پایان نامه با کلید واژه های تعهد مستمر، استان کرمان، استان کرمانشاه

پوراک و همکارانش قدرت پیش بینی مولفه های تعهد مستمر و تعهد عاطفی بوسیله ابعاد جامعه پذیری سازمانی گزارش کردند. به استنباط پژوهشگر زمانی کارکنان به خوبی بدانند که در سازمان مذکور... متن کامل

پایان نامه با کلید واژه های چشم انداز، تعهد مستمر، استان کرمان

ا از آزمون ضریب همبستگی پیرسون وجود رابطه بین دو متغیر بررسی گردید که نتایج به شرج زیر می باشد. جدول4-6- نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین جامعه پذیری و مولفه های آن با تعهد سازمانی تعهد... متن کامل

پایان نامه با کلید واژه های استاندارد، تعهد مستمر، چشم انداز

اهداف پژوهش و آزمودنیها دارد. بنابراین انتخاب ابزار اندازه‌گیری مناسب یکی از مهمترین مراحل روش علمی پژوهش است که می‌تواند محقق را در جمع‌آوری اطلاعات کمک نماید. در پژوهش حاضر از... متن کامل

پایان نامه با کلید واژه های پرستاران شاغل، عوامل موثر، تعهد کارکنان

عوامل مشارکت سازمانی ، انجام نقش ، فشار نقش و استقلال کاری نیز تاثیرمستقیم و عامل فرصت و ارتقای شغلی تاثیر غیرمستقیم بر تعهد سازمانی دارد . کرمی نیا و همکاران ( 1389 ) در پژوهشی تحت... متن کامل

پایان نامه با کلید واژه های آموزش و پرورش، استرس، تعهد مستمر

قرار گرفت و نتایج حاصل از پژوهش نشان دادند که هوش هیجانی با تعهد سازمانی کارکنان دارای رابطه معنی داری است . از بین ابعاد هوش هیجانی( خودآگاهی عاطفی ، خودمدیریتی ، آگاهی اجتماعی و... متن کامل

پایان نامه با کلید واژه های تعهد مستمر، تعارض نقش، دانشگاه ها

عاطفی و قصد ماندن در سازمان . تحلیل ها نشان دادند که تناسب فرهنگ و فرهنگ ادراک شده با متغیرهای ملاک در طول زمان رابطه مثبت دارد . قوی ترین دلایل برای رابطه شامل تناسب برای اجزاء فرهنگ... متن کامل

پایان نامه با کلید واژه های استاندارد، تعهد مستمر، چشم انداز

پذیری سازمانی با عملکرد کارکنان بود. مانظور ونعییم 84(2011) در تحقیقی باعنوان “بررسی تاثر جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی وقصد ترک شغل با نقش میانجیگری حمایت سازمانی ادراک... متن کامل

پایان نامه با کلید واژه های عملکرد کارکنان، شرکت مخابرات، کارکنان بانک

عملکرد، ثبات و تعهد سازمانی کارکنان تاثیر بگذارد به گونه ای که می تواند کارکنان را در جهت آنچه سازمان می خواهد پیش ببرد و نهایتاً فرد همانی شود که سازمان می خواهد(تائورمینا، 2007). در... متن کامل

پایان نامه با کلید واژه های تعهد مستمر، سابقه خدمت، رفتار کارکنان

برخی دیگر از تعاملات را می توان در قالب قرارداد رابطه ای گنجاند . قراردادهای مذاکره ای واقعی تر بوده و بر مبنای اصول اقتصادی استوار است ؛ در حالی که قراردادهای رابطه ای ، بیشتر... متن کامل

پایان نامه با کلید واژه های تعهد کارکنان، عوامل موثر، عملکرد سازمان

می‌شود که فرد تعهد کمتری نسبت به سازمان خود داشته باشد. 3- تعهد سازمانی تحت تأثیر ویژگی‌های فردی قرار می‌گیرد: کارکنان مسن‌تر و یا با سابقه کاری بیشتر و ارشد‌تر و آن‌هایی که به... متن کامل