنینی و مفاهیم مرور زمان خواهیم پرداخت در فصل دوم مبانی فلسفی و حقوقی مرور زمان من جمله... متن کامل

در فقه اسلامی

ک- ساختار تحقیقاین پایان نامه در سه فصل ساماندهی شده است که در فصل اول به تاریخچه ، تحولات تقنینی و مفاهیم مرور زمان خواهیم پرداخت در فصل دوم مبانی فلسفی و حقوقی مرور زمان من جمله... متن کامل

ه-پرسش تحقیقسؤال اصلی1-ادله عدم پذیرش مرور زمان در جرائم حدی چیست؟2-تقسیم بندی مرور زمان در قانون در حقوق کیفری ایران بر چندقسم است؟3-قلمرو پذیرش مرور زمان در حقوق کیفری ایران تا چه... متن کامل

قانون مجازات اسلامی

ه-پرسش تحقیقسؤال اصلی1-ادله عدم پذیرش مرور زمان در جرائم حدی چیست؟2-تقسیم بندی مرور زمان در قانون در حقوق کیفری ایران بر چندقسم است؟3-قلمرو پذیرش مرور زمان در حقوق کیفری ایران تا چه... متن کامل

با نبودن نص صریح و نبودن رویه ثابت قضائی چه باید کرد؟ بعقیده ما نظریه دانشمندان دسته دوم ارجحیت دارد. زیرا علاوه بر اینکه در کشور ما مقررات مربوط به مرور زمان در قوانین جزائی ماهوی... متن کامل

قانون جدید مجازات اسلامی

با نبودن نص صریح و نبودن رویه ثابت قضائی چه باید کرد؟ بعقیده ما نظریه دانشمندان دسته دوم ارجحیت دارد. زیرا علاوه بر اینکه در کشور ما مقررات مربوط به مرور زمان در قوانین جزائی ماهوی... متن کامل

واژگان کلیدی: مرور زمان، سقوط مجازات، جرائم تعزیری، قانون مجازات الف-مقدمهپدیدههای اجتماعی که امور واقعی هستند، به خودی خود ناهنجار نیستند، بلکه پارهای از آن‌ها به مرور زمان و بروز... متن کامل

قانون مجازات اسلامی

واژگان کلیدی: مرور زمان، سقوط مجازات، جرائم تعزیری، قانون مجازات الف-مقدمهپدیدههای اجتماعی که امور واقعی هستند، به خودی خود ناهنجار نیستند، بلکه پارهای از آن‌ها به مرور زمان و بروز... متن کامل

مقصود از سنت در این نوشتار، نگرشی است که در تقابل با جریان روشنفکری در ایران معنا یافته است. یعنی آن جریان فکری که مخالف با تغییر در وضعیت کنونی فکری جامعه است. مخالف با تغییر در آنچه... متن کامل

کشورهای اسلامی

مقصود از سنت در این نوشتار، نگرشی است که در تقابل با جریان روشنفکری در ایران معنا یافته است. یعنی آن جریان فکری که مخالف با تغییر در وضعیت کنونی فکری جامعه است. مخالف با تغییر در آنچه... متن کامل

فقر و تضعیف اقشار اجتماعی در پرداخت مالیات های سنگین ورشکستگی صنعتگران و بازرگانان و تضعیف طبقه سرمایه دار از میان رفتن کسب و کارهای کوچک و جذب افراد نیمه متخصص به عنوان کارگران... متن کامل

فرهنگ و تمدن ایرانی

فقر و تضعیف اقشار اجتماعی در پرداخت مالیات های سنگین ورشکستگی صنعتگران و بازرگانان و تضعیف طبقه سرمایه دار از میان رفتن کسب و کارهای کوچک و جذب افراد نیمه متخصص به عنوان کارگران... متن کامل