منابع پایان نامه درباره Translation، interest، tradition

& Hamilton, 2001: 359), who controls public discourse, indirectly controls the minds (including the ideologies) of people, and therefore also their social practices. We shall often encounter this relation between social power, discourse, the mind and control. In a more critical approach to power, we are especially... متن کامل

منابع پایان نامه درباره interest، social science، tradition

label CDA came to be used more consistently with this particular approach to linguistic analysis. Fairclough and Wodak in 1997 took these criteria further and established ten basic principles of a CDA program. To set out the social theories behind CDA and, as in other critical linguistic works, a variety of textual... متن کامل

منابع پایان نامه درباره Discourse، interest، semantic

he believes that Iran and the harm done to it deserves more mention and attention thus accordingly, accentuates the matter more. The mentioned reasons can be appointed to the translation of All the Shah’s Men, as well. Moreover, translation studies (TS) scholars have recognized the dichotomy of linguistic and... متن کامل

منابع پایان نامه درباره Translation، جنگ جهانی دوم، Vocabulary

ACKNOWLEDGEMENTS I would sincerely like to thank Professor Hajar Khanmohammad who obligingly provided me with her instant feedback and numerous discussions in the making of this thesis. Without her continuous support, this thesis would have never seen the light of day. I’m grateful to my dear friends who helped me... متن کامل

پایان نامه رایگان درباره نرم افزار، Technology، کسب و کار

زن تحصیلات: کاردانی کارشناسی کارشناسی ارشد و بالاتر سابقه کار در حوزه فناوری اطلاعات: کمتر از 5 سال 5 تا 10 سال 10 تا 15 سال بیشتر از 15 سال بخش دوم: سئوالات پرسشنامه نظر... متن کامل

پایان نامه رایگان درباره Technology، Environment، Globalization

ا.ح.( 1386)، طراحی و ساخت شهر الکترونیکی: مطالعه موردی شهر برزیان، مجله تکفا، سال 5، شماره 2. 16. گزارشی از اجرای طرح تکفاب در ایران، سلامت الکترونیکی گامی نو در توسعه خدمات بهداشتی،(1386)... متن کامل

پایان نامه رایگان درباره توسعه شهر، نرم افزار، استان اصفهان

شد. فصل پنجم نتیجه گیری و ارایه پیشنهادات 5-1- مقدمه همانطور که پیشتر مطرح گردید، پژوهش حاضر با عنوان ” مطالعه بسترهای استقرار و توسعه شهرداری الکترونیک در زاهدان با رویکرد الگو... متن کامل

پایان نامه رایگان درباره توسعه شهر، استاندارد، نرم افزار

ح اطمینان 000/0 همچنین جدول 4-16 حکایت از آن داردکه درنظرگیری این 3 سوال در یک بعد با عنایت به اینکه مقادیر بار آنها بالاتر از 5/0 است قابل قبول است. لذا ما می توانیم این 3 سوال را درون یک بعد... متن کامل

پایان نامه رایگان درباره نرم افزار، کسب و کار

سوالات (مولفه ها) Test Value = 3 سطح اطمینان 95 درصد سوالات مطروحه tآزمون درجه آزادی سطح معنی داری حد پایینی حد بالایی نتیجه نهایی سوال1 3.130 41 .003 .1520 .7051 شاخص مطروحه معنی دار است(پذیرش فرضیه... متن کامل